A melegek megvetése nem kereszténység, hanem gyűlölet

Közzétéve July 08, 2019, 10:58 pm
14 mins

Isten gyűlöli a bűnt, de nem gyűlöli a bűnöst, függetlenül attól, ki miben bűnös. Minden ember bűnös, a cselekedetei alapján egyetlen igaz ember sincs a földön, aki akár csak a tízparancsolat szempontjából is azt mondhatná magáról, hogy nem bűnös. A megváltott keresztény ember soha nem lesz a cselekedetei alapján igaz ember, akiben nincsen bűn, hanem csak a Jézus Krisztus megváltó áldozatába vetett hite által lesz igaz ember, akinek Isten bűnt nem tulajdonít. Ingyen kegyelemből van a megigazulás, hogy senki ne kérkedhessék a saját cselekedeteivel, hogy ő kiérdemelte.

Ez a keresztény felfogás a bűnről és a bűnbocsánatról. Isten mindent és mindenkit bűn alá rekesztett, nincs egyetlen ember sem, aki meg tudna felelni az isteni törvény tökéletességének, mert nem is teheti. Ha nem így lenne, nem lenne szükség a Megváltóra, akkor Jézus Krisztus ok nélkül halt volna meg. Akkor elég lenne mindenkit csak fenékbe billenteni, vagy hittant tanítani, vagy dörgedelmes fenyegető prédikáció formájában halálra rémíteni, hogy soha többé ne vétkezzen. De aki elnyeri az Isten kegyelmét, a megigazulást, még az sem tud a törvény szerint élni, hanem ellenkezőleg: ha meg akar felelni a törvénynek, az csak a bűnt erősíti meg az emberben, mert a bűn ereje a törvényben van. Isten igazsága Krisztusban van, és az engesztelő áldozat tökéletessége az alapja a megváltott ember igaz voltának.

Ezért az egész emberiség, amiképpen egy vérből teremtetett, egymásnak sorstársa. Mindenki ugyanabban a helyzetben van. A Biblia szerint nem jobb az, aki egyik bűnben vétkes, de a másikban nem, mert aki egyetlen törvényt megsért a Biblia szerint, az egész törvény megrontásában vétkes. A hazug, a tolvaj, a rágalmazó, a más dolgába avatkozó, a gyűlölködő, a titkos szexuális vágyaiban szenvedő vagy kéjelgő nem különb semmivel azoknál, akik nem akarnak képmutatóskodni, rettegni, sötétben bujkálni, magukat igaznak tettetni, miközben ugyanúgy a bűn szolgái, mint azok, akik a bibliai erkölcs alapján megítélik és megvetik őket. Ezért akik a melegek emberi jogi küzdelmének napján ujjal mutogatnak, mocskolódnak, azok bűneit Jézus a porba írja. Az vesse rájuk az első követ, aki nem vétkes.

Az igazi krisztusi ember, az igazi keresztény tisztában van a bűnnel, a bűn természetével. Azt nem tagadja le, de képes elválasztani a bűnös embertől, mint amilyen más tekintetben ő maga is. Minden ember az Isten kegyelmére szorul. Jézus pedig azt a feladatot adta a tanítványainak, hogy az evangéliumot, a megváltás örömhírét, a bűnökért kifizetett árat, a tökéletes engesztelést hirdessék, amely megváltoztatja az emberek szívét, akik szabad akaratukból, szabad választásuk alapján elfogadják Isten felkínált kegyelmét, s Istent megismerhetik. Ez képes megváltoztatni mindenki életét. Nem a maga erőfeszítései által, hanem Isten kegyelméből és az ingyen kapott megigazulás, a bűn helyett az igazság állapota által.

Jézus nem azzal a feladattal bízta meg a tanítványait, hogy a bűnt hirdessék, a bűnösöket gyalázzák, mocskolják, megvessék, üldözzék, miközben magukat különbnek gondolják, mert ők nem melegek, hanem csak heteroszexuális házasságtörők, hacsak a szívükben vétkeznek is a kívánság által. Esetleg tolvajok, amit még “Isten áldásának” is neveznek, vagy mocskos rágalmazók, de ujjal mutogatnak az Isten által megváltott többi emberre, akik még nem ismerték meg vagy nem fogadták el az Isten kegyelmét, de bármikor megtehetik, és Isten még a bűnös állapotukban is szereti őket. Nem kereszténység más emberek, más bűnösök megbélyegzése, társadalmi kiközösítése, mocskolása.

Ennek a magatartásnak teljesen logikus következménye a “meleg büszkeség” napja, amikor ezek a megbélyegzett emberek azt mondják, hogy rohadjatok meg képmutatók, akkor én mostantól nem titkolom, nem szégyellem, amit a magam erejéből megváltoztatni nem tudok, de ha rátok nézek, akkor nem is akarok, hanem büszkén vállalom magamat. És máris különb vagyok nálatok, mert nem képmutatóskodok, mint ti, akik másban (vagy némelyek stikában ugyanebben) bűnösök, de másokat megbélyegeznek és gyaláznak. Jézus Krisztus ezt nem tette, együtt evett a paráznákkal, mert nem az egészségeseknek van szüksége az orvosra, hanem a betegeknek. S a szellemi értelemben betegeket Isten szeretete, kegyelme és elfogadása gyógyítja meg, nem a farizeus képmutató emberek megvetése és gyűlölete.

Ezért még a Bibliával is összeegyeztethetetlen a melegekkel szembeni ún. “keresztény” gyűlölet, kirekesztés, megbélyegzés, mert a bűn felismerése nem azonos a bűnös gyalázásával, és nem jogosít fel senkit arra, hogy bármelyik másik bűnöst megvesse. Minden hamis felfogással szemben, az ember értékét nem az erkölcsi állapota jelenti, legjobb bizonyság erre maga az, hogy Isten nem a bűnei alapján ítéli meg az embert, és nem a bűnös kerül a pokolba, hanem a hitetlen, aki az ingyen kegyelemre mond nemet. Kiváló, csodálatos, értékes emberek élnek erkölcsi értelemben az ördög uralma alatt, mint mindenki más. Az ember bűnös állapotban születik, tehetetlen, nem képes ez alól felszabadulni, csak az Isten kegyelme által. S aki ezt megtapasztalta, nem kérkedhet azokkal szemben, akik még az ördög uralma alatt vannak.

De társadalmi értelemben végképp elfogadhatatlan, hogy bárki veszi magának a bátorságot, és embertársát megítéli annak alapján, hogyan él és kit szeret. Pál apostol szerint az egyháznak nincs joga, hogy a kívülvalókat megítélje, mert a kívülvalókat az Isten ítéli meg annak alapján, hogyan válaszoltak az ő személyes érintésére, hívására, felkínált kegyelmére. Az egyház tagjai legfeljebb sírhatnak a bűnösök fölött, de semmiképpen nem kelthetnek gyűlöletet velük szemben. A világban a társadalmi normák érvényesek, nem a bibliai tízparancsolat. Egymással szembeni együttérzés, tolerancia, egymás jogainak elismerése és tiszteletben tartása az alapkövetelmény. Ez egyébként tökéletesen megfelel a bibliai normáknak is, amelyek arról szólnak, hogyan viszonyuljon Krisztus szeretetével egy hívő egy bűnös emberhez.

Ezért nincs visszataszítóbb, mint megváltott bűnösök, hívő emberek mocskolódásait, gyűlölködését és uszítását olvasni más bűnösökkel szemben. Ezek az emberek az ördög hasznos idiótái, akik nem segítik Isten életmentő munkáját, mert az ő szeretete helyett az ördög emberrel szembeni gyűlöletét mutatják be. Az ördög a bűnnel megkötözi, elnyomja az embert, majd vádolja és kárhoztatja, hogy bűnös. Ezt teszi a kereszténység is, és ezzel az ördög munkáját segíti. Bűnösök? Igen. És te? Te is az vagy. Mire vagy te büszke? Hogy az ördög téged mással kötözött meg? Mi ebben a te érdemed? Attól vagy igazabb, hogy azt képzeled, ezek bűnösebbek nálad? Biztos vagy benne? Jézus mikor nevezett egyetlen bűnöst kígyónak? Soha. De a képmutatókat igen, akik másokra mutogatnak. Aki ezt teszi, bűnösebb, mint bármelyik homoszexuális felvonuló, akiből az ilyen képmutatók csináltak “büszke” meleget. S a reakciójuk tökéletesen érthető.

