Bartus László: Az alaptörvény öl


Szerző Bartus László April 25, 2016 11 Hozzászólás 

 

 

 

 

 

 

 

Bartus László: Az alaptörvény öl

 

Amikor megalkotói ünneplik szörnyszülöttüket, a NER alaptörvényét, ragadjuk meg a pillanatnyi figyelmet, ami az alaptörvényre irányul. Már csak azért is, mert a magukat liberális demokratának nevezőket sem lehet meggyőzni arról, hogy az alaptörvény a rendszer alfája és omegája, a rendszer megdöntésének egyetlen záloga. Nem a lopás a rendszer gyenge pontja.

 

 

 

Ennél többet már nem lehet lopni és a rendszer szilárdan áll. Az alaptörvény az ősbűn, és nemcsak abból a szempontból lényeges, hogy államcsíny eredménye. Ennél lényegesebb a bénító hatása.

Az alaptörvénybe nemcsak a NER illiberalizmusát foglalták bele. Benne van a magyar nép tragikus évszázadainak, bukásainak és szenvedéseinek oka. Nem a turáni átok, nem a balsors, hanem a Preambulumban rögzített nemzeti identitás a Szózat és a Himnusz keserűségének oka. Ezért nem tud a magyar ember egyről a kettőről jutni, és ezért nem tud két magyar megférni egymással.

Az alaptörvény lélekölő tartalmát egy beszélgetésből vezetjük le, amely Balog Zoltán emberminiszter és Köves Slomó rabbi között zajlott a nevelésről. Nem arról szeretnénk szólni, miért éppen Kövessel enyeleg a volt református lelkész kurafi, aki Orbán "keresztény-nemzeti" ideológiával való megfertőzésének első számú felelőse.

A nevelés kapcsán arra terelődött a szó, hogy a zsidók miért sikeresebbek, s a "keresztény" magyarok miért frusztráltak velük szemben. Ez alapkérdés Magyarországon. Köves kiválóan mutatott rá a két nevelés közötti különbségre. A zsidókkal szembeni kisebbrendűségi érzés alaptalan, mondta, a zsidók nem okosabbak, mint a nem zsidó magyarok. Ha megértenék, mi okozza mégis a különbséget, ezt már mi tesszük hozzá, rájönnének, hogy nem is kellett volna a zsidókat elküldeni Auschwitzba, numerus claususra sem lett volna szükség.

Az alaptörvénybe mégis ezt a különbséget betonozták be, örökre vesztessé téve a magyarokat a zsidókkal szemben. Nem véletlen, hogy a Preambulum egésze antiszemita. Balog ezúttal is frusztráltan és kisebbrendűségi érzésektől gyötörve azt feszegette, hogy "a zsidó ember úgy neveli a gyermekét, mintha ő lenne a világ zsenije, a keresztyének pedig gyakran rossz lelkiismeretben tartják gyerekeiket, és csodálkoznak, hogy szoronganak, kisebbségi érzésük van". 

Balog elfelejtette hozzátenni, hogy ennek egyik felelőse ő maga, aki erre építette a NER oktatási rendszerét. Köves emlékeztetett, hogy "a bűnösség fogalma alapvetően keresztény gondolat, ami nincs meg a zsidóságban. Nálunk azt mondják, hogy eredendően jó vagy, a valódi éned isteni, de elképzelhető, hogy közben becsúszott néhány hiba. A zsidó gondolkodás szerint nincs két egyforma ember: mindenki hozzátesz valamit a világhoz. Minden gyermeknek fel kell ismernie, hogy mik az értékei, erényei, és mi az, amit ő hozzátesz a világhoz".

Magyarul: a zsidó nem jobb, csak nincs beteges bűntudata, amit a hamis kereszténység nevelt a magyarságba, miután a zsidókereszténységet elutasította. Most csak utalunk arra, hogy a kereszténységet a II-IV. században meghamisították és zsidó gyökereitől megfosztották. Az így létrejött katolicizmus nem kereszténység. Az igazi kereszténység zsidó hit, a zsidó hit beteljesedése a zsidó Messiásban. Ez a megigazulást tanítja, nem a bűntudatot terjeszti. 

A bűnérzés, a bűntudat megnyomorít. Aki ettől nem tud megszabadulni, megkötözött, beteg ember lesz. Nem tud sikeres lenni, mert láthatatlan falak állnak előtte, amelyeket nem tud áttörni. Soha nem tud azzá lenni, aki lehetne. Ez frusztrálttá és iriggyé teszi a zsidókkal szemben, akik előtt nem áll ez a fal. Amit a magyarok kereszténységnek hisznek, amivel nemzeti identitásukat azonosítják, az a bűntudat és a kárhoztatás. Akik kereszténynek hiszik magukat, valójában pogányok. A bűntudattal elveszik tőlük azt, amitől keresztények lehetnének.

Ez ellenkezője a zsidókeresztény hitnek és a Bibliának. Balognak emlékeznie kellene, hogy a reformáció erről szólt, a hit általi megigazulásról. Azóta visszasüllyedtek a katolicizmus kárhoztatásába, a depresszió, a reménytelenség vallásába. A zsidók a Messiás előtt is megigazultak, a főpap évente áldozatot mutatott be a nép bűneiért, és az áldozat egy évre eltörölte a bűnöket és a bűntudatot. Értik a helyettesítő áldozat lényegét, megtisztító erejét és hatását. 

Az Újszövetségben a Zsidókhoz írt levélben az áll, hogy ha a bakok és tulkok vére megtisztította a zsidókat a bűntudattól, akkor mennyivel inkább megtisztít Krisztus vére, aki önmagát áldozta fel a bűnökért. S most figyeljünk: "Krisztus egyszeri és tökéletes áldozatával örökre tökéletessé tette a megszentelteket". Vagyis, akik hisznek, azok nem bűnösök többé, hanem igaz emberek, a cselekedeteiktől függetlenül. Aki pedig igaz, az felszabadul a bűn alól, nem urakodik rajta többé a bűn, békesség és öröm költözik a szívébe. Előbb lesz az ember tökéletesen igaz belül, és utána változnak meg a külső cselekedetei. Fordítva nem megy.

Amikor az egyház nyugati ortodox irányzata (amely később katolikus egyháznak nevezte el magát), Konstantinus segítségével legyőzte az igazi kereszténységet, a kereszténységből csak a valláserkölcsi  törvényt tartotta meg. A megigazulást és az örökre tökéletessé tevő helyettesítő áldozatot nem. Ennél még az is jobb, ha nincs törvény, mert a törvény teszi bűnössé a bűnt, onnan tudjuk, hogy egy cselekedet bűnös, hogy a törvény ezt mondja. Ha nincs törvény, nincs bűn. A bűn ereje az erkölcsi törvényben van. Minél erősebb a törvény, annál jobban uralkodik a bűn az emberen.

A meghamisított kereszténység behozta a törvényt és a bűntudatot, de elvette a hit általi megigazulás lehetőségét. Mintha Krisztus meg sem halt volna. A katolicizmushoz nem kell Jézus. Megbánni, papnak megvallani, valami büntetést elszenvedni, és holnap újra elkövetni, Jézus Krisztus nélkül is lehet. Nincs Kőszikla, ami a zsidóknak még Krisztus nélkül is megvolt, mert a Messiás előtti szövetségben is benne volt a megváltás árnyéka, amely a Messiásra mutatott előre, és az is elég volt a megigazuláshoz. 

Aki nem érti a helyettesítő áldozat lényegét, erejét, tartalmát, hogy a Krisztus kifizette örökre a bűnei árát a múltban, a jelenben és a jövőben elkövetett bűneiért is, ezért örökre meg van váltva, az nem tudja, mi az örömhír. Az soha nem tud megigazulni, soha nem szabadul fel a bűn és a bűntudat elnyomása alól. Örök tökéletesség helyett, örök bűntudatban és kárhozatban éli le az életét. 

A helyettesítő áldozat megértése nélkül nem segít a bűnbánat, a bocsánatkérés, semmit nem ér a penitencia, az emberek nem szabadulnak fel a bűn és a kárhoztatás alól. Nem tudnak soha megszabadulni a bűneiktől és a bűntudatuktól. Mint mondtam, ennél az is jobb lenne, ha nem tudnák, mi a bűn, ha nem ismernék az erkölcsi törvényt, amivel fejbe verik őket. Egy egész nemzet sötét letargiába és depresszióba tud süllyedni, állandóan vádolva önmagát és egymást. Ez a nemzeti frusztráció oka, ami belül, a szívekben van. Nem tudnak megbékélni magukkal, és ezért nem tudnak megbékélni másokkal sem.

Miután kiegyeztek az államhatalommal, eretnekként üldözték és gyilkolták századokon át a megigazulást tanító igazi keresztényeket és a zsidókat. A hamisítók teológiát is gyártottak belőle, hogy a zsidók üdvtörténeti helyébe léptek, ők a "szellemi Izrael". Ezzel antiszemita identitást adtak a pogány vallásuknak, amely csak névleg kereszténység, valójában annak ellentéte. A gránitszilárdságú alaptörvényben ez van kőbe vésve. A magyar nemzet a megváltatlan, bűntudatban élő középkori feudális katolicizmussal azonos. A katolikus államalapító Szent Istvánnal, a pápától kapott "Szent Koronával", a nemzetet megtartó "kereszténységgel". 

Sokan szidják a magyarokat, hogy irigyek, féltékenyek, rosszindulatúak, egymásra csak rosszat tudnak mondani, összeférhetetlenek. Ennek ez az oka. Nem a génjeikben van, tudnának boldogok lenni és másoknak is boldogságot adni, élvezni a sikert, ha nem nyomorítaná meg a lelküket a gyerekkoruktól kezdve beléjük nevelt bűntudat, a bűnösség érzése, amitől nem tudnak megszabadulni, mert nincs megváltás az életükben, azt elvették tőlük.

Van a dolognak egy másik fontos tanulsága, ami a hatalommal függ össze. Aki mást kárhoztat, vádol, az uralkodik a másik ember felett. A bűntudattal, bűnérzéssel való manipulálás az emberek feletti elnyomás, kontroll, lelki uralom eszköze. A katolikus egyház így uralkodott a lelkek fölött, de királyok lelkiismerete fölött is századokon át. Az ilyen nép kiskorú marad, gyámokra szorul, mindig kell egy apafigura, akire felnézhetnek. Orbán ezt adja meg nekik, az ezzel járó hamis biztonsággal együtt.

A Biblia szerint a törvény betűje öl, a kegyelem szabaddá tesz. Az alaptörvénybe foglalt katolicizmus öl, és a lelkileg megölt emberek fölött Orbán és a mögötte levő egyházak uralkodnak. Erről szól az alaptörvény, amit most ünnepelnek. Jézus beszélt erről, amikor azt mondta, hogy a pogányokon uralkodnak az ő királyaik, elnyomják őket, a nép mégis jótevőjének hiszi őket. De ne így legyen köztetek, mondta Jézus az apostolainak, hanem aki közületek a legnagyobb akar lenni, az legyen a legkisebb, az legyen, aki mindenkinek szolgál. Szabadság ott van, ahol nem uralkodnak, hanem szolgálnak az emberek egymásnak. 

Tegyük hozzá, hogy ez nemcsak a katolikus egyházra igaz. Így van ez egy rakás kisegyházban is, amelyek a tagjaikat állandóan a pokollal fenyegetik, félelemben és kárhoztatásban tartják őket, hogy uralkodjanak rajtuk. Hogy maradjunk a témánál, ennek legkiválóbb példája Németh Sándor és a Hit Gyülekezete, amelynek hierarchikus felépítése erre a bűnnel való manipulációra épül. Németh ugyanúgy nyomja el testi módon bűntudatttal és megfélemlítéssel a gyülekezete tagjait, mint a katolikus egyház, és ugyanúgy viszonyul, minden külső kezdeményezéshez, mint az inkvizíció. Sajnálatára nem teheti meg ugyanazt.

Semmi közöm a Felházhoz, soha nem láttam őket, de Amerikából megmondom, hogy a sikerük titka az, hogy nincs prédikáció, hanem csak "dicsérik" az Istent, énekelnek neki, imádják őt. Így nincs senki, aki beledöngölné őket a földbe, aki kárhoztatná őket, hogy aztán uralkodjon rajtuk. A vádlás és a kárhoztatás az elnyomás eszköze a családban és a társadalmi kapcsolatokban is. Ez egy kultúra, amely átszövi az élet minden területét. 

Orbán bűnöző, aki megdöntötte az alkotmányos rendet, életfogytiglant kell kapnia érte. Az alaptörvénye érvénytelen, törvénytelen, de a legnagyobb bűne nem ez, hanem az, hogy a magyarságot visszapréselte a középkori identitásába és alárekesztette a bűntudatnak, a bűnérzésnek, a kárhoztatásnak, a reménytelenségnek. Ezért nem szabad államnak lelkiismereti kérdésekbe avatkozni, mert nem elég, hogy a csalással a földön elnyomja a polgárait, hanem még a kárhozatba is juttatja őket.

A bűntudat mindig többséget szerez. Így uralkodott századokon át a katolikus egyház. Az emberek a lelkük mélyén bűnösnek érzik magukat, mert azok is, és ha ezzel azonosítják őket, nem tudnak kijönni belőle. Soha nem fognak bűnérzéssel, frusztrációval etetett többséget leváltani az ellenzéki pártok, amelyeknek fogalmuk sincs arról a pszichológiai jelenségről, ami a NER stabilitása mögött van. 

Hiba, amikor nem tulajdonítanak jelentőséget az alaptörvénynek, mert az alaptörvény a hurok a nép nyakán, a bilincs a kezén, a lábán és a lelkén. Ez az identitás mágia, varázslás, amely igézet alatt tartja a népet. Orbán Cippolaként bánik velük. Csak megszólítja ezt az énjüket, és megbabonázva azt csinálják, amit ő mond. Zombikká válnak.

 

 
Bartus László
Bartus László

Szerző11 Válasz

anima
anima

April 29, 2016

Magyar is vagyok, zsido is vagyok, szolhatok mindkettotokhoz. Engem szemely szerint mindig zavart az egymassal szembeni meg nem ertes. Valo igaz, ami Koves, es Balogh vitajanak a lenyege. A ket nep kozotti buntudatbeli, es a tehetseg apolasa kozotti nevelesbeli kulonbozoseg, es a kolcsonos eloiteletesseg. A csaladom keresztenyi agaban egyebkent volt konyvtar, ertekes kotetekkel, es a zsido agnal is, eredeti Faust, nemet nyelven. A fejemre sem kellett esni sehol, annak hianyaban talaltam meg. Az edenyek a konyhaban voltak, a konyvek a nappaliban. (Mindket agon)
Az is igaz, hogy a zsidok a genjeimben levo keresztenyseget bantak, a keresztenyek (szandekosan nem magyart irok, mert pl. a szlav, german antiszemita nem magyar, de elofordult, hogy magyar is) bantott a zsido (is)szarmazasom okan. Megis igy volt szep minden! Orulok a szuleimnek, az egesz csaladomnak, mindket agi neveltetesemnek, ami meghatarozta az egesz eletemez.

dpg
dpg

April 27, 2016

tanulni kell, iskolába járni…
bár a magyarnak má` mind1
a felház meg gazsi szektája
az adófizetők pénzén üzemeltetve

abramovics
abramovics

April 27, 2016

MENASAGH!
.
sajnos nem tudlak komolyan venni, tekintettel arra a tényre, hogy esetedben nem látta értelmét a közösség támogatni tanulmányaidat, mint jól látszik ez a hozzáröffentésedből.
tudod, van egy mondás:
.
nem mindegy, hogy a hülye okoskodik, avagy az okos hülyéskedik!
.
nos, véled kapcsolatban , ha és amennyiben te hülye vagy, és okoskodni akartál, azt mondom neked:
.
ha hallgattál volna, bölcs maradtál volna.
.
DE
.
amennyiben te okos vagy, és hülyéskedtél, akkor viszont jelezd azt, tekintettel arra a tényre, hogy így viszont az első képet erősíted magadról, azaz hülye vagy mégis.
.
valahogy keveredj ki ebből, mert ez a helyzet neked nem jó így!
hidd el nekem!
segíteni akarok!
.
amúgy felőlem azt csinálsz amit akarsz!
.
üdvözlettel,

abramovics

Pázmándi Ervin
Pázmándi Ervin

April 26, 2016

Rendben,sok sikert!

Admin
Admin

April 26, 2016

@Pázmándi Ervin: Kérjük, nézze meg Abramovics hozzászólását, semmi közünk ehhez. De moderáljunk és töröljünk minden nekünk nem tetsző hozzászólást? Ábrámovicsnak semmi köze az Amerikai Népszavához, az ő véleménye miatt az Amerikai Népszava nem cionista szennylap. A mi véleményünk a vonal fölött olvasható, a vonal alatt az olvasók véleménye található, ami őket jellemzi, nem minket.

Lee Majors
Lee Majors

April 26, 2016

menasagh: Pont elég érthetően magyarázta el. A lábast a saját környezetben keresd…

Pázmándi ervin
Pázmándi ervin

April 26, 2016

Érdekes,elgondolkodtató az írás.
Viszont,míg ilyen abramovics féle barom zsidók hozzászólása megjelenhet,ez az újság nem más,mint egy szélsőségesen cionista náci szennylap.

menasagh
menasagh

April 26, 2016

abramovics !
…gondolom magadat is " izraelita származásúnak " tartod….megmagyaráznád mit jelent ez tulajdonképpen…hacsak neked is nem lábos esett a fejedre…

???
???

April 26, 2016

Szerintem ez is elgondolkodtató. Szemezgetek, talán így lesz a legjobb. Részletesebben, de mindössze egy oldalon itt:
http://www.templeinstitute.org/magyar/aldozati_szertartas.htm

„Nyilvánvaló, hogy a Szentélyben bemutatott áldozatok zsidó koncepciója erőteljesen félreértett. …”
„Ha megnézzük az „áldozat” szó jelentését a Merriam-Webster szótárban, olyan fogalmi hézagot kezdünk meglátni a gondolkodásunkban, amely segíthet megvilágítani a félreértések nagy része mögött meghúzódó okot. Az angol „sacrifice”, vagy akár a magyar „áldozat” szó ugyanis valami egészen mást jelent:
Sac.ri.fice 1: valami értékes dolog felajánlása egy istenség számára; kül.: egy levágott áldozat felajánlása 2: valami, amit áldozatként ajánlanak fel 3a: valaminek az elpusztítása vagy valamiről történő lemondás valami más kedvéért 3b: valami, amit feladnak, vagy elveszítenek {a szülők által hozott ~ ok} 4: VESZTESÉG, MEGFOSZTÁS

Az áldozatra használt héber szó (korban, le-hakriv) ugyanabból a tőből származik, mint az, hogy „közel jönni, közeledni… szoros kapcsolatba kerülni valakivel.” Hiszen eredetileg ez kellene, hogy legyen a lényege annak a megtapasztalásnak, amelyen az áldozatot hozó személy keresztülmegy. …”
„… Az áldozat vagy felajánlás gondolata látszólag adományt vagy ajándékot sejtet; valami értékes dolognak a feladását másnak a javára, vagy valami értékes dolognak a nélkülözését annak a másiknak a javára.
Ennek az ajándékozási gondolatnak egyetlen aspektusa sem szerepel a korban fogalmában. …”
„… A templomi áldozat nem valaminek a feladása vagy egy értékes dolognak az elvesztése; hanem általa az ember az I-tenhez való közelségre törekszik. …”

bunkocska meg dragabb
bunkocska meg dragabb

April 26, 2016

Gratulálok a cikkhez, mert minden benne van. Közérthető, és szól az átlagemberekhez is.

Azt jónak tartom, hogy nem csak hibáztatja a magyarokat, hanem megnevezi a bajok forrását is. Fontos, hogy megoldást is kínál. A politikusok ostorozása nem uralja az írást, de meg vannak említve, mindkét oldaliak.

abramovics
abramovics

April 26, 2016

Bartus!

egyszerűbben kéne, mert a tahó buta magyarja nem érti meg.
segítek, OK?
.
MOldova:

ha nekitámaszkodsz a konyhakredencnek, nem mindegy, hogy egy üres lábos, vagy egy Dante kötet esik a fejedre!
.
egy magyar családban – most, és itt tegyünk különbséget zsidók, és magyarok között! – vélhetően üres lábas, míg egy zsidó családban leginkább egy Dante kötet.
.
.
vagy érdemes megnézni Havas beszélgetését – érdekes mód egy sportcsatornán készült! – Ceizel professzorral ebben a témában!
mindent megmagyaráz, miért izraelita származású egy kivétellel az összes magyar Nobel Díjas.
elmondja Ceizel, hogy a zsidó kisgyerek ötéves korában elmegy a jesivába, ahol elkezdődik elméje pallérozása. ha, és amennyiben tehetségesnek bizonyul,
.
DE
.
a családja nem engedheti meg magának a taníttatását, abban az esetben a közösségnek kötelessége annak terheit átvállalni, hiszen később tudását, s annak eredményeit a közösség javára fordítja majd.
.
nos, ez az ami a magát magyarnak valló tudatlan, tanulatlan tahó paraszt félázsiai horda nem mondhat el magáról!
hogy ezt a katolikus egyház, vagy mi, és ki okozza ennek a csürhének a lelkében, mentalitásában nem tudom,
.
DE
.
sajnos ez van!
amíg nem változik, addig minden marad a régiben.

Szóljon hozzá!

A hozzászólás csak moderáció után jelenik meg.


További Hírek és vélemények

Pozsár László: A megtagadott reformáció
Pozsár László: A megtagadott reformáció

Szerző Pozsár László January 15, 2017 6 Hozzászólás

A protestantizmus nem vallja és soha nem is vallotta a Római Katolikus Egyházat egyetemesnek, és nem is vallotta soha önmagát a Római Katolikus Egyház részének. Legalábbis Balog Zoltánt megelőzően nem.

Tovább

Bartus László: Orbánéknak a civilek a NER "zsidói"
Bartus László: Orbánéknak a civilek a NER "zsidói"

Szerző Bartus László January 14, 2017 11 Hozzászólás

Ezt az embert be kellene tenni Aleppóba víz és élelmiszer nélkül, mialatt orosz barátai bombáznak. Megnéznénk az útját a röszkei határig, és meghallgatnánk két hónapi várakozás után azokról a civil szervezetekről, akik egy pohár vizet adnak neki. 

Tovább

Orbán előre megkapja a Kossuth Rádió kérdéseit?
Orbán előre megkapja a Kossuth Rádió kérdéseit?

Szerző Amerikai Népszava January 13, 2017 4 Hozzászólás

Az, hogy Orbán már odáig süllyedt, hogy előre egyeztetett kérdésekről beszél, és nem vállalja egy saját újságíró spontán kérdéseit sem, az mindent elmond az egykori liberális politikusról, milyen mélyre süllyedt.

Tovább