2024, május19, vasárnap
KezdőlapVéleményBartus László: A NER "keresztény" prostituáltjai

Bartus László: A NER "keresztény" prostituáltjai

-

Az illiberális államok vallási támogatást élveznek, magukat a kereszténység védelmezőiként mutatják be. Ezt sokan hajlamosak lebecsülni, nem veszik tudomásul azt, hogy az emberek millióinak ez sokat jelent. Még azoknak is, akik nem hívők. Ez rabul ejti, lebénítja őket.

Ezek az illiberális államok a kereszténység, a vallásos hit nélkül nem tudnák hatalmukat fenntartani. A NER alaptörvénye Szent István királyhoz, a pápától kapott koronához, és a kereszténységhez kapcsolja a magyar nemzeti identitást. Aki nem tudja, hogy ez csalás, az kénytelen a nemzeti identitása miatt azonosulni ezzel.

Ha megnézzük Putyin Oroszországát, Orbán Magyarországát, a lengyeleket, a többi európai szélsőjobboldali mozgalmat, valamennyi a kereszténységre hivatkozik, keresztény államról, keresztény Európáról, keresztény Magyarországról  beszél. Az emberek pedig elhiszik. Nem tudják, hogy a Biblia szerint ez istenellenes.

A vallás miatt az emberek igézet, kontroll, szellemi elnyomás alá kerülnek. Ezt okozza az állam és egyház összefonódása. Tehetetlenné válnak egy mégoly gonosz állam uralmával szemben is. Ez az oka annak, hogy képtelenek kivívni a szabadságukat. Megtéveszti őket az, hogy a keresztény állami ideológiát egyházak, keresztény gyülekezetek hitelesítik.

Pedig a Biblia szerint ezek az egyházak „paráznák”, prostituáltak, akik magukat eladták, az Istennel kötött szövetségüket megtörték. A szövetség házasság, a házasság szövetség. Így a Biblia a házasság képével írja le Isten és az egyház kapcsolatát. Jézus Krisztus vőlegény, az ő egyháza menyasszony. Az állammal összefonódott egyház pedig „parázna asszony”.

A Jelenések könyve 17. része szól a hamis egyházról, amely a népeken („vízeken”) ül, mely a „föld királyaival” paráználkodik. Ez a legfőbb tulajdonsága, hogy az állammal szimbiózist alkot. Az állammal való összefonódása maga a paráznaság, ami az Istennel való szövetség elhagyása. A hamis egyház kereszténynek mondja magát, de valójában ez „a nagy Babilon, a paráznák és a föld útálatosságainak anyja”. A Biblia ezt Jézabel szelleméhez is köti, ami a varázslás és a manipulálás, a kontroll, az elnyomás és a szellemi erőszak megtestesítője.

A hamis egyház része minden olyan felekezet és gyülekezet, amely az állammal fonódik össze, annak ideológiai támaszt nyújt, a hatalmát erősíti, és abból részesül, állami erővel akarja a világot megjobbítani, az erkölcstelenséget üldözni. Ez az egyház uralkodik, és a hatalom, valamint a pénz megszállottja. Hatalmas vagyonra tesz szert. Öltözetében a piros szín a prostitúciót jelenti: a hatalomért és pénzért eladja magát, és ezzel paráználkodik.

Egyes bibliamagyarázók a „parázna asszonyt” kizárólag a római katolicizmussal azonosítják s kizárólag” Rómát ismerik fel benne. Ez azonban téves felfogás, mert a „parázna asszony” egy anya is, egy hamis anyaszentegyház, amelynek lányai azok a protestáns gyülekezetek, amelyek a római katolicizmusból szakadtak ki, de megtartották vagy visszatértek a római katolicizmus állammal való szövetségéhez.

Azok a politizáló protestáns egyházak és neoprotestáns gyülekezetek, amelyek az állammal összefonódnak, ugyanúgy a hamis egyház részei, a „parázna asszonyhoz” tartoznak. Akik a világi állammal kiegészítik egymást, a világi állam pénzén élnek, a világi állam ideológiáját adják, és a világi állam segítségét veszik igénybe a keresztény értékek terjesztésére, ezért az államtól pénzt is kapnak, szolgálják az államot, részesülnek a hatalmából, azok Jézabel szellemének uralma alatt állnak, Babilon és nem Isten országának részei, prostituáltak.

Azok az egyházak és gyülekezetek, amelyek (vagy a vezetőik, az alapítóik) a katolikus egyházból váltak ki, és annak hatalomszeretetéből, pénzszeretetéből, a katolicizmusából soha nem tértek meg, azok Jézabel szellemének uralma alatt állnak, a hamis egyházhoz tartoznak. Ezek előbb-utóbb az állammal összefonódnak, intenzíven politizálnak, hatalmi viszonyokat manipulálnak. Ezek az egyházak, gyülekezetek a parázna asszony részei, akik a hívőket Babilon uralma alá viszik, és Jézabel uralma alatt tartják. Ezeknek mondja azt a Biblia, hogy „fussatok ki Babilonból!”

A Biblia szerint ezek a Sátán uralmához tartoznak, ezek adják az elnyomó világi államok, a fenevad erejét. A „parázna asszony” részeg a „szentek vérétől”, az igazi keresztényeket a múltban és a jövőben is üldözik, s eljutnak a fizikai gyilkolásig. A liberálisellenesség alapján könnyen beazonosíthatók, mert a liberalizmus akadályozza meg, hogy a „parázna asszony” a fenevadra üljön, a „kereszténység”, a hamis egyház az állammal összefonódjon. Ezért is gyűlölik a liberális Európai Uniót. Minden antiliberális prédikátor Jézabel uralma alatt áll. Az a bajuk a liberalizmussal, hogy az „erkölcsre” hivatkozva nem uralkodhatnak állami erővel.

A nemzetállamokat azért dicsőítik, hogy létrejöhessen a nemzet és a vallás összefonódása, azonosítása. Maga a nemzet is vallássá válik, és az evilági államhatalom a hitre épül. Ez  totális kontrollt hoz létre az emberek szelleme, lelke és teste fölött. Ez a megkötözöttség, amely a népeket, így Magyarországot is rabságban tartja. Sátáni erő áll mögötte, „Jézabelt” kell keresni fölötte.

Aki olyan egyházat, gyülekezetet, vezető lelkészt lát, aki agresszív, haragos, bosszúálló, aki önző, önimádó, felfuvalkodott a „sikereire”, nagy világi befolyásra törekvő, nagy vagyonra tesz szert, aki nem tűri a neki való ellentmondást, aki tárgyként használ embereket, akinek nem lehet következmények nélkül kilépni az irányítása és a „tekintélye” alól, az Jézabel, s a Sátán uralma alatt álló ember. A szakirodalom így jellemzi: „Nem mondhatsz nemet ennek a szellemnek, ha mégis megteszed, abból nagy probléma lesz.” Ez volt a katolicizmus is.

Vannak gyülekezetek, amelyekben Jézabel tanít. A megfélemlítés és az agresszió árad ki a televízióból, a fenyegetés és a kontroll a beszédeinek célja. Uralkodni akar mindenki lelke fölött. Aki ennek nem engedelmeskedik, különösen, ha egyszer azt már megtette, átkozza, üldözi, próbálja lejáratni, rossz hírét kelteni, becsmérelni, aláásni a hitelességét. Itt lehet például erről olvasni és hallani többet. Itt azt írják, hogy nem lehet találkozni olyan Jézabelt hordozó emberrel, „aki bevallja, hogy tévedett vagy bűnös egy dologban”.

Vajon ki ez? Vajon kik ezek? Ismerős? Jézabelt bárki azonosíthatja a gyülekezetében vagy a televízióban. Azok a „keresztény” politikusok, akiken a „parázna asszony” ül, ugyanilyen jézabeli tulajdonságokkal rendelkeznek, és ugyanilyen magatartást tanúsítanak. Innen a hasonlóság és a kölcsönös személyes szimpátia is. Ezek tartják béklyóban mind a hívőket, mind a nem hívőket. Ezek bénítják le az emberek akaratát, hogy nem tudnak tenni semmit a gonosz ellen.

Amikor a vallás és a hatalom (pénzzel párosulva) találkozik, akkor ez az egyveleg mindig a „parázna asszony”, Babilon és Jézabel jelenlétét és uralmát jelenti. Ekkor az emberek nemcsak azzal állnak szemben, amit látnak, hanem láthatatlan szellemi erőkkel is. Ez nemcsak politika, ez nem csupán emberi akarat és elhatározás kérdése. Jézabel hamis tekintélyét, urakodását, s szellemi elnyomását kell legyőzni. Ezt kell nyilvánosan leleplezni és összezúzni. A varázslás ellen kell győzni, a megfélemlítés ellen kell bátran fellépni.

Magyarországon is ez van. A világban ez erősödött meg, ez a szellemiség emel fel fasiszta diktátorokat a „kereszténység” álruhájában. Ezek a báránybőrbe bújt farkasok. A korszak érdekessége, hogy most nem a katolikus anyaszentegyház játssza a főszerepet, s ez abban is látszik, hogy most Amerikában került hatalomra a történelem egyik legsötétebb figurája, akit a protestáns evangéliumi pünkösdi-karizmatikus mozgalom emelt hatalomra. Európa a felvilágosult szabadság állapotában van, de ezek ostroma alatt áll.

Magyarországon ennek képviselője a Hit Gyülekezete, amely korábban ugyanezt vallotta, de végül azonos lett önmagával. Aki látta Németh Sándort, az láthatta Jézabel szellemét. S aki most látja a Hit Gyülekezetét, az látja a „parázna asszonyt”, amely az ATV segítségével a világi politikai viszonyokat manipulálja, mely összefonódott Orbán illiberális rendszerével, a katolicizmussal azonos „keresztény” legitimációt ad az elnyomó és korrupt rendszernek. Milliárdokat zsebel be a zsarnoki hatalomtól, amelynek a támogatója, miközben „ellenzéki” tévét működtet.

A Biblia beszél testi paráznaságról és szellemi paráznaságról, de a kettő közül a szellemit mondja gonoszabbnak. Egy utcasarkon a testét áruló nő prostitúciója meg sem közelíti azt a prostitúciót, amikor egy gyülekezet, egyház szimbiózisba kerül a világi állammal. Amikor egy püspök, pap, vezető lelkész alárírásgyűjtésre (régen kopogtatócédulagyűjtésre) küldi a híveit, politikai pártokkal fonódik össze, és az államot akarja felhasználni hite terjesztésére, az egyházon kívüli emberek erkölcseinek és életmódjának korlátozására. Isten nevében. Ez mindennel ellentétes, amit a Biblia mond.

Mindezt milliárdok bezsebelése mellett. Ez az igazi prostitúció a Biblia szerint. A prostituált ember ott kezdődik, aki eladja a lelkét, a hitét, Isten országát, az Istennel való szövetséget a világi hatalomért, befolyásért, pénzért, állammal való összefonódásért. Ez a prostitúció. Ez a „parázna asszony”, amely a fenevadon ül, ez a Babilon, a Sátán mélysége. A politikai elnyomás ereje pedig ebben áll, ez a varázslás teszi tehetetlenné és rabszolgává a népet.

Magyarországon azok kaptak egyházi státuszt, amely keresztény egyházak, gyülekezetek ezt a keresztény legitimációt a rendszernek megadják. A többiektől elvették az egyházi státuszt. A világ azokat szereti, akik olyanok, mint a világ. A bevett egyházak azok, melyek a Biblia szerint „paráználkodnak a föld királyaival”. Ők Isten és a kereszténység ellenségei. Ezt pedig az emberek nem tudják. Nem lehet ennek a tudásnak a jelentőségét alábecsülni, mert ez az ideológia megbénítja az emberek gondolkodását.

Nem hívők is pozitív érzéseket táplálnak a kereszténységgel szemben. Nem tudják, hogy a pozitív érzéseik Jézus Krisztus pozitív személyiségéből és tanításaiból fakadnak, azonban az állammal szövetségre lépő egyházak ellentétben állnak Jézus Krisztussal, a Sátán szolgái. A kereszténységet tisztelő emberek megnyugodhatnak, hogy ezek Isten ellenségei, nem kell tisztelni őket. És azt a politikai hatalmat sem, amellyel ezek összefonódnak.

Hogy mi a megoldás? Hogyan lehet a fenevadat, a rajta ülő „parázna asszonyt”, Jézabelt és Babilont szellemileg legyőzni? Ahogyan egyszer ez már megtörtént a történelemben. Ezek a gonosz erők nem tudnak ellenállni az igazságnak. Az igazságot kell mondani, le kell leplezni őket, és nem szabad félni. A félelemben van az erejük, a hamis tekintélyben, a rágalmazás és a vádlás, a támadás a fegyverük. A felvilágosodás legyőzte őket. Az igazság, a Bibliából való leleplezés, az Istentől kapott emberi jogok, emberi méltóság bátor képviselete legyőzi őket.

Az igazi kereszténység győzi le őket. Szavukon kell kapni, le kell leplezni őket. A „Jézabel” tombol, ha ellentmondanak neki. A Bibliában nincs ilyen, amit ezek az emberek hirdetnek. Nem lehet senkit megátkozni, nem lehet az egyháznak evilággal összefonódni, szervezett politikai tevékenységet folytatni. Nem lehet egyetlen nemzetet sem a kereszténységgel és a vallással azonosítani. Isten nem gyűlöl. Menekültet különösen nem, de más vallásút sem.

Ki kell állni bátran az igazságért. Nem szabad félni, taktikázni, meghunyászkodni. Jézabel és a „parázna asszony” akar megfélemlíteni. De nem szabad hagyni. Vereségre van ítélve.Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések