Bartus László: Felszentelés

Közzétéve January 09, 2019, 3:18 pm
22 mins

A blaszfémia (istengyalázás) magas foka, amikor egyházi személyek futballstadionokat és más profán helyeket “szentelnek fel”. Ez Isten lejáratása, mert Isten szent, ezek a helyek pedig nem azok. Ezeket nem Istennek szentelik fel, hanem Orbán Viktornak. Ha nem Orbán építtetné őket, nem szentelnék fel. Ebből látszik, hogy Orbán az, aki itt fontos, nem az Isten. Nem lennének Istennek elválasztva. Mert a “szent” ezt jelenti. Ezek pedig nem Istennek, hanem Orbánnak vannak elválasztva, ami egyházi személy részéről istengyalázás.

Az istengyalázás magasabb fokához érkeztünk, amikor már Orbán irodáját is felszentelték. Mintha maga a személy vagy az irodában zajló tevékenység szent lenne. Mostantól ebből az irodából, volt kolostorból irányítják majd a szervezett lopást, az ország szétrablását. Ráhel kapja a legtöbbet. Ebben az irodában hoznak meg és védelmeznek olyan istentelen törvényeket, mint a menekültek, a civilek és hajléktalanok üldözése. Itt határoznak a magyar emberek jogfosztásáról. A felszentelés azt jelenti, hogy ami ebben az irodában zajlik, az Isten nevében és az ő áldásával történik. Ez a legnagyobb istengyalázás.

Orbán Viktor

Vízkereszt. Kármelitákkal a Kármelitában // Epiphany. With Carmelite Monks in the former Carmelite monastery

Az államhatalom birtokosának keresztény színezetű “felszentelése” istenkirályság. Ez varázslás, boszorkányság, mint minden olyan cselekedet, amelyet Isten tekintélyével és Isten nevében tesznek, de valójában nem Istentől van. Az istenkirályság varázslása isteni tekintéllyel ruház fel egy személyt, aki mögött azonban nem Isten áll. Az embereket azonban mindez félelemmel, zavarral tölti el, mert még az olyan hitetlen is óvatosan száll szembe ilyen emberrel, aki nem hiszi, hogy Isten van. Mert hátha. Az emberek lebénulnak tőle, ez az igézés, varázslás.

Az emberek többsége nem tudja, hogy embernek isteni tekintéllyel való felruházása a legutálatosabb bűn, bálványimádás. Akik rájuk tekintenek, lebénulnak. Orbánnak ilyen egyházi felszentelése, isteni tekintéllyel való felruházása nemcsak istengyalázás, hanem polgári értelemben törvénytelen cselekedet is. A népszuverenitás elve szerint az evilági politikai hatalom nem Istentől, hanem a néptől származik. Ez fontos különbség, mert az a hatalom, amely Istentől származik, a nép által nem dönthető meg. Isteni tekintélye van, amelyet minden körülmények között el kell fogadni.

Ez klasszikus módon az állam és az egyház összefonódásának alapja, miszerint az egyház isteni eredettel erősíti meg a világi hatalom képviselőjét, cserébe az egyház tanításait állami erővel kényszerítik a népre. Ennek következményeit és tízmilliókra becsülhető halottainak számát ismerjük. A felvilágosodás terméke a szekularizált állam, amely a hatalmat a néptől származtatja, egy szerződés alapján, amelyet alkotmánynak is nevezhetünk, amelynek alapján a nép számon kérheti a hatalom birtokosát. A tőle származó hatalmat vissza is vonhatja. Istentől eredő hatalommal szemben ezt nem teheti meg.

Kis János népszuverenitásról szóló tanulmánya elején idézi az utolsó érvényes Alkotmányból, hogy „A Magyar Köztársaságban minden hatalom a népé, amely a népszuverenitást választott képviselôi útján, valamint közvetlenül gyakorolja.” Ez a mondat az 1989-es alkotmány élén szerepel, a „független, demokratikus jogállam” kimondása után és „a hatalom erőszakos megszerzésére vagy gyakorlására, illetve kizárólagos birtoklására” irányuló tevékenységek tiltása elôtt. A köztársaság alkotmányos rendjének egyik legfontosabb erkölcsi és politikai elvét rögzíti tehát – írja Kis János. Ez azt is jelenti, hogy a hatalom kizárólagos birtoklása kizárólag Istentől eredeztetett hatalomgyakorlás esetén lehetséges, mert Isten nem osztja meg a hatalmát senkivel, így az általa képviselt uralkodó sem.

A néptől származó hatalom azonban nem lehet kizárólagos és nem lehet abszolút. Nem lehet örök időkig tartó, hanem megosztott, ellenőrzött és korlátozott. Amikor valaki ezt a hatalmat kizárólagossá teszi és azt védelmezi, az erőszaknak minősül, mert a népszuverenitással szembenáll, és azt a népre erőlteti. Ezzel szemben minden polgárnak joga és kötelessége fellépni. Ellenben az Istentől származó hatalommal szemben senkinek nincs joga fellépni. Orbán (illetve az irodája) felszentelése ezt fejezi ki. A “felszentelt” király Istennek elválasztott uralkodó, amit ez az aktus hitelesít.

Orbán illegitim, kizárólag önmaga által elfogadott alaptörvénye is azt mondja, hogy “a közhatalom forrása a nép”, és “a nép a hatalmát választott képviselői útján gyakorolja”. Orbán hatalmának forrása a nép és nem az Isten. Ennélfogva Orbán és irodája isteni felszentelése törvénytelen, alaptörvényellenes is. Nagy hibát követnek el azok, akik nem tulajdonítanak ennek jelentőséget, és azt gondolják, hogy ez csupán üres formális aktus, vallásos bohóckodás, aminek semmiféle jelentősége nincs. Holott ezeknek van csak igazán jelentősége, és enélkül nem lehet megérteni, miért nem kéri számon senki Orbán korlátlan és kizárólagos hatalmát. Ez ugyanis varázslás, hipnózis és mágia, amely megbénítja a népeket.

Ennek a varázslásnak tömegbefolyást gyakorló hatása és funkciója van. A varázslás hamis természetfölötti tekintélyt nyújt földi dolgoknak, isteni tekintéllyel ruházza fel azokat. Ezért az mindig bálványimádás. Ez azt jelenti, hogy valaki mindig Isten helyébe helyezi magát, és az Istennek kijáró tiszteletet követeli meg. Téved, aki azt hiszi, hogy ennek bénító hatása csak azokra van, akik Istenben hisznek. A varázslás ősi és bibliai mintája Lucifer, aki Isten fölé akarta helyezni magát, és saját udvartartást hoz létre, akiknek ő istenük lesz, és akit így szolgálnak. Akik kívül állnak, azok legyőzendő ellenségek, akiket maga alá kell gyűrni, és felettük uralkodni kell.

Ez a modell jön létre, ezt nevezi a szekularizált világ diktátornak. A diktátor varázsló, aki az akaratát hazugságokkal rákényszeríti az emberre. Amikor az ember hallgat a varázsló hazugságaira, igézet alá kerül, és nem tud felszabadulni a varázsló uralma alól. Ennek a helyzetnek tökéletes művészi kifejezése Thomas Mann novellája, a “Mario és a varázsló”, amely egészen véletlenül éppen a fasizmusról szól. Egészen addig tart a hipnózis, amíg “Mario” rá nem jön, hogy milyen hazugság tartja fogva, és ellene kell állnia annak.

Minél többször hódolnak be, minél többször engedelmeskednek a varázsló akaratának, annál jobban az uralma alá kerülnek, és annál nehezebb kijönni alóla. Ez a populista demagóg hazugságok szerepe is, amikor az isteni tekintéllyel rendelkező ember kinyilatkoztat, megosztja az “igét”, amely ezt a mágiát erősíti, és az embereket fogságban tartja. De ne feledjük, hogy a varázslás alapja az isteni tekintéllyel való felruházás, a “felszentelés”.

Hogy megértse az olvasó ennek hatását és működését, emlékeztetünk arra, hogy a lenézett felszentelési aktusnak, amire csak legyintünk, Európa 1500 éves szenvedése volt köszönhető tízmilliók halálával. Ez a hatalom erre épült. A világi hatalom felszentelésére. Két okból fontos megemlíteni a Bibliából a Jelenések Könyvét. Egyrészt bizonyítja, hogy Isten leggyűlöltebb ellensége állam és egyház összefonódása, és a Jelenések Könyvében “Babilonnak” nevezett vallás, amellyel “paráználkodtak (egyesültek, összefonódtak) a föld királyai”, és “a földnek kalmárai az ő dobzódásának erejéből meggazdagodtak”. A lopás, és a hamis vallással összefonódó világi hatalom, mindig együttjár.

Az államhatalom birtokosának isteni tekintélyt nyújtó hamis vallás (“Babilon”) varázslást folytat. A Jelenések Könyve szerint “a te kalmáraid valának a földnek fejedelmei”, vagyis a diktátorok “kalmárkodnak”, üzletelnek a hamis vallás tekintélye által. Majd a Jelenések Könyve azt mondja, “a te bűvöléseidtől (varázslásodtól) eltévelyedtek mind a népek”. Ez az oka és az eszköze annak, hogy a népek megbabonázva, tehetetlenül, eltévelyedve követik ezeket a rendszereket. Ennek következménye pedig az, hogy “És abban prófétáknak és szenteknek vére találtatott, és mindeneknek, a kik megölettek a földön”. Ezeknek a vége halál és gyilkosságok, népirtás, tömeggyilkosság. (Jelenések Könyve 18. fejezet)

Ezt nevezik Jézabel szellemének is. A király mellett álló Jézabel (hamis egyház) irányít, megöli a prófétákat, akik a hamis uralomnak ellene szólnak. Közösen elfoglalják a mások földjét, kisajátítanak mindent. Ez maga az antikrisztus szelleme, Isten leggyűlöltebb ellenfele. Ezért amikor az emberek attól félnek, hogy ellenálljanak egy isteni tekintéllyel felruházott diktátornak, akkor nem tudják, hogy náluk jobban pl. a “keresztény Magyarország” hazugságát csak egy valaki utálja jobban: Isten. S ha ennek ellenállnának, próféták lennének, és Istent szolgálnák ezzel. De az emberek éppen e varázslásnak köszönhetően ezt nem ismerik fel. Nem is értik, hogy miért nincs a lelkükben ellenállás, erő, miért éreznek kimondatlan félelmet. Az igézés, a varázslás, a bűbájosság miatt, ami leuralja, elnyomja, lebénítja és szolgává teszi őket.

Ezért ne gondolja senki, hogy valami érdektelen, nevetséges bohóckodás történt csupán, amikor ennek az istentelen kurafinak felszentelték a dolgozószobáját. Babilon, a “Parázna asszony”, Jézabel, maga az antikrisztus szelleme látogatta meg Orbánt, “szentelte fel”, itatta meg a borával, részegítette le őt és az alattvalóit, ami tévelygésbe viszi a népet, és amelynek vége gyilkolás lesz. Ez az alapképlet. Ezért kellene ez ellen a “felszentelés” ellen tiltakozni, méghozzá a népszuverenitás és az Alkotmány (vagy akár Orbán saját használatú firkálmánya, az érvényben levő alaptörvény) alapján. A liberális demokráciák válsága nem az, hogy az igazságai és az időszerűsége elmúlt volna. A válság oka az, hogy nem használja a jogot, a törvényt, márpedig akkor önmagával hasonlik meg. A demokrácia a jogállam, a törvények uralma.

Végezetül, a tisztánlátás végett csak, tegyünk különbséget a világi és az egyházi hatalomgyakorlás között. A világi hatalom alapja a jog és a törvény, különben diktatúra lesz belőle. A törvény és a jog a hatalom korlátja. Ellenkező esetben az lesz, amit Jézus mondott, hogy evilág fejedelmei uralkodnak az embereken, és ők jótevőiknek mondják őket, az elnyomóikat. Ez a varázslás. Ennek korlátja a jog és a népfelség elve, a népszuverenitás, amely a jogot számon kell kérje. Ha ezt elmulasztja, semmi nem menti meg a diktatúrától, mert a romlott emberi természet önmaga képtelen kontrollálni magát, és istenné akar válni.

Az igazi egyházi hatalom nem a látható egyházi szervezetekben nyilvánul meg, hanem az Isten láthatatlan egyházában, amelynek feje Jézus Krisztus. Akihez minden hívő (emberi és szervezeti közvetítők nélkül) személyesen kapcsolódik. Jézus Krisztus személyesen választ ki embereket különféle feladatokra, akik szolgálnak neki és az embereknek. Aki a legnagyobb akar lenni közületek, az legyen mindenki szolgája, ez az alapelv. Az Isten országa nem evilági módon, hanem fordított elvek alapján működik. Akinek szolgái vannak, és neki szolgálnak, nem ő szolgál, az nem az Istentől van. Hierarchikus egyházi szervezetek nem Jézus Krisztus láthatatlan egyházának mintáját követik. Jézus halászokat hívott el, nem piramisépítőket. Jézus hálót sző, nem piramisokat épít, és nem fáraókat ültet az élükre, hanem a háló és a szeretet köteleivel köti egybe a hívőket.

A kulcsszó mindkét esetben a szolgálat: a néptől eredeztetett világi hatalomban normális esetben a vezetők a népet szolgálják. Ha nem, a nép kötelessége, hogy elkergesse őket. Az egyházi vezető Istentől van a láthatatlan szellemi egyházban, és onnan ismerhető fel, hogy az mindenkit szolgál. Akik nem szolgák, hanem uralkodnak a nép és a hívők fölött a világban és az egyházban, azok törvénysértők, a rend ellen lázadók, törvénytelen hatalmat gyakorolnak. Ebből lesz egyik oldalon Babilon, a “Parázna” egyház, amely lovagol a “fenevadon”, a világi diktatúrán. Ezek összefognak egymással, és elnyomják, megfosztják a szabadságuktól az embereket. Amit együtt folytatnak az varázslás, a nép elbódítása, istentelenség és istengyalázás.

Mario megtalálta a megoldást Cipollával szemben, amelyet nem szó szerint kell venni, de a művészet eszközével azt fejezte ki, hogy a varázslásnak ellene kell állni, nem szabad engedelmeskedni, vissza kell utasítani, és a hamis tekintélyt el kell vetni. Jézabel nyivákolására pedig nem szabad hallgatni, amikor félti a szánkókat, amire aztán nagy ívre tettek. Mario azokat a szánkókat és azt a karácsonyfát elégette volna, mint a hazugság jelképeit. Ezt kellett volna tenni. Ez lett volna az ellenállás a varázslásnak. Amikor ezt nem tették meg, akkor elszállt az erő, elveszítették a mostani fellázadást, a kegyelmi pillanatot, amikor Mario felismerte Cipollát. Ennek a legutóbbi feltámadásnak, tüntetési hullámnak vége, ha valaki nem tudná. Ezért.14 hozzászólás : Bartus László: Felszentelés

 1. Amanda

  January 9th, 2019

  “Ennek a legutóbbi feltámadásnak, tüntetési hullámnak vége, ha valaki nem tudná.”

  Csodálkozom, ha ezt valaki nem tudta előre. Minden évben van egy “na most aztán”. Úgy három napig tart. Van, amikor évente kettő.

  Eleve paradox, hogy ne legyen vége, mert ha elértek volna vele valamit, akkor a következő okokból zuhant volna magába az Univerzum.

  1. Se Dávid Ibolyának, se nekem nem lett volna igazam abban, hogy amíg Gyurcsány Ferenc közéleti szereplő, Magyarország miniszterelnökét *Orbánnak hívják. Márpedig az kizárt, hogy mindketten tévedjünk.

  (*Orbánnak. Hogy az most Viktor-e vagy Ráhel, olyan mindegy. O1K)

  2. Bartus László több jóslata is befuccsolna. Például az (összefoglalom), hogy ezt már vér nélkül nem ússza meg az ország, legalábbis, ha a következő pár évtizednél előbb akar véget vetni neki. Ha a Feriről szóló cikkeket leszámítjuk, az ő jóslatai is olyan maximum pontszám környékén szoktak bejönni, tehát már hárman tévednénk.

  3. Aki esetleg még nem vette volna észre, a német autóipar fontosabb, mint az emberi élet. Legalábbis egyeseknek. A dízel botrány mikor robbant ki? 2015-ben. És még mindig tart. Nem a nyomozás tart még, nem a bírosági tárgyalás, hanem még mindig vonják ki a motorokat a forgalomból. Az ember azt hinné, hogy két hónap alatt kivonják őket, lesittelnek pár embert, és soha többé (= a következő tíz évben) nem történik ilyen. De nem, tovább gyártották a csaló motorokat Angela Merkel szárnyai alatt. Ha nem volna világos, azok a határértékek az emberi életet védik. Illetve védenék, ha ők is úgy gondolnák.

  Na most, a magyar gazdaság három alappillére a külföldre kivándoroltak utalásai, amit O1G végül elrabol (nála landol), az EU-s utalások, ami szintékn O1G zsebében landol, és a német autógyárak, ahol a profit a németeknél landol, a kenőpénzek meg O1G-nél. Ha nem volna világos, Magyarországon azért van még fasiszta diktatúra, mert pár német gyár (már O1G előtt) odatelepült, és most nem hiányzik nekik a felhajtás. Már pár hét vagy hónap termeléskiesés is elfogadhatatlan. Arról nem beszélve, hogy épeszű kormány nem adna nekik olyan adókedvezményt, hogy szinte az ország fizet adót a gyáraknak, és nem adná nekik a legjobb termőföldet, amit elvesznek a gazdáktól, mert normális országban – de még a németeknél is – azon autók helyett élelmiszert termelnek.

  Szóval németeknek maximum annyi baja van a fasiszta Magyarországgal, hogy valamivel előrébb járok náluk a harmadik világháború kirobbantásával (az oroszok ráengedése Európára, és a fasizmus terjesztése által). Ez nyilván nem minden németre igaz, csak akik az EU-t irányítják, azokra sajnos éppen igaz.

  Lassan már minden EU tagállam felszólalt Magyarország = O1G ellen, csak a németek és az olaszok lapítanak, igen, a két háborús szövetséges, ez is milyen érdekes. Na jó, még a lengyelek is, miután O1G-től eltanulták a magánnyugdíjak elrablását. Viszont már a csehek is több kritikát fogalmaztak meg O1G-ről, mint a németek. Lassan Szlovákia is utoléri őket. Vajon miért?

  A világon mindenre van magyarázat. Vagy megtaláljuk, vagy nem. Vagy elfogadjuk, vagy nem. Tegyen mindenki a saját belátása szerint.

  4. Még azért se lesz semmi a tüntetésekből, mert nincsen, akire rá lehetne bízni az országot, és ezt a lelke mélyén mindenki tudja.

  5. Lélek

  Bartus László a varázslat és a vallás felöl közelít. Nekem maradt a pszichológia.

  Azért van ez, mert ehhez van az ország szokva. Ezt tartja a normálisnak.

  A folyton veszekedő/verekedő szülők gyerekei utálják, amit a szüleik művelnek. Ez nyilvánvaló, igaz? Az kevésbé nyilvánvaló, hogy a lelkük mélyén már várják a következő balhét. Mert ahhoz vannak szokva. Az a normális. Onnan tudják, hogy a dolgok mennek a maguk útján. Nem ismerik azt az érzést, hogy lehet balhé nélkül élni.

  Az alkoholisták/szenvedélybetegek gyerekei utálják a függő szüleiket. Aztán rendre alkoholistákkal és szenvedélybetegekkel lépnek kapcsolatba vagy házasságba. (A társfüggés szónak ez a valódi jelentése, és nem az, hogy valaki nem akar egyedül lenni. Nem a társkapcsolattól, mint olyantól függenek, hanem társak a függőségben.)

  O1G azt hozza, amit a magyar ember elvár az országban zajló folyamatoktól. Ezt nem az O1G hívei várják az országtól, hanem szinte mindenki.

  Akik elköltöztek onnan, azok várják el tőle a legjobban. Azért jöttek el. Mert azt gondolják, hogy Magyarország ilyen hely.

  És hát ilyen.

  Reply
  • Elter András

   January 17th, 2019

   “Még azért se lesz semmi a tüntetésekből, mert nincsen, akire rá lehetne bízni az országot, és ezt a lelke mélyén mindenki tudja.” Ez buta babona, és sokan terjesztik. A macskámra jobban rá lehet bízni az országot mint a nácira. És nem csak jobban rá lehet bízni (hisz az még összességében kevés is lehetne), hanem valóban rá lehet bízni. Az a hit, hogy egy országnak kell hogy legyen miniszterelnöke, vagy közt. elnöke, vagy királya, vagy hadseregtábornagya, vagy cárja, az egy nagy faszság. Semmilyen vezetője nem kell, hogy legyen.

   Reply
  • Elter András

   January 17th, 2019

   “O1G azt hozza, amit a magyar ember elvár az országban zajló folyamatoktól. ” Nem igaz. Ahogy a németek sem hitlerre vágytak, úgy a magyarok sem orbánra. Csak ez a két fasz rátukmálta magát a népre.

   Reply
 2. Papp Zoltán

  January 10th, 2019

  Köszönöm a cikkét.

  Reply
 3. Papp Zoltán

  January 10th, 2019

  Pontosabban írását.

  Reply
 4. Mezei László

  January 10th, 2019

  A felszentelésnek nem az a lényege, hogy azok a helyek, amelyeket a pap felszentel, mondjuk Orbán irodája, szentek legyenek, hanem a gonoszt űzik onnan ki, tehát tekinthető egyfajta ördögűzésnek. A probléma csak annyi, hogy amikor belép Orbán az ajtón, egyből megjelenik ott a gonosz.

  Reply
 5. Bogati Lilla

  January 10th, 2019

  Tisztelt olvasók!
  Faluhelyen /elsősorban/a vízkeresztkor történő felszentelés/magánházak felszentelése/ rendszeres néprajzi,az egyházi év menetrendjéhez igazodó hagyomany volt a katolkius helyeken.Az èn nagyszüleim házát is mindig felszentelték.Sőt ez a szokás máig él.En városba nőttem fel,édesanyám lakását is felszentelték.
  Sőt a munkahelyemen/megyei jogú város/ is minden évben felszentelik az irodákat még most is,ha a dolgozók kérik,csak kérni kell,igaz ez nálunkn könnyen megy mert egyházi fenntartásban vagyunk.Hozzáteszem ez a vezetéstől függetlenül kérheti bárki,főnökség nem erősíti és nem is akadályozza ezt az ősi vallásásos népszokás gyakorlását.
  Szóval ez a szokás nem Orbán Viktortól függ és nem azért szentelték fel a munkahelyi irodáját mert ő a miniszterelnök és az sem igaz,hogy másnak nem szentelnék fel az otthonát,akár munkahelyét.Nem tudom, nem végeztem statisztikát,de meglepődnénk,hogy mėg most is milyen sokan gyakorolják ezeket a szokásokat.A szóban forgó szerzetesek is sok helyen végezhetek felszentelést.Ennek a hagyománynak az államhatalomhoz,hatalmi ágak szétválasztásához,Orbánhoz semmi köze.
  Természetesen ennek a népszokásnak nincs köze a bibliai hithez sem,annál inkább ahhoz,hogy az őseink mindent megtettek már így évkezdetkor az egész évi egészség,áldás,biztonság elérése céljából.A katolikus vallás pedig befogadta,beolvasztotta,szinkretizálta őseink szokásait.
  Tisztelettel boldog új évet az olvasóknak!

  Reply
  • Elter András

   January 17th, 2019

   “sőt ez a szokás máig él.” Jó szar szokás, el kell vetni az ilyen hitvány, szemét szokásokat.

   Reply
 6. Bogati Lilla

  January 10th, 2019

  Tisztelt olvasók!
  Faluhelyen /elsősorban/a vízkeresztkor történő felszentelés/magánházak felszentelése/ rendszeres néprajzi,az egyházi év menetrendjéhez igazodó hagyomany volt a katolkius helyeken.Az èn nagyszüleim házát is mindig felszentelték.Sőt ez a szokás máig él.En városba nőttem fel,édesanyám lakását is felszentelték.
  Sőt a munkahelyemen/megyei jogú város/ is minden évben felszentelik az irodákat még most is,ha a dolgozók kérik,csak kérni kell,igaz ez nálunkn könnyen megy mert egyházi fenntartásban vagyunk.Hozzáteszem ez a vezetéstől függetlenül kérheti bárki,főnökség nem erősíti és nem is akadályozza ezt az ősi vallásásos népszokás gyakorlását.
  Szóval ez a szokás nem Orbán Viktortól függ és nem azért szentelték fel a munkahelyi irodáját mert ő a miniszterelnök és az sem igaz,hogy másnak nem szentelnék fel az otthonát,akár munkahelyét.Nem tudom, nem végeztem statisztikát,de meglepődnénk,hogy mėg most is milyen sokan gyakorolják ezeket a szokásokat.A szóban forgó szerzetesek is sok helyen végezhetek felszentelést.Ennek a hagyománynak az államhatalomhoz,hatalmi ágak szétválasztásához,Orbánhoz semmi köze.
  Természetesen ennek a népszokásnak nincs köze a bibliai hithez sem,annál inkább ahhoz,hogy az őseink mindent megtettek már így évkezdetkor az egész évi egészség,áldás,biztonság elérése céljából.Gondoljunk bele,hogy ,hogy az évvégi nepszokások,amikor a sötétség és világosság harcol is a termékenység,egészségvarázslást,a gonosz elűzését,a lányoknak a férjek megtalálását szolgálják,máig.
  A katolikus vallás befogadta,beolvasztotta,szinkretizálta őseink szokásait.
  Tiszrelettel javaslom ezen gondolatok megfontolását is.
  Tisztelettel boldog új évet és jó egészséget az olvasóknak!

  Reply
  • Elter András

   January 17th, 2019

   “Tiszrelettel javaslom ezen gondolatok megfontolását is.” Megfontoltam, arra jutottam, hogy mocsok dolgokat integráltak be, és tartanak fenn a katolikusok. Meg ennek nyomán a Hit Gyülekezete is.

   Reply
 7. Mezei László

  January 10th, 2019

  A felszentelésnek nem az a lényege, hogy azok a helyek, amelyeket a pap felszentel, mondjuk Orbán irodája, szentek legyenek, hanem a gonoszt űzik onnan ki, tehát tekinthető egyfajta ördögűzésnek. A probléma csak annyi, hogy amikor belép Orbán az ajtón, egyből megjelenik ott a gonosz. A felszentelt király is keverés. Annak idején, a középkorban nem úgy szentelték fel a királyokat, mint most Orbán irodáját. Hanem úgy, mint a püspököket. Lényegében püspökké szentelték, és Ő lett a legfőbb kegyúr. Tehát átvette a király a pásztorbotot, és az esztergomi érsek szent olajjal kente fel. Az, hogy az irodaszentelés varázslat, hókuszpókusz, ez végül is igaz, de ezt fehér mágiának hívják a fekete mágiával ellentétben. Egyébként a legtöbb ilyen felszentelőpap ördögűző pap. Legtöbbször Jezsuita. Ezt onnan lehet tudni, hogy a neve után van írva, hogy SJ. A félreértések elkerülése végett közlöm, hogy nem vagyok orbánista, csak a tárgyi tévedéseket igazítom helyre. Szeretem Bartus Úr cikkeit, mert egy nagyon jó tollú újságírónak tartom, aki az igazat írja. Csak ezek a teológiai jellegű dolgok sajnos nem erősségei. 🙂

  Reply
 8. Bogati Lilla

  January 10th, 2019

  Tisztelt olvasók!
  Faluhelyen /elsősorban/a vízkeresztkor történő felszentelés/magánházak felszentelése/ rendszeres néprajzi,az egyházi év menetrendjéhez igazodó hagyomany volt a katolkius helyeken.Az èn nagyszüleim házát is mindig felszentelték.Sőt ez a szokás máig él.En városba nőttem fel,édesanyám lakását is felszentelték.
  Sőt a munkahelyemen/megyei jogú város/ is minden évben felszentelik az irodákat még most is,ha a dolgozók kérik,csak kérni kell,igaz ez nálunkn könnyen megy mert egyházi fenntartásban vagyunk.Hozzáteszem ez a vezetéstől függetlenül kérheti bárki,főnökség nem erősíti és nem is akadályozza ezt az ősi vallásásos népszokás gyakorlását.
  Szóval ez a szokás nem Orbán Viktortól függ és nem azért szentelték fel a munkahelyi irodáját mert ő a miniszterelnök és az sem igaz,hogy másnak nem szentelnék fel az otthonát,akár munkahelyét.Nem tudom, nem végeztem statisztikát,de meglepődnénk,hogy mėg most is milyen sokan gyakorolják ezeket a szokásokat.A szóban forgó szerzetesek is sok helyen végezhetek felszentelést.Ennek a hagyománynak az államhatalomhoz,hatalmi ágak szétválasztásához,Orbánhoz semmi köze.
  Természetesen ennek a népszokásnak nincs köze a bibliai hithez sem,annál inkább ahhoz,hogy az őseink mindent megtettek már így évkezdetkor az egész évi egészség,áldás,biztonság elérése céljából.Gondoljunk bele,hogy ,hogy az évvégi nepszokások,amikor a sötétség és világosság harcol is a termékenység,egészségvarázslást,a gonosz elűzését,a lányoknak a férjek megtalálását szolgálják,máig.
  A katolikus vallás szinkretizálta őseink szokásait.
  Tisztelettel boldog új évet és jó egészséget az olvasóknak!

  Reply
 9. Bogati Lilla

  January 10th, 2019

  Tisztelt olvasók!

  A vízkeresztkor zajló házszentelések hagyományos népszokások,melyek a katolikus videkeken, elsősorban,de nem kizárólag faluhelyen divatosak.Kapcsolódnak az évvégi,éveleji egészségvarázsláshoz,el kellett űzni a hagyományok szsrint a gonoszt,a fénynek győzni kellett a sötétség felett.
  Ennek az egyház/katolikus felekezet/által támogatott néppszokásnak semmi köze Orbánhoz,allamhatalomhoz,hatalmi ágak szétválasztásához.

  Reply
  • Elter András

   January 17th, 2019

   “Ennek az egyház/katolikus felekezet/által támogatott néppszokásnak semmi köze Orbánhoz,allamhatalomhoz,hatalmi ágak szétválasztásához.” Ennek a mostani felszentelésnek van köze orbánhoz, mert a katolikus pap most orbánra való tisztelettel végez el fasiszta istenkáromlást.

   Reply

Szóljon hozzá

 • (nyilvánosan ez nem jelenik meg)