Társadalmi értelemben senkit nem az minősít, hogy kit és hogyan szeret. Ezerszer különb, méltóbb, értékesebb embereket lehet megismerni közöttük, mint azok között, akik gyűlölködnek velük szemben. Akik pedig még házasságban is élnek, azokról példát vehetnének a heteroszexuálisok, mert olyan borzalmas házasságokat, mint némely “keresztény” emberek házasságai, közöttük nem nagyon látni. A házasság egy hűségfogadalom két ember között. Mindenki annak fogad hűséget, akinek akar. Senkinek semmi köze hozzá, csak az Istennek. A melegek soha nem voltak kevesebben attól, hogy üldözték, kirekesztették és megvetették őket. De akiki ragaszkodnak ehhez mégis, mert ők ettől “keresztények”, akkor mostantól ugyanolyan megvetés illesse a hazug, a tolvaj, a rágalmazó, a parázna, a gyűlölködő keresztényeket is.

Ez a bibliai norma. Erről szól a házasságtörő asszony története.







10 hozzászólás : A melegek megvetése nem kereszténység, hanem gyűlölet

 1. Szó

  July 8th, 2019

  ” Azt is tudjuk, hogy a Törvényt nem azokra kell alkalmazni, akik igazságosan élnek, hanem azokra, akik törvényszegők, lázadók, istentelenek, bűnözők, hitetlen gonoszok, elvetemültek, apagyilkosok, anyagyilkosok, emberölők, paráznák, homoszexuálisok, emberrablók, hazugok, hamisan tanúskodók, vagy más olyan dolgot tesznek, ami az egészséges tanítással ellenkezik. Ez a tanítás pedig része annak a dicsőséges örömüzenetnek, amely áldott Istenünktől származik, s amelynek hirdetésével engem megbízott.” 1 Timóteushoz 1:9-11 EFO

  ” Így tehát nincs mentség azok számára, akik felismerték Istent, de mégsem tisztelték őt Istenként, sem nem adtak hálát neki. Ezért gondolkodásuk értelmetlen lett, és ostoba szívük egyre jobban elsötétült. Bár magukat bölcseknek tartják, bolondok lettek. Az örökké élő Isten dicsőségét elhagyták, és helyette bálványokat imádtak, amelyek halandó emberekre, madarakra, négylábú állatokra és hüllőkre hasonlítottak.

  Ezért Isten is kiszolgáltatta őket a saját gonosz szívük kívánságainak. Hagyta, hogy szexuális bűnökben éljenek, és egymás testével gyalázatos visszaéléseket kövessenek el. Isten igazságát hazugsággal cserélték fel, és a teremtményeket imádták — ahelyett, hogy Istent, a Teremtőt imádták volna! Pedig az imádat egyedül Istent illeti, aki örökké legyen áldott! Ámen.

  Mivel ezt tették, Isten is kiszolgáltatta őket a saját szégyenletes kívánságaiknak. Asszonyaik felcserélték a férfiakkal való természetes szexuális kapcsolatot más nőkkel való természetellenes szexuális kapcsolatra. Hasonlóképpen a férfiak is elhagyták az asszonyokkal való természetes szexuális kapcsolatot, és más férfiakat kívántak meg égő vágyakozással. Így azután a homoszexuális férfiak egymással követtek el gyalázatos dolgokat, és a saját testükben kapták meg a büntetést, amelyet tévelygéseikért megérdemeltek.

  Mivel Istent nem tartották méltónak arra, hogy ismeretét megőrizzék, ezért Isten is magukra hagyta őket. Engedte, hogy megromlott gondolkodásuk szerint olyan dolgokat tegyenek, amelyeket nem lenne szabad. Mindenféle igazságtalanság, gonoszság, kapzsiság és rosszakarat tölti be őket. Tele vannak irigységgel, gyilkos szándékkal, veszekedéssel, alattomossággal, mindig rosszat gondolnak a másikról, pletykálnak és vádaskodnak, Istent gyűlölik, gúnyolódnak, erőszakosak, dicsekvők, gonosz dolgokat találnak ki, szüleik iránt engedetlenek, ostobák, nem tartják meg ígéreteiket, szeretet nélkül és könyörtelenül bánnak az emberekkel. Jól ismerik Isten igazságos törvényét, és tudják, hogy akik ilyen dolgokat tesznek, méltók a halálra. Mégis folytatják ezeket a gonosz dolgokat, sőt helyeslésükkel bátorítják azokat, akik hasonlóan élnek.” Rómaiakhoz 1:20-32 EFO(egyszerű forditás)

  Reply
  • Amerikai Népszava

   July 9th, 2019

   A I. Timótheus 9-11 rész a 7. verssel kezdődik, miszerint: “Kik törvénytanítók akarván lenni, nem értik, sem a miket beszélnek, sem a miket erősítgetnek.” Majd folytatódik a 8. verssel: “Tudjuk pedig, hogy a törvény jó, ha valaki törvényszerűen él vele”. Ezután jön az, hogy a jó és tökéletes törvényt mikor használjuk helyesen: “Tudván azt, hogy a törvény nem az igazért van, hanem a törvénytaposókért…” Vagyis ez azt jelenti, hogy a törvény nem azoknak van, akik a Krisztusba vetett hit által megigazultak és már Krisztusban vannak, mert “a törvény vége Krisztus, minden hívónek megigazulására” (Róma 10,4) és utána folytatódik azzal, hogy Mózes törvényével szemben a hitből való igazság mit mond. Ez azt jelenti, hogy a törvény csak Krisztusra vezérlő mester, a törvény feladata, hogy általa ismert legyen és felettébb bűnös legyen a bűn. De nem ez az evangélium. Az evangélium az, hogy Isten az ő szeretetéből elküldte az ő Fiát, hogy engesztelő áldozatával megszabadítsa a bűnösöket ingyen kegyelemből mind a bűntől, mind pedig a törvény átkától, hogy hitből igazuljanak meg azok, akik az igazságot keresik. Jézus pedig nem azért küldte el a tanítványait, hogy a törvényt a fejére olvassák a bűnösöknek, vádolja őket úgyis az ő lelkiismeretük, nem a kárhozxtatás szolgálatát adta a benne hívőknek, hanem azt, hogy hirdessék a Krisztus kegyelmét, Isten szeretetét, szabadítását, megváltását, a hitből való igazságot minden embernek. Nem az a dolguk, hogy gyűlölködve buzizzanak, hanem az, hogy Isten megváltását, Jézus Krisztus örömhírét hirdessék Isten szeretetével a bűnösöknek, hogy azok hit által üdvösségre jussanak, és az Isten kegyelme őket is igazzá tegye, majd ezáltal az életüket is megtisztítsa. Ugyanúgy, mint más bűnösöknek, például a “Szó” nevű hozzászólónak.

   A másik idézett ige, amivel fejbe kívánja verni “Szó” az embereket, és a bűnösöket beletaposni a sárba, a Róma levél 1. fejezete, abból a levélből való, amnelynek egésze a hitből való megigazulásról szól, ezért botrányos egyes szövegrészek kiragadásával azzal ellentétes célra felhasználni. Az igét összefüggéseiben kell vizsgálni, a Róma levélnek van egy íve és egy üzenete fejezetről fejezetre. Az idézett rész előtt ez áll: “nem szégyenlem a Krisztus evangyéliomát; mert Istennek hatalma az minden hívőnek idvességére, zsidónak először meg görögnek. Mert az Istennek igazsága jelentetik ki abban hitből hitbe, miképen meg van írva: Az igaz ember pedig hitből él.” Erről szól a Róma levél, és ezután kezdi Pál a történetet a bűnbe esett ember állapotával. Ezt idézte Ön ide, és megállt az 1. fejezet végén, mintha itt lenne vége a történetnek. A második fejezet mindjárt Önnek szóló üzenettel kezdődik, azokról szól, akik másokat a törvény alapján megítélnek: “Annakokáért menthetetlen vagy óh ember, bárki légy, a ki ítélsz: mert a miben mást megítélsz, önmagadat kárhoztatod; mivel ugyanazokat míveled te, a ki ítélsz.” Harmadik vers: “Vagy azt gondolod, óh ember, a ki megítéled azokat, a kik ilyeneket cselekesznek, és te is azokat cselekszed, hogy te elkerülöd az Istennek ítéletét?” Aki a törvényt hirdeti, a törvényt szegezi az embertársa, például a homoszexuálisok felé, akkor ő maga is a törvény ítélete alá esik, és akkor nagy bajban van. “Mert nincsen Isten előtt személyválogatás.” (11. vers) Aki ezt teszi, az visszamegy az ószövetségbe, Pál azt mondja, hogy “te zsidónak neveztetel, és a törvényre támaszkodol, és Istennel dicsekedel.” Beleolvasod a törvényt a bűnös képébe, és “azt hiszed magadról, hogy te a vakoknak vezetője, a sötétségben levőknek világossága, A balgatagok tanítója, a kiskorúak mestere vagy, bírván a törvényben az ismeret és igazság formáját. A ki azért mást tanítasz, magadat nem tanítod-é? a ki azt hirdeted, hogy ne lopj, lopsz-é? A ki azt mondod, ne paráználkodjál, paráználkodol-é? a ki útálod a bálványokat, szentségtörő vagy-é? Ki a törvényben dicsekszel, a törvénynek megrontása által az Istent gyalázod-é? Mert az Istennek neve miattatok káromoltatik a pogányok között, a mint meg van írva.” Róma 2,19-24) A Biblia nem dicséri azt, amikor valaki Istennel dicsekedve, ismerve a törvényt, a törvényt nyomja más arcába, azzal kárhoztatja, mert a Biblia ugyanazt mondja neki, amit en a cikkemben, hogy aki ezt teszi, ő maga is megrontója a törvénynek, aki Istent gyalázza, és az ilyen magatartás miatt káromoltatik Isten a pogányok között. Miért? Mert ha Isten csak erre lenne képes, hogy a szerencsétlen bűnös képébe mondja az Ő tökéletes törvénye alapján a saját mocskát, akkor nem lenne Isten, mert erre például “Szó” hozzászóló is képes. Ez nem dicsőíti Istent. Mert a harmadik fejezetben azt mondja, hogy minden ember kivétel nélkül bűnös, és nem tud a saját erejéből, a saját cselekedetei által igaz ember lenni, Te sem kedves “Szó”: “Mindnyájan elhajlottak, egyetemben haszontalanokká lettek; nincs, a ki jót cselekedjék, nincsen csak egy is.” (Róma 3,12) Aztán leírja, amit én a cikkben, hogy attól, hogy lebuzizod a meleget, a pofájába vágod, hogy mit mond a törvény, és mi az ember állapota a Róma 1 alapján, azzal még az Istent gyalázod. Mert nem ez az evangélium, nem ez Isten természete és üzenete az embernek. Ezt mondja a folytatás: “Annakokáért a törvénynek cselekedeteiből egy test sem igazul meg ő előtte: mert a bűn ismerete a törvény által vagyon.” A törvény, hogy a homoszexualitás bűn, csak a bűn ismeretére van, de nem arra, hogy valaki megszabaduljon a bűntől. A bűntől való megszabadulás, a tisztaság, a megigazulás. Az ember igaz volta, az ember igazsága. Hogyan történik ez? “Most pedig törvény nélkül jelent meg az Istennek igazsága, a melyről tanúbizonyságot tesznek a törvény és a próféták; Istennek igazsága pedig a Jézus Krisztusban való hit által mindazokhoz és mindazoknak, a kik hisznek.” Nem a törvény pofába olvasása, nem a törvény ismerete, azzal való dicsekedés által lesz igaz valaki, mert a törvény ismerete nem szabadít meg, hanem ellenkezőleg, megerősíti a bűnt. Ezért TÖRVÉNY NÉLKÜL jelent meg az Isten igazsága, Isten megigazító kegyelme a Jézus Krisztusba vetett hit által. Ez az evangélium, ezt kell prédikálni, ezt kell hirdetni, ez a keresztények dolga, ez az Isten szeretete és az Isten dicsősége. Itt van világosan kifejtve: “Mert mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül.” Ezt írta le az idézett Róma 1. fejezet. De az csak a bevezetés, ez a folytatása a történetnek: “Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által, Kit az Isten eleve rendelt engesztelő áldozatul, hit által, az ő vérében, hogy megmutassa az ő igazságát az előbb elkövetett bűnöknek elnézése miatt, Az Isten hosszútűrésénél fogva, az ő igazságának megbizonyítására, a mostani időben, hogy igaz legyen Ő és megigazítsa azt, a ki a Jézus hitéből való. Hol van tehát a dicsekedés? Kirekesztetett. Mely törvény által? A cselekedeteké által? Nem; hanem a hit törvénye által.” Aki a bűnöst (bármelyik bűnöst) kárhoztatja az ő cselekedete miatt, mert ő nagy szájával ismeri a törvényt, az ellentmond Isten munkájának, Isten kegyelmének és káromolja az Ő dicsőségét, amit megtett Krisztusban az emberért. Annak rossz a dicsekedése, mert a törvényben dicsekszik, a kereszténység evangéliuma azonban nem a cselekedetek és a törvény által dicsekszik, hanem a hit törvénye által, hogy aki hisz, az üdvözül. Nem a jó cselekedeteivel üdvözül senki, nem a törvény betartásával, nem a homoszexualitás vagy más bűnök elhagyásával, hanem Isten megváltásának megismerése után a Krisztusba vetett hite által. Majd ha megigazult hit által ingyen, a törvény cselekedetei nélkül hit által, akkor a belül elnyert igazsága, miután a törvény nem kárhoztatja, megszabadítja őt és megtisztítja az ő életét, hogy Isten szerint éljen. Aki a homoszexuálisokra a törvényt olvassa rá, megtagadja Krisztust, Krisztus engesztelő áldozata ellen tesz. Az Isten munkáját, megváltását gyalázza, és felebarátja ellen tesz. Vagy a törvény, vagy a Szentlélek, erről szól a Galata levél. Szellemben járni azt jelenti, hogy a hit által mindörökké igazzá tett embert a Szentlélek vezeti, és nem a törvény, amely a test cselekedteeihez van kötve. Átok. Terjedelmi okokból nem elemzem végig a Róma levelet, de Pál apostol a következő fejezetekben kifejti a hitből való megigazulást és a Szellemben való új élet törvényének a részleteit. A Zsidó levél pedig mindennek az alapját, a tökéletes áldozatot, a amelyben maga a Főpap lett az áldozat és vitte be az Ő igazi tökéletes vérét az igazi Szentélybe, ami örök váltságot szerzett, és megmentett a törvény átkától. Az apostoli levelekben levő egyéb intések pedig nem a megigazulásról szólnak, amikor a cselekedeteket említik, hanem a már megigazultakat igazítja el a hit és az elnyert igazság gyümölcseiről. A “Szó” nevű hozzászóló csak megerősítette, amit írtam, és rossz nevet választott, mert ebben a formában idézett bibliai részek alapján helyesebb lett volna, ha az “Átok” nevet választja. Mert a “Szó”, az Ige, nem ez. S ez a baj, hogy nem értik a Bibliát, az ószövetséget tanítják, ezért nem kerestzények abban az értelemben, hogy Krisztus mintha meg sem halt volna, azt nem ismerik, és nem is fogadják el annak, ami. Ehhez képest a melegekkel kapcsolatban még nagyobb reménység van, vagy bármilyen más bűnössel, mert ők még megismerhetik a Krisztus evangéliumát, a törvény cselekedetei nélküli megigazulást, az örömhírt, Isten szeretetét és jóságát, jóságának a dicsőségét. De a törvényben hívő, a törvényt másokra olvasó farizeusokról Isten nagyon rossz véleménnyel van. Azt ajánlom, hogy inkább tanulmányozza az ‘rásokat, keresse Isten kegyelmét, igazságát, és ismerje meg a megváltás valódi tartalmát. A törvénykezés helyett, mert azokra Pál apostol, akit Ön ide helytelenül beidézett, azt mondta, hogy “legyen átok”. De a kegyelem megszabadít ez alól. B.L.

