Bartus László: Az illiberalizmus barbár eszme

Közzétéve August 20, 2019, 10:33 am
11 mins

Áder János az alkotmányból kitörölt Köztársaság elnöke, akit emiatt újabban “államfőnek” hívnak, azt mondta a Parlament előtti állami ünnepségen, hogy “harminc esztendővel ezelőtt a szabadság magját vetettük el. 1989-ben visszatért a remény, hogy a haza végre újra a magyarok otthona lesz. Otthon, ahol a világot a szívünknek kedves módon rendezzük be, ahol magunk alkotjuk törvényeinket, és ahonnan kitessékeljük az idegen, barbár eszméket.”

Magyarország 1989-ben valóban a szabadságot választotta a diktatúrával szemben, de ezt a szabadságot Orbán Viktor és bűnbandája, köztük Áder János, ellopta a magyar néptől. Ezért Magyarország ma nem a “magyarok”, hanem Orbán Viktor és családja, a strómanjai, az oligarchái, a talpnyalói, a hűbéresei és kedvezményezettjeik otthona csupán. Magyarország nem otthona azoknak, akik nem tartoznak ebbe a körbe, ők csak kényszerűségből vagy félreértett hazaszeretetből laknak megtűrtként, de kipusztulásra ítéltként ebben az országban.

Ezt a világot a romlott szívüknek kedves módon úk rendezték be saját maguknak, a többieknek marad a hazug kormánypropaganda, a lepusztított oktatás, a lerombolt egészségügy, a jogfosztás, a megalázás, az üldöztetés és az éheztetés (kinek-kinek a cégét, az újságját, az intézményét, a civilszervezetét, vagy a családját éheztetik ki, míg másokat a határon éheztetnek rabságban, holott bűnt nem követtek el) . Ők maguknak alkotják a törvényeket, oszt jónapot. A törvényhozás színjáték, ahol a korlátlan hatalmat egyedül birtokló Orbán akaratához igazítanak “törvényeket”, hogy törvényesítsék papíron a törvénytelenséget. Hogy ne lehessen őket felelősségre vonni. Egész rendszerük egy csalás.

A parlament nem az “ország háza”, hanem az ő házuk, és azoké a kollaboráns ellenzéki pártoké, melyeknek semmiféle joguk, törvényes eszközük, befolyásuk nincs sem a törvényalkotásra, sem a kormányzó hatalom ellenőrzésére. Akik pénzért legitimálják ezt az egész hazugságot.

*

Áder téved, megcsalja a halakénál is rövidebb emlékezete, mert 1989-ben néhány fasisztát leszámítva senki nem akart kisöpörni idegen eszméket, hanem a világnézeti szabadság és a tudomány szabadsága, a lelkiismeret szabadsága nevében minden eszmének szabadságot hirdetett az új demokrácia, amelybe az államnak nincs beleszólása. Az állam nem minősíthetett eszméket, nem rangsorolhatott ideológiákat, vallásokat, egyházakat, hiteket. Akkor még a Fidesz demokratikus párt volt, s mint ilyen, liberális elveket vallott. Orbán pártja harcolt azok ellen, akik idegennek mondták a tőlük különböző világnézetű emberek eszméit, gondolatait, akik máglyára ítélték a szabad gondolkodást. Ma Orbán rendszere teszi ezt, felszámolva szabad és független kutatóintézeteket, magát a Magyar Tudományos Akadémiát.

Áder egyszersmind “barbárnak” is nevezi azokat az eszméket, amelyeket az Orbán vezette bűnszervezet idegennek minősít, amelyek eltérnek az uralkodó eszmétől Magyarországon. Ez az eszme pedig az “illiberalizmus”, amit hiába próbál Orbán szómágiával a “kereszténységgel”, legújabb propaganda szövegeiben a “keresztény szabadsággal” azonosítani, mert ahhoz csak annyiban van köze, hogy szöges ellentéte annak. Ez az egyetlen barbár eszme azok közül, amelyek egy demokráciában megjelenhetnek. Az “illiberalizmus” ugyanis azt mondja, hogy nem a jog uralkodik, a hatalom nem korlátozható, az emberi jogokat nem kell tiszteletben tartani, az egyéni és kollektív szabadságot alá kell rendelni a hatalmon levő tolvajbanda ideológiai uralmának, amelynek célja a hatalom és a pénz totális birtoklása.

Az “illiberalizmus” a fasizmus egy formája, az embertelenség előszobája, az ajtó az elnyomáshoz, a diszkriminációhoz, a gyűlölet uralmához és a háborúkhoz. Az illiberalizmus tagadja az emberséget, az ember szabadsághoz és szabad élethez való jogát, az esélyegyenlőséget, a gondolat, a hit, a lelkiismeret szabadságát, a társadalmi egyenlőséget, a zsarnokság elutasítását. Az illiberalizmus maga az önkény, maga a hazugság, a gyűlölet, a megkülönböztetés, a lopás, a törvénytelenség, a barbarizmus. Az erősebb “kultúrája”, amikor valaki kisajátítja a korlátlan hatalmat, üldözi azokat, akik kívül állnak, leüti furkósbottal, aki mást gondol, érez vagy akar, és elveszi mindenét, amije van: a szabadságát, a méltóságát, a megélhetését, az eszközeit, az emberhez méltó életet és a pénzét. Kegyelemből elvegetálhat, ha csendben marad.

Az illiberalizmus a felvilágosodás ellentéte, a gondolkodás, a racionalizmus, az emberi jogok és a szabadság halála. A középkori feudális, tekintélyelvű elnyomás feltámasztása, vallási, ideológiai elnyomás, a tudás tagadása, a nép jobbágysorsba, sötétségbe taszítása. Hazug istenkirályság, Isten nevének hiába vétele, a szeretet megcsúfolása, az emberi élet elértéktelenítése. A szabad gondolkodás halála, lopás, rablás, züllés, hazugság rendszere. Zsarolás és megfélemlítés, a gyűlölet felmagasztalása. Az emberi méltóság, a szabadság lábbal tiprása. Embergyilkos rendszer, amely addig nem öl, amíg nem szorul rá.

Ezt nevezik “Nemzeti Együttműködés Rendszerének”, ez az illiberalizmus, amely minden részletében tagadja a kereszténység eszméit, antikrisztusi, sátáni és barbár ideológia. Ennek legmagasabb közjogi méltóságát tölti be Áder János, akit az önkény ültetett ebbe a pozícióba, amelynek előfeltétele az volt, hogy lemond a gerincéről, az agya használatáról, a jogairól, az emberi méltóságáról, szuverenitásáról és jellem nélküli végrehajtója lesz annak az embernek, aki őt ebbe a pozícióba ültette. Ennek a szerepnek és jellemnek legtökéletesebb kifejezése a néptől kapott neve: “Bajszos Szar”. Pontosabb meghatározást nem is tudnánk elképzelni, ami ennyire egyszerűen, tisztán, röviden és lényeglátóan fejezné ki Áder János lényegét.

S mindazokét is, akik ebben a barbár brigantiban, törvénytelen országlásban, alkotmányellenes puccsban részt vesznek. Magyarország akkor nyeri vissza a tisztességét és a méltóságát, ha ezek a bűnözők egytől-egyig bíróság elé állnak, valamennyiüket részrehajlás, politikai befolyás vagy megfontolás nélkül, kizárólag a törvény betűje és szelleme alapján elítélik. Akkor lesz Magyarországon újra nemzeti ünnep, akkor lesz alkotmányosság, törvényesség, és akkor iktatja ki Magyarország a barbár eszméket a normális emberi életből.

 





4 hozzászólás : Bartus László: Az illiberalizmus barbár eszme

 1. DonGolo

  August 21st, 2019

  “…kizárólag a törvény szelleme alapján…”

  Ha erre egyáltalán – reméljük – majd egyszer sor kerülhet, az a kérdés, hogy
  . m e l y i k . t ö r v é n y . a l a p j á n?
  Amit a fidSS első két hatalmi évében magának legyártott 4000, melyeket a fűrer a saját arcára szabva magának fabrikált, vagy a fülkepuccs előtti , addig normálisan működő – azóta eltörölt foghíjas – alkotmányos és jogállami valóban törvényes keretek – fékek és ellensúlyok között funkcionáló törvények szerint ?

  Reply
 2. Bübüte

  August 21st, 2019

  Ha majd sikerült tisztázni, hogy elég lámpaoszlopot telepítettek-e elődeink az Andrássy útra a főbűnösök számához képest, na majd akkor lesz vége az illiberalizmusnak.
  Jön a szabadság és ő szül majd nekünk rendet:

  Reply
 3. Janos Hamori

  August 21st, 2019

  áderék 1989-ben semmit sem vetettek el, legfeljebb most a sulykot. 1989-et a liberális értelmiség alakította az uralkodó MSZMP-vel szemben, utóbbinak kényszerű együttműködésével vagy inkább tűrésével. Jellemző áderékre, hogy most igyekeznek kisajátítani 1989-et is (“… a szabadság magját vetettük el.”)

  áder pontosan ugyanolyan hitvány féreg, mint szobatársai – és a most állami kitüntetésben részesített nevelőtisztjük: “ss”tumpf istván.

  Reply
 4. Peter

  August 21st, 2019

  orbán csinált putrit az országból és szegényházat
  mindben az eu legutolsó, vagy éppen a legutolsó előtti állama ez itt, az alfelvégen

  Reply

Szóljon hozzá DonGolo

 • (nyilvánosan ez nem jelenik meg)