2024, július25, csütörtök
KezdőlapUncategorizedBartus László: A végső csapás

Bartus László: A végső csapás

-

A Magyarországra érkező tízezrek ünneplésével adott hírt a sajtó egy része arról, hogy 2020-ban Budapesten rendezik a Nemzetközi Eucharisztikus Világkongresszust. A Világkongresszus a vatikáni gyarmatosítás fontos állomása. Azt jelenti, hogy Róma gyarmataként tekint Magyarországra, amelyet katolikus mintaállamként meg akar erősíteni, hogy Európa meghódításának hídfőjeként használja. Ezért 2020-ig biztosan nem lesz liberális demokratikus fordulat, utána főleg nem. Ezt célozza a „világkongresszus”. Európa katolikus visszafoglalásának újabb kísérlete ez.

A hírt Ferenc pápa jelentette be, ami megkérdőjelezi a népszerű jezsuita pápa reformelkötelezettségének és társadalmi nyitottságának őszinteségét. Az eucharisztikus világkongresszus a reakciós katolikus hagyomány része. Kezdettől fogva politikai szerepet tölt be. A nemzeti identitás katolicizmussal (mint „kereszténységgel”) való azonosításának, a nemzetállamok elfoglalásának eszköze. A rekatolizáció trójai falova. Célja a zsidóknak tulajdonított demokrácia, parlamentarizmus, liberalizmus és a kapitalizmus visszaszorítása.

A niceai zsinat (a katolikus vallás létrejötte) óta a katolicizmus a zsidóság és a zsidó Jézus által alapított kereszténység ellensége. Mindkettőt századokon át máglyákon égette. Kisajátította a „keresztény” nevet, de a katolicizmus más vallás. Nem kereszténység, hanem a kereszténység ellentéte. Társadalmi szinten a nemzet katolicizmussal való azonosítása arra szolgál, hogy a nemzet a katolicizmus ideológiájával küzdjön a zsidónak minősített szabadsággal és demokráciával szemben. A nemzet a katolicizmus harcát vívja a zsidók és a társadalmi szabadság ellen. Így lett a jobboldal ideológiájában (és ma már az alaptörvényben is) a nemzeti identitás része az antiszemitizmus.

A katolicizmus identitása az istengyilkosság vádja és az egyházatyák óta az antiszemitizmus. A katolicizmus állam és egyház összefonódásának szentágostoni elméletét vallja. A szabadságelveket elveti és a zsidóságnak tulajdonítja. A katolikus egyház társadalmi-politikai téren is a zsidóság ellen harcol. A magyar konzervativizmus a Katolikus Néppárt 1895. évi megalapítása óta szakított a liberalizmussal. Ettől kezdve a magyar jobboldaliság demokráciaellenes. Demokráciaellenessége a politikai katolicizmus ideológiájából származik. A katolicizmus liberalizmusellenessége miatt lett a jobboldal ideológiája hol nyíltan, hol kódoltan antiszemita.

A katolikus rendszerek nem semmisítik meg a politikai ellenfeleket, ha nem muszáj. Jogi, szellemi és – ha kell – fizikai gettókba zárják őket. A gettó a katolikus egyház találmánya, Hitler csak átvette tőlük. Az 1938-ban tartott eucharisztikus világkongresszus idején zajlottak a zsidótörvény vitái. A világkongresszuson miséző Pacelli bíboros, a későbbi XII. Pius pápa, erről egy szót sem ejtett. A zsidótörvények a katolikus egyház évszázados hagyományait, a különböző zsinati határozatokat követték. A numerus clausust Prohászka Ottokár püspök kezdeményezte, aki a Katolikus Néppárt létrehozását is szorgalmazta. Prohászka a Horthy-rendszer legfőbb ideológusa, az antiszemita Ébredő Magyarok vezére, a hungarizmus megalapítója volt.

Prohászka az eucharisztikus kongresszus idején már nem élt, de az ő munkásssága alapozta meg az eucharisztikus világkongresszust. Ennek lényege a Szent Korona adományozásának hamis legendájára, István király katolikus szentként való kisajátítására, a nemzetnek a katolicizmussal való azonosítására épült. Ettől idegen faji és vallási értelemben a zsidó, és ezért idegen a magyar nemzettől a zsidóknak tuljadonított társadalmi szabadság és egyenlőség. Ezeket felforgató és forradalmi eszmékként üldözte a középkori feudalizmust egy pillanatra fel nem adó katolikus egyház, amely a felvilágosodás győzelme óta vissza akarja állítani a hatalmát a világi államok fölött.

Magyarországon az ehhez való jogát a Hartvik püspök legendájában meghamisított történelmi tényekre alapozza. A hazugság szerint a római pápa adományozta István királynak a „Szent Koronát”. István pedig a katolikus egyházhoz megtérítette a magyar népet. Ezért a magyar államiság forrása a katolikus egyház, a nemzeti identitás pedig a katolicizmussal („kereszténységgel”) azonos. Ez történelemhamisítás. A Szent Koronát nem a római pápa adta, hanem a bizánci császár. Nem István királynak, hanem I Géza királynak. A magyar államiság nem a katolikus egyháztól származik. A Szent Korona nem létezett a államalapításkor. Soha nem is volt István király fején.

István király nem a katolikus egyházhoz, hanem a német-római császársághoz csatlakozott. Nem a kereszténységet, hanem a katolicizmust vette fel. Nem vált a magyar nemzet „kereszténnyé”. Az emberek keresztény jellegét nem az uralkodó vallása, hanem az egyének szabad választáson alapuló személyes hite adja. Egy ország nem lehet keresztény, csak egyén. A „keresztény Magyarország” egy fikció, „keresztény” állam nem létezik, ez bibliaellenes tanítás. Ezeket a tényeket senki nem mondja el a magyar népnek, ezért védtelenül áll a világkongresszus újabb pusztítása előtt.

A katolikus vallás által használt „keresztény” kifejezés jelentése 1938-ban is ugyanaz volt, ami ma, hogy nem zsidó. Zsidó alatt értve azt, amit a katolikus egyház gyűlöl: a világnézeti szabadságot, a társadalmi egyenlőséget, a szabad versenyt, a demokráciát, a jogállamot és a kapitalizmust.  Így volt ez már 1938-ban is, amikor Róma a politikai katolicizmus győzelmét, a „keresztény-nemzeti” Magyarország, a katolikus nemzetállam létrejöttét ismerte el, s a világkongresszussal azt erősítette meg. Az eucharisztikus világkongresszus a társadalmi szabadság elvesztésének apoteózisa, a magyar nép lelki gúzsba kötése, elnyomásának ünnepe és a holokauszt szellemi-ideológiai előkészítése volt.

A katolikus teológia középpontjában az állam elfoglalása, a lelkiismereti szabadság eltörlése, az egyéni jogok felszámolása áll. A „keresztény” állam a katolikus egyház ideológiáját és dogmáit kényszeríti az ország lakóira. A katolikus állam képviselőit leválthatatlanná teszi, mert a nemzet a katolicizmussal azonos, ezért a katolikus egyház tanait az országra erőltető állam képviselői a nemzettel azonosak. Akik őket támadják, a nemzet ellenségei. A szabadság hirdetői nemzetellenesek, mert a katolicizmus elvitatja az ember szabadsághoz való jogát. Ezért a jobboldali nemzeti identitás tagadja a szabadságot. Ez a kereszténységgel és a Bibliával ellentétes ideológia, de a „kereszténységre” való hamis hivatkozás miatt az emberek nem mernek fellázadni ellene.

A hamis kereszténység ezzel éri el, hogy egy nemzet önként a szolgaságba hajtsa magát. A nemzet a szolgasággal azonos. Azzal a hazugsággal félemlítik meg a polgárokat, hogy a szolgaság elleni lázadásukkal a „kereszténységet”, mások vallási érzékenységét, magát Istent sértenék meg. Saját nemzeti önazonosságukkal fordulnának szembe, hiszen az a katolicizmussal azonos. Az emberhez méltó szabad élet azonban akkor kezdődött, amikor Voltaire kiadta a jelszót, hogy „Tiporjátok el a gyalázatost!” A katolikus egyház nem Istennel, nem Jézus Krisztus egyházával azonos, hanem egy hamis vallás, világpolitikai szervezet, amely zsarolja és manipulálja a világot. Célja, hogy az államok és kormányok feletti világuralmat megszerezze.

Azért léphet fel a „kereszténység” nevében, mert századokon át az igazi kereszténységet legyilkolta és a helyébe lépett. Ez a világban a sötétség legnagyobb ereje, amely az embereknek nemcsak a pénzét, a fizikai életét, de a lelki üdvösségét is elveszi, rabságban tartja. Erre mondta Jézus, hogy juhok ruhájába („kereszténység”) öltözött farkasok. Magyarország boldogan ünnepli, hogy eljön a sötétség Budapestre. Megünnepli a szabadság eltaposását. Hamis isteneket állítanak a magyarok elé, és végérvényesen gúzsba kötik a lelküket.

A világkongresszussal a szolgaság hivatalos pecsétjét ütik Magyarországra. A gyarmatosítás sikerét ünneplik, az ördögi zsarnokság rendszerét szentesítik, a sátáni elnyomás üli torát. A látványos hókuszpókusz, füstölés, körmenet, szentkorona, istvánkirályozás, máriázás, mind azt a célt szolgálja, hogy az emberek lelkébe elültessék a hazugságot, mint egy gonosz chip-et, hogy Magyarorság és a „magyar nemzet” ezzel azonos. Ezért a szabadság nemcsak veszélyes és káros a magyarra, de a nemzet lényegétől idegen is.

Az Orbán-rendszer katolikus mintaország, amelynek az a feladata, hogy a szolgaság és az elnyomás pestisét terjessze Európában. Felszámolja a nemzetek szabadságát és szuverenitását, és a Vatikán szolgasága alá kényszerítse őket. A felvilágosodás előtti 1500 évben Európa mindennél nagyobb és hosszabb elnyomását, háborúkat, tömeggyilkosságokat, százmilliók értelmetlen halálát okozta ez. A sötétség uralma, Babilon, a parázna asszony, amely a világ királyaival paráználkodik, hogy elcsábítsa őket. Magyarország Szent Ágoston katolikus államának megvalósult formája, Orbán Viktor katolikus uralkodó, függetlenül attól, hogy minek keresztelték, mert ő a lelkében katolizált.

A magyar népre jobbágysors vár, „keresztény urai” dőzsölnek. Jog szerint minden az övék, az égből nyert felhatalmazásukkal Magyarország örökös királyai, leválthatatlanok. A nemzet visszatalált feudális középkori katolikus önmagához. Alattvaló népe a szolgasághoz. Magyarország a hazugság hálójában vergődik, és nincs aki felszabadítaná a hazugságok leleplezésével. Nem a föld elrablása az ország igazi problémája, ez már csak a következménye. Az Orbán-rendszer mögött álló katolicizmust, a bíborosokat, a püspököket és a papokat, a hazug katolikus identitást kellene leleplezni.

A szabadság a katolikus Magyarország gyűlölt ellenfele. Az egyéni jogok képviselői nemzetellenesek, megtűrt és jogfosztott „zsidók vagy zsidóbérencek”. A földi nyomorért, a lelki megalázásokért, az alapvető jogokért a katolikus túlvilági boldogság a fizetség, amely véletlenül a pokolban lesz. Akik igazi keresztény hitre jutnak, azok hitét és szabadságát üldözik, elnyomják őket, az állásukat elveszítik, a megélhetésüket fenyegetik. Ahol az igazi evangéliumot hirdetik, azokat betiltják. Aki nem hódol be Rómának és az őket szolgáló hazaáruló haramiáknak, az üldözött lesz saját hazájában, a magyarságát is elvitatják. A zsidók megbélyegzettek, jogfosztottak és üldözöttek lesznek. Időnként majd felelősek lesznek az ország bajaiért, amellyel mindig az életükkel fizetnek.

Ennek a rendszernek a bebetonozása, felszentelése és ünneplése lesz az eucharisztikus világkongresszus. A szellemi tartalmát illetően ez egy pogány kultusz, varázslás és bálványimádás lesz a Biblia szerint. Jézus Krisztus nincs az anyagban, sem a kenyérben, sem a borban. Nem eszi meg őt a hívő. Az ostya a pap varázslása révén nem alakul át Jézus Krisztus testévé. Ezek pogány vallási kultuszokból átvett varázslások, az ostya (az eucharisztia) imádása bálványimádás.

Magyarország sorsa szellemileg és politikailag is megpecsételődik. Nem ismerünk történelmi időszakot, amikor a katolicizmus hódítása ne vezetett volna gyilkosságokhoz, totális elnyomáshoz és háborúkhoz. A középkori katolicizmus totális állam volt, amit azért nem fasizmusnak hívtak akkor, mert ezt a nevet Mussolini találta ki. De a szellemi rokonság alapján ezek a diktatúrák ma már katolikus-fasiszta államoknak nevezhetők.

Az Orbán-rendszer olyan, mint minden katolikus állam. A deklaráció szerint nem öli meg az ellenségeit. Szent Ágoston szerint a zsidókat sem kell gyilkolni, csak jogaiktól megfosztani és szolgákká tenni őket. De a deklaráció ellenére az uralmuk mindig gyilkolásba torkollik, mert ezek a rendszerek csak addig nem ölnek, amíg nem muszáj. De Isten az embert szabad lénynek alkotta, és a benne levő szabadságvágy, Isten képe és hasonlatossága fellázad a katolicizmus sátáni zsarnokságával szemben. A katolikus diktatúrák arra kényszerülnek, hogy totális elnyomást alkalmazzanak, majd öljenek. A politikai katolicizmus legújabb kísérlete ezt a demokrácia hazug látszatába csomagolja, ezért már a gyilkolást és a jogfosztást is előre törvénybe akarja iktatni, mint Orbán az alaptörvény „terrorhelyzetre” vonatkozó kiegészítésével.

Az eucharisztikus világkongresszus megtiszteltetése azt jelenti, hogy különös szerepet szánt az ördög Magyarországnak. Elkerülhetetlen a vérengzés, amit mindig előidéznek. Aki e hír kapcsán a 2016-os választásokról ábrándozik, az tájékozatlan, képzetlen, tudatlan, felelőtlen és főleg hülye. Ha 2020-ban eucharisztikus világkongresszus lesz Magyarországon, akkor a katolikus-fasiszta diktatúrát senki nem fogja leváltani 2016-ban. A kongresszus után pedig még kevésbé. Az Orbán-rendszerből hasznot húzó, hazudozó kollaboráns ellenzék a gyilkolást készíti elő azzal, hogy időben nem állítja meg ezt a rendszer bojkottjával, a legitimáció megvonásával. Nem mentség, hogy nem értik a történelmet, s nem ismerik fel az események láncolatát és menetét. Elegendő lenne, hogy az eredeti Alkotmányhoz, a joghoz és az elvszerűséghez hűek legyenek. A liberális demokráciát hülyék is meg tudnák őrizni, ha nem lennének korruptak és árulók.

Így osztoznak Orbánnal a felelősségben azért, ami Magyarországra vár.

 

 

Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések