A pedagógusok tiltakozását egyesek a rendszerrel szembeni politikai ellenállásként értelmezik. Helyenként a rezsim vezetői is úgy próbálják “lejáratni”, mintha kívülről szervezett politikai nyomásgyakorlásról és nem szakmai követelésekről lenne szó. A tiltakozó pedagógusok képviselői ezt minden alkalommal elutasítják, és egyértelművé teszik, hogy nem rendszerellenes politikai ellenállásról, hanem a tönkretett oktatás szakmai kérdéseiről van szó. Ha ezek megoldódnak, az Orbán-rendszer önkényuralmi jellege továbbra is megmaradhat.

A szakmai problémák azonban nem oldódhatnak meg, mert azok az Orbán-rendszer önkényuralmi jellegéből fakadnak. Ezt egy nehezebb fejű diák is felismerhetné. Mivel a rendszeren belül csak kollaboráns, megvett, hazug álellenzék létezik, a rajta kívül álló civil társadalom komoly eredménynek tekinti azt is, ha a diktatúrán belül elér bizonyos engedményeket és börtönét komfortosabbá teheti. Megelégszik, ha elviselhető körülményeket teremt, mert arra nincs esélye, hogy a gyerekeit a rendszer ne közmunkástölteléknek tekintse, ne az orbáni bűnszervezet beszélő szerszámainak képezzék ki. De ennek belátásához hiányzik a bátorság.

Ezért a legvalószínűbb az, hogy a rezsim az általa használt mocskos módszerek valamelyikével kifárasztja, felaprózza, megosztja, ledarálja, látszatengedményekkel leszereli a tiltakozást. Maguk a tanárok fáradnak bele, de a lényeg nem változik, s ezután jön a bosszúállás, majd a még nagyobb meghunyászkodás. Szinte elképzelhetetlen a mai Magyarországon, hogy akár ebből, akár másból, valamilyen elvszerű, következetes ellenállás jöjjön létre, amely akár csak a szakmai követelések egy részét is kikényszerítené.

Világosan kell látni, hogy a pedagógusok fellépése szakmai követelés, nem áll mögötte a rendszerrel szembeni politikai elégedetlenség. Ha a pedagógusok kitartóak lennének, és kiderülne, hogy a diktatúra jellegéből fakadóan a rezsim még arra sem hajlandó, hogy alattvalói gyerekei minimálisan elfogadható oktatást kapjanak, az elvezethetne a felismerésig, hogy az egész rohadt, illegitim és törvénytelen elnyomó rendszert kell megdönteni.  Ehhez a felismeréshez nem kellene végigmenni azon az úton, amelyen most végig kellene menni, és amelyhez úgysem lesz elég kitartás, bátorság és szervezettség.

Lenne egy másik út is. Tegnapelőtt Philadelphiában jártunk, és megtekintettük azokat a helyszíneket, ahol az amerikai függetlenségi nyilatkozatot megalkották és a felvilágosodásra épülő szabad ország alapjait lerakták. Megdöbbentő volt látni, hogy néhány ember egy viszonylag kis helyiségből legyőzte a kor legnagyobb hatalmát, az angol világbirodalmat. Győzelmük titka az elvszerűség volt, azoknak az elveknek a követése, amelyeket a magyarok még csak nem is ismernek, de látatlanban elvetnek. Nem az angoloktól megszerezhető kedvezményekre, a zsarnokság engedményeire ácsingóztak, hanem az alapvető emberi jogokhoz, a szabadság elveihez ragaszkodtak. Semmiféle számítás, haszon, gyávaság, elméleti kombináció nem írta felül a szabadság elveit.

Minden “józannak” mondott véleménynek ellenálltak, melyek ellentétesek voltak az ember vele született jogaival. A legkisebb megalkuvást is elutasították, semmiféle kompromisszumot nem kötöttek, nem voltak tekintettel az erőfölényre, a várható negatív következményekre, hanem az emberhez méltó élethez ragaszkodtak. És győztek. Mert aki az igazság útján jár, aki az igaz elvekhez ragaszkodik, legyen akár egyedül, az győz a hatalmasokkal szemben. Aki ezeket az elveket feladja, kompromisszumot köt a zsarnoksággal, az örök vesztes, kiszolgáltatott, kifosztott alattvaló és rabszolga marad. Legyen bármilyen büszke egy kétmilliós városban, tízmilliós országban, 140 ezer pedagógus képviseletében ötezer esernyőre.

Az Egyesült Államok alapító atyáinak bátorsága a felvilágosodás ismeretéből fakadt. Tisztában voltak az ember veleszületett jogaival, a függetlenségi nyilatkozatban helyenként szó szerint idézték John Locke, a felvilágosodás atyjának eszméit. Nem azt keresték, mint a magyarok, hogy mi miért nem igaz, nem kenték el az igazságot, nem találtak ki mindenféle ellenvetést, hogy a végén már senki nem tudja, melyik a jobbkeze és melyik a bal. Nem egy gyáva és hazug vezér szava döntött, hanem az elvek mellett és ellen lehetett érvelni, majd szavazni. Ennek megfelelő Alkotmányt is hoztak létre, amelyet nem lehet megváltoztatni, mert rendíthetetlen alapelvekre épül, legfeljebb kiegészíteni, amely kiegészítések nem lehetnek ellentétben az alapelvekkel és az Alkotmány addigi részeivel. Ez a szabadság alapja.

Ezúttal hagyjuk azokat a magyarokat, akik életükben nem jártak Amerikában, de egy primitív diktatúrából gyalázzák az amerikai szabadságot. A mindenkor meglevő társadalmi problémákat, feszültségeket, megoldandó kérdéseket azonosítják a szabadság rendszerével, amely egyedül képes azekre megfelelő választ adni. Minden más megoldás a diktatúra, a fasizmus, a szabadság, a velünk született jogok lábbal tiprásának valamilyen formája. Magyarországon nem olvassák ezeket a szövegeket, nem ismerik ezeket az alapelveket, még a magukat demokratáknak vallók sem. Így eshet meg, hogy nincs mérőzsinór, nincsenek alapelvek, nincs elképelésük sem arról, mit kellene tenni, vezéreket követnek, akik a szakadékba vezetik őket.

Néhány idézet az amerikai függetlenségi nyilatkozatból eligazítja az embert, mi a teendője, ha egy Orbán bandájához hasonló bűnszervezet megkaparintja az államhatalmat és zsarnokságot vezet be. Íme: “Magától értetődőnek tartjuk azokat az igazságokat, hogy minden ember egyenlőként teremtetett, az embert teremtője olyan elidegeníthetetlen Jogokkal ruházta fel, amelyekről le nem mondhat, s ezek közé a jogok közé tartozik a jog az Élethez és a Szabadsághoz, valamint a jog a Boldogságra való törekvésre. Ezeknek a jogoknak a biztosítására az Emberek Kormányzatokat létesítenek, amelyeknek törvényes hatalma a kormányzottak beleegyezésén nyugszik. Ha bármikor, bármely Kormányforma alkalmatlanná válik e célok megvalósítására, a nép Joga, hogy az ilyen kormányzatot megváltoztassa vagy eltörölje, és új Kormányzatot létesítsen, olyan elvekre alapítva és hatalmát olyan módon szervezve, amely jobban védi Biztonságát, és jobban elősegíti Boldogulását.” 

Az egyén élethez, szabadsághoz és boldogsághoz való joga a kormányzás célja és hatalma. A nyilatkozat érthetőnek tartja, ha egy kormányzat a nehézségekkel küzd, de elfogadhatatlannak tekinti, ha egy hatalom célja az elnyomás, a szabadság korlátozása, és az ember vele született jogainak eltiprása. Jogosnak tartja a türelmet, amíg ez a különbség nyilvánvaló lesz. De amikor ez kiderül, akkor nem alázatos kéréseket terjeszt a zsarnok elé, és nem öt perc némasággal engedi útjára a jogaitól megfosztott népet, hanem az ilyen hatalom nép által való jogszerű megdöntését írja elő: “A józan ész azt kívánja, hogy a jól bevált Kormányzatot ne változtassuk meg jelentéktelen és múló nehézségek miatt; és valóban a tapasztalat azt mutatja, hogy az emberiség inkább szenved mindaddig, amíg a rossz nem válik elviselhetetlenné, mintsem hogy kivívja jogait, és eltörölje a megszokott formákat. Ha azonban a visszaélések és bitorlások hosszú sora mindig ugyanazt a Célt szem előtt tartva azt bizonyítja, hogy a népet teljes zsarnokságba kívánják hajtani, a nép joga és a nép kötelessége, hogy az ilyen Kormányzat igáját levesse, és jövő biztonsága érdekében új Védelmezőkről gondoskodjék.”

Joga és kötelessége megdönteni a népnek az Orbánhoz hasonló zsarnokokat. Ezt még a demokratikus magyar Alkotmány is tartalmazta, de senki nem tartja be. Az amerikai függetlenségi nyilatkozat ezután tényszerűen felsorolja, listába szerkeszti a jogtiprás eseteit, egyebek mellett kijelenti, hogy “olyan jogrendnek vetett alá minket, amely idegen az alkotmányunktól, és amelyet nem ismernek el a törvényeink”, felsorolja az ezekkel kapcsolatosan megfogalmazott ellenvetéseket, a zsarnoki reakciókat, majd levonva a konzekvenciát kijelenti, hogy “elnyomatásunk minden újabb állomásánál a legalázatosabban folyamodtunk orvoslásért; Megismételt kérelmeinkre, megismételt sértés volt a válasz. Az a fejedelem, akit minden tettében ilyen vonások jellemeznek, Zsarnok, és nem méltó arra, hogy egy szabad Nép uralkodója legyen”. Az Orbán rendszer törvénytelen, az alkotmányos rend megdöntésével jött létre, ezt bizonyítja a demokratikus Alkotmánnyal összeegyetethetetlen alaptörvénye, amely sérti az alapvető emberi jogokat, Orbán nem méltó arra hogy egy szabad nép uralkodó legyen, vagy ha igen, akkor a nép nem méltó a szabadságra.

Ezután kijelentik, hogy természet adta joguk szerint felszabadultak az ilyen zsarnoki uralom alól, szabadok és függetlenek tőle, nem engedelmeskednek neki. Ez egy gyarmat esetében az ország függetlenné nyilvánítását, egy országon belül a zsarnoki hatalommal való együttműködés felmondását, a rendszer totális bojkottját és a törvénysértő hatalom távozásának sürgetését és elzavarását jelenti. Az amerikai Egyesült Államok alapító atyái ezt azzal zárják, hogy “az Isteni Gondviselés védelmébe vetett szilárd hittel, mindnyájan kölcsönösen felajánljuk e nyilatkozat támogatására Életünket, Vagyonunkat és szent Becsületünket”.

Hasonló magyar kiállás ezen a ponton bukik el: nincs szilárd hit, mert nincsenek szilárd elvek, s a szabadságért a becsületünket még felajánlanánk, hiszen úgysem sokat ér, nem is tudjuk, hogy mi az, és mitől lenne szent, de az életünket, és főleg a vagyonunkat, legyen az bármilyen kicsi, vagy testesüljön meg akár csupán a diktatúrától kapott havi fizetésben, azt már nem.

30 hozzászólás : Bartus László: Mi a teendő a zsarnoksággal?

 1. Aptyuka

  February 17th, 2016

  Nem mai gyerek vagyok (64 éves), de most nagyon reménykedek! Hajrá pedagógusok!

  Reply
 2. Aptyuka

  February 17th, 2016

  Azonos hozzászólásokat észleltünk, úgy tűnik ez már egyszer megírásra került.
  Ezt a választ kaptam, pedig még nem írtam, csak most.
  Hajrá pedagógusok!

  Reply
 3. bunkocska te draga

  February 17th, 2016

  Várjuk még ki azért azt a fizetéses dolgot, mert lesznek itt még elbocsátások …

  Elhiszem, hogy a magyar pedagógusok nem pengék alkotmánytanból hozzám hasonlóan, de hát mindenki azzal főz, amije van! A hazai tanárok pl. Thomas Gordon pedagógiai módszereiben járatosak, mert azt szélesebb körben oktatták az elmúlt huszonöt évben, mint az alkotmánytant! Gordonra tudnak stratégiát építeni, nem Thomas Jefferson munkásságára, ami biztos nagyon értékes, de ha egyszer nem ismerjük? A magyar jogásztársadalom ha feleannyira állt volna ki az alkotmányért, mint most a tanarak a gyerekekért, valószínűleg már nem itt tartanánk.

  “Lehet a gyermeket könyvből nevelni, de minden gyermekhez más könyv kell.” Thomas Gordon. Ugyanez van a diktatúra megdöntéssel is.

  Reply
  • bunkocska te draga

   February 17th, 2016

   Még annyit, hogy nyitott lennék én az alkotmányosság alapelveire is, de nincs hozzá könyv! Nem kaptunk az érettségi mellé vagy töriórán, én pl. az 1989-es alkotmányt egy kölcsönkért jogásztankönyvből olvastam el nemrég. Az amerikai diákoknak nyilván Jefferson szavai mellé adnak valami magyarázatot is, pl. a kicsik ilyen színielőadások keretében jelenítik meg az alapító atyákat. Ezt amerikai vígjátékokból tudom.

   Reply
   • bunkocska te draga

    February 17th, 2016

    A felvilágosodáshoz annyit, hogy volt a szombati tüntetésen egy nem is kicsi transzparens valami olyan szöveggel, hogy Kifelé a papokkal a közoktatásból! A magyar pedagógusnak a felvilágosodásról nem a polgári alkotmány jut eszébe, hanem az egyházi iskolák meg Csokonaitól a Konstantinápoly. Én nem mondom, hogy ez így ideális, de a semminél több. És ezért ne a tanárok legyenek a hibásak, hanem inkább a politikusok és a történészek, akik a NAT-ot megalkották a rendszerváltáskor.

    Reply
 4. bunkocska te draga

  February 17th, 2016

  “Mert aki az igazság útján jár, aki az igaz elvekhez ragaszkodik, legyen akár egyedül, az győz a hatalmasokkal szemben.”
  Ez így igaz, de a testét még attól megölhetik! Kossuthék soha nem térhettek vissza a hazájukba, Mikes Kelemen is csak az asztalfióknak írhatta a leveleit haláláig. Csokonai szegényen, boldogtalanul halt meg, Petőfi meg a csatatéren. Nem mérem hozzájuk a tanárokat, de talán egy-kettő lesz közülük, aki a bukás után külföldre menekül vagy napszámból él, mert nem vállalja tovább a tanítást a NER-ben.

  Reply
 5. szirmai

  February 18th, 2016

  A rendszer a választások óta -mivel abban részt vett mindenki-legitim. Orbán most is élvezi a többség bizalmát, rajongását. Ennek okairól írt anno kristálytisztán Kertész Ákos. Orbánt már választásokon se lenne értelme legyőzni, hiszen a törvényesített lopásokkal szerzett vagyonokat nem lenne mód visszaszerezni. A hazai uralkodó osztály továbbra is fideszes oligarchákból állna. Nélkülük, az együttműködésük nélkül ez az ország működésképtelen. Vagyis bármilyen kormány legyen hatalmon, a zsinór végét mindig Orbán fogja rángatni. Szóval, most már hiába is jönne vissza a becsület meg a kiállás, ha megy a fidesz, akkor is marad. Övék lett az ország -a Szépművészeti Múzeummal és annak minden festményével együtt- és azt csinálhatnak amit csak akarnak.
  Tényleg, lesz valami tömegtüntetés a Szépművészeti előtt? Vagy már az is belefér, ha egy maffiózó teszem azt telibe hány egy Mednyánszkyt?

  Reply
  • bunkocska te draga

   February 18th, 2016

   Ezt is Thomas Gordon mondta, aki népszerű magyar pedagóguskörökben. “A gondban lévő ember segítésének egyik legjobb módja egyszerűen vele lenni.” Nem a Szépművészetiben vannak most a tanárok meg a vidéki emberek, őhozzájuk nem a Hősök terén keresztül vezet az út, bármennyire is értékesek azok a festmények.
   Gordon ha jól tudom Carl Rogers iskolájához tartozott, és Magyarországon volt az egyetlen olyan iskola, amit a rendszerváltás után az ő személyiségpszichológiai elveire alapítottak. Gordon járt is itt az iskolában, ami egy Kecskemét környéki régi tanyasi iskolaépületben működött, de nem találom az erről szóló újságcikket. Nem a múzeumokban van az Orbán-rendszer ellenzéke, hanem a vidéki iskolákban, a mélyszegénységben meg a málló vakolatú kórházakban.

   Reply
 6. Billy

  February 18th, 2016

  Tisztán látszik ez a tanárok tiltakozásán amit a szerző ír. A tanárok meg vannak elégedve a NER-rel, semmi bajuk az orbán kormánnyal, mindösszesen 25 piszlicsáré dologgal van bajuk. Elmondásuk szerint sokat dolgoznak kevés bérért. Tehát jó a diktatúra csak a diktátor ala kim jong un vagyis Viktor 🙂 kevés bért ad és sokat dolgoztatja őket és a gyerekeket, hogy minél előbb kiépülhessen a totális fasizmus ill a náci rendszer. Ezért szinte teljesen érthető hogy a diktátor azt látja, hogy béremelést követelnek 18%-ot. Mi ezzel a probléma? Szerintem is csak béremelést követelnek, azzal semmi bajuk nincs, hogy a gyerekeket a diktatúra alattvalóinak vagyis náci szellemiségre nevelik. Egyenlőre még csak a fa alatt énekelnek, de nemsokára jön a hiszekegy is és nagymagyarország is. Ezzel a tanároknak semmi bajuk.
  De persze ebből a kollaboráns ellenzék már hatalmas tömegtüntetést kiabál, vagyis kivetíti vágyait, kikiabálja vágyait mintha az attól teljesülne, hogyis majd őket fogja hatalomra juttatni a nép. Ennyit tudnak, többre nem is képesek.
  Eközben persze továbbra is 50% feletti a fidesz támogatottsága és a jobbik megelőzi az mszp-t. Magyarország elbukott. Meneküljünk! Most még Viktor, Viktor holnap Sieg heil, Sieg heil.

  Reply
  • bunkocska te draga

   February 18th, 2016

   Ezt most találtam véletlen, igaz, hogy a Hetekben, de mégiscsak Ferge Zsuzsa mondta:
   “Ezért reménykeltő a pedagógusmozgalom, mert vidéken indult el, és egyre szélesedik a bázisa, hiszen sokan a bőrükön érzik, hogy a közügyek róluk szólnak.” (A demokráciahiányról és a perverz újraelosztásról)

   Reply
 7. Billy

  February 18th, 2016

  És milyen meglepő, hogy ha oktatásról van szó a tv csatornákat ellepi Mendrey László és Galló Istvánné alias Péter Piroska. És rögtön megnyugszik mindenki, hogy marad minden a régiben. Ez már csak banán.

  Reply
  • bunkocska te draga

   February 18th, 2016

   Ez hogy jön ide? Ráadásul öt perc alatt kiderült, hogy semmi köze Gallónénak Péter Gáborhoz. Mégis a fideszesek valamiért fontosnak tartották, hogy ellehetetlenítsék a szakszervezetist. Úgy jártak vele, mint Klikkhammer az elegáns megjelenés számonkérésével! 🙂 Azóta minden tanár kockás ingben fényképezkedik, és nagyon ötletesen! A gyerekemet inkább bíznám rájuk, mint erre a nyakkendős tolvajbandára.

   Reply
  • Ego

   February 18th, 2016

   Miért, kinek kéne ellepnie? Ők a pegagógus-érdekképviselet vezetői.
   Továbbá senki nem nyugodott meg rögtön, jelenleg folyik a harc.
   Továbbá nem “alias Péter Piroska”.

   Reply
 8. Laszlo Fekete

  February 18th, 2016

  Sok magyar demokrata gondolja azt, amit sugallni próbálsz az írásoddal. Számos ok miatt viszont ezt a lépést képtelenek megtenni. Az első és legfontosabb ok, hogy a társadalom többsége vagy megvezetett vagy önmaga meggyőződéséből is az Orbáni soviniszta autokrácia követője, ezt felismerve a demokratikus kisebbség reménytelennek látja küzdelmét. Sokan félnek, hogy az országba a polgárháború magját hintik el, ha erőszakkal próbálnak küzdeni a regnáló hatalommal szemben. Ha így tennének, ők csak bűnösök lehetnek ebben az országban és azt is tudjuk, hogy nem lehet a szabadságot ráerőltetni egy népre, ha ezt ő maga nem akarja! Hisz, akkor az már nem is lenne szabadság. A demokratikus ellenzék, bár szavakban küzd, de helyzetét felismerve tettekre nem sarkall. Ezt sok kívülálló (és persze néhány hazai demokrata polgár) kollaborációnak véli vagy annak tudja be, hogy a Magyarországon nem olyan súlyos a helyzet és még demokráciának tekinthető. Ez utóbbihoz az Európai Parlament passzivitása is hozzájárul. Racionálisan tekintve a magyar társadalom politikai megosztottságának arányait, a demokrácia vesztésre áll és ennek a folyamatnak a visszafordításához, Heller Ágnes szavaival élve, egy történelmi véletlenre van szükség. Ez a véletlen, lehet külső gazdasági és politikai változás, de lehet belső is, de az csak gazdasági lehet. A belső “véletlen” eljövetelének legnagyobb valószínűsége, ha az EU támogatások valamilyen okból leállnak, így 2-3 év leforgása alatt az Orbáni színfalak összedőlnek, hisz az ország saját gazdasága nem képes fenntartani a rendszert. Persze ennek is meglenne a veszélye, hisz a dezinformációkkal megetetett lakosság hajlamos a bűnbak képzésre, ami akár a Jobbik kormányra kerülését is előidézheti. Nem tovább szaporítva aszót, azt gondolom, hogy mély politikai változásra nincs remény és aki azt gondolja, hogy mégis, az vagy irtózatosan naiv vagy egyszerűen bolond.

  Reply
  • bunkocska te draga

   February 18th, 2016

   Kosztolányi életrajzát olvasom éppen. Az újabb kutatások kiderítették, hogy antiszemita volt és revizionista, ez utóbbira magyarázat lehet szabadkai születése. A magyar tanárok hogyan tiltakozzanak ezután Wass Albert ellen? Rögtön megkapnák, hogy dehát Kosztolányi is …Maximum annyit tehetnek, hogy követelik a szabad tankönyvválasztást, és majd akkor eldönti minden tanár, hogy akar-e háborús bűnöst tanítani?

   Reply
  • bunkocska te draga

   February 18th, 2016

   Ezt írod: “Sokan félnek, hogy az országba a polgárháború magját hintik el, ha erőszakkal próbálnak küzdeni a regnáló hatalommal szemben.”
   Gandhi sem erőszakkal küzdött, hanem pl. polgári engedetlenséggel! Bartuson kívül mikor állt ki valaki úgy a magyarok elé, mint most Pukli István? “Ne féljetek! Nincs hatalmuk fölöttünk!”
   Nem kell óriási dolgokra gondolni, sokszor az is elég, ha valaki kimondja az igazságot. Pl. Mendrey rájött végre, hogy Lázár csak a profi politikusi fogásokat alkalmazza velük szemben, amiket a marketingkommandó a fideszesek fejébe vert. Lázár jól kiszámítottan ígér, fenyeget, manipulál, – a tárgyalás helyett, ezt írta ma este Mendrey a sajtóközleményében.

   Reply
  • bunkocska te draga

   February 18th, 2016

   Ezt írod: “A demokratikus ellenzék, bár szavakban küzd, de helyzetét felismerve tettekre nem sarkall.”
   Pont ez az, hogy nem küzdenek, nem mondják ki az alaphelyzetet. Gallóné tegnap fekete-fehéren kimondta, hogy megfélemlítik a tanárokat és megalázzák, és évek óta. A szakszervezeti tagdíjat november óta visszatartja a klik, akadályozza a szsz. működését.
   Majd ha Gyurcsány is kimondja, hogy milyen piszkos alkukat kötött, hogy megkapja a párttámogatást, akkor tesz valamit a magyar demokráciáért.

   Reply
  • Ego

   February 18th, 2016

   “a demokratikus kisebbség reménytelennek látja küzdelmét” — nincs küzdelme, és nincs gerince: elárulta az Alkotmányt, amelyre korábban felesküdött, majd felesküdött az alaptörvényre és beállt csicskának, szebb néven kollaboránsnak.
   “félnek, hogy az országba a polgárháború magját hintik el, ha erőszakkal próbálnak küzdeni” stb. stb. stb. — ne haragudj, de ez ócska, hamis önigazoló duma. Remélem, nem a tiéd, mert azt kell mondjam, hogy minden szava hazugság. Ha vitázni akarsz róla, szívesen végigmegyek rajta és megindokolom, amit mondtam. A szabadságot soha sehol nem adták ingyen. A mai állapotban nem az EU a hibás, hanem a magyar politikai osztály elvtelen és gerinctelen baloldala. Egy Heller-féle “történelmi véletlen”-hez is kell, aki ki akarja és ki tudja használni — ez a “bal”oldal ezt soha nem fogja megtenni. Ha ez a hatalom holnap összeomlik, csak egy nagy semmi marad a helyén.

   Reply
   • bunkocska te draga

    February 19th, 2016

    Mi ez az indulat a baloldal iránt? Heller egy neves liberális közéleti személyiség. Ez a “történelmi véletlen” egy olyan fájdalmas mellébeszélés tőle, mintha tűkkel szurkálná az ember agyát. Bármiféle külső véletlent csak akkor tudunk majd kihasználni, ha végbemegy az országban egy erkölcsi forradalom, aminek jelenleg legnagyobb akadályai a ballib megmondóemberek.

    Reply
 9. neymar

  February 18th, 2016

  Kicsit későn ébredtek a pedagógusok.

  Reply
 10. Billy

  February 18th, 2016

  Egyébként megfigyelhető, hogy Mendrey és Gallóné személyében milyen jól működnek a korporativ szakszervezetek illetve az ágazati fasciók is, vagyis a fasizmus alapintézményei. Mendrey és Gallóné az orbán rendszer igazi fenntartói.

  Reply
  • Ego

   February 20th, 2016

   “Mendrey és Gallóné az orbán rendszer igazi fenntartói” — Ez szerintem nem igaz. A pedagógus-érdekképviseletek a saját szakterületük érdekében tüntetnek, és igyekeznek azon belül maradni. Az más lapra tartozik, hogy a szakterületük minden anomáliája a politikai rendszer egyenes következménye. Ezt kéne meglátnia és kiaknáznia a baloldali ellenzéknek, amely azonban nem létezik.

   Reply
 11. Billy

  February 18th, 2016

  Egyébként megfigyelhető, hogy Mendrey és Gallóné személyében milyen jól működnek a korporativ szakszervezetek illetve az ágazati fasciók is, vagyis a fasizmus alapintézményei. Mendrey és Gallóné az orbán rendszer igazi fenntartói. 🙂

  Reply
  • bunkocska te draga

   February 19th, 2016

   Aki nem tud arabusul, ne beszéljen arabusul! Ha korporatív szervezetet, hivatásrendet keresel, akkor ott van a Nemzeti Pedagógus Kar, ennyit még én is tudok. Mendrey meg Gallóné a pedagógusok demokratikus módon alapított szakmai szervezeteinek vezetői. Mendrey épp tegnap mondta, hogy a kormánynak ALATTVALÓK kellenek, és a lebutított oktatás épp ezt szolgálná.

   Reply
 12. Ego

  February 18th, 2016

  Pontos helyzetkép egy unikumnak számító országról.
  A politikai hatalomért vívott harc nulla öszegű játszma: amit az egyik fél megnyer, a másik (többi) elveszíti — kivéve a mai Magyarországot. Itt amit a hatalom elveszít, azt egyszerűen nincs ki megnyerje. A hatalom szavazótábora úgy csökken, hogy ebből a balnak mondott oldal semmit nem profitál. Ez ékes bizonyítéka annak, hogy itt ma baloldal funkcionálisan nem létezik, csak egy üres szó, üres halmaz. Amíg ez így lesz, nincs esély változásra.

  Reply
  • bunkocska te draga

   February 19th, 2016

   A baloldal még úgy-ahogy létezik, de a liberálisok már sehol sincsenek.

   Reply
   • Ego

    February 20th, 2016

    Ha létezne, az abból látszana, hogy profitálna a jobb/szélsőjobb népszerűségének csökkenéséből. De nem profitál. (Hagyjuk most figyelmen kívül a menekültválság Orbán népszerűségét növelő átmeneti hatását.)

    Reply
    • bunkocska te draga

     February 21st, 2016

     Vannak ilyen baloldali honlapok meg mozgalmak, pl. a lakásfoglalók, ők egyre népszerűbbek. A liberális véleményformálók szinte eltűntek.

     Reply
 13. Cor Leonis

  February 19th, 2016

  Amerikai magyar vagyok és tökéletesen egyetértek Önnel, Bartus úr!

  Reply
 14. Winston Smith

  February 23rd, 2016

  Előző kommentem moderálásra került. Most akkor csak annyit, hogy egy digitális világban már egészen mások a zsarnokság kritériumai, mint anno. Egy mai, modern zsarnokságnak nincs arra szüksége, hogy hagyományos eszközökhöz folyamodjon, nem kellenek poloskák, besúgórendszer stb. Elég az, hogy a mobiltelefonod be van kötve – tudtod nélkül – Nagy Testvérhez. De ez már egy körmönfontabb Nagy Testvér, nem akarja, hogy a nép tudjon róla, sőt, legyen csak abban a tudatban, hogy Alkotmány által biztosított szabadságban él. Közben még arról is tudnak, hogy mikor megy WC-re. Na ennyit a zsarnokságról. update: http://index.hu/tech/2016/02/23/akkor_bizz_az_fbi-ban_ha_lo_legel_a_sirjan/

  Előző kommentem moderálásra került. Most akkor csak annyit, hogy egy digitális világban már egészen mások a zsarnokság kritériumai, mint anno. Egy mai, modern zsarnokságnak nincs arra szüksége, hogy hagyományos eszközökhöz folyamodjon, nem kellenek poloskák, besúgórendszer stb. Elég az, hogy a mobiltelefonod be van kötve – tudtod nélkül – Nagy Testvérhez. De ez már egy körmönfontabb Nagy Testvér, nem akarja, hogy a nép tudjon róla, sőt, legyen csak abban a tudatban, hogy egy Alkotmány által biztosított szabad országban él. Közben még arról is tudnak, hogy mikor megy WC-re. Na ennyit a zsarnokságról. update: http://index.hu/tech/2016/02/23/akkor_bizz_az_fbi-ban_ha_lo_legel_a_sirjan/

  Reply

Szóljon hozzá

 • (nyilvánosan ez nem jelenik meg)