2024, június18, kedd
KezdőlapVéleményBartus László: Koporsó Magyarország felett

Bartus László: Koporsó Magyarország felett

-

Nem is lehetne beszédesebb üzenete Orbán Viktornak Magyarország népéhez 2019-re. A lopva eltávolított Nagy Imre-szobor helyére gigantikus méretű antiszemita emlékmű kerül, amelynek tetején kőkoporsó áll. Ez Orbán Viktor ajándéka Magyarországnak az új esztendőre. Egy koporsó.

Hatalmas koporsó lebeg majd Magyarország felett, amely figyelmeztet és fenyeget. Halál azokra, akik a Horthy-rendszer által megtestesített, Orbán által feltámasztott, „keresztény-nemzeti” Magyarországnak ellenállnak.

A rendszer az egyesített „keresztény” és „nemzeti” eszme nevében elpusztít mindent, ami jogot, önrendelkezést és szabad választást akar a népnek. Magyarország az alaptörvény preambulumában rögzített „keresztény-nemzeti” identitással azonos. Minden, ami ezt megkérdőjelezi, idegen, magyarellenes ellenség. Ez az identitás megköveteli, hogy e népet csak ennek az eszmének a képviselői vezethessék, és az országot ennek az eszmének alávessék. Ennek a vezetésnek Istentől rendelt küldetése van, ezért csak ez a vezetés lehet legitim. Mióta az alaptörvény létezik, ez kizárja demokratikus és szabad választás lehetőségét, bárki más legitim győzelmét.

Minden társadalmi eszme, elv, ideológia, amely ezt megkérdőjelezi, magyarellenes, nemzetellenes, keresztényellenes. Minden más a magyar identitást és kultúrát megsemmisítő törekvés, amely felszámolja a történelmi Magyarországgal való folytonosságot és kivágja a magyarság gyökereit. Ez az emlékmű arról szól, hogy a „keresztény-nemzeti” Magyarország ezeket az ellenséges erőket elpusztítja, mert a Sors és a Gondviselés ezt rendeli. Magyarországnak Istentől rendelt küldetése az, hogy „magyar” legyen. A nemzet gyökerei az állammal összefonódott vallásban vannak, amelyet a nemzet autentikus vezetőinek az országra kell kényszeríteniük, ahogy tette ezt István király, akit ezért „szentté” is avattak.

A magyar identitás egy hazugság

Az ország fölé emelendő koporsó üzenetének megértéséhez tudni kell, hogy ez miért a magyarság létkérdése a horthysták szerint. A vallással összefonódott állam a „Szent Koronában” ölt testet, amelyet Hartvik püspök legendája szerint egy angyal szavára Isten akaratából a római pápa adott az első magyar királynak. Ez a „keresztény” magyar államiság forrása, Orbán uralkodásának alapja. Ez a legenda azonban hamis. Egy aktuálpolitikai helyzetben keletkezett kitaláció, amely Könyves Kálmán megrendelésére készült, és szándékos történelemhamisítás.

A történelmi tény az, hogy a magyar korona nem a pápától, hanem a bizánci császártól származik. A latin elemek később kerültek rá. Nem István király kapta, hanem jóval később került Magyarországra. A „Szent Korona”-ként tisztelt ékszer soha nem volt István király fején. Nem is lehetett, mert akkor még nem is létezett. Ez egy női korona volt. A „Szent Korona”-nak semmi köze a magyar államisághoz. A rendszer alaptörvényének alapja egy hazugság. Márpedig ez a hamis legenda a „keresztény-nemzeti” identitás alapja.

Ennélfogva az egész „keresztény-nemzeti” identitás hamis. A „keresztény-nemzeti” állameszme hazugság. Magyarország nem kapott semmiféle vallási és nacionalista küldetést. Ennek az eszmének a képviselői nem Istentől rendelt vezetői a népnek. Orbánnak nem Istentől rendelt feladata a feudális, tekintélyelvű elnyomás, ennek a hamis eszmének a terjesztése, a hódítás, uralkodás. Ellenkezőleg. A „magyar”, mint olyan, nem keresztény. Magyarország nem keresztény ország, mert keresztény ország nem létezik, a „keresztény állam” fogalmilag kizárt. Ilyen nincs a Bibliában. A kereszténység soha nem fonódhat össze a világi hatalommal. Isten Országa nem evilágból való.

Mégis, ennek a hazug eszmének a nevében nyomták el saját urai és királyai a magyarokat. Ez a hazug eszme vezette a magyarokat a történelmi tragédiáiba. Ennek a hazug eszmének a nevében követte el Magyarország történelme legsúlyosabb bűnét, a magyar holokausztot. Enek során félmillió magyar zsidót küldött a Horthy Miklós által kinevezett legitim és törvényes magyar kormány a haláltáborokba. Ebben fejeződött ki a „keresztény-nemzeti” állameszme esszenciája. Orbán Viktor ma ugyanennek az eszmének a nevében kormányoz, uralkodik. Ennek jelképe a Vértanúk terére kerülő emlékmű koporsója.

A magyar átok

Egy hazugság rabjai azok, akik ezt az eszmét elhiszik, ennek nevében kormányoznak. Akik ennek nevében feljogosítva érzik magukat arra, hogy az ország fölött uralkodjanak. Téveszme foglyai, akik eszmei, politikai ellenfeleiket ennek alapján a magyarság ellenségének nevezik. Hamis tudat rabjai. Minden diktátor elmebeteg, valamilyen téveszme foglya, amelynek milliók lesznek áldozatai. A „keresztény-nemzeti” Magyarország, a „keresztény-nemzeti” identitás, ugyanilyen téveszme. Ennek a téveszmének temetetlen hullák tömegei és koporsók szegélyezik az útját.

Ez a történelmi hazugság a magyar átok, a magyar tragédiák gyökere. Ez a szenvedések forrása, az elnyomás alapja, sok százados jobbágyság, jogfosztottság, elmaradottság oka.

Más országoknak is születtek a történelemben vagy a romantika korszakában pogány, kultikus vagy keresztény eredetmítoszai, de a civilizált országok különbséget tudtak tenni idővel álmok és realitás, mítosz és valóság, néphagyomány (irodalom) és történelmi tények között.

Épeszű emberek és népek ma már nem a Kalevalából vagy a Gilgames-eposzból származtatják magukat. A magyarok kisebbségi komplexusa nem enyhül, szükségük van ezekre a legendákra. A magyaroknak nincs más identitása, mint a pogány turul, sumér, szkíta és „keresztény” legendák keveredése és együttélése. Nem elég az a tény, hogy ez a nép egy nyelvet beszél, közös kultúrája van, létező, önálló nemzet, amely az emberi méltóságot, az egyének jogait, a szabadságot a legfőbb értéknek tartja. Misztikus kiválasztottságra és küldetésre van szüksége az önbecsüléshez.

Mindez homályt hoz az emberek agyára, hamis tudatot hoz létre, amely félreértelmezi a valóságot. Nem létező dolgok, irracionális hazugságok irányítják a gondolkodásukat, az érzelmeiket és a cselekedeteiket. Egyesek ölni tudnának érte, mert ha ezt elveszik tőlük, úgy érzik, nem marad semmijük. A büszkeségük forrásai ezek a hazugságok: István királyról, koronáról, pápáról, kiválasztottságról. A sötét középkor.

A magyarokat a hamis legenda egy bálványimádó valláshoz kapcsolta. A kereszténységet sem ismerték meg. Ezért tudnak hazug legendákkal uralmat venni felettük. Ez a magyar lélek korlátja, a bénító erő. Ez a butaság gyökere, ebből fakad a magyarok kisebbrendűségi érzése, amelynek oka a hamis identitás. Emiatt féltékenyek a zsidókra, akiket ilyen bálványimádó hazugság nem kötöz meg, ezért kreatívabbak, szabadabbak és sikeresebbek. A hazug pátosszal szemben tiszteletlenek és szabadok. Emiatt lesz a bizonyítási kényszerből gyilkos ideológia.

Zombik és szörnyetegek

A koporsó a Koppányt felnégyelő István király fenyegetése, akinek helyébe képzelték magukat a horthysta kacagányos szörnyetegek (az emlékmű avatása olyan volt, mint egy álarcos bál, mintha vámpírok vagy zombik támadtak volna fel több száz év után). De míg István a német-római császársághoz, Horthy a náci Németországhoz, Orbán átmenetileg a barbár kelethez kapcsolja Magyarországot, amíg nem tudja oroszok és a szélsőjobb segítségével Európát visszavinni a felvilágosodás előtti „keresztény” sötétségbe. Mert az ő hatalmának a liberális demokratikus Nyugat fenyegetést jelent. A németek liberálisok, nem nácik, Orbán szerint még a német kereszténydemokraták sem kereszténydemokraták, mert nem antiliberális fasiszták. Ha nyer a szélsőjobb, és a fasizmust elnevezi kereszténységnek, akkor lehet újra szövetséges.

A mai „Nyugat” nem „keresztény-nemzeti” hazugságokon, hanem a felvilágosodás, a racionalizmus, a liberális demokrácia talaján áll, amely éppen a „keresztény Európa” szörnyűségeivel szemben jött létre. Ez a valódi kereszténységhez legközelebb álló államforma, amely a búza és a konkoly példázatának megfelelően szabad választást enged. A „keresztény-nemzeti” állam a konkoly szaggatásának ürügyén a búzát szaggatja. A liberális demokrácia összhangban áll Jézus példázatával, a Biblia államelméletével. Jogot ad a jóra és a rosszra, mert a szabadság Istentől van. A rossz választásának szabadsága is.

A koporsó fenyegetés az Istentől kapott szabadsággal szemben, amit a liberalizmus védelmez. Az emlékmű a bolsevizmust (és a liberalizmust) legyőző „keresztény-nemzeti” Magyarországot dicsőíti. A „keresztény-nemzeti” eszme összekapcsolja a bolsevizmust és a liberalizmust, mint közös ellenséget, amelyet a zsidók szimbolizálnak és testesítenek meg. Hitler innen vette át a bolsevizmus és a liberalizmus azonosítását a zsidókkal. Ez a zsidó világ-összeesküvés két formája.

Ez is mutatja, hogy a „keresztény-nemzeti” eszme ördögi. Az igazi kereszténység a zsidó hit beteljesedése, keresztény nem lehet antiszemita. Márpedig a „keresztény-nemzeti” eszme az. Ezért, aki ellenkezik a „keresztény-nemzeti” identitással, az vagy zsidó (Soros), vagy zsidóbérenc (a Soros-hálózat tagja). Nem magyar, tehát ellenség. Nekik szól a koporsó. Az ízlésromboló, borzalmas, giccses „Nemzeti Vértanúk Emlékműve” csak látszólag szól a vörösterror áldozatairól. Nem emlékezés, hanem az ellenség felett aratott győzelem dicsőítése. Fenyegetés. Így jár a „keresztény-nemzeti” Magyarország minden ellensége.

Erre utal az emlékmű hátoldalán látható izmos férfialak, a „magyar Dávid”, a „keresztény magyarság” jelképe, aki legyőzi a sárkányt, a bolsevizmust (másik formájában a liberalizmust), a „zsidó” eszméket, a „keresztény-nemzeti” eszme, a magyarság ellenségeit: a zsidókat és a „zsidóbérenceket”. Mindazokat, akik jogot és szabadságot követelnek a népnek, szabad választásokat a „keresztény-nemzeti” kiválasztottsággal és istenkirálysággal szemben. Nekik lebeg az ország felett a koporsó.

Image result for nemzeti vértanúk emlékműve

Orbán Horthyt másolja

Orbán nem talált fel semmit a „korlátozott demokrácia” vs. „korlátozott diktatúra” modellel, mert a Horthy-rendszer ugyanez volt. Ennek alapja Semjén kedvence, Szent Ágoston (aki az egyház és az állam összefonódásának atyja, a katolicizmus nevű vallás alapítója), aki szerint a kereszténységnek ellenálló zsidókat nem kell megölni, hanem csak jogaiktól kell megfosztani őket. Földönfutók, jogtalanok legyenek, mint Káin. A „keresztény-nemzeti” eszme alapjául szolgáló vallás szerint az istengyilkos zsidók megölték a keresztény Messiást, ahogy Káin megölte Ábelt. Büntetésük legyen ugyanaz, mint Káiné.

Ez az alapja a nácik és a „keresztény-nemzeti” antiszemiták közötti különbségnek. A különbség az, hogy a „keresztény-nemzeti” fasizmus módszere a numerus clausus, a nácizmus módszere Auschwitz. De láthattuk, hogy a kettő találkozott, a numerus clausus nem a vége, hanem az előkészítője a magyar holokausztnak. Ahogy a történelemben sem „sikerült” soha megállni Szent Ágoston tanításánál. Bizonyíték erre a zsidók elleni pogromok, a középkori gettók, a máglyák, a fehérterror és maga a holokauszt. A zsidó, a bolsevik és a liberális felcserélhető fogalmak. A komcsizásuk és az illiberalizmusuk zsidózás.

Az a koporsó nem a gyász, hanem a győzelem, a diadal koporsója. Abba a koporsóba kerültek szimbolikusan hét évvel az avatás után a kamenyec-podolszkiji tömeggyilkosság zsidó áldozatai, akiket Orbán példaképe, Horthy rendszere adott át a gyilkosoknak. Abba a koporsóba kerültek a Horthy törvényes keresztény kormánya által haláltáborba küldött zsidók. Azok is, akiket a gázkamrákban elégettek, azok is, akiket tömegsírokba dobáltak. Ez a koporsó újra itt van.

De közvetve ebbe a koporsóba került Nagy Imre is, aki a szovjet kommunista diktatúra ellen állt ki, amely a „keresztény-nemzeti” Magyarország és náci szövetségeseinek népirtása miatt foglalta el az országot. Ezért a kommunista diktatúráért is a „keresztény-nemzeti” eszme és a „Szent Korona” hazugsága felel.

Koporsótól koporsóig

Orbán politikai pályafutása koporsótól koporsóig ível, a diktatúra áldozatai koporsójától a népirtók koporsójáig, akikkel ideológiailag azonos oldalra állt. Nagy Imre, a diktatúra áldozata neki már nem mártír. Nagy Imre ugyanis nem a „keresztény-nemzeti” fasizmusért, hanem egy szabad, demokratikus Magyarországért halt meg, ami egy „keresztény-nacionalista” fasisztának elfogadhatatlan. Nincs döbbenetesebb, nincs sötétebb aljasság, minthogy a tömeggyilkosok koporsóját emeli Orbán Magyarország fölé, és azzal fenyegeti a népét. Magyarország legsötétebb korszkát idézi meg és hozza vissza.

Orbán szokásától eltérően még nem nevezte el a 2019-es évet. Javasoljuk, hogy ez a mostani legyen a „Koporsó Éve”, ami új fejezetet nyit a legújabb keresztényfasiszta diktatúra, a NER történetében. Most jelent meg a színpadon „a” koporsó. És ha egy koporsó megjelenik a színpadon, abba valaki(k)nek bele kell feküdnie. Még mielőtt az előadás véget ér.

A második világháború előtt voltak egyesek, akik tudtak olvasni a jelekből. Közülük sokan még ma is élnek. Rokonaik, a barátaik jelképesen ott vannak abban a koporsóban, amelyet hamarosan Budapest fölé emelnek. Az új kormányzó már beköltözött a „keresztény-nemzeti” királyi Várba. Hamarosan követi a „Szent Korona”. A Kossuth tér már visszanyerte 1944-es állapotát, amikor ez az eszme a virágkorát élte és a deportálásokkal lényegileg csúcspontjára jutott.

A jogi keretek megteremtődtek, a díszlet készen áll, a szereplők a helyükön, a forgatókönyv és a szövegkönyv ismert. A koporsó pedig előre jelzi a véget. Ez a nemzet koporsója. A nézőtér megtelt. Kezdődhet az előadás.Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések