Nem könnyű, de vegyük komolyan az új emberminisztert, aki szerint a halálos betegségek 70-80 százaléka a Tízparancsolat által elkerülhető. Nincs más dolga tehát az egészségügy felügyeletével megbízott Kásler Miklósnak, mint betartatnia a Tízparancsolatot. Lehetséges, hogy éppen azért nevezték ki emberminiszternek, mert így csökkenthetik az egészségügyi költségeket, és több marad az Orbán-családnak.

A kérdés azonban az, hogy betartható-e a Tízparancsolat? Mert ha Kásler alaptézise igaz, s a Tízparancsolat betartható, akkor tényleg úgy kell fogadni a betegeket a rendelőben, hogy melyik parancsolatot nem méltóztatott betartani, és akkor a gyógyszer helyett megtérésre kell felszólítani, és a Tízparancsolat megtartása által meg kell gyógyulnia. Ha igaz lenne az, amit az új emberminiszter állít, akkor ennek működnie kellene, azonban ennek ellenkezője igaz. A Tízparancsolat nem tud igazzá tenni, mert nem lehet betartani.

Azon túl, hogy az egész nem igaz, köze nincs a Bibliához (annak az ellenkezője igaz, amit Kásler Miklós mond), ez az eszmefuttatás még végtelenül embertelen is. A középkorba viszi az embereket, ahol ennek a vallásosságnak a csúcspontja a máglyákban teljesedett ki. Ez azt jelenti, hogy a betegek kíváncsiskodva nézik egymást a kórházakban, ki melyik bűnben lehet vétkes, miközben irigykedve bámulják a kintieket (köztük elsőként is Kásler Miklóst), akik azért nem betegek, mert nem szegtek meg egyetlen parancsolatot sem.

Micsoda képmutatás ez, miközben bűntudat alá viszi az embereket, a betegeket, szemben az evangéliummal, amely a bűntudat és a mózesi törvény, a Tízparancsolat alól szabadítja fel az embert. Jó alkalom ez arra, hogy tisztázzunk néhány olyan alapkérdést, amely egy szempillantás alatt kirántja ennek a “kereszténynek” hazudott rezsimnek az alapjait. Mert ezek azt képzelik, hogy a kereszténység a Tízparancsolat betartásából áll, nem mintha ők akár csak egyet is betartanának belőle. Elhordozhatatlan terheket raknak a farizeusok az emberekre, de ők egy ujjal sem érintik azokat.

A Tízparancsolat a törvény, amit Mózesnek adott Isten, Mózes pedig Izrael fiainak. A Biblia pedig azt mondja, hogy a törvény vége Krisztus. A Tízparancsolat nem azért adatott, hogy az emberek azt betartsák, hanem arra, hogy rájöjjenek, senki nem képes a Tízparancsolat, a törvény betartására. Megváltóra van szükség. Így a törvény Krisztusra vezérlő “mester”, nem maga a bűntelen és igaz élet eszköze. Ellenkezőleg, a bűn ereje a törvényben van.

Érdemes komolyan venni Kásler őrült beszédét, mert jó alkalom arra, hogy végre a nagy “keresztény” Magyarország, életében egyszer megismerje a kereszténység lényegét és az evangéliumot, aminek a lényege éppen a törvény, a Tízparancsolat alól való felszabadulás. Ennek a kulcsa a Rómabeliekhez írt levél 6. részének 10. verse, miszerint “a bűn ti rajtatok nem uralkodik; mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt”.

A bűn uralkodik az emberen amíg él, ha a törvény alatt marad. De akik meghalnak Jézus Krisztussal együtt a törvénynek, azok felszabadulnak a bűn alól. Aki kegyelem alatt van,  azon nem uralkodik többé a bűn. Nem megtartani kell a törvényt, hanem felszabadulni alóla. A törvény a bűn alatt tart. Akik a törvény alatt vannak, átok alatt vannak, és nem tudnak igaz emberré válni. Aki a törvény alatt marad, testi ember marad, és a testében levő bűn uralkodik rajta. Aki felszabadul a törvény, az felszabadul a bűn alól, a kárhoztatás alól, a bűntudat alól, és nem a test kívánsága, hanem Isten szelleme vezeti.

Ez azt jelenti, teszi fel a kérdést Pál apostol, hogy vétkezzünk, mivel nem vagyunk törvény alatt, hanem a kegyelem alatt? Távol legyen, mondja. A törvény betöltésének útja az, hogy nem vagyunk a törvény alatt, hanem a kegyelem alatt. Ez nem igényel erőfeszítést, ez egy ingyen elnyert állapot. A bűn uralma alól nem a törvény szabadít meg, hanem a kegyelem. A bűntől való megszabadulás módja nem a törvény, a Tízparancsolat megtartása, hanem a kegyelem elfogadása. A bűn akkor nem uralkodik az emberen, ha nem a törvény alatt van, hanem a kegyelem alatt. Ha valaki megérti és elfogadja a kegyelmet, az megváltoztatja.

Hogy ez mit jelent, azt azonnal elmondjuk, csupán jegyezzük meg: ha Kásler Miklós arra a problémára egyszerűsíti a betegség kérdését, hogy a betegségeket az emberek saját bűnei okozzák (ami ebben a formájában nem igaz, mert az Ádám bűnével jött be a világba a bűn és a halál), akkor Kásler Miklós tevékenysége a betegségeket fogja szaporítani. Mert ha a törvény, a Tízparancsolat alá kényszeríti az embereket, akkor attól a bűn megerősödik, s ha a bűn okozza a betegségeket, attól még betegebbek lesznek.

Ha azonban az emberek felszabadulnak a Tízparancsolat, a törvény alól, akkor a kegyelem által felszabadulnak a bűn uralma alól. De mi a kegyelem, mi a kegyelem alapja? Az, hogy ne vegyük figyelembe a Tízparancsolatot? A törvény rossz? Nem, a törvény egyetlen hibája az, hogy tökéletes, mi pedig nem vagyunk azok, csak Isten az. A tökéletes törvényt nem is tudjuk megtartani. Ezért volt szükség a Megváltóra, ha hallott már erről, a kereszténységet védelmező Magyarország, melynek emberminisztere úgy beszél a Tízparancsolatról, mintha Jézus Krisztus soha nem halt volna meg a kegyelemért.

A kegyelem Isten kegyelme. Ahogy Isten adta a törvényt, úgy Isten adta a kegyelmet, épp a törvény helyett. Mert a törvény nem volt alkalmas arra, hogy felszabadítson a bűn uralma alól, ellenben a kegyelem képes erre. Egyedül a kegyelem az, ami képes erre. A kegyelem alapja pedig az, hogy Jézus Krisztus magára vette a kereszten minden ember múltbeli, és a mostani, valamint a jövőbeli bűneit is, kifizette a bűnök árát, és eltörölte a bűnt, hogy ne a bűn uralkodjon az emberen, hanem az igazság. A neki tulajdonított igazság, a megigazulás.

A kegyelem az, hogy Isten cselekedetek nélkül, az emberek jó cselekedetei nélkül (amellyel a törvényt, a Tízparancsolatot akarják megtartani és megtartatni), igazzá nyilvánít minden embert, aki hisz Jézus Krisztusban és elfogadja az ő áldozatát. Ingyen ajándékből lesz az ember igaz, nem pedig a törvény, a Tízparancsolat betartása által. Cselekedet nélkül Isten Jézus Krisztus igazságát az embernek tulajdonítja. Nincs tartozás, Jézus megfizetett érte.

Helycsere történt. Jézus Krisztus, aki nem ismert bűnt, magára vette az emberek bűneit, a betegségeit, az átkait, a szegénységét, a nyomorát, a bűneik büntetését, és Isten sújtott le rá, megbüntetve őt az emberek bűneiért, hogy az emberek az ő igazságát s tökéletességét kapják meg cserébe. Elvette a mi bűneinket, és helyette nekünk adta az ő bűntelen, és igaz voltát. Mielőtt még bármi jót cselekednénk, betartanánk a Tízparancsolatot, ami lehetetlen, Isten Jézus Krisztus igazságát ingyen kegyelemből nekünk tulajdonítja.

Aki hisz őbenne, aki elfogadja ezt az engesztelő helyettesítő áldozatot, az átmegy Istennek az országába, a sötétségből a világosságba, az átokból az áldásba, mert a törvény az átok. Jézus Krisztus az, aki megszabadítja az embert a törvény átkától. Amit Kásler miniszter és a magukat “kereszténynek” nevező egyházak, gyülekezetek és felekezetek hirdetnek arról, hogy be kell tartani a törvényt, a Tízparancsolatot, azok átok alá viszik az embereket.

Nem arról van szó, hogy akik elfogadják az ingyen kegyelmet (és hit által igazulnak meg, nem az ő jó cselekedeteik által), azok szabadon vétkezhetnek, hanem azok felszabadulnak a bűn ereje alól. Nem a törvény betartása a bűntől való szabadság útja, hanem a kegyelem elfogadása. A kegyelem változtatja meg az embert. Jézus Krisztus tökéletes áldozat, nem tud az ember semmit hozzátenni. Ha bárminek meg akar felelni, az kevélység, büszkeség, az Jézus Krisztus tökéletes megváltásának megkérdőjelezése, elutasítása.

Ez az örömhír, más szóval evangélium, ez a kereszténység lényege, Isten kegyelme. Isten megbékélt az emberrel, és ezt ő akarta. Annyira akarta, hogy emberré lett, az emberért a halált, a kínhalált is választotta, hogy ingyen kegyelemből igazítsa meg, és szabadítsa fel a bukás következményei alól. A mózesi törvény, a mózesi szövetség nem volt tökéletes, mert az áldozat sem volt az, ezek mind előképei a Messiásnak, aki felszabadít a törvény átkától.

Minen hívő igaz ember lesz, cselekedeteitől függetlenül. A bűneivel nem tudja az igazságát elveszíteni, mert Isten kegyelemből, ingyen, Jézus Krisztus tökéletes áldozata miatt ezt neki adta. Az ember először lesz igaz, hit által, és utána lesznek jók a cselekedetei. Ennek alapja a megigazulás, csak az ingyen, kegyelemból, örökre tökéletesen megigazult ember szabadul fel a bűn uralma alól. Aki visszamegy a törvény alá, az kiesik a kegyelemből, és a bűn uralkodik rajta, és átok alá kerül. Üdvözül, azt nem veszíti el, de a bűn uralkodik rajta.

Ebbe az állapotba kívánja a magyar emberminiszter belenyomni “kereszténység” címszóval az egész országot. Méghozzá az állam tekintélyével és az állam erejével. Így a liberalizmus, amelynek államelmélete tökéletes egységben van az igazi kereszténységgel, ezért akarja az egyházat, a vallást elválasztani az államtól, mert a hamis vallás meghamisítja az igazi és valódi evangéliumot, és állami erővel kényszeríti az embereket abba, ami alól felszabadított Isten minden embert. Az igazi evangélium nem keveredik az állammal és a világgal. Nem is az erkölcsről szól. A jó erkölcs nem cél, hanem következmény. A törvény megakadályozza a jó erkölcsöt, bármilyen furcsa. Csak a világ hiszi az ellenkezőjét.

Az ördög szolgái azok, akik törvény alá akarják nyomni az embereket, mintha a megváltás meg sem történt volna. Az a fantasztikus, hogy Isten ajándéka a megigazulás, a kegyelem, amely igazság örömöt, békességet, boldogságot ad az embernek, amelyet el sem veszíthet. Nem kell aggódnia, nem kell félni, örökre elvégzett, bevégeztetett dolog, amit az ember el sem veszíthet. Isten megesküdött erre, és ő soha nem hazudik, hogy soha nem hagy el, és el nem távozik. Elpecsételt minket a maga számára. Mert Jézus Krisztus áldozata tökéletes volt.

Isten a tökéletes szeretetét akarja megmutatni, félelem nélkül. Ezt nem tudja a miniszter. Ezért a vallási alapra épülő, arra hivatkozó rendszerek csak elnyomó rendszerek lehetnek, amelyek senkit nem tesznek jobbá, viszont elveszik az alapvető jogokat. Ők sem tartják be a Tízparancsolatot, sőt egyre romlottabbak és gonoszabbak lesznek, mert a törvény a bűn ereje. Aki minél jobban be akarja tartani a törvényt, a Tízparancsolatot, a bűn ereje egyre erősebben uralkodik rajta, és egyre bűnösebb lesz. A rossz lelkiismeret pedig képmutatóvá és törvénykezővé teszi.

A magyarok most megkaptak egy ilyen embert emberminiszternek, aki öszhangban van a magyar illegitim alaptörvénnyel, amelynek preambuluma a kereszténység ellentéte, Jézus Krisztus megváltásának tökéletes tagadása, az egyház és az állam összefonódásával pedig bibliaellenes és antikrisztusi. Kásler miniszter a Tízparancsolattal átok alá viszi az embert, és az álkeresztény ördögi rendszer pedig átok alá viszi az egész országot.

Gratulálunk mindazoknak az álellenzéki pártoknak, amelyek pénzért és egzisztenciáért ezt az egész pusztítást hitelesítik, legitimálják, és mindennek a demokrácia hamis látszatát is adják. Nem vigasz, hogy ők is átkozottak. Pedig azt képzelik, hogy nem. Tévednek.13 hozzászólás : Bartus László: A Tízparancsolat átka

 1. amaurote

  April 28th, 2018

  na jó, de nem is azt mondta hogy megigazul aki megtartja, hanem hogy nem lesz beteg 🙂
  XD

  Reply
  • Amerikai Népszava

   April 28th, 2018

   De nem lehet megtartani, csak a kegyelem által. Ezért nincs értelme annak a szövegnek, hogy aki a törvényt a saját erejéből, a cselekedetei által megtartja. A kegyelem pedig a megigazulás jó cselekedetek nélküli elfogadás által lehetséges. A megigazulás ingyenes elfogadásával jön be a kegyelem. Tehát a hit által elfogadott igazság, megelőzi a bűntől való szabadulást és a gyógyulást. Az más kérdés, hogy Isten bárkit meggyógyíthat, a bűnösöket is, de olyankor is Isten a hitüket, amivel fordulnak hozzá, igazságul tulajdonítja nekik. Jézus meggyógyította a bűnösöket, és azt mondta nekik, hogy a te hited megtartott téged.

   Reply
   • Sándor

    May 11th, 2018

    A 3-dik mondatban, az “elfogadás” helyett, “elfogadása” lenne helyesebb?

    Reply
   • Tibor

    May 12th, 2018

    Nem ismerem Kásler Miklós urat, sem a munkásságát, de a tízparancsolattal kapcsolatos kijelentése egyáltalán nem alaptalan. Az persze nyilván statisztikailag vitatható, hogy százalékosan mennyire áll meg, amit mond. Mind a tízparancsolat, mind az egész mózesi Törvény meglehetősen gyakorlatias parancsolatokat vagy útmutatásokat tartalmaz, amik nem “betarthatatlanok”. Sajnos ez egy klasszikus, teljes evangéliumi gyülekezetekben gyakorta hallható szólam, de megalapozatlan. Szó sincs arról, hogy Isten megtarthatatlan törvényt adott volna Izraelnek. Pál apostol sem arról ír a leveleiben, hogy a törvény megtarthatatlan volna. Csak egy gonosz Isten adott volna megtarthatatlan Törvényt Izraelnek. Az egészséggel kapcsolatosan konkrét ígéretet is tartalmazott:

    “És monda: Ha a te Uradnak Istenednek szavára hűségesen hallgatsz és azt cselekeszed, ami kedves az ő szemei előtt és figyelmezel az ő parancsolataira és megtartod minden rendelését: egyet sem bocsátok reád ama betegségek közül, amelyeket Égyiptomra bocsátottam, mert én vagyok az Úr, a te gyógyítód.” (2 Mózes 15:26)

    Az igaz, hogy a megigazulás, az üdvösség kizárólag hit által nyerhető el, Isten kegyelméből. Ez azonban egyrészt nem jelenti azt, hogy a törvény megcselekedése által ne lehetne részesülni annak az áldásaiban (ami áldások között nincs ott a bűnök teljes és végleges bocsánata, a megigazulás, az örök élet, a fiúság, stb), másrészt a Törvénynek nagyon is konkrét feladata van az üdvösség útján és nem elhagyható.

    “22
    De az Írás mindent bűn alá rekesztett, hogy az ígéret Jézus Krisztusban való hitből adassék a hívőknek.
    23
    Minekelőtte pedig eljött a hit, törvény alatt őriztettünk, egybezárva az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig.
    24
    Ekként a törvény Krisztusra vezérlő mesterünkké lett, hogy hitből igazuljunk meg.
    25
    De minekutána eljött a hit, nem vagyunk többé a vezérlő mester alatt.
    26
    Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által.” (Galata 3:22-26)

    Ez a “bűn alá rekesztettség” fontos.

    “Mit mondunk tehát? A törvény bűn-é? Távol legyen: sőt inkább a bűnt nem ismertem, hanem csak a törvény által; mert a kívánságról sem tudtam volna, ha a törvény nem mondaná: Ne kívánjad.” (Róma 7:7)

    A téma kapcsán találtam egy eléggé gyakorlatias írást:

    https://keskenyut.wordpress.com/2015/02/05/torveny-es-kegyelem-ron-mckenzie/

    Reply
    • Amerikai Népszava

     May 12th, 2018

     Tibor, a Biblia világosan mondja, hogy a törvényt (a Tízparancsolatot) nem lehet betartani, nem is azért adatott, hogy betartsák, hanem azért, hogy ráébredjenek: nem lehet betartani, megváltóra, Messiásra van szükség. Ha az ember képes lenne a cselekedeteivel megigazulni, igaz emberré válni, a törvény cselekedeteiből igazzá válni, akkor nem lett volna szükség Jézus Krisztusra. Akkor lenne mivel dicsekednie. A minden ember a törvény által rekesztetett a bűn alá. Isten azt akarta, hogy az ő szeretete megnyilvánuljon, hogy ne legyen az ember a törvény és a bűn szolgája, hanem ingyen, kegyeleből kapja meg az igazságot, a megigazulást. A kegyelem lényege a megigazulás, hogy Isten tökéletesnek, igaznak, bűntelen látja az embert a cselekedeteitől függetlenül. Jézus Krisztus elvette a mi bűneinket, és helyébe odaadta az ő tökéletes, bűn nélküli igaz voltát, amit az ember soha nem veszíthet el, és a cselekedetei ezt soha nem változtatják meg. Ennek alapja Jézus Krisztus kereszthalála, engesztelő áldozata, amely tökéletes volt, mert tökéletes volt a Bárány, és egyszeri áldozatával ÖRÖKRE TÖKÉLETESSÉ tette a megszentelteket. Ez a kegyelem, az ingyen kapott megigazulás. Az emberi logikával feltett kérdés az, hogy akkor szabad bűnözni? Az evangélium titka az, hogy aki ingyen kegyelemből igaz emberré válik, az felszabadul a bűn uralma alól. Amíg az igazsága, az ingyen kapott megigazulása tudatában él és jár, nem vétkezik, vagy legalábbis hatalma van afölött, hogy ne vétkezzen. De ha vétkezne is, ugyanúgy igaz ember marad, mert Isten nem a törvény cselekedetei, hanem Jézus Krisztus igazsága szerint tekint rá. Ez a bűn uralma alól való felszabadulás kulcsa: Róma 6,14: “Mert a bűn ti rajtatok nem uralkodik; mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt.” Aki a Tízparancsolat, a törvény uralma alatt van, afölött uralkodik a bűn. Aki megigazult ingyen kegyeleből, és a kegyelem alatt van, azon nem uralkodik többő a bűn. Az idézett írást nem olvastam végig, mert ugyan az alapállása jó, és azt támasztja alá, amit a fentiekben írtam, de nagyon rossza a fordítása, nem lehet belőle kivenni, hogy mit jelent a törvény és az igazság, ezért sokan nem értik meg. Ahogy Ön sem értette meg, hogy a törvény betartása által nem igazul meg egy test sem, mert nem lehet a törvényt betartani. Az örömhír az, hogy nem cselekedetkből, hanem ingyen kegyelemből van az elveszíthetetlen örök igazság, megigazult állapot. Ez az evangélium lényege. Minden ezután jön. B. L.

     Reply
 2. Mist

  April 28th, 2018

  Ez már komoly pszichés probléma!
  Egy őrültet miniszternek kinevezni?

  Reply
  • Elter András

   May 1st, 2018

   “Egy őrültet miniszternek kinevezni?” no és egy őrültet miniszterelnöknek megválasztani jobb?

   Reply
 3. Anonymous

  April 29th, 2018

  Bevallom, én nem tudtam követni az írás gondolatmenetét.

  Reply
  • Elter András

   May 1st, 2018

   Holott nem volt bonyolult. Arról szólt, hogy a törvény isteni kegyelem nélkül betarthatatlan. Nem az a funkciója a törvénynek, hogy általa igazoljuk meg, mert ez nem is lehetséges, hanem az hogy felhívja a figyelmet arra hogy kegyelemre van szükségünk. Így már érted?

   Reply
 4. Elter András

  May 1st, 2018

  Épp most a tévében egy ellenzéki újságíró (ismétlem ellenzéki) arról beszél hogy a balogh helyére kásler kerül aki szintén keresztény gondolkodású ember. 🙁 Pofám leszakad. Lesz még lejjebb?

  Reply
  • Avi

   May 2nd, 2018

   Ne izgulj. Lesz még lejjebb is.

   Reply
 5. Mist

  May 12th, 2018

  Fordítsuk meg a kérdést!
  Auditáljuk a kórházakat, azok orvosait, a miniszterelnököt, a minisztereket, a politika fő embereit a tízparancsolat szerint!
  Aki 1 parancsolat ellen is vétkezett (hazudott, lopott, gyilkolt, rosszat akart másnak, gyűlöletet keltett stb.) az nem tölthet be pozíciót!
  Na hányan maradnának a parlamentben, a posztokon?
  Szinte senki!

  Reply
 6. helóta

  July 25th, 2018

  Ha jól értelmezem Kásler Miklós emberminisztert, az Onkológián csupa házasságtörő, tolvaj, hazug, és gyilkos agóniáját volt kénytelen hallgatni az elmúlt években.

  Reply

Szóljon hozzá amaurote

 • (nyilvánosan ez nem jelenik meg)