2024, július25, csütörtök
KezdőlapFesz leszBartus László bepereli a Librit, ha nem helyezi vissza a Fesz lesz...

Bartus László bepereli a Librit, ha nem helyezi vissza a Fesz lesz című könyvet, mert jogtalanul távolította el

-

Bartus László, a Fesz lesz című könyv szerzője, valamint az Olivia Media and Publishing Corporation, a Fesz lesz című könyv kiadója bepereli a Libri Könyvkereskedelmi Kft.-t, ha egy héten belül nem helyezi vissza a Fesz lesz című könyvet a boltjaiba, mert a kiadóval kötött bizományosi szerződést jogtalanul mondta fel. A Fesz lesz című könyvvel kapcsolatban semmiféle bírósági ítélet vagy bármely hivatalos hatósági határozat nem született, ilyen eljárás nem is indult. A Libri a Fesz lesz című könyv által leleplezett Németh Sándor ügyvédjének felszólító levelére, fenyegetésére döntött úgy, hogy a könyv árusítását beszünteti. A szerződés szerint ehhez nem volt joga.

A Libri jogi kérdésekben nem dönthet. Bírósági ítélet nélkül egyetlen kifogásnak sem adhat helyt, és nem szüntetheti meg egy könyv terjesztését. A Libri törvénytelenül járt el, súlyos erkölcsi és anyagi károkat okozott a könyv szerzőjének és kiadójának. Ezért Bartus László és a kiadó bepereli a Librit, ha nem állítja helyre a törvényes állapotot, és követeli a Libri által okozott erkölcsi és anyagi kár megtérítését, az el nem adott könyvek teljes mennyiségének eladási áron történő megfizetését. Az alábbiakban közöljük a Librinek küldött felszólító levelet, amely tájékoztatja a könyv olvasóit és vásárlóit a tényleges helyzetről.

A Fesz lesz című könyvvel kapcsolatban nincsenek megalapozott jogi kifogások. A Hit Gyülekezete eddig két pert indított újságok ellen a könyv állításaival kapcsolatban, mindkét pert elveszítette. Németh Sándor egy keresetet nyújtott be a könyv kiadójával szemben, amelyet a bíróság tárgyalás nélkül elutasított. Ugyanakkor a könyv állításai nyomán készült feljelentés alapján a NAV Bűnügyi Igazgatóság Központi Nyomozó Főosztálya elrendelte a nyomozást Németh Sándor ügyében. Minden a könyv hitelességét igazolja. A Fesz lesz című könyv kizárólag nyilvánosan elérhető, nyilvános adatokat közölt, a nyilvánossághoz fűződő közérdek pedig felülírja a személyes adathoz való jogot.

A Libri jogtalanul tett ezzel ellentétes megállapításokat, mert ahhoz sem joga, sem illetékessége nincs. Az eljárása nem felel meg a tisztességes eljáráshoz való jog által támasztott követelményeknek. A kiadó megbízottjaként a másik fél oldalára állt, és tett neki egy szívességet, meghiúsította a róla szóló könyv árusítását. A Kiadó ezt puccsnak tekinti, és mind a „jogi aggályokra” való hivatkozást, mind az eljárást visszautasítja. Emögött a Hit Gyülekezete kezét sejti. Ez tisztességtelen üzleti magatartás, amely ellen a Kiadó pert indít.

Íme az ügyvédi felszólítás szövege:

„Önök augusztus 18-án emailben az alábbi tájékoztatás küldték a Kiadónak: „Ezennel tudatom Önnel, hogy a Bartus László Fesz lesz című e-könyvét és nyomtatott kiadványát a GDPR törvénnyel való összeférhetetlensége miatt levette a Libri-Bookline az elérhető címek sorából.”

A Kiadó és a Libri Kft. közötti bizományosi szerződés 3.5. pontja szerint a szerződő felek a szerződést határozatlan időre kötötték. Felmondás esetén a szerződő felek 60 napos felmondási időben állapodtak meg. A Libri Kft. azzal, hogy a könyvet levette a kínálatából, a Kiadóval kötött szerződést a Kiadóval való egyeztetés nélkül, azonnali hatállyal, egyoldalúan felmondta.

A 2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről (Ptk.) 6:278. § (3) bekezdés szerint „Ha a szerződést a megbízott alkalmatlan időben mondta fel, köteles megtéríteni a megbízónak a felmondással okozott kárt, kivéve, ha a felmondásra a megbízó szerződésszegése miatt került sor”.

A Kiadó szerződésszegést nem követett el, ezért a megbízás azonnali, egyoldalú felmondása törvénytelen, a Kiadónak súlyos erkölcsi és anyagi károkat okozott. A bizományosi szerződés 4.1. pontja szerint a Megbízó csak jogilag (szerzői, tartalmi, megjelenési, stb.) rendezett kiadványt ad át Megbízottnak értékesítésre. Ez azt jelenti, hogy a könyvért jogi és tartalmi szempontból kizárólag a Kiadó felel. A terjesztő nem felel a tartalomért, csak a Kiadó.

A felmondásban szereplő indok a GDPR törvénnyel való összeférhetetlenség. Ezt nem támasztja alá sem bírósági ítélet, sem az adatvédelmi hatóság eljárása alapján született határozat. Nem beszélve a jogorvoslati lehetőségekről. Ennek hiányában a GDPR törvényre való hivatkozásnak semmiféle jogi alapja nincs. A Libri Kft. nem biztosította azokat a jogokat sem, amit egy bíróság, mert nem hallgatta meg a Kiadót, és jogorvoslati lehetőségre sincs lehetőség. A Libri Kft. emellett nem bíróság, nem hatóság, nem jogosult arra, hogy jogi kérdésben döntsön, különösen a Kiadó megkérdezése nélkül.

A Hit Gyülekezete egy korábbi fenyegetése alkalmával a Libri Kft. képviselője az alábbi tájékoztatást adta: „A partnereinkkel való viszonyunkat az érvényes bizományosi szerződés szabályozza: mi jóhiszeműen járunk el minden beszállítóval, miszerint „Megbízó csak jogilag (szerzői, tartalmi, megjelenési stb.) rendezett kiadványokat ad át Megbízottnak értékesítésre”. Amennyiben bárki bármelyik, általunk forgalmazott címmel kapcsolatban kifogással él, hivatalosan, bírósági végzéssel kell bizonyítania, hogy a kérdéses cím forgalmazása nem engedélyezett. Amíg ilyen határozatot nem kapunk, addig a fent említett jóhiszeműség alapján járunk el.” A Libri Kft. nem helyettesítheti a bírósági végzést.

A Libri Kft. saját állásfoglalása erősíti meg, hogy akinek kifogása van, annak bírósági végzéssel kell bizonyítania, hogy a könyv bármilyen törvénynek nem felel meg, bármelyik törvénnyel „összeférhetetlen”. Amíg ilyen határozatot nem mutat be valaki, addig a könyv terjesztését a Libri Kft. nem szüntetheti meg. Az augusztus 18-án kelt tájékoztatás szerint azonban a Libri Kft. ezt tette, ami a fennálló bizományosi szerződés megszegése, törvénytelen.

Fentiek alapján felszólítjuk Önöket, hogy Bartus László Fesz lesz című könyvét változatlan formában haladéktalanul helyezzék vissza a Libri Kft. kínálatába, ellenkező esetben az okozott erkölcsi és anyagi kár miatt pert indítunk Önök ellen. Követeljük az eladhatatlanná tett könyv teljes készletének bruttó eladási áron történő kifizetését, az alábbi indokok alapján.

Indoklás

A Kiadó is megkapta a Hit Gyülekezete, mint ellenérdekelt fél, ügyvédjétől az adatvédelmi törvényre hivatkozó felszólítást, de a Kiadó jogi álláspontja nem egyezik az ellenérdekelt Hit Gyülekezete jogi véleményével. A Kiadó ezért megtagadta az ügyvédi felszólítás végrehajtását. A Kiadó részére megküldött ügyvédi felszólítás kilátásba helyezte, hogy ebben az esetben a Hit Gyülekezete az adatvédelmi hatósághoz fordul. A Kiadó ezt tudomásul vette, és elfogadta, hogy a vitás kérdéseket az illetékes hatóság bírálja el, és a feleknek ezután lehetőségük van bíróságon megtámadni ezt a döntést. Az ügyben csak jogerős bírósági ítélet mondhatja ki a végső szót.

A Kiadó álláspontja szerint a könyv csak nyilvánosan beszerezhető, nyilvános adatokat hozott nyilvánosságra, amelyek nyilvánosságát a közérdek indokolja, ami felülírja az érintettek személyes adatok védelméhez fűződő jogát. Erről a jogi kérdésről az illetékes szakhatóság és a bíróság hivatott dönteni. A Kiadó nem kíván a Libri Kft.-vel erről jogi vitát folytatni, mert a könyvterjesztő nem illetékes ennek a jogi kérdésnek az eldöntésében, mert ebben az esetben nem lenne szükség bíróságok létezésére. A könyv tartalmáért nem a terjesztő, hanem a Kiadó felel. A jogviták kizárólag a Kiadóra tartoznak. A Libri Kft. a könyv terjesztését csak bizonyított törvényi összeférhetetlenség esetén tagadhatja meg, jogerős bírósági ítélet esetén. Akkor is a Kiadóval való egyeztetés formájában, ha az ítélet nem a kifogásolt részek kitakarását, hanem a könyv egészének visszavonását mondja ki. Önkényesen, bírósági ítélet nélkül, a terjesztő ezt nem teheti meg.

A Kiadó álláspontja szerint a Libri Kft., mint bizományi terjesztéssel Megbízott, a szakhatóság és a bíróság helyébe helyezte magát, amikor a GDPR törvénnyel kapcsolatos döntést a bíróság és az adatvédelmi hatóság helyett hozta meg, s ennek alapján a megbízási szerződést azonnali hatállyal, egyoldalúan felmondta. Ezzel megsértette a Ptk. 6:278. § (3) bekezdés szerint a felmondásra vonatkozó törvényes indokot, mert megalapozatlanul, önkényesen állapította meg a GDPR törvénnyel való összeférhetetlenséget. A Kiadó részéről szerződésszegés nem állt fenn. A Libri Kft. a könyv tartalmára vonatkozó jogi döntést nem hozhat, jogi döntés meghozatalára nem jogosult. A Ptk. 1:6. § szerint „Az e törvényben biztosított jogok érvényesítése – ha törvény eltérően nem rendelkezik – bírói útra tartozik.”

A polgári jogi vitákat a bíróság jogosult eldönteni, nem a Libri Kft.. Ezért a Kiadó részéről nem történt szerződésszegés, mert a könyv GDPR törvénnyel kapcsolatos összeférhetetlenségét bíróság nem állapította meg. Nem áll fenn az a helyzet, hogy a könyvvel szemben bármilyen kifogás bizonyított lenne. Nem bizonyított, nem ítélt dolog, hogy a könyv a GDPR törvénnyel összeférhetetlen lenne. Ezt csupán az oknyomozó könyv által leleplezett ellenérdekű fél állítja. A Libri Kft. nem azonosulhat a Kiadóval szemben álló fél álláspontjával, és nem avatkozhat a Kiadó és az ellenérdekű fél jogi vitájába, s nem döntheti el a vitát. Nem állapíthatja meg, s nem mondhatja ki a bíróság és az adatvédelmi hivatal helyett az törvénnyel való összeférhetetlenséget.

Bírósági ítélet nélkül a terjesztő nem minősíthet jogsértőnek egy könyvet, és önkényesen nem dönthet arról, hogy az árusítását erre való hivatkozással be kell fejezni. Nem kelthet olyan látszatot sem a vásárlókban, hogy a könyv jogi szempontból kifogásolható, nem megbízható, valótlanságok vagy jogsértések vannak benne, ha ezt bíróság nem állapította meg, csak a könyv által leleplezett személy ügyvédje állítja. A Megbízó nem azzal a feladattal adta át a könyvet a terjesztőnek, hogy a hitelét rontsa és a rossz hírét keltse, hanem azért, hogy értékesítse. A terjesztőnek nincs köze a könyv tartalmához, és nem felel érte.

A terjesztőt nem lehet a könyv tartalmáéért felelősségre vonni. A bizományosi szerződés 4.1. pontja azt is mondja a jogilag rendezett állapottal kapcsolatban, hogy „ezen kötelezettség megszegéséből eredő kárért Megbízó teljes kártérítési felelősséggel és kötelezettséggel tartozik, továbbá vállalja, hogy harmadik személy bármelyik féllel szemben támasztott esetleges igényével kapcsolatban közvetlenül helytáll, a Megbízottat minden jellegű és mértékű helytállási kötelezettség alól mentesíti”. Mindez akkor érvényes, ha bírósági ítélet van róla.

Ez azt jelenti, hogy tartalmi és jogi szempontból minden felelősség a Kiadót terheli, a terjesztőt nem. Ezért a Libri Kft.-t semmiféle kártérítési kötelezettség, veszély nem fenyegette arra az esetre sem, ha harmadik fél – a Hit Gyülekezete – pert nyer, és a bíróság bármilyen keresetnek helyt ad. Egyrészt azért, mert tartalmi kérdések miatt a terjesztő nem perelhető, s nem tartozik felelősséggel, másrészt azért sem, mert a Kiadó és a Libri Kft. bizományosi szerződésében foglaltak szerint minden kárt a Kiadónak kell megfizetnie, minden helytállási kötelezettség alól a szerződés a Libri Kft.-t mentesítette. Ezért a szerződés felmondásának nem lehetett alapja az sem, hogy az ellenérdekelt fél az ügyvédi felszólításban kártérítést helyezett kilátásba, és a terjesztő ezt akarta elkerülni. Ez a veszély ugyanis nem állt fenn. Így egyértelmű károkozási szándék jelenik meg. A Libri Kft. valamilyen hatásra azonosult az ellenérdekelt féllel, s elárulta a megbízója érdekeit. A megbízót a könyvben leleplezett ellenérdekelt fél, a Hit Gyülekezete „kezére játszotta”, s szívességet tett annak a személynek, akit a könyv leleplezett. Eltüntette a róla szóló könyvet. Ez elfogadhatatlan.

A Kiadó az olvasóktól értesült arról, hogy miután panaszt tettek a Librinél, azt a választ kapták, hogy a könyvvel kapcsolatban „megalapozottnak tűnő jogi aggályok merültek fel”. Csakhogy a Libri Kft.-nek sem joga, sem illetékessége nincs arra, hogy egy könyvvel kapcsolatban megállapítsa, hogy a jogi aggályok megalapozottak vagy sem, erre ugyanis egyedül a bíróság illetékes. Azzal, hogy a Libri Kft. az olvasókat így tájékoztatta (minden bírósági ítélet, adatvédelmi határozat nélkül), megingatta a könyv hitelességébe vetett bizalmat, s a vásárlók között azt terjesztette el, hogy a könyvvel szemben megalapozott jogi kifogások vannak, a könyv nem megbízható. Ez aláássa a könyv hitelességét.

Példátlan, hogy terjesztő keltse egy könyv rossz hírét, amelynek értékesítésével megbízták. Ezzel nemcsak erkölcsi, hanem súlyos anyagi károkat okozott, mert azok után, hogy a Libri Kft., az ország legnagyobb könyvterjesztő cége, ezzel az indokkal levesz egy könyvet a kínálatából, megbélyegzi, hogy „megalapozott jogi aggályok vannak vele szemben”, a könyv értékesítését meghiúsította. Tette ezt saját jogi döntése alapján, amihez sem joga, sem felkészültsége nincs, mert nem bíróság. A szerződés szerint ez nem feladata és nem lehetősége. Mivel a Libri Kft. az ország egyetlen országos hálózattal rendelkező terjesztője, ezzel a könyv értékesítését, országos terjesztését meghiúsította.

Mindezt a Libri Kft. akkor tette, amikor éppen elrendelték a nyomozást Németh Sándor ügyében, ami hitelesíti a könyvet, másrészt forgalmi szempontból lökést adhatott volna a könyv értékesítésének. A sajtó azért sem számol be az ügyről, mert az ellenérdekelt fél értesített mindenkit, hogy a Libri megszüntette a könyv árusítását, mert „jogi aggályokat” talált. Mintha csak szívességet tettek volna neki, vagy mintha a Hit Gyülekezete egy tagja hozta volna a döntést. Miközben a nyomozás elrendelése a könyvet hitelesítette, a Libri (a Kiadó megbízottja) a könyvet hiteltelenné tette. Mindenféle ítélet, jogi alap nélkül. Miközben a Hit Gyülekezete eddig két pert indított a könyv tartalmával szemben újságok ellen, mindkét pert elveszítette. Egy keresetet nyújtott be a Kiadóval szemben, amit a bíróság tárgyalás nélkül elutasított. Emellett a könyv állításai alapján Németh Sándor ügyében elrendelték a nyomozást. Minden a könyv hitelességét igazolja. Az adatvédelmi kifogások hasonlóan hamis ürügyek és nem helytállóak.

A helyzetet súlyosbítja, hogy a Libri Kft. az ezzel kapcsolatos aggályait a Kiadó felé nem osztotta meg, nem kért a Kiadótól ezzel kapcsolatos nyilatkozatot, és a Kiadó jogi álláspontjának ismerete nélkül önhatalmúlag kivégzett egy könyvet. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy még a Kiadónak megküldött ügyvédi levél sem azt követelte, hogy a könyv árusítását fejezzék be, hanem azt, hogy a jelen formájában ne árusítsák. A Kiadó vitatja és elutasítja azokat az adatvédelmi kifogásokat, amelynek ürügyén az ellenérdekelt fél meg akarta akadályozni, hogy a könyv az olvasókhoz eljusson, de ha akár bíróság vagy az adatvédelmi hatóság állapította volna meg, hogy a felsorolt – zömében nevetséges – kifogás valamelyike helytálló, akkor a Kiadó kötelessége az lett volna, hogy a bíróság által kifogásolt részt kitakarja a még el nem adott példányokban. A Kiadó azt gondolja, hogy a bíróság vagy az adatvédelmi hatóság nem is adna helyt ennek a keresetnek, de ha mégis pert nyerne az ellenérdekelt fél, akkor azt is másképp kellett volna orvosolni, nem a könyv árusításának befejezésével, és a könyv teljes lejáratásával, mindenféle ítélet nélkül.

Az erre vonatkozó döntést sem a Libri Kft., hanem a bíróság és a Kiadó joga meghozni. A Libri Kft. a Kiadó megkérdezése és bírósági ítélet nélkül egy ilyen döntést nem hozhatott volna meg. Nem a Kiadó, hanem a megbízott Libri Kft. követett el súlyos szerződésszegést, amikor a könyvet a polcairól önhatalmúlag levette. A könyvet, a Kiadót és a szerzőt lejáratta, rossz hírüket terjesztette. Az okozott erkölcsi és anyagi kár felbecsülhetetlen. Minden alap nélkül lejárattak és eladhatatlanná tettek egy könyvet. Mindezt a legnagyobb könyvterjesztő cég tekintélyével, minden bírósági ítélet nélkül, egy ellenérdekelt fél ügyvédjének a felszólítására. A Libri Kft. tudta, hogy ez egy oknyomozó könyv, amely egy militáns szektát leplez le. Ez a militáns szekta keres ürügyet arra, hogy egy könyvet betiltasson, s megakadályozza a terjesztését. Ezzel korlátozza a szabad véleménynyilvánítás jogát, a közérdekű információk terjesztését. A Libri Kft. minden kényszer és kockázat nélkül a könyv által leleplezett ellenfél oldalára állt, és annak szívességet tett. Bedőlt egy blöffnek felérő fenyegetésnek, vagy rosszabb esetben, összejátszott a könyvben leleplezett szervezettel. Ez szakmai és etikai szempontból is példátlan, jogi szempontból törvénytelen.

A Libri kft. akarva vagy nem akarva, foglyul ejtette a könyvet és kivégezte, amikor szerződésben elvállalta a könyv terjesztését, majd látványosan levette a boltjai polcáról, kijelentve azt, hogy a könyvvel szemben megalapozott jogi kifogások vannak, amelyeket az ellenérdekelt fél ügyvédjének levele és saját véleménye támasztott alá, a Kiadó, a Megbízó megkérdezése nélkül. Ez puccs.

Az eljárás puccs jellegét erősíti, hogy a szerződés felmondásáról egy mondatban értesítették a Kiadót, majd kérésére semmiféle választ nem adtak a részleteket illetően. A Kiadó leveleire nem válaszoltak, egyetlen telefonját nem vették fel. A Kiadó semmit nem tett, amivel ezt az eljárást kiérdemelte volna. A Libri Kft. a jelen felszólító levéllel kap egy utolsó lehetőséget, hogy a tévedést orvosolja, és az ügyet korrekt módon és békés úton rendezze.

A Kiadó álláspontja szerint az dönti el, hogy a Libri Kft. jóhiszeműen járt el vagy szándékosan okozott kárt, hogy jelen felszólító levelünkre miképp reagál. A Kiadó nevében felszólítjuk a Libri Kft.-t, hogy Bartus László Fesz lesz című könyvét haladéktalanul helyezze el a korábbi módon a Libri kínálatába. Adjon a Kiadónak nyilatkozatot arról, hogy tévedés történt, a Fesz lesz című könyvvel kapcsolatban nem merült fel megalapozott jogi aggály, a könyv tartalmával kapcsolatban sem bíróság vagy erre illetékes hatóság semmiféle jogsértést nem állapított meg. Saját költségén kárpótolja a Kiadót azzal, hogy a könyvnek a kiadványaiban reklámot biztosít, főleg a karácsonyi vásárt megelőző kampány időszakában. A Libri Kft. mindent megtesz, hogy az általa okozott erkölcsi és anyagi kárt helyreállítsa. Az augusztus 20-i ünnepekre tekintettel azt kérjük, hogy az erre vonatkozó döntésüket augusztus 26-ig hozzák meg, és a könyv augusztus 27-ig kerüljön vissza a boltokba. Egy hét áll az Önök rendelkezésére.

Ellenkező esetben a Kiadó és a szerző nevében polgári peres eljárást indítunk a szerződés törvénytelen felmondása, s az általa okozott erkölcsi és anyagi kár miatt. Mivel a Libri Kft. ezzel a megalapozatlan döntésével a könyv rossz hírét keltette, hitelét lerombolta, és eladhatatlanná tette, követeljük a Libri Kft.-nek átadott készlet teljes egészének kifizetését, az okozott erkölcsi kár miatt a bruttó eladási áron. Az erkölcsi kárhoz tartozik az is, hogy a könyv lejáratásával egy húsz éve tartó közéleti harcba avatkoztak be, egy közéleti problémát tussoltak el, az oknyomozó újságíró szerző húsz éves munkáját tették tönkre, lejáratva őt magát. Ezért minden lehetséges jogcímen pert indítunk Önök ellen, kártérítést követelünk minden erkölcsi és anyagi kárért.”Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések