Az Amerikai Népszava egykori és jelenlegi olvasóihoz fordulunk, megnyitva előttük a régi szellemi műhelyhez való csatlakozás és az Orbán-rendszerrel való igazi szembenállás útját. Mint ismert, az Amerikai Népszava az Orbán-rendszert legitimáló 2014-es választások után profiltisztítást hajtott végre. Bezárta hírszolgáltatását és fórumát, s ezzel feloszlatta az online újság körül kialakult szellemi-politikai közösséget. Ennek elsőszámú oka az volt, hogy a lap hűséges olvasótáborának jelentős része a hivatalos ellenzékkel tartott, amely árulást követett el: becsapta a demokratákat és a magyar népet is, amikor az állami pártfinanszírozás megszerzése érdekében azt hazudta, hogy az Orbán-rendszer választások útján leváltható, s egy megsemmisítéssel felérő vereségbe vitte a liberális demokrácia híveit, miközben legitimálta orbán rendswzerét. Mindezt az egyéni érdekek, a parlamenti pozíciók megszerzése, és a pénz érdekében a csaló választási feltételeket is tudomásul véve tette.

Az Amerikai Népszava korábban egységes értékközössége két részre szakadt: azokra, akik a rendszer alaptörvényére felesküdött ellenzéki pártok vezetőihez ragaszkodtak inkább, mint az általuk elárult elvekre. S azokra, akik nem az elveikhez hűtlen embereket, hanem az elveket, az Alkotmány útmutatásait és a Köztársaság eszméjét követték. Az Amerikai Népszava nem kívánt e két tábor harcának színterévé válni, és nem tudta kizárni az agresszív pártpropagandistákat és bálványimádó gyurcsányistákat. Ezért döntött úgy, hogy az ellenzéki árulás miatt meghasonlott közösséget feloszlatja, és ígéretet tett arra, hogy az elveihez ragaszkodó, az Orbán-rendszer igazi ellenzékének számító olvasóinak új közösséget teremt. Ide nem engedi be trollkodni az áruló ellenzéki pártok híveit. Ezzel újra teremt egy olyan lehetőséget, ahol otthonra találhatnak azok, akik nem tudnak csatlakozni sehova, mert az álellenzéki kollaboráns pártok vállalhatatlanok.

A kérdés nem úgy merül fel, hogy a diktatúra vagy a diktatúra által pénzelt álellenzéki pártok. Ezek nem alternatívák, ezek ugyanannak a rendszernek a részei, egy oldalon állnak. Érdekeik egybeesnek, mert az Orbán-rendszer tartja el álellenzéket, ez biztosít nyilvánosságot és szereplési lehetőséget számukra. A kérdés nem úgy merül fel, hogy Orbán vagy Gyurcsány, hanem úgy, hogy Orbán és Gyurcsány kontra az Orbán-rendszerrel nem kollaboráló, nem a rendszerből élő, arra fel nem esküdött, elvszerű igazi ellenzék. Az Amerikai Népszava kezdettől ez utóbbit képviselte,  az ellenzék bálványozott vezéreivel és híveivel szemben is vállalta a konfrontációt és nyíltan harcot hirdetett a csalók, hazugok, árulók, esküszegők ellen, akik a parlamentben legitimálják Orbán fasiszta államát.

Több, mint egy év telt el, mire az elveihez ragaszkodó Amerikai Népszava olvasók és más igazi demokraták részére létrehoztuk az AN-től független új szerveződést, amely az Amerikai Népszava eredeti elveit és értékrendjét viszi tovább, de független attól. Azóta sokak számára kiderült, mire ment ki a játék, a 2014-es választások előtti hazudozások a választási győzelem lehetőségéről, és a hazugságok a rendszer bojkottjának értelmetlenségéről a pénz utáni hajszáról szóltak. Ma már látható az is, mi lett Gyurcsány és társai árulásának következménye. Arra nem is lehetett számítani, hogy a többi álellenzéki parlamenti párt szembefordul a diktatúrával. Egyedül Gyurcsány pártja hirdetett elvszerűséget, s amikor felesküdtek Orbánra és azóta is legtimálják a díszletparlamentet és a rendszert az Orbántól kapott pénzért, egyedül ők lettek árulók, mert más nem is ígért semmi hasonlót.

Ennek következménye az lett, hogy egyetlen valóban ellenzéki párt nem maradt, nincs a kollaboráns parlamenti bohócokká vált hivatalos ellenzéken kívüli poltikai tömörülés, ahova csatlakozni lehetne. Akik ma összegyűjthetnék az igazi ellenzéket, árulásuk következtében béna kacsát Orbán parlamentjében. Van visoznt pénzük, állásuk, pozícióik. Ezért volt szükség a demokraták szavazataira. Az árulás következtében lekerült a  napirendről a rendszer és az orbáni alaptörvény törvénytelen jellege, az államcsíny és az alkotmányos rend megdöntésének ténye. Az Orbán-rendszer konszolidálódott és évtizedekre bebetonozódott. Pontosan úgy, ahogy az Amerikai Népszava előre megírta. A Gyurcsány által becsapott és megvezetett demokraták, liberális értelmiségiek csapdába és verembe estek, ahonnan nincs kiút. Pontosan úgy, ahogyan az Amerikai Népszava megírta.

A becsapottak egy része felismerte azóta a tévedését. Egy részük nem bálványimádó, hanem tisztában van ennek a pénzéhes, képmutató, hamis ellenzéki söpredéknek a szerepével, amely már ma is a történelem szemétdombján van, csak még nem nyilvánvaló a számukra. Más részük viszont keményen harcol saját lelkiismerete, a józan ész, a belátás és a tények ellen, mert nem elvek, hanem egy félreismert Vezér iránti feltétlen hódolat vezeti. Ez agresszívvá is teszi őket. Ezekkel az emberekkel nem lehet mit kezdeni, ezek az igazi ellenzékiek legfőbb ellenfelei, mert foggal és körömmel kénytelenek védeniük a hazugságot, amelynek áldozatai lettek.

Most azokhoz fordulunk, akik soha nem is hittek ezekben a politikai szélhámosokban, vagy jóhiszeműen követték őket, elhitték a hazugságaikat, akartak adni egy esélyt, és megpróbáltak a csaló szavazáson való részvételükkel is megszabadulni a várható totális diktatúrától. De azóta belátták, hogy ez tévedés volt. Várjuk őket vissza azok közé, akik továbbra is őrzik az igazságot, az elveket, a rendszerről való tudást és az azzal szembeni ellenállást. Várjuk azokat, akik az álellenzéki kollaboránsok miatt légüres térbe, ideológiai zsákutcába kerültek, akik elveszítették a lábuk alól a talajt. Találjanak vissza a tiszta igazsághoz, a mások által elárult elvekhez, lépjenek újra biztos talajra, és kapjanak újra reményt azáltal, hogy pontosan tudják, hol van a helyük, és kik az ellenfeleik.

Az Amerikai Népszava teljesítette a 2014-es választások után tett ígéretét. Létrehozta az Amerikai Népszava olvasóinak kemény magjából a Polgári Radikális Mozgalmat, amely a korábbi AN közösségének helyébe lép. Idevárjuk vissza azokat a régi és jelenlegi olvasóinkat, a világ bármely részén élő elkötelezett és elvhű demokratákat, akik korábban az Amerikai Népszava által képviselt, és azóta soha el nem hagyott elveket akarják követni. Találjanak újra egymásra az igazságban a régi barátok és eszmetársak. Hozzanak létre a PRM keretein belül egy olyan közösséget, amely demokratikusan épül fel, önmagát igazgatja, független az Amerikai Népszavától, és amely Magyarországon a megdöntött alkotmányos rend békés úton történő helyreállítását segíti elő.

A Polgári Radikális Mozgalom nem az én szervezetem, nem én irányítom, hanem választott vezetőséggel, alapszabállyal, és az alapítókból álló ideiglenes vezetőséggel működik. Egy olyan keretet hoztunk létre, amelyben mindenki találhat értelmes feladatot magának, alakítója és építője lehet a rendszer ellenfeleit tömörítő egyik demokratikus közösségnek. Mi az azonos értékrendet vallók közössége, szellemi műhelye szeretnénk lenni, akik megőrzik azt a tudást, hogy az Orbán-rendszer államcsíny útján jött létre, nincs törvényes alapja, államellenes bűncselekmény, és mint ilyen, törvénytelen. Magyarországon a NENYI puccsot hirdetett meg, és amikor eltörölték önkényesen az Alkotmányt, attól kezdve Magyarországon nincs törvényes és jogszerű hatalom. Magyarország egy bűnözői csoport által megszállt ország, nincs törvényes és legitim alkotmánya, az alaptákolmány nem az. Minden további viszonyt, tettet ez a tény határoz meg.

Államellenes bűncselekmény elkövetőivel törvénytelen minden együttműködés. Liberális demokrata, aki tiszteli a törvényt, nem vehet részt a törvénytelen hatalom által kiírt csaló választáson, amelynek célja kizárólag a törvénytelen rendszer legitimációja. Ellenzéki oldalról ez csupán a megélhetési politikusi léthez szükséges anyagi javak mértékének megállapítása, amit a diktatúra a rendszer legitimációjáért fizet cserébe. Ezért mi a rendszer totális bojkottjának hívei vagyunk, akik elvetnek minden együttműködést a bűnszervezettel, amely Magyarországot elfoglalta, megszállta és kisajátította. Ez a kivonulás, a rendszer totális elutasítása, bojkottja egy idő után utat mutat mások számára is. A bojkott, a passzív ellenállás az egyetlen békés megoldás, amelynek révén kialakul egy legitimációs hiány, ami a rendszer összeomlásához vezet. Ez  a rendszer megbuktatásának egyetlennek látszó esélye, hogy a következő harminc évben valami változzon.

Tisztában vagyunk azzal, hogy ma még nem népszerű ez az álláspont. A többség, beleértve a hangadó liberális értelmiséget is, a túlélési stratégiákat keresi és a rendszeren belüli boldogulásban érdekelt. Ezért durván elutasítja és félremagyarázza a mi elvszerű, alkotmányos, jogszerű és a békés megoldást jelentő álláspontunkat. De ez nem lesz mindig így. Orbán rendszere eldurvul, nyílt totális diktatúra lesz, ami az elmúlt napok eseményeiből, a menekültekre hivatkozó rendkívüli állapot diktatórikus törvényeiből is látható. Lezárulnak az egyéni utak, nem működnek a megélhetési stratégiák. Ekkor a nép befejezi majd önmaga ámítását, és a rendszer megdöntésének alternatívái felé fordul.

Mi a rendszer bűnben való fogantatásáról való tudás őrizői, az ebből fakadó elvszerű magatartás mintájának képviselői, és a rendszer ideológiai alapjainak ismerői vagyunk, akik tisztában vannak azzal is, hogy amíg a “keresztény-nemzeti” magyar identitás történelmi hazugsága meg nem szűnik, addig ez a rendszer különböző formákban újratermelődik, és a diktatúra árnyéka mindig a magyarok feje felett lebeg. Ezt a tudást őrizzük, adjuk tovább, örökítjük át arra az időre, amikor a magyar emberek készek lesznek arra, hogy szembenézzenek a valóságos helyzettel, és ezektől a bűnözőktől megszabaduljanak.

Erre a munkára, feladatra, ebbe a közösségbe hívjuk és várjuk régi és új barátainkat, elveinket elfogadó igaz szívű és bátor olvasóinkat, akik nem  félnek attól, hogy a hazugság ma még erősebb, és nem félnek attól, ha véleményükkel ma még egyedül maradnak. A jövő azoké, akik nem hagyják, nem felejtik el az igazságot, akik számára nem minden relatív, akik különbséget tesznek igaz és hamis között, akik nem hajolnak mindig az aktuális bálványok napi ámítása felé. Jellemes, gerinces, elvszerű embereket keresünk és várunk, akik az Orbán-rendszerrel szemben állók elitje abban az értelemben, hogy nem adják fel az elveiket, nem megalkuvók, nem kötnek hamis kompromisszumokat, nem az anyagi megfontolásaik vezetik az értékválasztásukat.

A Polgári Radikális Mozgalom nagyon szigorú elveket szabott a tagfelvételhez. Nem lehet kollaboráns álellenzéki parlamenti párt tagja és szimpatizánsa az, aki a Polgári Radikális Mozgalomba jelentkezik. Ezen a követelményen semmit nem lazítunk. Az alapszabály szerint a tagság felvétele, hogy a jelentkező nem vett részt az Orbán-rendszert legitimáló választásokon. Célunk azonban az, hogy rossz döntésüket és tévedésüket minél többen felismerjék, és korábbi téves álláspontjukat megváltoztassák. Ezért utat nyitunk olyanok felvétele előtt is, akik résztvettek a választáson, de belátják, hogy helytelen volt. Hibáztak, és ma már az AN és a PRM álláspontját osztják a kollaboráns ellenzékről, s a rendszer bojkottjának hívei. Akik így gondolják, és a PRM alapelveivel és az alapszabállyal egyetértenek, azokat szintén szeretettel várjuk. Csak jelezzék, hogy korábbi álláspontjukat a tapasztalataik és a felismeréseik alapján a PRM elveire cserélték.

A PRM emellett évi 100 doláros tagdíjat határozott meg az alapszabályában. De ismerjük az embereknek nemcsak a gyenge fizetési hajlandóságát, hanem egyesek anyagi nehézségeit is. A PRM nem az unatkozó fotelforradalmárok ingyenes szórakoztatását célozza, hanem egy önszerveződő csoport, amely akar valamit, és ahhoz közös pénzalapra is szüksége van. Nem viselheti a terheket csupán egy-két ember. De egyelőre tagdíj nélkül várjuk a potenciális jelentkezőket, majd a vezetőség és a tagság eldönti, hogyan változzanak a tagdíjfizetési feltételek, hogy azzal ne zárjunk ki senkit magunk közül, hanem tegyük lehetővé, hogy erejéhez mérten támogathassa mindenki a közös munkát, és így a nehezebb körülmények között élők is csatlakozhassanak.

Nagy volt a felzúdulás, amikor bezártuk az AN közösségét. De teljesítettük, amit ígértünk. Várjuk az elvszerű demokratákat, régieket és újakat, hogy jelentkezzenek. Olvassák el a Polgár Radikális Mozgalom website-ján levő információkat, anyagokat, és ha egyetértenek, jelentkezzenek. Jöjjenek azok, akik szeretik az AN cikkeit, tenni akarnak valamit a demokráciáért, és nem fogadják el az áruló ellenzék kollaboráns hazudozásait. Itt van a PRM oldala: www.polgariradikalis.com Ezen az email címen lehet jelentkezni: polgari@polgariradikalis.com vagy usanepszava@gmail.com

Ne habozzanak, találja meg végre a helyét az, aki az igazságot szereti és keresi. Aki tenni is akar valamit, itt a helye. Ne féljenek, régi barátok vannak itt. Nem múltak még el a “régi szép idők”. Írjanak, jelentkezzenek, ha kérdéseik vannak, azokra szívesen válaszolunk.

13 hozzászólás : Bartus László: Toborzó az Orbán-rendszer valódi ellenzékének

 1. bunkocska te draga

  August 31st, 2015

  Azt az egyet ne felejtsétek el, hogy a jelenlegi bármelyoldali magyar értelmiség ki fog bennetek csinálni (kivételek persze mindig vannak). Jobban jártok, ha esetleg ti is a szegény halászok közé mentek! Ezt az igét ajánlom nektek, Lk 10! “21 Abban az órában így ujjongott Jézus a Szentlélek által: „Magasztallak, Atyám, menny és föld Ura azért, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és felfedted a gyermekeknek. Igen, Atyám, így láttad jónak.”

  Reply
 2. bunkocska te draga

  September 1st, 2015

  Én nem azért nem csatlakozom, mert ne értenék egyet maximálisan a PRM-mel, hanem mert nem látok tisztán pár dolgot. A “keményen dolgozó kisembernek” milyen erkölcsi támogatást tudna nyújtani a tagság? Bármikor kerülhet valaki oylan helyzetbe, hogy munkanélküli lesz, és “meginvitálják közmunkára”. Mit tegyen az ember, hogy egy faluban ne derüljön ki az ellenzéki elkötelezettsége? Vár-e a PRM ilyen embereket? Szégyen, nem szégyen, de van, hogy nem bírja tovább az ember a szabadúszást, és segélyért jelentkezik, és/vagy titkolja a politikai elkötelezettségét a lakókörnyezetében. Elnézést, hogy ezúton érdeklődöm, de nem vagyok egy nagy levélíró.

  Reply
 3. oldster

  September 1st, 2015

  A 2014-es választások körüli időben (és azt megelőzően is) amikor arra késztetést éreztem, olykor-olykor hozzászóltam az írásokhoz és az egyes kommentekhez. Legtöbbször, úgy ahogyan azt Popper tanár úrtól tanultam. Ha szól az ember, akkor az 1. legyen igaz, 2. legyen fontos és 3. jó szándékból fakadjon.

  Ez a toborzó most nagyon fontos. Egyrészt a PRM számára és az egyén számára. Most itt dől el, hogy ki milyen ember. Nem az, hogy jó, vagy rossz, hiszen ezt a pszichológia s talán a szociológia is már régen kidobta a szótárából. Hogy ki milyen ember – annak sokféle megközelítése lehet. Az enyém a félelem, a gyávaság és a bátorság aspektusa. És annak is egy parányi kis szelete.

  Amikor elolvastátok a felhívást, ezt a toborzót többekben átsuhant egy (kinél így, kinél úgy) többé-kevésbé szorongató érzés. Egy amolyan félelem féle. A választások utáni kormányprogram így egy szó volt: folytatjuk. Arról nem volt szó, hogy még radikálisabban, még keményebben, még embertelenebbül mint addig. Addig egy cikkhez, a fotelből egy kommentben azt írni, hogy Orbán diktátor – nem kellett különösebb bátorság. Azóta eltelt egy év. A rendszer illiberalizálódott, jelentsen ez akármit, bármit is. Ha összeakarnám foglalni, hogy mi történt azóta, azt mondhatnám, hogy társadalmi közérzetem még rosszabbra fordult. Tusványos óta pláne. Sok mindentől, de legalább is több mindentől félünk.

  A félelem nagyon fontos az ember életében, hiszen a félelem az egyén védelmi mechanizmusának a része. Ha nem félnénk, kilépnénk a harmadik emeleti ablakon. De tudjuk a következményét, ezért nem tesszük. Ölnénk is (s akit ölnénk talán meg is érdemelné) de félünk, hogy szembekerülünk erkölcsi értékeinkkel, erkölcsi rendünkkel. Hogy a hatóságokat már ne is említsem.

  Tehát mit tegyünk, mikor itt ez a toborzó, s tudjuk hogy ott lenne a helyünk a PRM-ban, mert értékrendünk polgári liberális, vagy ahhoz közelítő (most függetlenül attól, hogy voltunk-e szavazni, vagy nem, tagja vagyunk pártnak vagy sem) – de ott a félelem. Egy intellektuális félelem. Sőt benne, vagy mellette az egzisztenciális félelem, mert ott a család és az iránta érzett felelősség, és akkor magamat még nem is számítottam.

  Nehéz kérdés ez barátaim!

  Nézzük ezt a racionális félelmet, hogy mi lesz belőle, ha hagyjuk eluralkodni magunkon. Vagyis, ha nem teszünk semmit ellene. Legyőzhet bennünket a félelem. Persze, hogy legyőzhet. Nálunk sokkal jobb embereket is legyőzött már. S ha legyőz, ettől rosszabb emberek leszünk? – egy frászt! Legfeljebb gyengébbek. Miért? Azért kedves barátaim, mert a félelem egy érzelem, amely intellektuálisan nem – vagy legalább is – nagyon nehezen befolyásolható. Ez az állapot a gyávaság.

  Nem vagyok vallásos ember (de Istent tagadó sem), de itt mégis a valláshoz fordulok, mert a valláserkölcs a Biblia alapján szebben és pontosabban tudja ezt az állapotot magyarázni.

  (Internet, krisztusvarazs.hu Szerző: Adminisztrátor.)

  „Meg van írva, hogy Isten országába nem juthatnak be a gyávák, de az Új Jeruzsálemnek mégsem a fentebb felsorolt „gyávák” a számkivetettjei, hanem gyakran azok, akik megbélyegzik a másikat. Hogy miért? Azért mert az igazi gyávaság titka – mint oly sok aspektusé – az igazsághoz való viszonyban rejlik. Az embert az igazsághoz való viszonya emeli fel, vagy buktatja el. Az igazi gyáva, aki az igazsághoz való viszonyában nem mer változtatni úgy, hogy boldogabb legyen.

  Az igazi gyáva ember nem meri vállalni tettének következményeit, retteg attól, hogy a világ megítéli őt, és nem is sejti, hogy az ítéletnapján nem a világ ítélete nehezedik majd rá, hanem a sajátja. … A gyáva ember nem mer szakítani ostoba társadalmi, vagy közösségi szokásokkal, hagyományokkal, illetve nem mer nemet mondani mások önző elvárásaira, mert azt gondolja, nem szeretik majd az emberek, de valójában ő nem szereti saját magát és a többi embert sem, így önmaga ítélete alatt áll. … A gyáva ember nem mer szakítani szenvedélyeivel, ragaszkodik hamis tárgyakhoz, állatokhoz, emberekhez, ragaszkodik elvekhez, akkor is, ha azokról rég bebizonyosodott, hogy hamisak. Azt gondolja, elengedi ezeket, elvész a biztonságérzete, a valóság az, hogy mindezekkel csak félelmeit igyekszik palástolni, így hitetlensége ítélete alatt áll.

  A törvény így szól: „A gyáváknak pedig és hitetleneknek, … és minden hazugoknak, azoknak része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, ami a második halál.” /Jel. 21. 8/. A mondatot egyszerűbben is meg lehet fogalmazni: A hitetlenek égni fognak. Aki nem hisz, az most is ég, a belső tűz háborog benne, ha kimutatja az ember, ha elfojtja. Azt javaslom, imádkozzatok, hogy bátrak legyetek.” – javasolja az interneten az Adminisztrátor.

  Én pedig így fogalmazok: aki úrrá lesz a félelmén az a bátor!
  Malcolm Gladwell ezt így fogalmazza meg: „Az, hogy esélytelenül is felvesszük a harcot, olyan mélyreható változásokat idézhet elő bennünk, amelyeket legtöbbször nem méltányolunk kellőképpen: kapukat nyit meg előttünk, kiszélesíti a látókörünket, felnyitja a szemünket, és lehetővé teszi azt, ami addig elképzelhetetlennek tűnt.”.

  Én felveszem a harcot szorongásaimmal, félelmeimmel. Mint mindenkinek, nekem is vannak vesztenivalóim. (Nem túl sok, itt a társadalom peremén ahol kisnyugdíjból élek. De nem szeretném ha gyermekeim, unokáim az eddiginél is hátrányosabb helyzetbe kerüljenek.) Nálam erős az az érzés, hogy a PRM tagjai közt legyek. Köztetek legyek. Érezzem azt, amit ez a Malcolm fickó mondott: történjenek változások gondolkodásomban, szélesedjen látóköröm, történjen olyan velem, velünk, hazánkkal, ami eddig elképzelhetetlennek tűnt.

  bunkocska te draga: ugye értetted, hogy mit akartam mondani?

  Reply
  • bunkocska te draga

   September 1st, 2015

   Jó neked, hogy nyugdíjas vagy. Én elvből nem szeretnék olyan helyen dolgozni, ahol a tákolmányra kell fölesküdni vagy belépni a Klikkbe, maximum ha a fejemhez tartanák a pisztolyt. De a munkanélküli központban múltkor behívtak közmunkára, és nagyon ciki volt. Valahogy kibújtam alóla, de ez nem mehet a végtelenségig. Viszont ha elmennék közmunkára, úgy érezném, hogy kollaborálok a rendszerrel.

   Reply
  • bunkocska te draga

   September 1st, 2015

   Az én lakókörnyezetemben sem könnyű a fideszesek miatt, de legalább nem Érpatak vagy Felcsút! Rájuk gondolva kérdeztem, hogy milyen megoldást javasolna nekik a PRM? Fölvesznek-e olyan embereket, akik a lakókörnyezetükben titkolni kényszerülnek a politikai hovatartozásukat? Ez képmutatásnak is tűnhet, de akár életmentő is lehet.

   Reply
 4. oldster

  September 2nd, 2015

  Egyszerűbben: az csatlakozzon, akiben van ehhez civil kurázsi.

  Reply
  • bunkocska te draga

   September 3rd, 2015

   Szerintem, aki bekerül a közmunkába, az már bizonyos szempontból elveszett, mégha önhibáján kívül is. Igaza van, hogy nem akar éhenhalni, másfelől nem tud többé igazán független és a rendszer ellenzéke maradni.

   Reply
   • oldster

    September 3rd, 2015

    Ez nem így van! Az intézetben dolgozó részecskefizikus, a kórházi urológus, a történelmet tanító pedagógus, a villamosvezető, a parkőr, a közmunkás, etc. – állami alkalmazottak. Ezzel a munkával keresik a kenyerüket, tartják el a családjukat.
    Nem függetlenek? – emiatt nem gondolkodhatnak ellenzékiként? Badarság!
    Az ellenzéki lét mindezektől független, alapállásban nincs kapcsolat közöttük, az ellenzéki személy és az általa végzett társadalmilag hasznos munka, és az ellenzéki világszemlélet között.
    Az ellenzéki lét az, hogy magamat intellektuálisan és emocionálisan az uralkodó politikai hatalommal szemben határozom meg.
    Az ellenzéki lét nem tiszteli a regnáló hatalmat, kritizálja hibáit, hiteltelennek tartja, tagadja legitimitását és legalitását.

    Reply
 5. Enmerkar

  September 4th, 2015

  Ahhoz, hogy érdemi tevékenységet folytató valódi polgári radikális ellenzék alakuljon nem elég szidni a játékszabályokat elfogadó önjelölt megmondóemberek különféle gyülevészeteit. Véleményem szerint a társadalom előtt álló kihívásokra valódi válaszokat adó, alulról építkező – azaz helyi csoportokból összeálló – a vitákat saját környezetükben felvállaló, gyűlölködéstől mentesen lefolytató, elveiket meghatározó és szigorúan betartó hasonlóan gondolkodó egyének közösségeit szükséges megalakítani.

  Reply
  • bunkocska te draga

   September 4th, 2015

   Senkit nem lehet arra kényszeríteni, hogy próféta legyen a saját hazájában! Ez még Jézusnak sem sikerült. Attól még pl. az interneten terjesztheti az igét az, aki a lakóhelyén rejtőzködni kényszerül.

   Reply
 6. bunkocska te draga

  September 4th, 2015

  Akiket felsoroltál, azok mind csúnyán kollaborálnak a rendszerrel, egyedül a közmunkás határeset. Én ha a PRM helyében lennék, csakis magánvállalkozásokból élő vagy ott dolgozó embereket várnék! Na, nem a Tiborcz-féle maszekokra gondolok.

  Reply
 7. nepoldali

  September 8th, 2015

  Akkor enegdják emg hogy egy dunántuli kocsma véleményét mondjam:ninse jobboldal és nincs baloldal csak pénzoldal és népoldal Ök tt fent,mi itt lent.ez ma az általános nézet,és valóban,a politikai rendszerk elleni közhangulat,és általábanaz egész elit viselkedése is ezt támasztja alá.Elágazáshioz érkeztünk,és lassabban de biztosan elágazáshoz érkezett Európa is:tovább egy uton mely szép volt ,jo volt ,de befejezödött,vagy kinlodjunk tovább eszmékkel és izmusokkal,probáljuk a gomboz varrni akabátot ,maratalócként egy mára tulhaladott berendezkedés helyeslöjeként? Valami új jön,valami más, gyökeriben,és alapjaiban…”Keresem a szót,kerem a hangot…”

  Reply
 8. Maggdy

  December 12th, 2015

  Nem egyszerű feladat van itt feladva. Ki akar odáig sűllyedni, hogy ellenzéke legyen ennek a primitív bandának, (ha a szó : “ellenzék” klasszikus értelméről van szó?

  A közmondás mindég eszembe jut, miszerint : Ne birkózz a disznóval, mert te is sáros leszel és a disznó még élvezi is.

  Lehet a neten máshol is találni szellemiséget, amivel tud az egyszeri ember azonosulni , pl. Kultúrális Kreatívok : A Forradalom;
  “Mindazoknak, akik azt hiszik egyedül vannak” https://youtube.com/watch?v=XZ3dkRkzXOc

  Reply

Szóljon hozzá nepoldali

 • (nyilvánosan ez nem jelenik meg)