Morvay Péter, a Hartmann László fedőnevű volt III/III-as ügynök, Németh Sándornak, a Hit Gyülekezete vezető lelkészének személyi titkára, Facebook oldalán kifogásolta, hogy a világ húsz leggazdagabb pásztora (The 20 Richest Pastors in the World) összeállításhoz egyebek mellett azt a megjegyzést fűztem, hogy „A világ sarlatánjai”.

Ebben csupán az a meglepő, hogy Morvay miért nem azt kifogásolta, hogy Németh Sándor nincs a listán, pedig ott lenne a helye. A Forbes Magazine megdöbbentő listáján 10, 20, 50, 100, 500 millió dolláros vagyonok is vannak. Ezek a szamárháton közlekedő názáreti ács, a saját életét is feláldozó Jézus Krisztus szerény követői, akik magánrepülőgépekkel járnak.

Elöljáróban szögezzük le, hogy sok minden lehet Jézus Krisztus egyházának pásztora, csak milliárdos nem. Ez istenkáromlás, tagadása mindannak, ami a Bibliában van, amit Istenről tudni lehet. Ha a Bibliában semmi más nem szólna erről, csak amit Jézus Krisztus a Hegyi Beszédben mondott, akkor sem lehetne keresztény pásztoroknak multimilliárdos vagyona, amelyre pásztorként tettek szert.

A Hegyi Beszéd Isten országának alkotmánya. Eszerint „senki sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti; vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a Mammonnak”. Vagy a világ, vagy Isten országa. Ez kibékíthetetlen és feloldhatatlan ellentét. Aki a Mammont szolgálja, nem lehet Isten szolgája. Márpedig a Mammon a gazdagság. Ezt mondja Jézus Krisztus, ha ez számít.

Nagyon érdekes, hogy a Miatyánkban úgy tanította Jézus imádkozni a tanítványait, hogy „A mindennapi kenyerünket add meg nékünk naponként” (Lukács 11,3). Isten naponkénti ellátást ad, ahogy a manna is naponként hullott a zsidóknak a pusztában, és mindig az egy napra elegendő mennyiség. Az ég madarait sem egy vödörrel táplálja, hanem naponta.

Erre mondta Jézus: „Ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől, mit egyetek és mit igyatok; sem a ti testetek felől, mibe öltözködjetek.” Tudja a ti mennyei Atyátok, és gondja van rá. Jézus ugyancsak a Hegyi Beszédben azt mondja: „ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hanem gyűjtsetek kincseket a mennyben. Mert ahol van a ti szívetek, ott van a ti kincsetek.” Aki földi kincseket gyűjt, annak szíve nem lehet a mennyben.

Az gyűjt vagyont, aki aggodalmaskodik. Nem hisz, nem bízik az Istenben, és nem elégszik meg a naponkénti kenyérrel. Pedig ez az Isten ellátásának módja. Ez a vízen járás. Jézus beszélt a gazdag emberről, aki csűröket épített, és abba gyűjtötte a vagyonát. Bolondnak nevezte. Hogyan lehet ezt félreérteni?

A földi szükségletekről Isten gondoskodik. Már amire valóban szüksége van az embernek. Ami nem több, mint az étel, ital, öltözet és a lakás. Vannak az embernek ennél nagyobb vágyai is, de azok evilági vágyak, amelyek soha nem elégítenek meg. Amerikában lehet látni, hogy akinek nagy háza van, még nagyobbat akar, és soha nem tud megelégedni.

Ez lesz a pokolban, a kielégíthetetlen vágy, ami éget. Ezért pokol a világ, és ez az Isten hiányából fakad. Ha megszűnik az Isten hiánya, megszűnik az állandó kínzó szükség és vágy. Ezért mondja a Biblia, hogy keressétek Isten országát, és amire szükségetek van, az megadatik nektek. Amire nincs szükségetek, azt nem fogjátok kívánni, mert Isten betölt és megelégít benneteket. Betölt: megszűnik az űr, a hiány és a kívánság.

Isten kétféleképpen elégít meg: a valódi szükséget megadja, a szükséges fölötti vágyakat viszont nem úgy tölti be, hogy megadja, hanem úgy, hogy azokat a vágyakat, kívánságokat elveszi. A mennyei kincsek betöltik és elmulasztják ezeket a vágyakat, amelyek soha nem elégítenének meg. Ugyanolyan ez, mint a törvény betöltése, ami a szeretet. A pénzéhség betöltése is Isten, a szeretet. Egy milliárdos pásztorban nincs szeretet. Elég rájuk nézni.

Az áldás nem a milliárdos vagyon, hanem a szív, amely enélkül is megelégszik, és nincs szüksége semmire, mert Isten belül megelégíti. Megszűnik az Isten hiánya, megszűnik ez a vágy. Egy pásztornak nincs szüksége milliárdokra. Ezért a pásztor, aki milliárdokat gyűjt, még mindig Isten hiányától szenved. Aki ezt nem érti, az nem találkozott még az Istennel. De ha látott boldog koldust, boldog nyomorékot, és boldogtalan milliárdos pásztort, akkor sejtheti, miről van szó.

„Van nekem eledelem, amit ti nem tudtok”, mondta Jézus, amikor böjtölt. Tanítványai azt hitték, hogy földi eledelről beszél. A szamáriai asszonynak azt mondta, hogy olyan vizet ad neki, amelyből ha iszik, soha meg nem szomjúhozik. Ez nem a fizikai víz volt, hanem az élő víz, a Szentlélek. Isten jelenléte megelégít. A kielégítetlen vágy mindig az Isten hiányából fakad és azt fejezi ki. Ez a bűn forrása is. Azért mondta a törvény, hogy ne kívánd.

Ha valaki pásztor létére milliárdokat halmoz fel, azzal azt bizonyítja, hogy szűkölködik Isten jelenléte nélkül. Nincs élő kapcsolata Istennel, ezért nem elég neki az, amije van. Mert nem elégedett meg egymillió dollárral, kellett neki még tízmillió és százmillió. Aki ennek ellenére Isten szolgájának mondja magát, az szélhámos, sarlatán, szemfényvesztő, csaló.

A gazdagság a bizonyíték arra, hogy ezek az emberek, akik ezen a listán vannak, és akiket melléjük lehetne tenni, nincsenek betöltve az Isten szellemével, amely megelégítené őket. Nem múltak el a valós szükségeik fölötti kívánságaik. Anyagi dolgok elégítik meg őket, és azokkal soha nem tudnak beteljesedni, mert földi dolgok nem elégítenek meg, nem tudják Istent pótolni, mert a hiányérzetük Isten hiányából fakad. A gazdag pásztorok testiek.

A megelégedettség az Istennel való személyes kapcsolat jele és bizonyítéka. És akit ez nem elégít meg, hanem földi kincseket gyűjt, annak nincs személyes kapcsolata Istennel. Vajon ezek közül az emberek közül, melyik osztaná szét a vagyonát a szegények között, ahogy Jézus mondta: „Add el a vagyonodat és kövess engem”. Nem a vagyonoddal együtt, hanem a vagyonod nélkül. Aki a vagyonhoz ragaszkodik, nem ismeri Istent. Ez figyelmeztető jel.

A pásztoroknak a mérhetetlen gazdagságot nem Isten adta, hanem ők szerezték. Ez nem áldás, hanem lopás a bibliai mérce alapján. Isten a szükségesről gondoskodik, az embernek csak Isten országát kell keresni. Ezért a milliárdos tévéevangélisták nem fénylenek, hanem bűzlenek, a méregdrága öltönyeik nem a mező virágaira emlékeztetnek, hanem tolvajokra. Ezért sarlatánok, akik az Isten szolgájának hazudják magukat, de nem azok.

Keresztelő János azt mondta a megtérni vágyóknak: „Akinek két köntöse van, egyiket adja annak, a kinek nincs; és a kinek van eledele, hasonlóképp cselekedjék.” Amíg van ember, akinek egyetlen köntöse sincs, addig keresztény pásztornak nem lehet két köntöse. Ezzel a mércével vessük össze az ATV-ben látható Pat Robertson 500 millió dolláros vagyonát és a Hit Gyülekezete tulajdonosa, Németh Sándor forintmilliárdjait, hogy az ismerteket említsük.

„Ne szerezzetek aranyat, se ezüstöt, se rézpénzt a ti erszényetekbe”. Ez nem egyértelmű és világos beszéd? Ne vigyetek „se útitáskát, se két ruhát, se sarut, se pálczát; mert méltó a munkás az ő táplálékára.” Jézus így küldte ki a tanítványait, nem hatalmas kosarakkal, s nem a tévé képernyőjén alul futó számlaszámokkal, sem telefonos kisasszonyokkal. Még két ruhátok se legyen.

Azok a pásztorok, akik a milliárdos gazdagságukat titkolják a híveik elől, és magyarázzák, hogy Isten áldása az ő mérhetetlen gazdagságuk, azok elferdítik a Bibliát, kiforgatják az Isten Igéjét. Ez az egyházmodell semmiféle bibliai mintának nem felel meg. A „ministry” üzleti vállalkozás, amely az emberek becsapásából gazdagodik.

Erre mondják jószándékú hívők, hogy „sok ember megtér az igehirdetésükre”. Az lehet, de az nem az ő gyümölcsük, hanem az Ige gyümölcse. Az Igében levő természetfölötti erő a megtérés titka. Az Ige kimegy és megcselekszi. „Boldog vagy Simon, Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg néked, hanem az én mennyei Atyám”. Természetfölötti kijelentés az, hogy Jézus a Krisztus. Nem a testből és vérből való ember érdeme.

Az emberben levő gyümölcsök a Szentlélek gyümölcsei. Ezek a „szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség”. Milliárdos tévéevangélisták közül, ha bárki mutat nekem egyet, akiben ezek közül a gyümölcsök közül egyetlen pici, sárga, savanyú gyümölcs felfedezhető, az kapja meg Joel Osteen vagyonának a felét, és az nem kevés. Ilyet senki nem talál.

A mértékletességet azonnal kihúzhatjuk. Aki nem tud Istenben megelégedni azzal, amije van, abban nincs öröm, szeretet. A Mammon szolgálata az összes ilyen pásztort evilághoz és evilág törvényeihez kapcsolja. Az összes ilyen ministry egyszemélyes pápaság, rosszabb esetben közönséges diktatúra. A Bibliával összeegyeztethetetlen korlátlan hatalommal bíró sarlatánok jól bejáratott családi biznisze. A bevétel egyedül a pásztoré. Minden a tiétek.

Ebből vannak a mesés vagyonok, amivel semmi baj nem lenne, hiszen mindenféléből lehet pénzt csinálni. Csakhogy ezek az üzletemberek az önmagát feláldozó Krisztus követőinek adják ki magukat, és azzal a megváltással, kegyelemmel kufárkodnak, amit Isten ingyen adott az embereknek. De ők pénzt csinálnak belőle. Semmivel nem különbek, mint azok, akik búcsúcédulákat árultak, és pénzért adták a bűnbocsánatot.

Nem véletlen az sem, hogy a pénz és az evilág szeretete ezeket az embereket a politikai hatalom felé fordítja. Elesnek az ördög minden kísértésében, amivel Jézust megkísértette. Nem elég a pénz, hatalom is kell hozzá. A híveiket a bűntudattal manipulálják, miközben Jézus megváltotta őket a bűntől. De így tudják őket a saját uralmuk alatt tartani, a pénzt kizsigerelni belőlük. Vagy pszichológiai tréninget csinálnak az evangéliumból, mint pl. Joel Osteen. Lelki „narkósokat” gyártanak. Aztán magánrepülőkkel szálldogálnak. Mint Jézus.

Kicsit kínos ilyen magaslatokból visszatérni a III/III-as Morvayhoz, sárba rántani a témát, de hivatkoznom kell arra, amit Billy Grahamről írt. Morvay Péter szerint Billy Grahamnek köszönhető, hogy milliókkal többen hisznek ma Jézus Krisztusban. Ez a szemlélet az Isten ismeretének teljes hiányára utal, mintha Isten az embernek köszönhetne bármit.

Az ember számára megtiszteltetés, ha Isten bármire használja, nem az emberé a dicsőség. De Billy Graham elég jól megkérte a budapesti hakni árát is, ha jól emlékszem. S Németh Sándortól hallottam annak idején, hogy a tízezer emberből, aki érzelmi alapon előre ment „megtérni”, egyetlen hívő sem maradt, mind eltűnt. Ennyit erről.

Különbség csak abban van, hogy az egyik kisebb gengszter, kedvesebb ember, a másik egy fasiszta diktátor, a juh bőrét is nehezen magán viselő ordas farkas. De aki gazdag pásztort lát, az meneküljön. Az nem Istentől van, s annak az embernek semmi köze nincs Istenhez. Azért, mert összeegyeztethetetlen a Bibliával, mert nem engedelmeskedik Jézusnak, mert evilág szeretete megvakította a szemeit. Mammon szolgája, aki Isten szolgája nem lehet.

A vagyona bizonyítja, hogy nem ismeri Istent, nem ismeri Isten szeretét, és ezt a hiányt pénzzel próbálja pótolni. Ezeknek meg kellene térniük először is, mert megkapták az Isten országának a kulcsait, de maguk sem mennek be, és másokat sem engednek be, hogy ott élvezzék azt, amit Isten megszerzett ingyen a számukra.

„A pogányokon uralkodnak az ő királyaik, és akiknek azokon hatalmuk van, jóltévőknek hivatnak.” Az elnyomottak a jótevőiknek mondják a zsarnokaikat. De Jézus így folytatja: „De ti nem úgy: hanem aki legnagyobb köztetek, olyan legyen, mint a ki legkisebb; és aki fő, mint a ki szolgál.” Ez az Isten országának törvénye. A hatalom fordítva működik Isten országában, mint a világban. A legnagyobb az, aki mindenki szolgája. A gyenge az erős.

El tudja valaki képzelni ezt Némethről és Creflo Dollarról, akinek még a neve is beszédes? Akinek második magánrepülője van, mert a menetrendszerinti járatokon az emberekben levő démonok zavarják a „szolgálatát”? Jézus valamiért nem félt ilyesmitől. Bolondság az egész. El tudja valaki képzelni, hogy Németh Sándor csinálja azt, amit Iványi Gábor tesz az elesett emberekkel? Amit az irgalmas szamaritánus tett az emberrel, akit rablók támadtak meg? Iványi Gábor kezén is százmilliók fordultak meg, de nem lett belőle milliomos.

Ha valaki a multimilliárdos pásztorok között mutat egyet, aki önmagát megalázva szolgál a szegény és nyomorult embereknek (nem azzal, hogy Zala megyei tájszólással töri nekik a magyart, hanem azzal, hogy az életét adná értük, kiszolgálja őket, nekik adja a köntösét és a vagyonából azt, amire szükségük van), akkor megeszem a sapkámat nagy nyilvánosság előtt az utolsó szál cérnáig. Nem ők szolgálnak, hanem nekik vannak szolgáik. Ez ellentéte Istennek, Jézus Krisztus természetének és a Bibliának.

Ha már kénytelen voltam tollamra venni Morvayt, aki egykori állambiztonsági tartótisztjét Németh Sándorra cserélte, és ma is ügynöki jellegű munkát végez, jegyezzük meg, hogy Morvay a sarlatán tevékenység tipikus élősködője. Ma ezt mondja, holnap azt, amit Németh hallani akar. Saját életéhez sincs köze, azokhoz az emberekhez sem, akikről beszél. Ennyit érnek a primitív koncepciózus firkálmányai, az álkeresztény ponyvairodalom hazugságaival. Ügynöki munka az első szótól az utolsóig.

De annyit jegyezzünk meg a „jegyzőkönyv kedvéért”, hogy ezeket a sarlatánokat nem a „Krisztusért ér gyalázat nap mint nap”, ahogy Morvay mondja, akinek fogalma nincs kiről beszél. Hanem ezek miatt káromoltatik az Isten neve. Istent ismerő keresztényeken kívül minden jóérzésű embert undor fog el, mert ha nem ismerik a Bibliát, akkor is érzik, hogy ez nem kóser, s ha van Isten, nagyon türelmes lehet, hogy ezeket még nem csapta nyakon.