2024, május22, szerda
KezdőlapVéleményBartus László: A Magyar Nemzet fasiszta evangéliuma

Bartus László: A Magyar Nemzet fasiszta evangéliuma

-

A Magyar Nemzet fajsúlyosnak szánt cikket jelentetett meg „Új szövetséget!” címmel a Fidesz Néppártból való esetleges kizárása kapcsán. Ez a Magyar Nemzet már a „nemzetstratégiai” médiakonglomerátum része, amelynek nemzetstratégiai jellege éppen abban áll, hogy nem jelenhet meg benne semmi más, csak amit Orbán Viktor Magyarország stratégiai érdekeinek gondol.

Ilyen szerkesztőségi cikk csak demokratikus országban jelenhet meg a miniszterelnök tudta nélkül, akinek a Néppártból való kilépését „javasolják”. Ha ez a Magyar Nemzet esetében lehetséges lenne, akkor Orbán Viktor is a liberalizmus kiszolgálója lenne, a Soros-hálózat tagja, és nem kellene „új szövetséget” kötnie. A cikk szerint az „Új szövetséghez” fel kell bontani a régi szövetséget, a Sorossal összefonódott „Ó szövetséget”, ami azt jelenti, hogy megint sikerült a belső logikából fakadóan egy antiszemita hányadékot felböffenteni.

A Magyar Nemzet cikkének címe, az „Új szövetség” a kereszténységre utal, és az új szövetségre azért van szükség, mert a néppárti kereszténydemokraták nem eléggé keresztények, hanem a liberalizmus szolgálatába álltak. A Magyar Nemzet tehát a „kereszténységet” a „liberalizmussal” állítja szembe, a liberalizmust pedig „Soros Györggyel”, a zsidó világösszeesküvés jelképes figurájával azonosítja. A formális logika szabályai szerint így a Magyar Nemzet a „kereszténységet” megint a „zsidósággal” állítja szembe, mint szeretett elődei, akik a holokauszttal vélték megoldani a nemzeti önrendelkezés problémáját: mert a Néppárt szerintük szövetségre lépett a liberális demokráciával, és ezért elveszítette „keresztény” jellegét, mert zsidó befolyás alá került. A liberalizmus ugyanis zsidó találmány, amely elválasztotta az államot és az egyházat, amely ugyanolyan hamisan nevezte magát kereszténynek, mint Orbán a NER-t demokráciának. A Soros-Juncker plakát ennek az antiszemita „Ó szövetségnek” a tökéletes képi ábrázolása.

E gondolkodás szerint a Néppárt akkor lenne „keresztény”, ha Soros helyett I. Constantinus római császár lenne látható Juncker mögött, aki a Napistent imádta, de azért a Napistenről készült szobrot magáról mintázta, akitől az Orbán által alaptörvénybe vett középkori kereszténység a világi hatalmát származtatja, akinek a császárrá koronázása is illegitim volt és csalás, aki kiirtotta a fél családját, a kereszténységet csak a halálos ágyán vette fel, ha a biztonság kedvéért egyáltalán felvette. De ő alapította meg a római egyházat, az evilági kereszténységet, adott evilági hatalmat az egyháznak. Ő hívta össze az első zsinatot, amit az eredeti apostoli hittől elszakadt püspökökkel tartott meg, amelyen ő elnökölt, s ő nevezte az állam nevében a zsidókat a kereszténység ellenségeinek. Az „istengyilkosság” vádja miatt azt mondta: „Ne legyen hát semmi közös bennünk a megvetendő zsidó csőcselékkel, mert minket másképpen áldott meg a mi Megváltónk”. Azóta a világ nem változott, ugyanez a harc zajlik.

Ez a „kereszténység” az, amit Orbán számonkér az Európai Néppárt kereszténydemokratáitól, amelynek a római császár volt a vezetője, amely üldözte a zsidókat, és az „eretnekeket”, akik ezt nem fogadták el, amelynek csúcspontja a Szent Inkvizíció működése volt, Giordano Bruno elégetése, amihez képest az MTA felszámolása már a liberalizmus kóros hatását mutatja. Apoteózisa az Európa sötétségét bevilágító máglyák, amelyeken tízezer számra égettek el élve embereket, de a kor „néppárti kereszténydemokratáit” élve szántották be a földbe. Ez a liberalizmus nélküli kereszténydemokrácia. Ez a kereszténység az, amiról Orbán beszél. Ez a régi „keresztény Európa”, ami után sóvárog. Igaz, hogy a hozzá hasonló gazemberek korlátlan jogokkal bírtak. Az Orbán-féle „Új szövetség”, a felújítandó „Szent Szövetség” a zsidó liberalizmus és a felvilágosodás gyümölcsét, a polgári demokráciákat, az egyéni jogokat, a törvény előtti egyenlőséget, a parlamentáris demokráciát, a jogállamot felszámolná. Ebben a „kereszténységben” az Európai Unió úgy működne, mint egy zsinat, amelyben a kereszténység nevében hoznak világi törvényeket, és kényszerítenek „keresztény” uralkodók (értsd: Orbánhoz hasonló hazug tolvajok) zsarnoki módon a jogfosztott népekre. A „keresztény” istenkirályság követelése ez a „zsidó” jogállammal szemben. Ez a Magyar Nemzet evangéliuma. Ez Orbán evangéliuma. Ez a fasiszta és antiszemita „evangélium”.

Orbán mocska és a kereszténység

A Magyar Nemzet cikke egy Orbán Viktorhoz intézett szózat, amelyben felszólítja Orbánt, hogy álljon a középkori zsarnoki rendszer, a trón és az oltár szövetségének élére, restaurálja a katolikus Európát, és számolja fel a zsidó liberális hagyományt. A „kereszténység” fogalma ezúttal sincs definiálva, mindössze annyit jelent, hogy nem zsidó, nem liberális (vagyis nem ismeri el az egyén társadalmi jogait), nem híve a világnézeti szabadságnak, vallásilag intoleráns, nacionalista, és nem buzi. Ez lenne az a kereszténység, amit Orbán evangéliuma hirdet. Mert az ne legyen titok senki előtt, hogy amit a Magyar Nemzet az illiberalizmus ideológiájáról előadott, az Orbántól való.

Csak a jegyzőkönyv kedvéért rögízítsük, hogy ezzel szemben mi a kereszténység. Azok érdekében, akik hajlamosak azt hinni, hogy a kereszténység tényleg ez, és egy intoleráns, a társadalmi szabadságot elvető, antiszemita, bűnközpontú, erkölcsi dogmákat hirdető, bigott, dogmatikus és vaskalapos vallás, amely így önmagában is ellentétes lenne a zsidó gyökereivel, magával az igazi Ószövetséggel is. Isten adott törvényeket Mózesen keresztül a zsidóknak, szövetséget kötött velük. Ha a Tízparancsolatot megtartják, akkor megáldja őket. Egyszerűsítve ez az Ószövetség. Ezt Isten kizárólag a zsidókkal kötötte, a Tízparancsolat a zsidóknak adatott, nem a pgányoknak. Mivel azonban a Tízparancsolatot nem lehet megtartani, engesztelésül áldozatokat kellett bemutatni, amelyek azonban nem tudták tökéletessé és igaz emberekké tenni őket. Itt jön a kereszténység, a zsidó Messiás, amelyhez Orbánnak annyi köze van, mint egy vakondnak a csillagászathoz.

Ezért elküldte Isten a Fiát, a zsidó Messiást, az övéi közé, hogy jobb szövetséget kössön velük. Nem bakok és tulkok, hanem a saját tökéletes vére által. Jézus Krisztus engesztelő áldozata tökéletes áldozat és megváltás Ádám bűnéből, a szellemi halálból, amely az embert elválasztotta Istentől. Jézus vére egyszer és mindenkorra eltörli a bűnt, az ember nem a jó cselekedetei által lesz igaz ember, hanem a hite által. Az ember átmegy a szellemi halálból az életbe, egy új élet birtokosa lesz, annak minden áldásával együtt. Ezt nem a saját erejéből szerzi meg, nem a saját érdemeiért kapja, ezért nem is tudja a saját bűneivel elveszíteni. Ez az igazi örömhír. A Tízparancsolat csak a bűn ismerete miatt adatott, de nem volt képes arra, hogy megigazulást szerezzen. De Jézus helyettesítő áldozata kifizette a bűnök árát mindörökre, a  jelenben, a múltban és a jövőben elkövetett bűnökért is. Nem a Tízparancsolat megtartása, hanem hit által, Isten ingyen ajándékából lesznek igazak az emberek, és nem bűnösök.

A jó erkölcs, a jó cselekedetek nem kívülről, a Tízparancsolat megtartásából következnek, hanem belülről fakadnak, az ingyen elnyert kegyelem által. A belül mindörökké igaz ember, akinek Isten semmiféle bűnt nem tulajdonít, belülről megváltozik. Ez a kegyelem és az igazság gyümölcse, ez az egyetlen út a bűnök uralmától való megszabadulásnak. A hívő ember ezzel belép Isten országába, ami nem evilágból való, és nem Orbán Viktor „keresztény” állama teszi igazzá és erkölcsös emberré, hanem a szívébe került kegyelem és igazság. A törvény Mózes által adatott (Ószövetség), de a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által lett (Újszövetség). Meg lehet nyugodni, erről nem lesz több szó, viszont aki alaposan elolvassa, láthatja, hogy ez egészen más, mint ami a köztudatban él a templomba járásról meg a gyónásról.

Most ezzel hasonlítsuk össze azt a sötétséget és mocskot, amit a Magyar Nemzet Orbán nyomán a kereszténységről összehordott. Először is azt jegyezzük meg, hogy a kereszténység az emberek szívében van, és nem látható módon jön el. Nem evilági szervezetek, államok, társadalmak, kultúrák lesznek keresztények, hanem kizárólag az egyén, aki hisz Jézus Krisztusban. Ezért a Biblia szerint a társadalomra más törvények vonatkoznak, mint Jézus Krisztus láthatatlan szellemi egyházára, akik közé azok tartoznak, akik hisznek benne. A nem hívők társadalmában az embereket azonos jogok illetik meg, és a Biblia szerint az egyházon kívül az embereknek joguk van erkölcsös és erkölcstelen életet élni, hinni vagy nem hinni. Minden embernek joga van az evangéliumot és a kereszténységet szabadon választani vagy elutasítani. Isten erre szabad akaratot adott, és ezt a szabadságot az államnak kell garantálnia. Ennyi az állam dolga és nem több. Minden ideológiai állam bibliaellenes.

Az állam nem jelentheti ki, hogy mi elutasítjuk a „multikulturális” társadalmat, ahogy azt Orbán tette, mert azzal saját polgárai multikulturális szabadságát, pluralizmusát, különböző világnézetét és értékrendjét  utasítja el, amihez nincs joga. A keresztény elvtársak elfelejtenek valamit, hogy az ő vallási szabadságukat még ebben a pillanatban is a liberalizmus biztosítja, különben rotyognának a jó „keresztény állam” máglyáin. De az történt, hogy amíg a saját hitük, világnézetük szabadsága volt a kérdés, addig borzasztóan nagy hívei voltak a liberalizmusnak, a jogállamnak és a szabadságnak. Aztán amikor ugyanezt a jogot kellene megadni másoknak, a hitetleneknek, a más vallásúaknak, a másképp hívőknek, vagy akiket ez egyáltalán nem érdekel, akkor már a liberalizmus nem jó. Addig jó, amíg nem húzzák fel a fára, ha ő lop, csal, hazudik, de a homoszexuálisokat élve nyúzatná meg, a nyomorult szerencsétlen nőt, aki valamiért az abortuszt választja, mert a nagyszájú keresztény sehol nincs, hogy segítsen rajta, azt megfojtanák az életpártiság nevében egy pohár vízben.

Európa soha nem volt keresztény, csak egyes emberek

Jézus Krisztus egyedül csakis az evangélium hirdetését adta a keresztények számára, hogy bármilyen bűnössel vagy bűnnel szemben fellépjenek. Ezen kívül a társadalomban a bűnösöket, mindenféle bűnöst, diszkrimináció nélkül, azonos jogok illetik meg. Nem a Tízparancsolatból kell levezetni a világi törvényeket, mert akkor mindenkinek börtönben vagy a bitófán lenne a helye, hanem jogtudósok feladata, hogy az alapjogokból hátrányos megkülönböztetés nélkül levezessék a bűnösök és nem bűnösök egyenlő jogait. A világban mindenkit megillet az erkölcsös és az erkölcstelen élethez való jog. Ez a liberalizmus, ami teljes mértékben összhangban áll a Biblia tanításaival, Jézus konkolyról és búzáról mondott példázatával, Pál apostol utasításával, hogy a kívülvallókhoz semmi köze az egyháznak, a gonoszt maguk közül vessék ki. Először is a szeretetlen ítélkezést. Keresztény állam nincs, a kereszténység nem kultúra, a kereszténységet nem lehet állami erővel se megvédeni, se terjeszteni.

A Magyar Nemzet egzakt módon előadja az illiberális fasiszták alapelveit, amelyeket az orosz titkosszolgálat figyelemre méltó történelmi tapasztalatai birtokában alaposan kidolgozott és terjeszt, a keresztény hívők körében a legvadabb és legalpáribb álhírekkel felturbózva, a vallás és a nemzet azonosításával gyilkos keveréket árul a hamis nemzeti identitás manipulására. A Magyar Nemzet cikke azért hasznos, mert ezt a sok mocskot és hazugságot szépen csokorba gyűjti, hogy azt most egyenként cáfolhassuk. Azt írják, hogy „A liberalizmus mára hadat üzent az ember mindhárom meghatározó identitásának. Felszámolta az európai, a nyugati ember vallási identitását, felszámolja az európai, nyugati ember nemzeti identitását és készül felszámolni az európai, nyugati ember nemi identitását. Ezzel kell szembenézni és ezt kell mindenekelőtt kimondani. E három identitás nélkül ugyanis nincsen Európa, nincsen európai kultúra, euró­pai civilizáció.”

Ezzel szemben az európai civilizáció csak e három „kereszténynek” mondott identitás nélkül létezik. Ezekkel Európa a barbár és pogány gyilkolás, vérengzés és rablás földje volt. A „vallási identitás” alatt ezek az álkeresztény sakálok azt értik, hogy a nyugati embernek „kereszténynek” kell lennie, mert ez az identitása. Ez bibliaellenes, a nyugati ember a többi emberrel együtt széles úton tántorog, a keskeny ösvényt messze elkerüli, a „kereszténység” legfeljebb a szájában van, de a szívében nincs, legjobb esetben felmondja a tízparancsolatot, amit nem is tud, nem is akar megtartani, még azt sem tudja, hogy nem is lehet, és a kereszténység éppen ezért jött Krisztus személyében a világba. Ezek mind olyan pogányok, mint a papjaik többsége, és úgy mennek a pokolba, mint a huzat. Attól senki nem lett keresztény, hogy egyszer csecsemőkorában megkeresztelték, és meghatódik karácsonykor. A vallási identitás egy hamis tudat, amely leginkább visszatartja az embereket attól, hogy kereszténnyé váljanak, ami amúgy a magánügyük.

A Magyar Nemzet barmai a kereszténység nemzeti identitásra gyakorolt szerepével nagyobb bakot lőnek, mint Semjén a korrupt szállodatulajdonos vesztegetési pénzén. A kerestzénység nem megerősíti, hanem éppenséggel feloldja a nemzeti identitást. Az Isten országában nincs se férfi, se nő, se szolga, se szabad, se zsidó, se görög, ezek a különbözőségek feloldódnak, a nemzeti jelleg másodlagos, elveszíti a szerepét. A kereszténnyé válás egyik alapkövetelménye, hogy az ember elhagyja, kárnak és szemétnek ítélje az összes ilyen identitását, beleértve még a családját is, nemhogy a nemzetét. Ezek nem tűnnek el, de másodlagosak lesznek, és Krisztusban egészen más értelmet nyernek. Totálisan bibliaellenes a nemzeti identitás kereszténységgel való azonosítása vagy fordítva, a kereszténység eltörli ezt, testvérré tesz mindenkit Krisztusban, az ember Isten országának polgára, az identitása nem a magyar nacionalizmusban, hanem az univerzális Isten országában van. Nincs nagyobb globalizáció, mint a kereszténység.

A liberalizmus pedig abban bűnös, hogy sem a kereszténységet, sem a fasiszta nacionalizmust nem kényszeríti az emberekre, hanem szabadságot ad mindenkinek arra, hogy az identitását megválassza, és a nemzethez tartozásának megváltoztathatatlan tényét úgy élvezze, és élje meg, ahogy akarja, miközben tiszteletben tart másokat, és élvezi mások sok színűségét. Ez a nyitott társadalom bűne, ahelyett, hogy megbélyegezne, üldözne és gyűlölne másokat, rasszista előítéletei alapján megtagadná a keresztényi testvéri szeretetet másoktól, s félelmében bezárkózna a falujába. A harmadik identitás a buzizás, annak a téveszmének a része, hogy keresztény az, aki nem „buzi”. A nemi identitást nem számolja fel a liberalizmus, Kövér Lászlónak nem kell levágni a bajuszát, a liberalizmus senkit nem akadályoz meg abban, hogy a saját nemi identitása szerint éljen, de ebbe beletartoznak azok is, akik a saját nemi identitásukat nem a többséggel azonos módon határozzák meg. Ettől a fideszes kereszténydemokraták lehetnek még igazi férfiak, és verhetik az asszonyt kedvükre.

Könyörgünk, lépjenek már ki

Ezúttal is annak vagyunk a tanúi, hogy a képmutatók saját üldözésükként élik meg, ha nem erőltethetik a saját világnézetüket, felfogásukat, életmódjukat és az erkölcseiket másokra. Akkor korlátozva vannak, mert nem lehetnek keresztényfasiszták. Az ő biztonságuk és identitástudatok akkor ép, ha azt kinevezik egyedül elfogadhatónak, és mindenki mást üldöznek. Nem férnek el a melegektől, akik a liberalizmusnak köszönhetően ugyanolyan szabadon élhetnek, mint heteroszexuális társaik. Ugyanolyan értékes tagjai lehetnek a társadalomnak, mint a hímtudatától megigazult vadbarom, akinek a legfőbb értéke az, hogy ő nem homoszexuális, ellenben hazug, tolvaj, bálványimádó, házasságtörő, rágalmazó, aljas és becstelen ember, de azt gondolja, hogy attól keresztény, hogy nem meleg. A liberalizmus az üldöztetésnek vetett véget, a megbélyegzésnek, a megvetésnek. Ezeknek az embereknek ugyanolyan joguk van a szabad élethez, mint bárki másnak. Joguk van ahhoz is, hogy azt szeressenek, akit akarnak, és úgy szeressenek, ahogy ők akarnak. Ne másszon be egyik képmutató farizeus se az ágyukba, törődjön mindenki a maga dolgával.

Isten szabad választást adott ezeknek az embereknek is, Jézus Krisztus értük is meghalt, a homoszexuálisokat is szereti, nemcsak az olyan rohadékokat, akik fasiszta országot építenek. A vérét adta értük. A Biblia szerint aki egy törvényt megsért, az egész törvény megsértésében vétkes, ezért senkinek sincs joga követ dobálni másokra. Különösen nem az egyházon kívül. Aki úgy érzi, hogy valakinek szüksége van az igazság ismeretére, a megváltásra, az hirdesse neki az evangéliumot, mutassa be Isten szeretetét, a liberalizmusnak köszönhetően ezt nyugodtan megteheti, a másik ember is szabad akaratból nyugodtan elfogadhatja. Ez a társadalmi szabadság a liberalizmus érdeme.

Terjedelmi korlátok miatt a Magyar Nemzet néppárti vezetőkre mondott hazugságait, gyalázkodásait, miszerint „Európa első embere egy mentálisan és morálisan is válságban lévő báb, aki Soros kitartottja”, nem szedjük ízekre, mindössze annyit állapítunk meg, hogy ez nem keresztény magatartás, hanem a világ bunkósága. Az Európai Egyesült Államok gondolata sem jelenti a „nemzetek megszüntetését”, ami lehetetlen. Amerikában, ahol minden nemzetből vannak polgárok, létrejött egy új nemzet, az amerikai nemzet, és emellett mindenki számon tartja a saját gyökereit, kultúráját. De Orbán Viktor nemzetét azért sem fenyegeti a megszüntetés veszélye, mert egyszerűen védekezhet: lépjen ki az Európai Unióból. Nem kötelező a kevert nemzetek, az európai polgárok nyitott társadalmának pénzén élni, élősködni. Lépjen ki, őrizze meg a nemzeti identitását. Vajon az övé mi? Vajon a „magyar” nemzeti identitás alatt milyen más nemzeti hovatartozás, milyen „gyökér” lapul? A „magyar” identitás is egy keverék nemzet identitása.

A Magyar Nemzet cikke arra az eshetőségre született, hogy ha Orbánt és bandáját kivágnák a civilizált Európából. Elébe megy az esetleg kedvezőtlen döntésnek, és felkészíti a híveket arra, hogy átmennek a szélsőjobboldali pártszövetségbe. Borzasztóan sajnáljuk, hogy ezt csak egy alternatív lehetőségként, manipulációs céllal jelentette meg Orbán, és reméljük, a Néppárt vezetői elolvassák, hogy mi Orbán igazi véleménye róluk. Jobban örülnénk, ha ez a szöveg már abban a környezetben jelent volna meg, hogy valóban kiléptek, és megkötötték az „új szövetséget” Európa ordenáré, szalonképtelen elmebetegeivel, a az agyatlan fasisztákkal. Közéjük valók.

Csatlakozunk a Magyar Nemzethez, és arra kérjük T. Miniszterelnök Urat, hogy ne rontsa a levegőt tovább a civilizált Európában, hanem lépjen ki a Néppártból, s ha lehet, inkább az egész Európai Unióból, és lovagoljon vissza Ázsiába. Putyin tárt karokkal várja. Belépéskor elveszik a pisztolyokat. Ne rombolja kedves és toleráns emberek szövetségét, idegeit, életét. Húzzon el a ragadozó falkájával együtt.Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések