2024, július19, péntek
KezdőlapVéleményBartus László: Jézus illiberális imalistája

Bartus László: Jézus illiberális imalistája

-

Meglepő imalistát adott ki a Hit Gyülekezete a tagjai részére. A „Kizárólag belső használatra, a Hit Gyülekezete imaláncában résztvevők számára” címet viselő dokumentum nem kevesebb, mint 11 oldal, ami még olvasni is sok, nemhogy végigimádkozni. Ez a szélesebb imádkozó körnek szánt lista ráadásul olyan, mintha kifejezetten azért adták volna közre, hogy eltereljék a figyelmet a valóban „belső” használatú imalistáról, amely egyáltalán nem ilyen hosszú és tartalmilag egészen más.

Az igazi imalista neveket tartalmaz, akik elhagyták a Hit Gyülekezetét, vagy Németh Sándorral konfliktusba kerültek. Az a lista nem nyilvános jellegű imákat jelent. Ezeket az átokzsoltárok alapján használják, nem nyilvánosan, hanem rejtett helyeken. Ez az elterelő hadműveletnek szánt nyilvános imalista így is számos érdekességet takar. Olyanok vannak benne, hogy legyen „továbbra is vallásszabadság”, holott vallásszabadság nincs Magyarországon. A felekezeteket a legújabb egyházi törvény szerint is rangsorolják. Továbbá olyan „vallásszabadságért” kellene imádkozni, „aminek keretében az állami törvények összhangban vannak az isteni törvényekkel”. Melyik Isten melyik törvényeivel?

Mert ha ez azt jelenti, hogy bármelyik Isten törvényei alá rendelik az állami törvényeket, az konkrétan a „vallásszabadság” megsemmisítését jelenti. Ezek az imák összezavarják Istent: nem lehet tudni, hogy most vallásszabadságot akarnak, vagy a saját vallásuk állami diktatúráját, amit ők vallásszabadságnak hívnak? Az ő vallásuk szabadságának. Az imalista többször kitér arra, hogy a „brüsszelita EU-birodalom” építői valljanak kudarcot, viszont a nemzetállamok erősödjenek és szaporodjanak a földön.

Itt újabb ellentmondás van, mert közben békéért is kell imádkozni. A nemzetállamok viszont nacionalizmusra épülnek, a nacionalizmusok pedig elkerülhetetlenül háborúhoz vezetnek. Ezért a Hit Gyülekezete imádkozói valójában háborúért imádkoznak. Az imalista azzal is összezavarja a mennyei seregeket, hogy antiliberális kérések, Orbán rendszerének támogatása mellett („a magyar kormány folytasson tudatos nemzetépítő politikát”) a jogállamért fohászkodnak. Ha Isten az Orbánért és az illiberális rendszerért elsuttogott (még inkább elharsogott) imákat meghallgatja, akkor az a jogállam totális felszámolását jelenti.

Az imádkozóknak a haladás ellenségeivé kell válniuk. A lista szerint csökkenjen „a technológiai szektor társadalmi befolyása”. Hogy a Goggle-t miért kell fiatalemberekkel megátkoztatni, azt nehezen tudjuk értelmezni. Mert a Hit Gyülekezete többféle imatípust ismer, és a könyörgéssel szemben a nem kívánatos személyek, szervezetek, intézmények megátkozását preferálja. De zavarba jöhet az imalánc néhány tagja is, mert imatéma az is, hogy „szoruljon vissza a politikai demagógia, gyűlölködés és átkozódás”. Csak nem saját vezető lelkésze ellen imádkozik az imalánc? Hiszen Németh Sándor tanítja és gyakorolja az átkozódás legkülönfélébb módjait. A poltikai demagógiáról és gyűlöletről nem beszélve, aminek legjobb példája maga az imalista. Nem feledkezik meg a Hit Gyülekezete imalistája „Soros Györgyről és az elvbarátairól” sem, akiknek „Európára kényszerített terve ne valósuljon meg”. De George Birnbaum most vallotta be, hogy ilyen terv nincs. Az egész Soros-kampány kitaláció, a legjobb „politikai termékük”. Isten ezt ne tudná?

Az imalista szerint fontos, hogy a gyülekezet egységesen kövesse a „mennyei látást”, amely nyilván Németh Sándor látása (akinek „társadalmi befolyása erősödjön meg”). Csakhogy mit kezdjen Isten azzal az imával, ami a menekültek és a bevándorlók ellen szól? Miközben a Biblia a jövevények szeretetéről és befogadásáról szól. „Istenem változtasd meg a Bibliát az ellenkezőjére”, így kellene imádkozni? Vannak az Istent elgondolkodtató további kérések is, miszerint „a nyugati liberális média ne tudja lejáratni Magyarországot”. Mármint ne legyen kritikus a jogállamot felszámoló Orbán-rendszerrel, és ne leplezze le azt. Ez arra kéri Istent, hogy számolja fel a sajtószabadságot. A világpolitikai „mennyei látás” is elég sajátos: „az ukránok szabaduljanak meg az oroszellenességtől (vélhetően a magyarok is – B. L.), továbbá „ne tudjanak ellenségeskedést szítani a nyugatiak”. Azok a gonosz nyugatiak, a brüsszelista imperialisták.

Móricka a nemzetközi helyzetet is a „mennyei látása” alá helyezné a hites imádkozó tálibok által, ezért Donald Trump megáldása után mindjárt a második legfontosabb ima a nemzetközi politikában, hogy „ne tudjon a világon végigvonulni a meleg egyenjogúság hulláma”. Add meg Istenünk, hogy a meleg polgártársaink ne legyenek egyenjogúak. Találgathatják a mennyben, hogy az mit jelent, hogy „Legyen hatékony Oroszország és az USA együttműködése a Közel-Keleten.” De lehet itt olvasni „őshonos nemzeti kisebbségekről”, tovább Isten adja meg, hogy „fedezzenek fel új energiaforrásokat” az arabok ellen. A CEU-t nem elég, hogy elüldözte Orbán zsarnoki rendszere, imádkozni kell azért is a Hit Gyülekezete egyetemi korú fiataljainak, hogy a világ egyik legjobb egyeteme „sorvadjon el”. Különben pedig a Hit Gyülekezete szerezzen minél több támogatást és 1 százalékos felajánlást.

Mindez semmi ahhoz képest, hogy az imalánc résztvevőinek imádkozniuk kell Trump, Orbán és Netanjahu védelmében a „varázslók által irányított boszorkányok rontást, igézést, fekete mágiát működtető praktikáikkal szemben”. S ha már a középkorban vagyunk, adnak is egy mintát, hogy milyen bibliai idézetekkel kell imádkozni olyan emberekkel szemben, akik szerintük varázslók és boszorkányok: „Ímé, ti mind, akik tüzet gyújtotok, felövezvén magatokat tüzes nyilakkal, vettessetek tüzeteknek lángjába és a tüzes nyilakba, amelyeket meggyújtottatok! Kezemből jő ez rátok; fájdalomban fogtok feküdni!” (Ésa 50:11)

Isten kicsit ki van hagyva a dologból, és Jézus Krisztus kissé felülírva, aki azt mondta, hogy a „gonoszt jóval győzd meg”, „ne átkozzátok, akik titeket átkoznak, hanem áldjátok”. Pál apostol megátkozott egyes okkult személyeket, akikkel találkozott, és az evangélium ellen ördögi praktikákat gyakorolt. De olyan eset, hogy valaki „imalistán” szervezte volna az általa varázslónak és boszorkánynak kinevezett személyek megátkozását keresztény hívők által, mert nem értenek egyet Trump, Orbán és Netanjahu (vagy más politikai vezető) politikájával, olyat a Bibliában nem nagyon találunk.

Inkább arra gondolhatunk, hogy itt fiatalokat néhány sötét alakra hivatkozva arra tanítanak, hogy a Hit Gyülekezete „mennyei látásával” nem egyező politikai nézeteket vallókat, kritikusokat az imalánc résztvevői átkozzák meg, és kaszabolják, mint a répát. Németh Sándor ezzel belőlük csinál „varázslókat”, „boszorkányokat”, akik feketemágiával kívánják titokban befolyásolni a közéletet és a politikai viszonyokat. Az is imatéma, hogy „a Hit Gyülekezete maradjon bevett egyház”, mintha a feketemágia egyházi státuszra jogosítana. De reménykedhetünk, addig talán nem akarnak égetni, amíg abban hisznek, hogy az átkozás elegendő ahhoz, hogy „tüzes nyilakat” irányítsanak feléjük, és ettől a más politikai véleményen levők „fájdalomban fognak feküdni”. Halleluja!

Kissé elgondolkodtunk ezen a listán, annak intellektuális és szellemi színvonalán, kereszténységgel való viszonyán. Keresni kezdtük Jézus Krisztus imalistáját. Elővettük azt a részt, amelyben imádkozni tanítja a tanítványait. Gondoltuk, ez talán jó összehasonlítási alap. Ezt találtuk Jézus imalistáján:

Mi Atyánk, aki vagy a mennyekben!

Szenteltessék meg a Te neved!

Jöjjön el a Te országod!

Legyen meg a Te akaratod!

Mint a mennyben, úgy a földön is!

A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma!

És bocsásd meg a mi vétkeinket!

Mint mi is megbocsátunk azoknak , akik ellenünk vétkeztek!

És ne vígy minket kísértetbe!

De szabadíts meg minket a gonosztól.

Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Ámen.

Ez ugyan nem 11 oldalas imalista, hanem éppen 11 sor, de ez sem rossz. Keresztényeknek állítólag ezt kellene imádkozniuk, illetve mindazt, ami ebben van. De Jézus Krisztus tévedhetett is, ezért kizárólag Jézus Krisztus számára elkészítettünk egy imalistát, amit neki Németh Sándor szerint kellett volna imádkoznia a maga korában. Terjedelmi okok miatt nem írunk 11 oldalas listát, de néhány elemet említünk. 1. A római birodalom helytartója tegye bevett vallássá a tanaimat, és a keresztény vallásszabadság nevében az állam törvényeit rendelje ezek alá. 2. Én mondjam meg, ki legyen a római helytartó. 3. Heródes is fizessen tizedet nekem. 4. Aki nem engedelmeskedik nekem, azokra tüzet küldjél az égből, amiképpen Illésnél is tetted. 5. Küldj nagy erszényeket. 6. Átkozd meg azokat, akik nem követnek engem. 7. Legyen tévéműsorom. 7. Adj szolgákat, akik fölött uralkodhatok. 9. A hazugság, a lopás és a rágalmazás ne legyen bűn, csak a homoszexualitás. 10. A római birodalom tartson el és tegyen gazdaggá. 11. A rozsda ne egye meg a földi kincseket, amiket gyűjtök. 12. Az Atya engedelmeskedjen nekem. 13. Barabbás legyen a római császár. 14. Isten tegyen bennünket sikeressé, ha valakiről hazudunk, és beperel minket. 15. A templomadót közvetlenül a magánszámlámra utalják. 16. A közösség vagyonát offshore cégekkel írassák a nevemre. 17. A vámszedők maradjanak a templomban, de fizessenek a bevételből. 18. A megszaporított halból és kenyérből hajléktalanok és menekültek ne kaphassanak. 19. Csodáim után gyűjtést rendezek, de a Szentlélek csak nagy adományok után áradjon ki. Stb..

Személyes érintettség okán csak a végére hagytam, hogy szerény személyem is felfért erre az imalistára az EU, Trump, Oroszország, a nemzetállam és Ukrajna közé. Az éves imalistán ezért is imádkozni kell: „Isten tegyen sikeressé bennünket jogi küzdelmeinkben is, különös tekintettel Bartus László írómédiumra. Vezetőink, jogászaink kapjanak védelmet az Úrtól!” Ez a „jogi küzdelem” abban áll, hogy Németh Sándor egy hamis ügynökváddal megrágalmazott. Már van egy jogerős ítéletem a Kúriáról, hogy soha nem voltam III/III-as ügynök, mint Németh személyi titkára, Morvay Péter. De még zajlk a személyiségi jogi per, amelynek meghallgatásán Németh azt mondta, hogy az a „beszervezési akta”, amiről ő egy istentiszteleten azt állította, hogy a birtokában van, és az bizonyítja, hogy én ügynök voltam, az csak egy „cetli” volt, ami nem is akta, nem is bizonyít semmit, és meg is semmisítette.

Magyarul, Németh a bíróságon elismerte, hogy a világon semmiféle bizonyítéka nincs a hamis ügynökvádra. Istentiszteleten, prédikáció közben, a szószékről hazudott. Megrágalmazott. Ezek után nem azt teszi, hogy elismeri, amit tett, bocsánatot kér, és kifizeti az okozott kárt, hanem minden bizonyíték nélkül harmadik éve képmutatóskodnak és hazudoznak a bíróság előtt, majd a Hit Gyülekezete naiv tagjait imádkoztatja, hogy Isten a hazugságai és a rágalmai közepette tegye őket sikeressé. Isten áldja meg a hazugságait, a rágalmait, hogy hamis tanúbizonyságot tett felebarátja ellen. Akit „írómédiumnak” nevez, egy imalistán sem tudja leplezni a gyűlöletét a vezető lelkész. Az „írómédium” kifejezés arra utal, hogy cikkeimet nem saját képességeimnek, hanem magasabb szellemi erőknek tulajdonítja, akiknek én lennék a „médiuma”. Ez azt jelenti, hogy Németh túlértékel engem, és fél tőlem. Pedig félnie csak akkor kell, ha valóban magasabb szellemi erő támogat, és ez a Szentlélek. Ha Isten vele, kicsoda ellene?

Nem kellene erre az imalistára egyetlen kérést még feltenni, esetleg az egészet ezzel az egy kéréssel helyettesíteni, hogy a vezető lelkész térjen meg?

FRISSÍTÉS: Haha, fesz van, ciki a lista, a cikkünk után át kell írni.Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések