Sok vitát folytattak már az Orbán-rendszer mibenlétéről, pedig felesleges vitázni: a rendszer névadója maga elmondja minden alkalommal a lényegét, amikor az övéi között van. Akit érdekel, hallgassa meg a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) konferenciáján elmondott beszédet.

A történelmi előzmények meghatározóak: a “KÉSZ vezette be a polgári kormány megválasztása előtt a fiatal politikusokat a keresztény körökbe, előkészítve egy keresztény, jobboldali, polgári kormányzás lehetőségét”, olvasható Osztie Zoltán, a szervezet elnökéről szóló cikkben a Magyar Narancsban. A KÉSZ tette alkalmassá Orbánékat a politikai katolicizmus képviseletére, ők fogadtatták el a katolikus egyházban “keresztény” pártnak a Fideszt. A cikk találóan “Az Úr civilje” címet viseli, amely akaratlanul is utal az Opus Dei-re, amely a civil világi hívők feladatává teszi a katolicizmus érdekeinek képviseletét. Hogy mi módon kell a katolicizmust képviselni, azt Osztie elnök így foglalta össze: “A felső tagság politizáljon! Az egyház politizáljon – szólított fel a konferencián.”

Senkit ne tévesszen meg, hogy Orbán református. A Fideszt a katolikus egyház hitelesítette jobboldali pártként. A Fidesz a politikai katolicizmus pártja. Horthy is református volt, mégis a politikai katolicizmus volt a korszak ideológiája. A 19. század végén létrejött Katolikus Néppárt a jobboldalt a politikai katolicizmussal azonosította, a konzervativizmust a liberalizmussal szembeállította. Ezért Orbán úgy válhatott liberálisból a jobboldal vezérévé, ha átveszi a politikai katoliczimus ideológiáját. Ezt a katolikus egyház hitelesítette. Egy másik cikkben a Magyar Narancs így idézte fel a történetet: “Közelíteni kellett a katolikus egyházhoz (amiben, “bármilyen furcsa”, nagymértékben segítette a pártot a református lelkész Balog Zoltán).”

Buda Péter egyházpolitikai szakértő itt elmondta: “az egyetemes katolikus egyház arra törekszik, hogy közvetlen befolyása gyengülésének ellensúlyozására civil szervezeteken keresztül juttassa az embereit a hatalom legfelső köreibe, és így érvényesítse akaratát. Ezt már a múlt század elején nyíltan célul tűzte ki a Katolikus Akció, s később a mostanában sokat emlegetett Opus Dei is”. Ez azt jelenti, hogy a felvilágosodás után megváltozott a katolikus egyház stratégiája: az egyház és az állam nem intézményesen, hanem a vezető politikusok személyén belül fonódik össze. Állami vezetők a Vatikán ügynökei lesznek. Az Opus Dei-t egy Josemaría Escrivá de Balaguer nevű katolikus pap alapította, aki egy szentté avatott fasiszta, Franco támogatója volt.

Ha van összeesküvés a világon, a titkos társaságként létező Opus Dei és az ugyancsak Rómából irányított jezsuita rend az. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége ugyan nem vallja az Opus Dei részének magát, de a szervezet így működik. Orbán egy összeesküvés része, amelyet Rómából szerveznek. A konteók szerelmeseinek itt kellene kutatásokat végezniük. Orbán nem magyar érdeket szolgál. Rendszerének jellegét a gyökereknél kell vizsgálni. Az alaptörvényében leszögezte, hogy a középkori katolikus királyság jogutódja, amely az államiságot a katolikus pápától származtatja. Igaz, egy hazugság révén, az akkor nem is létező “Szent Korona” adományozásával. Az Orbán-rendszer célját az mutatja meg, mi a politikai katolicizmus lényege, amit a rendszer képvisel. Mit várnak tőle klerikális megbízói, és az a nemzetek fölötti ideológia, amellyel Orbán azonosul, és amelyet szolgál.

Orbán szereti a pénzt, a Fidesz maffiaként működik. Ez az első olyan bűnszervezet, amely nem az állammal folytatott harcban szerzi meg a közvagyont, hanem magát az államot foglalta el. De az nem igaz, hogy Orbánnak nincsenek elvei, amelyek irányítják, a mindent csak a hatalom megszerzése érdekében használ fel. Ez tévedés. Aki ezt gondolja, nincs tisztában ennek az embernek a motívumaival és veszélyességével. Az ideológia ugyanis, amelyben ő hisz, gyilkos ideológia. A katolikus egyházat szolgáló uralkodók, keresztes lovagok, mindig is bűnözők voltak. Tisztességes emberek harcban álltak az országokat gyarmatosító Rómával szemben. Beleértve az árpádházi királyokat is. A juhok ruhájába bújt farkasok nemcsak terelgetik, hanem megeszik a juhokat. Ha megszerzik a hatalmat, előbb-utóbb gyilkolnak.

A konstantinuszi fordulat óta a katolikus egyház maga is bűnszervezetként működik. Ez volt az egyház ún. ortodox irányzata, amely eltért az apostolok tanításaitól, s csak külsőségeiben vette fel a kereszténységet. Rátelepült a világi hatalomra, és uralkodott rajta. Róluk mondta Jézus, hogy juhok ruhájában jönnek, de belül ragadozó farkasok. Nem kell teologizálni ezen, a katolikus egyház története látványosan demonstálja, hogy ennek a világpolitikai szervezetnek semmi köze az alázatos szívű és szelíd Jézushoz. A megtéréshez illő gyümölcsök hiányoznak. A kereszténységhez annyi köze van, hogy gyilkolta a keresztényeket (mint eretnekeket) évszázadokon át. Ezt valamikor még a reformáció is tudta.

A kereszténységtől elszakadt ortodox irányzat később két részre szakadt, keleti ortodoxiára és a római katolikus egyházra, amely Konstantinus óta az állam elfoglalását tűzte ki célul. Teológiája az állam és az egyház összefonódására épül. A cél, hogy a katolikus egyház tanítását az állam erőszakkal kényszerítse a polgáraira. Ezt nevezik ők “keresztény államnak”. Miután a katolikus egyház elszakadt a természetfölötti kereszténységtől, a zsidó Bibliát a görög filozófiával váltotta fel, az egyházat “erkölcsi intézménynek” fogta fel. A katolicizmus az erkölcsös életet lehetővé tevő újjászületés nélkül követeli meg a híveitől az erkölcsös életet, amelyet maga sem tart be, mert a Biblia szerint nem is lehet. Erre hivatkozva azonban magát isteni eredetű intézménynek állítja be, zsarol és jogot követel magának arra, hogy uralkodhasson az államok és az emberek lelkiismerete fölött.

Ennek eredménye a sötét középkor, a vallásháborúk, a keresztes-hadjáratok vérontásai, a megmérgezett uralkodók, a pénzen vásárolt pápai trón, a császárság és pápaság harca, a katolikus egyház természetét kifejező inkvizíció. Ezt nevezik “keresztény Európának”. Embereket égettek el élve tömegesen, a “keresztény Európa” minden eddiginél több embert gyilkolt le. A katolikus egyház inkvizitorai az egész kontinensre kiterjedően teremtettek olyan elnyomást, totális diktatúrát, rettegést és félelmet, amelyet később a fasiszta rendszerek csak korlátozott ideig és kiterjedéssel tehettek meg. Ha valaki a “keresztény Európa” szólamát hallja, ez jelenjen meg a szemei előtt. A politikai katolicizmus ezt mindig a törvények és jogok korlátozásával kezdi, majd eljut a gyilkolásig.

A felvilágosodás megalkotta az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozatát, amely az emberiség csúcsteljesítménye. Ez elsőként biztosította az Isten által teremtett ember vele született jogait, ismerte el a méltóságát, a szabadságát, a jog uralmát és a törvény előtti egyenlőséget. A felvilágosodás a béke, a szabadság és a jólét, az emberhez méltó élet és az egyenlőség alapjait teremtette meg. A Kr. u. 313-ban alapított katolicizmus elvette és kisajátította a keresztény nevet, és 1500 évnyi szenvedést hozott Európára. Ennek a felvilágosodás vetett véget. Ezért a felvilágosodás a katolikus egyház legnagyobb ellensége.

A “keresztény” és a “katolikus” nem azonos fogalmak, hanem egymásnak ellentétei. A “keresztény Európa” valójában “katolikus Európát” jelent. A katolicizmus születésétől a zsidó kereszténység ellensége volt. A kereszténység zsidó vallás. A zsidó hit beteljesedése a zsidó Messiásban, amibe beoltatnak a pogányok, ha hisznek. A zsidóellenesség a katolicizmus identitásának lényege. Ezt Szent Ágoston helyettesítési elmélete fejti ki, miszerint a katolicizmus a zsidóság üdvtörténeti helyébe lépett: a zsidók száműzöttek a földön, mert “megölték az Isten fiát”. A zsidók századokon át jogfosztásban éltek a “katolikus Európában”. Ezért támogattak minden szabadságmozgalmat. A katolikus egyház nekik tulajdonította a felvilágosodást, amelyet azóta kriminalizál. A felvilágosodás vetett véget ugyanis a sötét “katolikus Európa” uralmának.

Osztie Zoltán, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége elnöke az idézett cikkben mondja: “a reneszánsszal kezdődött és a felvilágosodásban folytatódó egyházellenes támadássorozat a XX. században vált féktelenné. A kereszténység és legkivált a római katolikus egyház azért lett a modernitásban az Istentől elforduló világ első számú célpontjává, mert az egyház a ‘természetes’ közösségek, a család és a nemzet, az ezekhez kapcsolódó természetes nemi és társadalmi szerepek, alá-fölé rendeltségi viszonyok első számú őre. E viszonyok felbomlása egyúttal a társadalom szöveteit is szétszakítja, többé senki ‘nem tudja a helyét’, csak a ‘dekadens’, ‘pusztító’, ‘életellenes’ liberalizmus marad meg a rombolás nyomán.”

Ez hazugság. A világ nem fordult el Istentől. A liberális Amerikában él a legtöbb vallását gyakorló hívő. A katolikus egyház pedig nem azért vált az emberek ellenségévé, mert “a család és a nemzet, az ezekhez kapcsolódó természetes nemi és társadalmi szerepek őre”, hanem azért, mert gyilkolt, rabolt, az emberi méltóságot és az Istentől származó alapvető emberi jogokat lábbal taposta. Ami a nemi szerepeket illeti, azt jobban tenné a katolikus egyház, ha nem feszegetné, mert a papok és az apácák között van a legtöbb homoszexuális. A pannonhalmi eset mutatta a látenciát, milyen mértékben van jelen a megrontás, hogy a pedofíliáról már ne is beszéljünk. A katolicizmus a hatalom megszerzése érdekében másra hivatkozik, mint amit tesz. A család, az erkölcs és a nemzet védelmezőjének mondja magát, majd a hatalom megszerzése után az emberi jogokat támadja, a sajtó, a vélemény, a gondolat szabadságot számolja fel, az embert önrendelkezési jogától fosztja meg. Ezeket mind egyházellenes és nemzetellenes (a kettő nekik ugyanaz) zsidó támadásnak minősítik.

Eközben a katolikus egyház állam által emberekre erőltetett törvényei rombolják a családot, az erkölcsöket és a nemzetet is. A Mária-kultusz rombolja a házaséletet, a szűzkultusz felbomlasztja a családokat. A házasságon belül a gyermeknemzésre korlátozott szexuális élet nemcsak bibliaellenes, hanem családromboló is. Aki nem születik újjá, azt az erkölcsi törvények számonkérése még erkölcstelenebbé teszi a Biblia szerint. Az invesztitúra háborúk során némely német császár azt mondta: ha van valahol viszály, ha egy nemzetet végletesen megosztanak, mindig a katolikus egyházat keresd a háttérben. A nemzetet pusztítják, megosztják, háborúságokat generálnak, szegénységet okoznak. A katolikus egyház legfeljebb az “alá-fölé rendeltségi viszonyok őreként” funkcionált tekintélyelvű elnyomó rendszereket létrehozva.

A katolikus egyház a felvilágosodás elleni támadását a “szabadkőműves világ-összeesküvésre” alapozva indította el. Mintha az emberi jogokért és szabadságért folytatott küzdelem idegen lenne a nemzetektől, s csupán a “nemzetek fölötti” zsidóság koholmánya lenne, amelynek célja, hogy elpusztítsa a nemzeteket és az erkölcsöt, amelyet a katolikus egyház védelmez. A nemzeteket ezért a katolikus egyházzal és a vallással azonosítják, hogy a katolikus-zsidó háborút a katolikus egyház a nemzetekkel vívassa meg. Hitler Mein Kampf című művének alapja is a szabadkőműves világ-összeesküvés volt. Ezért támogatta sokáig a katolikus egyház, amely azóta is a “zsidó-világösszeesküvés” ellen harcol.

E folyamatnak lehetünk a szemtanúi. A felvilágosodás és a “szabadkőműves világ-összeesküvés” ellen harcoló politikai katolicizmus talált Magyarországon egy vadbarmot, aki azonosult ezzel az ideológiával. Miután Magyarország soha nem nézett szembe a holokauszttal, támogatja ebben az antiszemitizmussal átitatott magyar nép. A magyarság egyetlen nemzeti identitása a két világháború közötti “keresztény” identitás, amelynek jelentése az, hogy nem zsidó. A politikai katolicizmus virágkorát a Horthy-rendszerben élte, csúcsteljesítménye a holokauszt volt. A magyar holokauszt előkészítője a politikai katolicizmus, erről bárki meggyőződhet, aki elolvassa a korszak két főideológusa, Prohászka Ottokár és Bangha Béla műveit. A numerus clausus-t Prohászka kezdeményezte, a rendszer antiszemitizmusa a “keresztény Magyarországot” védte.

Raffay Ernő volt honvédelmi politikai államtitkár a szabadkőművesekről írott könyve kapcsán példázza, hogy a protestáns egyházak milyen mértékben szakadtak el az egykori reformációtól, s tértek vissza ideológiailag az “anyaszentegyház” kebelébe. Raffay egy interjúban ezt mondja: “A szabadkőművesek ugyanis a szekularizációért, a világi oktatásért, vagyis a katolikus egyház politikai, gazdasági és ‘lelkek fölötti’ befolyásának visszaszorításáért harcoltak, később pedig zászlóra tűzték az általános, titkos választójog ügyét, ami Magyarország akkori etnikai viszonyait ismerve egyenlő volt a nemzetárulással, a magyarellenességgel.”

Azt hinné az ember, hogy viccel. A titkos választójog gonosz előttük, “a katolikus egyház politikai, gazdasági és lelkek fölötti befolyásának visszaszorítása” egyenlő a nemzetárulással. Ez a politikai katolicizmus. Erről szól az Orbán-rendszer: a politikai katolicizmusnak a szabadság, a felvilágosodás és a zsidók elleni harcáról, amely a demokrácia, a jogállam, az egyenlőség és a liberális politikai rendszer elleni harc is. Azt mondja Raffay: “Hamarosan komoly eredményt értek el, tevékenységüknek tudható be ugyanis úgynevezett egyházpolitikai törvénycsomag. Ebben szerepelt az 1894. év XXXI. törvénycikk a házassági jogról, az 1894. évi XXXII. törvénycikk a gyermekek vallásáról, az 1894. XXXIII. évi törvénycikk az állami anyakönyvekről, az 1895. évi XLII. törvénycikk az izraelita vallásról és az 1895. évi XLIII. törvénycikk a vallás szabad gyakorlatáról. Az egyes tárgykörök önmagukért beszélnek, ez a szekularizáció útja.”

Ha ezt valóban a szabadkőművesek tették lehetővé a felvilágosodással együtt, azért is csak köszönet illeti őket. De a “keresztény-nemzeti” ideológia szerint a szekularizáció, az állam és az egyház szétválasztása gonosz dolog. A magyar történelem kevés aranykorának egyike a 19. század második fele, amikor a liberalizmus felvirágoztatta az országot, megépítette – szellemi és fizikai értelemben – Budapestet, amelynek eredményeként megszületett a vallás szabad gyakorlatáról szóló törvény. Ez a “keresztény (katolikus)” államfelfogás szerint rossz. E törvények hatására jött létre a politikai katolicizmus, amely meg sem állt a zsidók Auschwitzba történő deportálásáig. A katolicizmussal azonosított nemzet, a “keresztény” nemezettudat, a Szent Koronáról szóló katolikus hazugság, a “keresztény Magyarország” a Horthy-rendszerben érte el a tetőfokát. Akkor is egy református vallású kormányzó alatt. Ennek rövid huszonöt év alatt egymillió halálos áldozata lett.

Osztie Zoltánról az idézett Narancs-cikk ezt mondja: “a keresztény társadalmat a magyar közelmúltban a Horthy-korszak őrizte meg a leginkább: Osztie atya Horthyt nem egyszerűen mentegeti, hanem kiemelkedő államférfinak tartja. Teleki Pállal, Hóman Bálinttal és Prohászka Ottokárral együtt olyan “csodálatos emberek”-nek nevezi őket, akik Isten segítségével feltámasztották a “halott”, Trianonban megcsonkolt nemzetet.” Osztie Zoltán szerint “magyarul beszélő, de a magyar nemzethez nem tartozó személyek erőszakos, gátlástalan kis csoportja az antiszemitizmus tökéletesen megalapozatlan vádjával illeti e nagyszerű személyiségeket.”

A politikai katolicizmus tagadja ki a nemzetből azokat, akik nem vallják Prohászka, Hóman, Bangha és a többi antiszemita gazember nézeteit. A politikai katolicizmus szélsőjobboldali ideológia, amely szerint “a liberalizmus idegen erők szolgálatában áll”. Az “idegen erők” alatt a katolicizmus ősi ellenségeit, a zsidókat kell érteni. De aki a szabadság és a törvény előtti egyenlőség, a felekezeti egyenjogúság híve, az sem magyar, mert a magyar az “keresztény”, a “keresztény” pedig az, aki nem zsidó, hanem antiszemita. Tönretették és bűnössé tették a magyar népet, amikor saját antiszemitizmusukkal fertőzték meg, és a nemzeti identitást azzal azonosították. A politikai katolicizmus a nemzet érdekeit szolgáló szabadságot és demokráciát elválasztja a nemzettől, “idegen” erőknek tulajdonítva őket. Ami nem egyezik a katolicizmussal, az idegen. Ha magyar, akkor is.

Így érthető, ha Orbán nyílt összeesküvés-elméletet ad elő nekik. Szavakból értik egymást. Az is érthető, hogy kódoltan a zsidók világ-összeesküvéséről beszél. De ha valaki annyira hülye lenne, hogy ezt nem érti, akkor még hozzáteszi, hogy Soros György alapítványa áll a szándék mögött, amely szét akarja verni a nemzetállamokat, hogy felszámolja a “keresztény” (értsd: katolikus) Európát. Csak innen lehet megérteni Orbán beszédeit és céljait. Orbán azzal kezdte, hogy idézte az Opus Dei-ügynök Robert Schumant, az Európai Unió egyik alapítóját, miszerint “Európa vagy keresztény lesz, vagy nem lesz”. A “keresztény” alatt ezúttal is a katolicizmust kell érteni. Ez azt jelenti, hogy nemcsak a magyarságot azonosítják a katolicizmussal, hanem egész Európát. A német-római birodalmat akarják létrehozni újra a pápizmus szellemi fősége alatt. Ezt hívnák “keresztény Európának”.

Ha van világ-összeesküvés, akkor ez az. A menekültáradat senki célját nem szolgálja, csak az övékét. Ez teremthet olyan helyzetet, hogy az iszlamofóbia és az idegengyűlölet megerősíti az európai szélsőjobboldalt, és többségbe kerülhetnek az Unióban. Ha ez bekövetkezik, gondoljon bármit az európai lakosság, ezek exportálni fogják a magyar katolikusfasiszta rendszert egész Európába. Orbán és a katolicizmus célja, nem “a zsidóké”, hogy szétverjék a liberális Európát, s annak romjain visszahozzák a sötét katolikus középkort. Ha valakinek segítségére van Európa szétveréséhez a menekültválság, akkor az Orbán és az ultramontán katolicizmus. Ha keresni akarnak valakit, hogy ki áll a menekültválság mögött, akkor azt itt keressék, mert ebből egyedül ők húznak hasznot.

Orbán már Európát támadja, azokkal az eszközökkel, mint Magyarországot. Már “európai vitát” kezdeményez, hogy az Európai Unió alapszerződésébe kerüljön az, amit az illegitim magyar alaptörvény tartalmaz a “keresztény gyökerekről” és identitásról. Ebből vezetnének le minden törvényt, és öt év alatt létrehoznák az Európai Együttműködés Rendszerét, egy újabb katolikusfasiszta rendszert. A magyaroknak legyen gyanús, amikor “európai konzultációt” javasol Orbán, és azt indítványozza, hogy kérdezzék meg az “európai embereket” az általa elkészített kérdőívek alapján. Ezt nevezi ő “demokráciának”, amikor a diktatúra igazolásához hamis kérdésekkel “népakaratot” állít, amelyekkel igazolja a demokrácia megdöntését.

Minden szava álnok hazugság, hiszen Európa a katolicizmus előtt is létezett, a “katolikus Európa” idején pedig történelme legsötétebb időszakát élte. A felvilágosodás óta Európa a szabadság földje és virágzik, amelyet csupán az ellene fellépő katolikus Szent Szövetség és a katolicizmus zsidóellenességéből kinőtt nácizmus szakított félbe két világháború erejéig. A II. világháború után azonban visszaszorultak, s ekkor indult virágzásnak Európa. Most újabb támadást indítanak a szabadság, az emberi jogok, az egyenlőség és az emberi civilizáció ellen. Kriminalizálják a szabadságot. Orbán ismert szörnyeteg förmedvényéből dolgozik: Bangha Béla: Magyarország újjászületése és a kereszténység című könyve a kotta, innen azonosítom én is őket, és innen tudom előre, mikor mit fognak csinálni. Bangha nemcsak fasiszta, de nyílt antiszemitizmusával náci alapvetés is. Viszont a politikai katolicizmus lényegét leghívebben összefoglaló jezsuita mű.

A Jelenések Könyve világosan ír a katolicizmus sátáni voltáról és történelmi szerepéről, valamint bukásáról is. De míg az bekövetkezik, addig iszonyú mennyiségű vért fognak még kiontani. Ha Orbán nemcsak egy önjelölt antikrisztus, hanem elindítója a Bibliában zajló történelmi eseményeknek, akkor Magyarországra gyalázatos történelmi szerep és borzalmas pusztulás vár. A magyar nép mindenesetre készen áll erre a gyalázatos szerepre. A Biblia szerint, amikor Jézus Krisztus visszatér a földre, hogy Izrael királyaként (!) az egész Földön uralkodjék, megítéli a nemzeteket. Az antiszemita országokat a bal keze felől állítja, és azok mennek a kárhozatra, ahol lesz sírás és fogcsikorgatás. Az antiszemita országok nem mennek be a Messiás ezeréves királyságába, amelyben jólét, öröm, béke és igazság honol. Ez vár a magyarokra, ha nem zavarják el az antikrisztusukat, és nem jönnek rá, hogy az antiszemita gyűlölet megfordította az igazságot..

A katolikus egyház a Biblia szerint a szellemi Babilonnal azonos, a parázna asszzonnyal, aki elcsábítja a nemzeteket és az országok fölött uralkodik. Jó, ha tudják ezt róla azok, akiket öntudatlanul “kereszteltek” bele ebbe a szervezetbe, és nem szabadon választották. A katolikus “egyházról” ezt írja a Jelenések könyve (Jel 17,4-9): “Öltözött vala pedig az asszony bíborba és skárlátba, és megékesíttetett vala aranynyal és drágakővel és gyöngyökkel, kezében egy aranypohár vala, tele útálatosságokkal és az ő paráznaságának tisztátalanságával, És az ő homlokára egy név vala írva: Titok; a nagy Babilon, a paráznáknak és a föld útálatosságainak anyja. És látám, hogy az asszony részeg vala a szentek vérétől és a Jézus bizonyságtevőinek vérétől; és nagy csodálkozással csodálkozám, mikor látám őt. És monda nékem az angyal: Miért csodálkozol? Én megmondom néked ez asszonynak titkát és a fenevadét, a mely őt hordozza, a melynek hét feje és tíz szarva van. A fenevad, a melyet láttál, volt és nincs; és a mélységből jő fel és megy a veszedelemre. És a föld lakosai csodálkoznak (a kiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe e világ alapítása óta) látván a fenevadat, a mely vala és nincs, noha van. Itt az elme, a melyben van bölcseség. A hét fő a hét hegy, a melyen az asszony ül.”

Ez Róma. Ez uralkodik ma Magyarország felett. Az ország vezetői nemcsak bűnözők, hanem hazaárulók is.

 

 

 

 

30 hozzászólás : Bartus László: Orbán a felvilágosult Európát támadja

 1. Maggdy

  November 1st, 2015

  Idézet a cikkből: “A magyaroknak legyen gyanús, amikor “európai konzultációt” javasol Orbán, és azt indítványozza, hogy kérdezzék meg az “európai embereket” az általa elkészített kérdőívek alapján. Ezt nevezi ő “demokráciának”, amikor a diktatúra igazolásához hamis kérdésekkel “népakaratot” állít, amelyekkel igazolja a demokrácia megdöntését.”

  Igen, de ezen az úton igazolódott be egyértelműen, hogy hazudik. Durva számokkal ábrázolva, 8 millió kiküldött kérdőívből ,1 millió kapott vissza. Lehet találgatni, hogy a többség miért nem méltatta válaszra. Nem hinném, hogy a többi EU-s ország hajlamos az ilyesmit utánozni, látva az akció sikerét. Kereshetjük a jó oldalát is, vagy más kérdést is firtathatunk ezzel kapcsolatban, pl. az 1 milliós tagú kisebbség miért küldte vissza, ezt is csak találgatni lehet, de az lenne tisztességes, ha személyesen őket kérdeznénk, miért küldték vissza.

  Reply
  • bunkocska te draga

   November 2nd, 2015

   Az uniónak nem gyanús, hogy a demokratikus népszavazás helyett kormánypropaganda folyik? Akkor minek pénzelik?

   Reply
  • emigrant

   November 3rd, 2015

   És azt honnan gondolod, hogy tényleg visszaérkezett egy millió kérdőív? Meg még fel is dolgozták azokat? Megszámoltad? Nem kell mindent elhinni, amit a kormány állít. Közelebb leszünk a valósághoz, ha inkább semmit se hiszünk el.

   Reply
   • Maggdy

    November 3rd, 2015

    Ez is egy olyan eset, mikor nem számít, hogy igaz vagy sem, mert a kormány bevallása szerint közzétett számadatok így is engem igazolnak és így is azt bizonyítják, hogy Orbán Viktor hazudott akkor is, mikor azt mondta : a magyarok ezt akarják. “Kicsit” költséges volt ugyan a bizonyítási eljárás, de ezt nem én akartam az biztos. 🙂

    Reply
 2. evelynn

  November 1st, 2015

  Köszönöm, hogy általad megismerhettem komplex értelmezésben ennek az antikrisztusnak az ármánykodását. Szegény Magyarország, szegény Európa! Jaj nekünk! És jön az önmarcangolás: én mit tehetek ellene?

  Reply
  • Admin

   November 1st, 2015

   Lehet, hogy van, aki elolvassa a cikket? Ezket már csak magamnak írom, az emberek nem olvasnak el ilyen cikkeket. BL

   Reply
   • lud

    November 2nd, 2015

    Van ne aggódj.Csak az a baj,aki olvassa ugyanígy le is írhatta volna,mert tudja,amit tudsz…

    Reply
   • Maggdy

    November 2nd, 2015

    Az igazat megvallva, én sem olvasok rendszeresen efféle cikkeket. Elgondolkodtató a rálátás, de nekem is van egy nézőpontom, ahonnan szemlélve kissé máshogy hat a helyzetkép. Konkrétan, nem ennyire drámai, szélsőséges esetben is inkább komikus.
    Tegnap hozzászóltam egy részlethez, ami szépen kiragadható az egész eszmefuttatásból és nem igényel különösebb átgondolást. A teljesség kedvéért fogom küldeni a véleményemet a fennt leírt tényállással kapcsolatosan (tényállás, mert feltételezem, hogy minden szó igaz, mivel észérvekkel cáfolni jelenleg nem tudom, autómatikusan az “igaz” kategóriába kerül az én értékrendem szerint) De előbb, remélve, hogy nem sértem Valaki önérzeté, megjegyzem a szabad szólás égisze alatt, nem nevezném következetes gondolkodásnak azt, mikor valaki publikál valamit, kommentelési lehetőséget biztosít, majd meglepődik a reakciókon, mert rádöbben, hogy azt magának írta. Azt gondolom, ha valaki bárki számára elérhető írást tesz közzé az interneten, számolnia kell azzal, hogy azt mások is elolvassák, tudomásul kell venni, ez benne van a pakliban. Magamból kiindulva, ha valamit magamnak szánok, azt le sem írom, vannak persze kivételes helyzetek, melyekben “törvényt” LEHET bontani saját érdekünkben úgy, hogy abból másoknak se származzon kára. Nem tudom, hogy ez a helyzet az a helyzet -e, mikor egyetlen embernek kívánom célozni ezt, és teszem ezt egy nyílvános online helyen, ahol mások is olvashatják, mert itt jelent meg a “vallomás”, amire ezt válaszul adom. Van róla tudomásom, amikor ezt írom: ezen az oldalon korlátozott a hozzászólási lehetőség, azaz nem rajtam múlik, tényleg közzé lesz e téve. Ha érdekel Valakit, engem személyszerint hogyan érint, mikor cenzúrázzák a hozzászólásaimat, elmondanám, hogy hidegen hagy, mert már “megszoktam”. Mit tehetnék azon kívűl, hogy tűröm? Keresek másik lapot, amelyik kevésbé érzékeny a szabad személyes véleményekre, vagy megpróbálhatom más köntösben előadni a mondandómat.

    Reply
  • bunkocska te draga

   November 2nd, 2015

   A régi AN-en több ilyen cikk is van. Amúgy a magyar irodalom is gazdag ebben a témában, pl. Mikszáth: Különös házasság. “Urrak a papok” – ezt brekegik a békák a magyar mocsárban …

   Reply
 3. bunkocska te draga

  November 2nd, 2015

  Sajnálatos, hogy a vidéki magyar lakosság nem is ismer zsidókat személyesen – a holokauszt miatt-, de még mindig lehet őket hülyíteni “a zsidóval”. Persze a mostani ellenségképek messze vannak időben és térben, pl. Soros, de még Sztálinról is tudni vélik a jobbosok, hogy “az”.

  Reply
 4. bunkocska te draga

  November 2nd, 2015

  Az idő jelei kabarétréfának beillő címnek tűnik. Most csak megismételném a tegnapi idézetem: Gyurcsány nem akar ez ellen harcolni, ő “tiszteletben tartja” a klerikálfasiszták világnézetét, mert “nekik is létjogosultságuk van” (SM füzet)! Apró Antal forog a sírjában, mert ő nem ezért bujdosott a világháború alatt a Tüdő Kláráék villájában az életét mentve.

  Reply
 5. bunkocska te draga

  November 2nd, 2015

  Orbán a szemére veti az osztráknak, hogy hosszú kapunak hívja a kerítést. Szerintem is aljas, sunyi dolog a mellébeszélés, nyilván ezért nem lehet kiejteni az emberminisztériumban a SZEGÉNY meg a STADION szót!

  Reply
 6. bunkocska te draga

  November 2nd, 2015

  Az alkotmányhoz -amin Orbán annyit rugózik- írnám, hogy Magyarországon az ÁPRILISI TÖRVÉNYEK (1848) volt az első, amiben a nem nemeseket is a nemzet tagjainak tekintették. Akkor szűnt meg az úrbér, és a közterheket a nemesek is viselték onnantól. Szép dolog a hagyomány, de aki a történeti alkotmányt a polgári alkotmány elé helyezi, az a hazaáruló és nemzetáruló féreg szerintem. És Gyurcsány szerint, ezeknek joga van a közélethez, ezeknek a híveit nem szabad megbántani, felokosítani, inkább éljenek hülyén, és diktáljanak a többségnek, gratulálok!

  Reply
  • Maggdy

   November 3rd, 2015

   Bocs…. de én nagyívben teszek mindkettőre vagy mindahányra amennyi csak van. Az emberi életet jóval többre értékelem annál, hogy holmi rendszabályozás céljából “alkotott” iromány miatt bárkinek is a fejét vegyem. Túl van reagálva az Alkotmányhoz kapcsolható miheztartás kérdéskőr. Sőt, egyéb piros betűs ünnep is aránytalanul sok van egy évben. Nincs már olyan törvény, hogy mindenkinek kötelező azt ünnepelni, amit hivatalból nemzeti ünnepnek jelölnek ki, mert gondolati szabadság van az Alkotmány szerint. Ha az én világnézetemmel nem kompatibilis az adófizetők pénzén rendezett, alkotmányt túlmisztifikáló ünnep, jogom van elvileg meg nem ünnepelni. A polgárnak már egy privát ünnepnapja nem lehet, mert mindég valami nemzetit “kell” ünnepelni, utána pedig ott a Karácsony és a Húsvét, hogy csak a legnagyobbakat említsem a másik kategóriából. (Mellesleg, aug. 20.-án születtem, ráadásul a sors irroniája, hogy ezen a napon szültem legkisebb, harmadik fiamat is, de a tüzijátékot nem nekünk rendezik, a számlát nem ide kell beadni a nagy elszámoltatások idején, ha lesz olyan 🙂 )

   Reply
   • bunkocska te draga

    November 4th, 2015

    Akkor bocs, de miért is vagy az AN olvasója, ha szabad megkérdeznem? Bartusnál alapvetés, hogy az Alkotmány mindennek az alfája és omegája.

    Reply
    • Maggdy

     November 4th, 2015

     Kíváncsiságból kezdtem olvasgatni a közel múltban, mert évek óta arra készülök, hogy az USA-ban élem le a hátralevő éle temet, talán ott tudok tenni valamit, amivel a gyerekeim előrébb léphetnek, vagy könnyebbé tehetném a hétköznapi boldogulásukat. Itt Magyarországon semmi jelentőség teljeset nem tehetek értük, már ennek a reménye is meghalt, úgy élek a saját hazámban mint egy száműzött, az országban ahol születtem, éltem eddig egész életemben, felneveltem a gyerekeimet (akiket nem azért szűlltem, hogy katonája legyen egy nemzetnek, vagy nem azért, hogy legyen aki kitermeli a nyugdíjat, pláne nem azért, hogy a potom, alamizsna mértékű magyarországi fizetésükből a kormány horribilis összegeket lopjon el törvényesen sajátnak nevezhető célokra, mint pl. a kivagyiságának demonstrálására fordított haszontalan költségek). Nekem nincs veszteni valóm, úgy élek a szülőföldemen, mint egy migráns, mert az állam kifizette a banki adósságom egy részét (amit én kérvényeztem) megszabadított az összes devizaadósságomtól és a házamtól is, amit én már nem akarok visszavásárolni, természetesen a gyerekeimmel közösen jutottam erre a döntésre, és tisztában vannak azzal, hogy itt nincs hova hazamenni.

     Olvasgatom az AN-t amég kedvem tartja, nem olvastam itt sehol, hogy feltételekhez kötött ennek olvasása. Egyébként én nagyon nyitott tudok lenni mindenre, mondhatom, hogy szinte válogatás nélkül olvasok mindenfélét, van amit kétszer is….
     Azonban kíváncsivá tettél, ha nem volna túl nagy kérés, idéznél ide Bartus Lászlótó írást, amiből egyértelműen kiderül amit állítasz : “Bartusnál alapvetés, hogy az Alkotmány mindennek az alfája és omegája.” Tőle szeretném látni, ezért linkkel együtt kérem szépen, hogy utána tudjak nézni, tényleg tőle származik- e ez a fanatizmus.

     Reply
     • bunkocska te draga

      November 4th, 2015

      A legutóbbi cikke a témában A megbukott a bojkott elutasítása. Idézet: “Orbán 2010 után államellenes bűncselekményt követett el, államcsínnyel megdöntötte az alkotmányos rendet. Az Alkotmányt meg lehetett változtatni, még új Alkotmányt is lehetne alkotni törvényes keretek között, de az alkotmányos rendet nem lehetett volna megváltoztatni. Ez a Btk.-ba ütköző bűncselekmény, amelynek büntetési tétele életfogytiglanig tartó börtön.” Szerintem ez nem fanatizmus, mert régebben életüket adták az emberek ezért, pl. a népek tavaszában.

     • bunkocska te draga

      November 4th, 2015

      jav. az európai népek tavaszában (1840-es évek)

 7. bunkocska te draga

  November 2nd, 2015

  TGM, hehe: “Ahogy Orbán miniszterelnök úr ezen a találkozón a katolikus főpapokkal flörtöl, bratyizik, incselkedik, ahogy hízeleg és hódol nekik, tréfálkozik velük, hátba veregeti őket … S aztán ugyanebben a gemütlich modorban terjeszti elő szokványos, félburkoltan antiszemita összeesküvés-elméletét, „ezek” hozzák a nyakunkra a megélhetési bevándorlókat, az illegális határátlépőket, népvándorlás, armageddon, höhöhö. Már csak mi, magyarok, höhöhö, már csak mi már, höhöhö, ilyen emberek vagyunk, höhöhö. Goebbels a Mikroszkóp Színpadon.”
  Egyvalamiben nem értek egyet TGM-mel, szerintem Orbán alázkodik meg az egyházi hatalmasságok előtt. A főpapok ezt élvezik, ezt a szervilis nyalizást, amit Orbán előad.

  Reply
 8. rontbont

  November 3rd, 2015

  Nem vagyok hívő, és tájékozatlan vagyok a katolicizmus történetében. Ugyanakkor szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy Orbánt vagy a Vatikán, vagy az Opus Dei hosszútávú terveibe beleszőjék. Orbán a periférián kiskirály, nincs súlya még csak az EU-ban sem, nem lenne képes tömegeket megszólítani, nem szalonképes. Egy önmagát komolyan vevő reális katolikus erő nem tartaná kiszámíthatónak, elég lenne Putyinnak, vagy akár egy közel keleti oljsejknek megneveznie egy összeget, és Orbán holnap már az ellenkezőjét mondja, mint az előző napon.
  Orbánnak nincs ereje, erőforrása, karizmája nyugateurópa felé. Magyarországon nincs annyi zsidó tőke, infrastruktúra, ingatlan, aminek a lenyúlása megérné az ilyen szövetséget, együttműködést a Vatikánnal., ami az Izraellel és az Usával való viszonyromlást vag szakítást is jelentené.
  Azt sem látom, Orbánnak hogyan hozna ez nyereséget, hol van ebben az üzlet? Ha elhiszi, hogy az EU-ban tényező lehet, akkor vagy nem ismeri a nyugati embereket (ez elképzelhető, mert mint minden paranoid ember azt gndolja, hogy mindenki róla gondolkodik), vagy már nem ebben a realitásban él. Más a Vatikán és más Orbán időhorizontja és más dimenziókban gondolkodnak. Orbán zsidózása csak befelé szól, kifelé ez szalonképtelen (lásd pl. Dániát, ahol a Dansk Folkepart szerezte meg a 2, legtöbb szavazatotm de koalícióra nem akart velük lépni senki, nem zsidóznak, csak migrásoznak, és ez nyugaton már elég, hogy nem lehessenek kormányon. Ugyanakkor fél nap alatt megfojthatják a magyar gazdaságot pl. leállnak az autógyárak fél napra, egy hétre (szoftverhiba, stratégiaváltás, stb) ez a GDI-ben azonnal érezteti hatását, és Orbán azonnal buzgó mindigisazvolt liberális lesz. Ezt vatikánban is tudhatják (ha tényleg annyira fekjészültek). Most komolyan rábíznának patinás, évszázadokon keresztül kemény tárgyalásokon, harcokban és együttműködésekben kinőtt komoly szakemberek fontos feladatokat, információkat erre a köztörvényes bűnüzőre, akinek elég, ha a remélt profitnál 20%-al többet ígér Putyin, stb.? Ha mégis igen, akkor pont nem kell a világot félteni: bármi is lenne a feladat: elrontják
  Orbán időhorizontja sokkal közelibb: max. 1-2 évre előre képes látni. Ennyi idő alatt épít fel, rervez és szervez meg egy-egy aktuális lenyúlást, mutyit. Ha ennyi idő alatt az adott sztori nem hoz pénzt neki, akkor keres másikat. Ebben a történetben nem látom a gyorsan befolyó pénzeket, vagy az emelkedő szavazatszámokat, népszerűség növekedést.
  A maradék szkepszisem kicsit nagyobb léptékű. A világ gazdasága diktálja a politikai showt. A Vatikánnak milyenek a kapcsolatai az energetikai cégekkel, a fegyver-, és gyógyszerlobbival, nem tudom. Nem hinném, hogy van ott súlyuk.
  Nagyon szeretem Bartus cikkeit, egyenesek, érthetőek, logikusak és szakértő-precízek. De a vatikános cikkeknél elakadok. Nem érzem akkora súlyát, veszélyét a Vatikánnak, amennyira a szerző szándéka szerint érzékeltet. De, ismétlem, nem vagyok járatos a témában

  Reply
  • bunkocska te draga

   November 4th, 2015

   Nem kell ismerni a katolicizmust, de azért a történelmet illene. Vagy legalább olvass el egy Dan Brown könyvet, ott a fantazmagóriák közé sok valódi információ is be van szőve, pl. az Angyalok és démonokban. Vatikáni bankbotrányról hallottál már? Orbánt meg nem kell félteni, már akkor inkább Putyint. Mi lett a nagy barátságból, mikor a pulpitusról kiabálta a világba Orbán, hogy Ukrajnában senkinek nincs igaza, aztán a katonai szerepvállalásaink rendre az amcsik oldalán történnek?

   Reply
 9. Maggdy

  November 3rd, 2015

  Szerintem könnyebben áttekinthető ez a téma, ha magasabbról szemléljük. A Keresztény vallás az összes ága-bogával a legfiatalabb úgynevezett nagy világvallás. A felvilágosodás fészke mondhatni, vagy olyan mint a penészvirág, ami nem létezhet a penész nélkül, de ez csak egy tipp. Az ázsiai vallások még mindég több ezer éves hagyományokon nyugszanak, mintha “se előre se hátra” állapotot idéznének elő. A technikai és egyéb fejlődések is a keresztény helyeken zökkenőmentesebbnek tűnnek. Mintha ez a kereszténység nevű mentalitás az evolúció szerves része lenne, és mint aminek néhány őse még nem halt volna ki, mint pl. a katolikus, ami, olyan mint a csimpánz, amelyikből sosem lesz ember. Én így tudom elképzelni.

  Reply
  • bunkocska te draga

   November 4th, 2015

   Szép elmélet, kár, hogy nem igaz. Mi van a kínai, arab, zsidó tudósokkal? Ők hogyan tudtak haladni, meg az ókori rómaiak, egyiptomiak, görögök? Az inkák meg a maják tudományos eredményeit még ma se tudják utánozni, pl. az építészetüket. Egyetértek azokkal, akik szerint a keresztény vallás egy dologtól több: Jézus mindenkiért meghalt a kereszten, bőrszíntől és vallástól függetlenül (ráadásul Jézus zsidó vallású volt és nem is Európában élt!). Abban igazat adok, hogy Európa adta a görög demokráciát és Luthert a világnak, de ebből máris az első egy pogány többistenhiten alapuló társadalomban jött létre … A felvilágosodás művészete a klasszicizmus.

   Reply
   • Maggdy

    November 4th, 2015

    Elnézést, most olvastam vissza és látom, hogy én nem voltam kellően világos, talán azért van egy kis félreértés. Mikor a technikai és egyéb fejlődést említettem, azt általánosságban gondoltam, mikor az egyszeri halandók a prolik életszinvonalát tekintjük mércének és nem 1-1 korát megelőző személyt tekintünk a nemzet átlagának. Kínában és sok helyen a falvakban még mindég aránytalanul sokan nem tudnak írni olvasni a saját anyanyelvükön sem, mondjuk kína esetében érthető, véleményem szerint gyerekkínzás azt a sok krix-kraxot bemagoltatni a gyerekekkel. (Kínában, hétköznapi szinten több mint három ezer karaktert használnak az íráshoz….)

    Reply
    • bunkocska te draga

     November 4th, 2015

     Európában is csak az újkorban lett cél az analfabetizmus fölszámolása, és ez tényleg köszönhető a protestánsoknak, akik közelebb álltak a Biblia szelleméhez. De a zsidók közt is mindig magas volt az iskolázottak aránya, meg a muszlimoknál is úgy tudom, sok gyereket oktattak, hogy olvasni tudják a Koránt.

     Reply
   • Maggdy

    November 4th, 2015

    Írod: “… még ma se tudják utánozni, pl. az építészetüket.” Honnan tudod, hogy nem tudnák, ha akarnák? Azért mert nem utánozzák, egyenes következménye annak, hogy nem tudják? Szerintem száz más oka is lehet annak, hogy nem utánozzák. Manapság is vannak nagyon szép, épültek,melyek kornak megfelelően stabilak, praktikusak, energia takarékosak, télen is lehet szobahőmérsékletet csinálni a beltérben, nem életveszélyesk tűz esetén stb. “nem tudják” lehet egy építészt kellene megkérdezni miért nem tervez olyat, mint régen az inkák.. és a klímát meg a napelemet , a központifűtést ki tudná e iktatni úgy, hogy élhető legyen az építmény? “nem tudják” erről jut eszembe a “mert félnek” indoklás, némelyek ezt is akkor vetik be, mikor valaki vagy valakik nem csinálják azt, amit némelyek szerint másoknak csinálmniuk kellene, és pontosan azt kellene másoknak csinálniuk, amit némelyek gondolnak, hogy azt csinálják mások.

    Reply
    • bunkocska te draga

     November 4th, 2015

     A habarcs nélküli falépítészetről híresek az inkák, ezt csak modern gépekkel tudják utánozni.

     Reply
     • Maggdy

      November 5th, 2015

      Ez így elég furán hangzik számomra, majdnem úgy hat, mint az ” Orbán a felvilágosult Európát támadja”. Szerintem mindenkinek van annyi fantáziája, hogy el tudja képzelni, milyen emberfeletti munka lehetett azokat a több tonnás köveket kézimunkával csiszolgatni, és hatalmas súlyos kövekről van szó, melyeket a fizika törvényei tartanak egymáson kötőanyag nélkül, egy vőlgyben ahol nem fújta el a szél. Arról is szól a fáma, hogy a kivitelezést végző dolgozók rabszogák voltak és korbáccsal állt a hátuk mögött a munkáltató embere, és a munkások nem bérért dolgoztak ott, hanem a puszta létezésük érdekében, aki nem dolgozott az elvárásoknak megfelelően, az nem fegyelmit kapott, hanem megölték, ehhez képest Európában ma a bűnözőket sem ölik meg, legálisan biztos nem, nincs rá törvény. Ki azaz őrült, aki neki állna manapság követ csiszolni kézzel, mikor géppel is lehet, de ezt is minek, ha a kő mint építőanyag már régen elavult, mert van sokkal jobb alapanyag? Arról nem is beszélve, hogy az én szemszögemből nézve a legendás inka város nem híres, hanem inkább hírhedt, mertminden jel arra mutat, hogy az csak valami úri passzió, úri-muri diktálta építmény, aminek semmi haszna nem lehetett, mint manapság a stadionnak. Sokan meghalhattak mire az felépült, ki tudja hány évtizeden át kínoztak ott embereket a kőbányákban? Nem csodálkoznék azon se, ha a “híres” építkezés miatt halt volna ki a lakosság.

     • bunkocska te draga

      November 6th, 2015

      Az inka falakban minden kő más formájú, ezeket nagyon nehéz lehetett számítógép nélkül megtervezni, hogy ilyen pontosan egymáshoz illeszkedjenek. De nem vagyok építész, nem értek hozzá, lehet, hogy nincs ilyen jelentősége. A piramisépítés szerintem az inkáknál ugyanolyan megbecsült tevékenység lehetett, mint Egyiptomban. Bebizonyították a kutatások, hogy jól fizetett, tiszteletre méltó KÖZmunka volt, ami a társadalom és az egyén számára értéket hozott létre. A piramist létrehozó vallás ott és akkor nem az elnyomás eszköze volt, és nem egyesek hobbijához kapcsolódott.

  • bunkocska te draga

   November 4th, 2015

   Az iszlám fiatalabb, mint a kereszténység. Mohamed Kr.u. 600 körül élt.

   Reply

Szóljon hozzá bunkocska te draga

 • (nyilvánosan ez nem jelenik meg)