   Reply
 2. Szó

  July 9th, 2019

  “Ez a bibliai norma. Erről szól a házasságtörő asszony története.”

  Valóban kegyelmet kapott a házasságtörő asszony, de azért figyelmeztetést is kapott , arra utalva, hogy többet ne éljen házasságtörésben:

  “Én sem kárhoztatlak: eredj el és többé ne vétkezzél!” János 8:11 Károli

  Tehát kapott kegyelmet azassyony, de azzal a feltételel, hogy többé nem él úgy mint addig, vagyis a “válakozását” meg kellett szüntesse. Nem úgy: “csinálhatod tovább azt, amit eddig tettél, mert kegyelemben vagy “

  Reply
  • Amerikai Népszava

   July 9th, 2019

   Azt senki nem mondta. A szövegben egyértelműen benne van, hogy Isten kegyelme megváltoztatja az ember szívét és a cselekedeteit is. Ez Isten munkája és a kegyelem ereje, a megkövezéssel szemben. Nem a fejére olvasott törvényé, és nem a gyűlöleté, a megvetésé. A keresztények nagyon szeretik mindig kárhoztatni a másikat és számon kérni rajtuk a törvényt, nem hagyva és tisztelve Isten munkáját egy emberben, csak a maguk bűneivel és a maguk cselekedeteivel elnézők és nem ilyen követelőzők. Nem arról van szó, hogy a kegyelem azt jelenti, hogy bármit megtehetsz, hanem azt, hogy a kegyelem tesz alkalmassá, hogy ne azt tedd, amit eddig. Ez a baj, hogy még a törvény és a kegyelem viszonyát, szerepét sem ismerik, ezért még az evangéliumot sem ismerik és nem helyesen hirdetik, de azért törvénykeznek mások fölött. Aki úgy beszél, mint “Szó”, annak a kezében még mindig ott a kő, csak elfelejti, hogy az ő bűnei akkor még mindig a porba vannak írva.

   Reply
  • Gabriel

   August 4th, 2019

   Az Úr szavai:
   – 26 Ama vígasztaló pedig, a Szent Lélek, a kit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, a miket mondottam néktek. János 14:26 (Hungarian Vizsoly (Karoli) Biblia (1590))

   Pál apostol szavai a fentiek értelmében már világosak:

   – 4 Ilyen bizodalmunk pedig Isten iránt a Krisztus által van. 5 Nem mintha magunktól volnánk alkalmatosak valamit gondolni, úgy mint magunkból; ellenkezőleg a mi alkalmatos voltunk az Istentől van: 6 A ki alkalmatosakká tett minket arra, hogy új szövetség szolgái legyünk, nem betűé, hanem léleké; mert a betű megöl, a lélek pedig megelevenít. 2. Korintus 3:4-6 (Hungarian Vizsoly (Karoli) Biblia (1590))

   Vagyis ezek a szavak valójában nem Pál apostol szavai, hanem a Szent Szellemé, aki jelenleg köztünk munkálkodik – hogy ez meglehessen, az Úrnak el kellett mennie, ahogy megmondta.

   A betű, vagyis a Törvény betűje által képtelenek vagyunk megigazulni, vagyis halálra vagyunk rendelve – ezért Küldte el Isten a Fiát, hogy elhozza az üzenetet – az újjászületés, az új lélek által képessé válunk a megigazulásra az Atya szemében –mert hogy egyszerű; a Hit által, az újjászületett lélek által mi is Fiúvá váltunk – innentől nem a Betűre nézek, hanem a szívemre hallgatok

   Reply
 3. Peter

  July 9th, 2019

  A farizeusok vitték Jézus elé a házasságtörő asszonyt, hogy akkor most megköveznék.
  Jézus válasza az volt, “az vesse rá az első követ, aki nem bűnös…”
  Erre elódalgott a díszes társaság.
  Az asszonynak pedig annyit mondott: “Menj és ne vétkezz többé…” – azaz térj meg, kapsz rá esélyt.
  Röviden-tömören, remélem jól írtam a lényegét a történetnek.

  Reply
 4. Peter

  July 9th, 2019

  Vannak meleg tudósok, szakemberek, művészek. Olyanok, akik előre viszik ezt a világot és jobbá teszik, elviselhetőbbé. Sokukat meghurcolják, sokukat meghurcolták.
  Lásd Alan Turing matematikus esete, még az 50′-es évek elején.
  https://hu.wikipedia.org/wiki/Alan_Turing
  Érthetetlen, amikor valakire a szexuális orientáltsága miatt kezdenek el vadászni.
  Sok embert elintéztek az éppen uralkodó barbár nézetek miatt, aki még élhetett volna és jó képességű Ember volt, vagy “csak” Ember.
  Merem állítani, általuk születhettek volna egyéb csodás találmányok, gépek, berendezések, készülékek, gyógyszerek, gyógyító eljárások, ha békén hagyják a szerencsétleneket. Lehet, sőt biztos, hogy feltaláltak volna dolgokat, amivel sok Ember életét lehet megmenteni, sokakat lehet meggyógyítani, adott technikai, gazdasági találmányokkal valami újat teremteni.
  Ugyanez volt, amikor 600.000 honfitársunkat bevagonírozták, a többit meg a frontra hajtották, vagy a front ideértével vesztettünk el.
  Hány Nobel-díjast küldtek akkoriban a biztos pusztulásba ?
  Felfoghatatlan, ami ma Magyarországon és azokban az országokban történik, ahol a másképp gondolkodókat, a másképp érzőket elintézik.

  Reply
 5. Winston Smith

  July 14th, 2019

  Egyetértek abban, hogy a homoszexuális emberek nem megvetendők, hanem szeretetre szorulnak és vágynak. Ugyanúgy, mint bárki más. Pl. a bibliai házasságtörő asszony. Van azonban itt egy nagy csúsztatás. A házasságtörő nő nem szervezett mozgalmat és nem vonult fel azért, hogy Izraelben elfogadott és bevett legyen a házasságtörő életmód. Magyarán és röviden: nem a homoszexuális emberekkel, hanem a homoszexuális – újabban lmbtq és gender – propagandával van a baj, amelyik a társadalmi közgondolkodást akarja abba az irányba terelni, hogy normalitásként, sőt, kívánatos életformaként tekintsen a homoszexualitásra. Ugyanez a jelenség már lezajlott a házasságtörés, a heteroszexuális promiszkuitás stb. területein a 60-as, 70-es években. Ami a nagyszüleinknek deviancia és bűn volt, az ma a normális életforma. A fő kérdés természetesen ezúttal is az, hogy cui prodest? A válasz kiábrándítóan egyszerű: azoknak, akik mindebből profitálnak: politikusok, üzletemberek, médiasztárok, celebek stb. Simán felhasználják a homoszexuális és naiv embereket a saját anyagi és/vagy politikai haszonszerzésük céljából, meg persze a naiv és jóhiszemű keresztényeket is, az meg csak hab a tortán, hogy ezeket a társadalmi csoportokat még sikerül egymásnak is ugratni. Ez is jót tesz a politikai váltógazdaságnak.

  Reply
  • Amerikai Népszava

   July 15th, 2019

   Abban van az Ön csúsztatása, hogy a homoszexuálisok emberi jogi küzdelmét, hogy őket normális emberként fogadja el a társadalom, ne kelljen bujkálniuk, propagandának nevezi, s még ennél is nagyobb csúsztatás, hogy ennek célja az, hogy bárki kívánatos életformaként tekintsen a homoszexualitásra. Minden mondatát behelyettesítheti mondjuk a “feketékkel”, mert esetükben is ugyanígy beszéltek, és máris érti a csúsztatás elfogadhatatlanságát. A melegek emberi jogi küzdelme minden ember jogaiért való küzdelem, mert ahol a melegek jogait tiszteletben tartják, ott mások másféle másságának jogait is tiszteletben tartják, ahol pedig nem, ott más jogokat sem tartanak tiszteletben. A politikusok pedig azokat használják fel, akik ugyanezzel a csúsztatással élnek, és a melegek jogait, emberi jogi küzdelmét ellenzik, mert ők csinálnak ebből kultúrharcot a “kereszténység” nevében. Miközben a kereszténység nem a törvényt olvassa rá egyetlen bűnösre sem, nem megbélyegzi, megveti és az állammal üldözteti a bűnösöket, hanem a megváltás örömhírét hirdeti. Az egyházon kívüli társadalmat nem lehet a zsidóknak adott mózesi törvény hatálya alá kényszeríteni, mert az a törvény nem erre adatott, és a tízparancsolatot a saját erejéből még egyetlen ember sem tudta megtartani, mert meg van írva róla, hogy nem is lehet. Ezért volt szükség a Messiásra.

   Reply
   • Winston Smith

    July 15th, 2019

    Tudom, hogy Ön így gondolkodik, de azon csodálkozom, hogy nem veszi észre a határvonalat az emberi jogi küzdelem és a propaganda között. Hiszen ez teljesen nyilvánvaló. Főleg nyugaton már mindenben egyenjogúságot értek el a “melegek”, de még Magyarországon is (az, hogy jogilag nem házasodhatnak, csak élettársak lehetnek, gyakorlatilag nem sokat jelent). Akkor milyen jogokért is kell még harcolni? Lehet a keresztényeket hibáztatni, de vajon nem a “keresztény” társadalmakban van a legtöbb joguk a homoszexuálisoknak? Nézzük csak meg a mohamedán országokat? Ott mihez van joguk? A párhuzam a feketékkel sántít,. mert feketének lenni nem erkölcsi kérdés, homoszexuális életmódot folytatni (vigyázat, nem hajlamról beszélek!), pedig az, ahogy a promiszkuitás és a bigámia, vagy poligámia és a lopás is, aminek egy fajtája a korrupció. Szerintem nincs szükség mózesi törvényre meg tízparancsolatra ahhoz, hogy egy társadalom ráébredjen arra, hogy addig tud egészségesen működni, amíg a jog alapja az erkölcs. Amint ez megbicsaklik, szükségszerűen elpusztul az adott civilizáció. Erre számtalan történelmi példa van, de a legeklatánsabb a Római Birodalom. Minden civilizáció pusztulását megelőzi az erkölcsi romlás, a mostaniét is. Ezen kár vitatkozni, várjuk ki a végét!

    Reply

Szóljon hozzá

 • (nyilvánosan ez nem jelenik meg)