2024, február26, hétfő
KezdőlapVéleményBartus László: Így fékezd meg a fasisztádat!

Bartus László: Így fékezd meg a fasisztádat!

-

Még nem esett el a liberális demokrácia és a szabad világ, de szorongva várja, hogy a szélsőjobb elfoglalja a világot. A fasiszták pontosan ezt az érzést keltik, hogy ezt megállítani nem lehet. A liberálisok is úgy érzik, hogy nincs ellenszer, nincs recept. De ez nem így van.

Öngyilkos stratégia annak elfogadása, mintha alulról jövő népmozgalom állna a világ fasizálódása mögött, ami ellen nem lehet mit tenni. Tévedés, hogy a liberalizmus lejárt, és nem lehet mást tenni, mint szembenézni ezzel, és várni, hogyan foglallják el sorban a világot. A liberalizmus válsága maga ez a gondolat, amit a szélsőjobboldal és az orosz propaganda terjeszt.

A valóság az, hogy a liberalizmus válsága mindössze annyi, hogy nem használja az alkotmányos eszközöket és kötelezettségeket, amelyek a liberális demokrácia alapjai. A demokrácia joguralom, és a válságát az okozza, ha nem hasnálja a jogot. Maguk a liberális demokraták nem tartják be, nem veszik komolyan az alkotmányos alapokat, és önként lemondanak arról, hogy számon kérjék őket.

 

 

Ez a világ fasizálódásával szembeni recept lényege. Használni kellene az alkotmányos jogokat és eszközöket, számon kellene kérni az alkotmányokban rögzített jogokat, és azok megsértése esetén szankcionálni kellene azok megsértőit. Egyszerű példával élve, ha az Európai Unió következetesen használta volna és számonkérné az uniós jogokat Magyarországgal szemben, akkor már nem lenne Orbán-rendszer.

Vagy ha lenne, akkor az Unión kívül, és nem lehetne egy legitim alternatíva az illiberális rendszer mások számára. Nem lehetne az emberek, a választók elől elrejteni ezeknek a rendszereknek a lényegét. Ebben az esetben igazi választás elé kerülnének a szavazók, hogy mit választanak: szabadságot és jogot vagy a diktatúrát és önkényt. Az osztrákok megértették, hogy ez a választás lényege, nem a menekültek sorsa.

De ez most elhomályosul. Ennek oka, hogy bár próbálták számon kérni Orbánon az uniós jogok, az alapszerződés, az emberi jogok (sajtószabadság, stb.) megsértését, de nem alkalmazták következetesen a jogot. Eltűrték, hogy packázzon velük és hülyének nézze őket. Nem merték vállalni a jogok számon kérésének következményeit, a jogokkal szemben politikai döntés született. És ez a liberális demokrácia halála.

Ugyanez történt Amerikában is. Az amerikai alkotmány következetes betartása esetén Trumpot diszkvalifikálni kellett volna az elnökválasztási kampányban, mert olyanokat mondott és hirdetett meg, amelyek ellentétesek az amerikai alkotmánnyal. Faji, vallási alapon történő megkülönböztetés és jogtiprás meghirdetése nem a szólásszabadság része, mert sérti az amerikai alkotmányban védett egyenlőséget és emberi jogokat.

A liberális demokrácia válsága az, ha elfogadja azt a hazugságot, hogy ezek a politikai korrektséget sértik, és nem a tételes alkotmányos jogot. Azt mondani, hogy valakiket a vallásuk alapján kitiltunk Amerikából, az nem a politikai korrektséget sérti, hanem az alkotmányt. Aki alkotmányellenes programot hirdet, az nem lehet amerikai elnök, de még jelölt sem. Azonnal diszkvalifikálni kellett volna.

Az alkotmányosság megerősítése tehát a fasiszták megfékezésének eszköze, mert ők éppen az alkotmányosság ellen intéznek támadást. Orbán ragadós esete bizonyítja, hogy Mussolinihez és más fasisztákhoz hasonlóan megváltoztatják az alkotmányt. Ennek érdekében korlátozzák a sajtószabadságot és használják a sajtót a funkciójával ellentétes célokra, hogy lehetővé tegyék a hazug propagandával az alkotmányos rend megdöntését.

Amíg vannak liberális demokráciák, az alkotmányos garanciát kellene megerősíteniük, és azoknak kötelező jelleggel érvényt szerezniük. Orbán még a 2010-es választásokig sem juthatott volna el, ha a kerítés lebontását alkotmányos jog alapján, s nem politikai megfontolás alapján ítélik meg. De amikor bejelentette a „fülkeforradalmat” és egy új társadalmi rendszer bevezetését, legkésőbb akkor, azonnal le kellett volna tartóztatni.

Ez Sólyom felelőssége elsődlegesen, aki az újraválasztása reményében elfogultan látta el hivatalát. Másodsorban az ellenzék mulasztása, hogy ezt azonnal nem bojkottálta, és nem használta a jogi eszközöket, amíg voltak. Orbán ezután felszámolta az alkotmányos akadályokat, ezért már nincs mit tenni. Az ellenzéki tevékenység csak a választások hazugságára és a kollaborációért járó pénz megszerzésére korlátozódik.

Trump még nyitott kérdés, hogy az oroszok által szított és finanszírozott fasiszta hullám része vagy nem. Ez akkor derül ki, amikor alkotmányos korlátba ütközik, hogy azt tiszteletben tartja-e, vagy le akarja rombolni az amerikai alkotmányt. Ha megtámadja az alkotmányt, azt mindenáron és minden eszközzel meg kell akadályozni. Ez az üzenet minden más liberális demokráciának is. Első lépés az lesz, hogy Trump hajlandó lesz-e megfelelni az összeférhetetlenségi szabályoknak, és valóban elszaperálódni ő maga és a politikába bevont családja az üzleti élettől.

A fasiszták alkotmányellenes programot hirdetve vesznek részt a demokratikus választásokon, ahol a választókat nem orientálja senki, hogy ez egy alkotmányellenes program, amely nem törvényes és nem legitim. A választáson erről nem lehet szavazni. A választásokon az alkotmányos keretek közötti programra és jelöltre lehetne csak szavazni. Ha ezt nem kérik számon, akkor kiszolgáltatják a választókat a demagóg populizmusnak, ami ellen nem tudnak védekezni. A hazugság nem korlátozható.

Utólag látható ez az igazság abban is, ahogy Kis János a kilencvenes évek elején a Népszabadságban megvédte a „náci beszéd” szabadságát, ami először őt magát törölte ki a politikából, aztán a pártját és végül az egész országot a fasiszták kezére juttatta. Sajnálatos, hogy a tévedését azóta sem korrigálta a kiváló liberális teoretikus. De ugyanez a tévedés nemcsak magyarországon igaz, hanem az egész világon. Az alkotmányos jogokkal szembeni bármilyen beszéd nem lehet szabad. Mert ha az lesz, akkor felszámolják az alkotmányos rendet.

Amerikában az elektori kollégiumot éppen azért iktatták rendszerbe, hogy a Trumphoz hasonló demagóg populistáktól megvédjék a országot, éppen az alkotmány alapján. A hollywood-i színészek egy csoportja épp erre a szerepükre emlékeztette az elektorokat, akiknek nem lett volna szabad megválasztaniuk egy alkotmányellenes demagógot. Ez a liberális demokrácia világválsága, hogy a joguralom rendszere nem használja a jogot, hanem politikai megfontolásoknak veti alá. Ez a demokrácia halála, a liberális jogállam ezzel meghasonlik önmagával, és elpusztul.

Ezzel élnek vissza a fasiszták, itt támadnak az oroszok, s ezen a résen keresztül jutnak hatalomba, hogy utána formálisan is felszámolják a liberális demokráciákat és az új típusú fasiszta rendszereket vezessék be. Ezek annyiban új típusúak, hogy gondosan ügyelnek arra, hogy senki ne vegye észre, hogy ellopták a demokráciát, ez már nem az, amit gondolnak, az emberek, és elfogadtatják az ehhez való jogukat.

Ez a védekezésképtelenség oka. Európában az orosz propaganda és hadigépezet a menekültellenes demagógiával igyekszik a szélsőjobboldalt hatalomba juttani. Ehhez felhasználják az iszlám terrrorizmust is. Ha a liberális demokráciák és az Európai Unió nem esne újra ugyanabba a hibába, akkor az alapszerződés, a nemzeti alkotmányok és a nemzetközi jog alapján megtiltaná a menekültellenes uszítást és gyűlöletkeltést, mert a menekültjog elutasítását jelenti, ami alkotmányellenes.

Putyin visszatámadt, amikor az Európai Unió és a NATO Ukrajna felvételére tett kísérletet. Nemcsak Ukrajnát tartotta meg, hanem betámadta az Európai Uniót, a nyugati szabad vilát, amihez az Orbánhoz hasonló fasiszta hazaárulókat használ fel. Ezt tétlenül nézni, és nem meghúzni a világos határokat, a liberalizmus bénasága, és szerencsétlenkedése. Ehelyett a liberális értelmiség, amely soha nem képes a bal kezét megkülönböztetni a jobbtól, át is veszi az orosz és a szélsőjobb hazugságokat.

Ugyanígy kell védekezni minden területen a fasisztákkal szemben. Amikor vallási fasisztákkal állunk szemben, akkor a Bibliát kell figyelembe venni, a Biblia tölti be az alkotmány szerepét. Az tartalmazza a jogokat, amelyeket érvényesíteni kell. Ezeket a jogokat kell számon kérni a vallási diktátorokkal, fasisztákkal szemben. Aki nem felel meg a bibliai követelményeknek, arról nem kell azt gondolni, hogy „Isten embere”, és nem szabad engedelmeskedni neki. Akár politikus, akár lelkész, akár karizmatikus hamis lelkész. A Bibliával kell összevetni az Orbán-rendszerben is ezt a sok nagy „keresztény” bűnözőt.

Ha nem lehetne a nemzetközi jog és az alkotmányokkal ellentétes menekültellenes uszítással kampányolni a demokratikus választásokon, egyből nem fenyegetné Európát a fasizálódás. Ez nem véleményszabadság része, nem a politikai korrektség elvetése, hanem alkotmányellenes, törvényellenes támadás. Erre nem lehetne alkotmányosan szavazni. Ha a liberális demokráciák betartanák és számon kérnék az alkotmányos normákat, megnyugodna és lehiggadna a világ. Fasizmusra nincs alkotmányos jog.

Ahogy arra sem lehet szavazni, hogy rendezzünk-e népirtást, vallási alapon irtsunk ki embereket, faji alapon öljünk meg bárkit, arra sem lehetne szavazni, hogy ugyanilyen alapon elvitassuk a nemzetközi és alkotmányos jogot bárkitől. Az a libealizmus válsága, hogy ezt nem teszi nyilvánvalóvá, ennek nem szerez érvényt, s nem őrzi meg a jogot és az alkotmányosságot. Ha ezt nem tennék, nem lenne fasiszta veszély.

A liberalizmus nem a korlátlan szabadossággal azonos, hanem a jog által határolt renddel. A szélsőjobboldali fasiszták ezeket a jogi határokat sértik meg büntetlenül, és emiatt veszélyezetik a világot. Nem a csórók, meg a frusztráltak, a csalódottak azok, akik ezt az egész folyamatot gerjesztik, hanem a szélsőjobb. Nem az elitellenesség, hanem az alkotmányos elveket semmibe vevő demagóg propaganda az oka, amit a liberális demokráciák tétlenül néznek. Ez a válság maga és ez a válság oka.

2017 mindenképpen a fordulat éve lesz: vagy felébrednek a demokraták, és a törvényt használják, nem ijednek meg a fasiszták és nácik vinnyogásától és hőzöngésétől, hogy ez demokráciaellenes, és megvédik az alkotmányosságot. Az oroszokat vissza kell nyomni, az orosz propagandának gátat kell szabni. Ha nem teszik, akkor önmagukat számolják fel, és adják át az egész világot a fasisztáknak.

Ezt kéne mindenek előtt felismerni és világossá tenni. A fasizmus kívül áll a törvényen és az alkotmányos renden. A korlátozása nem a demokrácia korlátozása, hanem annak védelme. Ha ez tudatosul, s a sarkukra állnak végre a jogállam hívei, ha határozottak lesznek a demokratikus alkotmányok érvényesítésében, akkor a fasiszták pici apróra zsugorodnak össze. Olyan picire, mint a kisvasutas felcsúti tolvaj G.

Ha nem, akkor a gyilkosok kezébe adják a kést.

Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések