Bartus László: Koporsó Magyarország felett

Közzétéve December 30, 2018, 7:41 pm
23 mins

Nem is lehetne beszédesebb üzenete Orbán Viktornak Magyarország népéhez 2019-re. A lopva eltávolított Nagy Imre-szobor helyére gigantikus méretű antiszemita emlékmű kerül, amelynek tetején kőkoporsó áll. Ez Orbán Viktor ajándéka Magyarországnak az új esztendőre. Egy koporsó.

Hatalmas koporsó lebeg majd Magyarország felett, amely figyelmeztet és fenyeget. Halál azokra, akik a Horthy-rendszer által megtestesített, Orbán által feltámasztott, “keresztény-nemzeti” Magyarországnak ellenállnak.

A rendszer az egyesített “keresztény” és “nemzeti” eszme nevében elpusztít mindent, ami jogot, önrendelkezést és szabad választást akar a népnek. Magyarország az alaptörvény preambulumában rögzített “keresztény-nemzeti” identitással azonos. Minden, ami ezt megkérdőjelezi, idegen, magyarellenes ellenség. Ez az identitás megköveteli, hogy e népet csak ennek az eszmének a képviselői vezethessék, és az országot ennek az eszmének alávessék. Ennek a vezetésnek Istentől rendelt küldetése van, ezért csak ez a vezetés lehet legitim. Mióta az alaptörvény létezik, ez kizárja demokratikus és szabad választás lehetőségét, bárki más legitim győzelmét.

Minden társadalmi eszme, elv, ideológia, amely ezt megkérdőjelezi, magyarellenes, nemzetellenes, keresztényellenes. Minden más a magyar identitást és kultúrát megsemmisítő törekvés, amely felszámolja a történelmi Magyarországgal való folytonosságot és kivágja a magyarság gyökereit. Ez az emlékmű arról szól, hogy a “keresztény-nemzeti” Magyarország ezeket az ellenséges erőket elpusztítja, mert a Sors és a Gondviselés ezt rendeli. Magyarországnak Istentől rendelt küldetése az, hogy “magyar” legyen. A nemzet gyökerei az állammal összefonódott vallásban vannak, amelyet a nemzet autentikus vezetőinek az országra kell kényszeríteniük, ahogy tette ezt István király, akit ezért “szentté” is avattak.

A magyar identitás egy hazugság

Az ország fölé emelendő koporsó üzenetének megértéséhez tudni kell, hogy ez miért a magyarság létkérdése a horthysták szerint. A vallással összefonódott állam a “Szent Koronában” ölt testet, amelyet Hartvik püspök legendája szerint egy angyal szavára Isten akaratából a római pápa adott az első magyar királynak. Ez a “keresztény” magyar államiság forrása, Orbán uralkodásának alapja. Ez a legenda azonban hamis. Egy aktuálpolitikai helyzetben keletkezett kitaláció, amely Könyves Kálmán megrendelésére készült, és szándékos történelemhamisítás.

A történelmi tény az, hogy a magyar korona nem a pápától, hanem a bizánci császártól származik. A latin elemek később kerültek rá. Nem István király kapta, hanem jóval később került Magyarországra. A “Szent Korona”-ként tisztelt ékszer soha nem volt István király fején. Nem is lehetett, mert akkor még nem is létezett. Ez egy női korona volt. A “Szent Korona”-nak semmi köze a magyar államisághoz. A rendszer alaptörvényének alapja egy hazugság. Márpedig ez a hamis legenda a “keresztény-nemzeti” identitás alapja.

Ennélfogva az egész “keresztény-nemzeti” identitás hamis. A “keresztény-nemzeti” állameszme hazugság. Magyarország nem kapott semmiféle vallási és nacionalista küldetést. Ennek az eszmének a képviselői nem Istentől rendelt vezetői a népnek. Orbánnak nem Istentől rendelt feladata a feudális, tekintélyelvű elnyomás, ennek a hamis eszmének a terjesztése, a hódítás, uralkodás. Ellenkezőleg. A “magyar”, mint olyan, nem keresztény. Magyarország nem keresztény ország, mert keresztény ország nem létezik, a “keresztény állam” fogalmilag kizárt. Ilyen nincs a Bibliában. A kereszténység soha nem fonódhat össze a világi hatalommal. Isten Országa nem evilágból való.

Mégis, ennek a hazug eszmének a nevében nyomták el saját urai és királyai a magyarokat. Ez a hazug eszme vezette a magyarokat a történelmi tragédiáiba. Ennek a hazug eszmének a nevében követte el Magyarország történelme legsúlyosabb bűnét, a magyar holokausztot. Enek során félmillió magyar zsidót küldött a Horthy Miklós által kinevezett legitim és törvényes magyar kormány a haláltáborokba. Ebben fejeződött ki a “keresztény-nemzeti” állameszme esszenciája. Orbán Viktor ma ugyanennek az eszmének a nevében kormányoz, uralkodik. Ennek jelképe a Vértanúk terére kerülő emlékmű koporsója.

A magyar átok

Egy hazugság rabjai azok, akik ezt az eszmét elhiszik, ennek nevében kormányoznak. Akik ennek nevében feljogosítva érzik magukat arra, hogy az ország fölött uralkodjanak. Téveszme foglyai, akik eszmei, politikai ellenfeleiket ennek alapján a magyarság ellenségének nevezik. Hamis tudat rabjai. Minden diktátor elmebeteg, valamilyen téveszme foglya, amelynek milliók lesznek áldozatai. A “keresztény-nemzeti” Magyarország, a “keresztény-nemzeti” identitás, ugyanilyen téveszme. Ennek a téveszmének temetetlen hullák tömegei és koporsók szegélyezik az útját.

Ez a történelmi hazugság a magyar átok, a magyar tragédiák gyökere. Ez a szenvedések forrása, az elnyomás alapja, sok százados jobbágyság, jogfosztottság, elmaradottság oka.

Más országoknak is születtek a történelemben vagy a romantika korszakában pogány, kultikus vagy keresztény eredetmítoszai, de a civilizált országok különbséget tudtak tenni idővel álmok és realitás, mítosz és valóság, néphagyomány (irodalom) és történelmi tények között.

Épeszű emberek és népek ma már nem a Kalevalából vagy a Gilgames-eposzból származtatják magukat. A magyarok kisebbségi komplexusa nem enyhül, szükségük van ezekre a legendákra. A magyaroknak nincs más identitása, mint a pogány turul, sumér, szkíta és “keresztény” legendák keveredése és együttélése. Nem elég az a tény, hogy ez a nép egy nyelvet beszél, közös kultúrája van, létező, önálló nemzet, amely az emberi méltóságot, az egyének jogait, a szabadságot a legfőbb értéknek tartja. Misztikus kiválasztottságra és küldetésre van szüksége az önbecsüléshez.

Mindez homályt hoz az emberek agyára, hamis tudatot hoz létre, amely félreértelmezi a valóságot. Nem létező dolgok, irracionális hazugságok irányítják a gondolkodásukat, az érzelmeiket és a cselekedeteiket. Egyesek ölni tudnának érte, mert ha ezt elveszik tőlük, úgy érzik, nem marad semmijük. A büszkeségük forrásai ezek a hazugságok: István királyról, koronáról, pápáról, kiválasztottságról. A sötét középkor.

A magyarokat a hamis legenda egy bálványimádó valláshoz kapcsolta. A kereszténységet sem ismerték meg. Ezért tudnak hazug legendákkal uralmat venni felettük. Ez a magyar lélek korlátja, a bénító erő. Ez a butaság gyökere, ebből fakad a magyarok kisebbrendűségi érzése, amelynek oka a hamis identitás. Emiatt féltékenyek a zsidókra, akiket ilyen bálványimádó hazugság nem kötöz meg, ezért kreatívabbak, szabadabbak és sikeresebbek. A hazug pátosszal szemben tiszteletlenek és szabadok. Emiatt lesz a bizonyítási kényszerből gyilkos ideológia.

Zombik és szörnyetegek

A koporsó a Koppányt felnégyelő István király fenyegetése, akinek helyébe képzelték magukat a horthysta kacagányos szörnyetegek (az emlékmű avatása olyan volt, mint egy álarcos bál, mintha vámpírok vagy zombik támadtak volna fel több száz év után). De míg István a német-római császársághoz, Horthy a náci Németországhoz, Orbán átmenetileg a barbár kelethez kapcsolja Magyarországot, amíg nem tudja oroszok és a szélsőjobb segítségével Európát visszavinni a felvilágosodás előtti “keresztény” sötétségbe. Mert az ő hatalmának a liberális demokratikus Nyugat fenyegetést jelent. A németek liberálisok, nem nácik, Orbán szerint még a német kereszténydemokraták sem kereszténydemokraták, mert nem antiliberális fasiszták. Ha nyer a szélsőjobb, és a fasizmust elnevezi kereszténységnek, akkor lehet újra szövetséges.

A mai “Nyugat” nem “keresztény-nemzeti” hazugságokon, hanem a felvilágosodás, a racionalizmus, a liberális demokrácia talaján áll, amely éppen a “keresztény Európa” szörnyűségeivel szemben jött létre. Ez a valódi kereszténységhez legközelebb álló államforma, amely a búza és a konkoly példázatának megfelelően szabad választást enged. A “keresztény-nemzeti” állam a konkoly szaggatásának ürügyén a búzát szaggatja. A liberális demokrácia összhangban áll Jézus példázatával, a Biblia államelméletével. Jogot ad a jóra és a rosszra, mert a szabadság Istentől van. A rossz választásának szabadsága is.

A koporsó fenyegetés az Istentől kapott szabadsággal szemben, amit a liberalizmus védelmez. Az emlékmű a bolsevizmust (és a liberalizmust) legyőző “keresztény-nemzeti” Magyarországot dicsőíti. A “keresztény-nemzeti” eszme összekapcsolja a bolsevizmust és a liberalizmust, mint közös ellenséget, amelyet a zsidók szimbolizálnak és testesítenek meg. Hitler innen vette át a bolsevizmus és a liberalizmus azonosítását a zsidókkal. Ez a zsidó világ-összeesküvés két formája.

Ez is mutatja, hogy a “keresztény-nemzeti” eszme ördögi. Az igazi kereszténység a zsidó hit beteljesedése, keresztény nem lehet antiszemita. Márpedig a “keresztény-nemzeti” eszme az. Ezért, aki ellenkezik a “keresztény-nemzeti” identitással, az vagy zsidó (Soros), vagy zsidóbérenc (a Soros-hálózat tagja). Nem magyar, tehát ellenség. Nekik szól a koporsó. Az ízlésromboló, borzalmas, giccses “Nemzeti Vértanúk Emlékműve” csak látszólag szól a vörösterror áldozatairól. Nem emlékezés, hanem az ellenség felett aratott győzelem dicsőítése. Fenyegetés. Így jár a “keresztény-nemzeti” Magyarország minden ellensége.

Erre utal az emlékmű hátoldalán látható izmos férfialak, a “magyar Dávid”, a “keresztény magyarság” jelképe, aki legyőzi a sárkányt, a bolsevizmust (másik formájában a liberalizmust), a “zsidó” eszméket, a “keresztény-nemzeti” eszme, a magyarság ellenségeit: a zsidókat és a “zsidóbérenceket”. Mindazokat, akik jogot és szabadságot követelnek a népnek, szabad választásokat a “keresztény-nemzeti” kiválasztottsággal és istenkirálysággal szemben. Nekik lebeg az ország felett a koporsó.

Image result for nemzeti vértanúk emlékműve

Orbán Horthyt másolja

Orbán nem talált fel semmit a “korlátozott demokrácia” vs. “korlátozott diktatúra” modellel, mert a Horthy-rendszer ugyanez volt. Ennek alapja Semjén kedvence, Szent Ágoston (aki az egyház és az állam összefonódásának atyja, a katolicizmus nevű vallás alapítója), aki szerint a kereszténységnek ellenálló zsidókat nem kell megölni, hanem csak jogaiktól kell megfosztani őket. Földönfutók, jogtalanok legyenek, mint Káin. A “keresztény-nemzeti” eszme alapjául szolgáló vallás szerint az istengyilkos zsidók megölték a keresztény Messiást, ahogy Káin megölte Ábelt. Büntetésük legyen ugyanaz, mint Káiné.

Ez az alapja a nácik és a “keresztény-nemzeti” antiszemiták közötti különbségnek. A különbség az, hogy a “keresztény-nemzeti” fasizmus módszere a numerus clausus, a nácizmus módszere Auschwitz. De láthattuk, hogy a kettő találkozott, a numerus clausus nem a vége, hanem az előkészítője a magyar holokausztnak. Ahogy a történelemben sem “sikerült” soha megállni Szent Ágoston tanításánál. Bizonyíték erre a zsidók elleni pogromok, a középkori gettók, a máglyák, a fehérterror és maga a holokauszt. A zsidó, a bolsevik és a liberális felcserélhető fogalmak. A komcsizásuk és az illiberalizmusuk zsidózás.

Az a koporsó nem a gyász, hanem a győzelem, a diadal koporsója. Abba a koporsóba kerültek szimbolikusan hét évvel az avatás után a kamenyec-podolszkiji tömeggyilkosság zsidó áldozatai, akiket Orbán példaképe, Horthy rendszere adott át a gyilkosoknak. Abba a koporsóba kerültek a Horthy törvényes keresztény kormánya által haláltáborba küldött zsidók. Azok is, akiket a gázkamrákban elégettek, azok is, akiket tömegsírokba dobáltak. Ez a koporsó újra itt van.

De közvetve ebbe a koporsóba került Nagy Imre is, aki a szovjet kommunista diktatúra ellen állt ki, amely a “keresztény-nemzeti” Magyarország és náci szövetségeseinek népirtása miatt foglalta el az országot. Ezért a kommunista diktatúráért is a “keresztény-nemzeti” eszme és a “Szent Korona” hazugsága felel.

Koporsótól koporsóig

Orbán politikai pályafutása koporsótól koporsóig ível, a diktatúra áldozatai koporsójától a népirtók koporsójáig, akikkel ideológiailag azonos oldalra állt. Nagy Imre, a diktatúra áldozata neki már nem mártír. Nagy Imre ugyanis nem a “keresztény-nemzeti” fasizmusért, hanem egy szabad, demokratikus Magyarországért halt meg, ami egy “keresztény-nacionalista” fasisztának elfogadhatatlan. Nincs döbbenetesebb, nincs sötétebb aljasság, minthogy a tömeggyilkosok koporsóját emeli Orbán Magyarország fölé, és azzal fenyegeti a népét. Magyarország legsötétebb korszkát idézi meg és hozza vissza.

Orbán szokásától eltérően még nem nevezte el a 2019-es évet. Javasoljuk, hogy ez a mostani legyen a “Koporsó Éve”, ami új fejezetet nyit a legújabb keresztényfasiszta diktatúra, a NER történetében. Most jelent meg a színpadon “a” koporsó. És ha egy koporsó megjelenik a színpadon, abba valaki(k)nek bele kell feküdnie. Még mielőtt az előadás véget ér.

A második világháború előtt voltak egyesek, akik tudtak olvasni a jelekből. Közülük sokan még ma is élnek. Rokonaik, a barátaik jelképesen ott vannak abban a koporsóban, amelyet hamarosan Budapest fölé emelnek. Az új kormányzó már beköltözött a “keresztény-nemzeti” királyi Várba. Hamarosan követi a “Szent Korona”. A Kossuth tér már visszanyerte 1944-es állapotát, amikor ez az eszme a virágkorát élte és a deportálásokkal lényegileg csúcspontjára jutott.

A jogi keretek megteremtődtek, a díszlet készen áll, a szereplők a helyükön, a forgatókönyv és a szövegkönyv ismert. A koporsó pedig előre jelzi a véget. Ez a nemzet koporsója. A nézőtér megtelt. Kezdődhet az előadás.9 hozzászólás : Bartus László: Koporsó Magyarország felett

 1. Amanda

  December 30th, 2018

  A Fidesz nem 2010 után lett nyíltan fasiszta. (A “nem” szóval itt nem a cikkben leírtakkal vitatkozom, hanem a szépelméjű magyar értelmiséggel.)

  A Kubatov-lista-felvétel nyilvánosságra kerülése másnapján gyorsított eljárásban kellett volna felszámolni a pártot. Oké, ez így túlzás, előtte azért le kellett volna folytatni egy nyomozást esetleg.

  A magyar társadalom reakciója az ügyre, és arra, hogy következmény nélkül járt, egy vállrándítás. Ebben a vállrándításban kódolva volt a következő pár évtized fasiszta diktatúrája.

  TGM-hez és a hozzá hasonló elmefogyatékosokkal ellentétben tudom, hogy mi a nácizus és a fasizmus között a különbség. Orbán antiszemitizmusa már 2002 környékén tisztán látható, vagyis hallhat volt a nyilvános beszédeiből. Nála a fasizmus jött később, legalábbis a látható arca. Ennek mintapéldája a Kubatov lista.

  Hogy adatbázist készítenek arról, hogy ki van velük, és ki van ellenük, az egy dolog.

  Nem az a tragédia, hogy megcsinálták. Az a tragédia, hogy amikor ez nyilvánosságra kerül, gond nélkül lemegy az ország torkán.

  Ebben benne volt minden, ami utána jött.

  És most hol tart az ország?

  Aki nem fideszes, azoknak is nagy hányada úgy viselkedik, mint egy diák az iskolában, krétával a kezében egy táblánál.

  A táblán egy vízszintes vonal van.

  A vonal alatt egy skála, mint a mérőszalagon. Alatta a következő szavak: “rosszat álmodtam róla”, “autoriter-szerű rendszer”, “majdnem diktatúra”, “már Heller Ágnes és Bolgár György szerint is ejnye-bejnye”, “puha diktatúra”, “erektált diktatúra”.

  És a diák áll a táblával szemben, és be kell jelölnie, hogy pontosan hol áll Magyarország. És ő be akarja jelölni, méghozzá pontosan, mert akkor kap egy ötöst, és a helyére mehet és leülhet.

  Nekem ehhez kurvára nem volt kedvem. Ezért eljöttem. Azóta hány év telt el, és még hány éven át fognak gondolkodni rajta?

  Eddig nyolc év ment el úgy az életéből annak, aki ott él, hogy közben visszafejlődik az ország. Orbán előtt is voltak problémák, ő viszont mindent lerombol.

  Még hány évig akarja az ország a pontos szótári kifejezést megtalálni rá?

  Amúgy a demokráciának se nem az a definíciója, hogy választások vannak, se nem az, hogy az van, amit a többség akar.

  Az első gyakorlatilag minden diktatúrára igaz. A második szintén igaz a többségükre.

  Rohadtul mindegy, hogy Orbán csalt-e, és hányan szavaztak rá. Ha 90% szavazott rá, az nem változtat semmin. Az, hogy a “többség” dönt, az nem a modern demokrácia, hanem valahol az ókori Athén és Spárta és a Taigatosz között van.

  A modern demokrácia emberi jogokra, a jogállamiságra és önrendelkezésre épül. Ebből annyi maradt, hogy aki akar, egyelőre még elköltözhet.

  De nem baj, majd TGM “megint leírja, hogy addig mindenképp tüntetni kell, amíg a rabszolgatörvényt nem vonják vissza”. Ezt a hvg.hu lehozza, mert egy agyhalott nem csinál diktatúrát. Kell hozzá magát értelmiségnek tartó, funkciónális analfabéta, idióta tömeg is, mint például a magyar újságírók 99%-a.

  Nem az a baj, hogy diktatúra van, hanem az, hogy túlórázni kell.

  Itt tart Magyarország az a régete, akik az úgymond ellenzéki újságot írják.

  Mit várjunk a többiektől?

  Reply
  • abramovics

   December 30th, 2018

   Amanda!

   ideteszem egy régebbi ezen portálon eszközölt hozzászólásomat.
   ebből az is látszani fog, hogy sajnos itt is van azért valami kis probléma:
   .
   AN-abramovics 2017-04-16 at 07:06
   Orosz József, Kedves Barátom!
   .
   ( marhára jól hangzik, hogy barátok vagyunk, így ismeretlenül, nem? )
   .
   szép szavak.
   kupacba halmozva.
   még akár logikus okfejtésnek is nevezhetnők,
   .
   DE
   .
   csak duma.
   még szerencse, hogy nem az orosz Duma hozza az ország minden törvényét közvetlenül, csak átvitt értelemben a csutin keresztül, ki
   .
   VALÓBAN HAZAÁRULÓ!
   .
   ezen nincs mit szépíteni – pedig a szerző, a barátom, Orosz József azért megpróbálja! –
   .
   EZ TÉNY
   .
   amit leír szépen, az nem más, mint ideiglenes megkönnyebbülés.
   pillanatnyi pihenő csak az orbáni
   .
   BOLSEVIK-FASISZTA-FÉLFEUDÁLIS-JOBBÁGYSÁG=FIDESZ-FIDESZÁLLATOK BANDA
   .
   tombolásában.
   némi kis időt kínál Orosz József a regenerálódásra,
   .
   DE MEGOLDÁST NEM!
   .
   MERT A MEGOLDÁS A VÉGLEGES ÉRVÉNYŰ KIIKTATÁSA AZ ORSZÁG TESTÉBŐL A JELENLEGI REZSIM MINDEN KÉPVISELŐJÉNEK, SEGÍTŐJÉNEK, TÁMOGATÓJÁNAK!
   .
   nem tudom ismeri-e az én barátom, Orosz József a középkori Izlandi társadalom szerkezetét, annak törvényeit.
   ha nem, akkor nézzen utána, érdemes!
   érdemes tanulmányozni azokat a fennmaradt szövegeket, melyek a végleges kitaszításról szólnak.
   .
   VÉGLEGESEN KELL KITASZÍTANI AZ ORSZÁG TESTÉBŐL A JELENLEGI BORZALMAS BANDÁT MINDENESTÜL!
   .
   s a “megőrzésükről” is gondoskodni kell élethosszig, míg mindegyikük el nem halálozik.
   ez az elkövetkezendő Magyar Köztársaság felelőssége.
   nem szabad futni hagyni egyiket sem – rokonok, strómannok, komák, kölykek, fattyak, segítők, szimpatizánsok, kik hívők valójában, tehát nem lehet értelmes érvekkel megváltoztatni gondolkodásukat – nehogy máshol kezdjenek el mérgezni, s hulljon vissza ránk annak bűne!
   mert amennyiben az én barátom, Orosz József komolyan gondolja, hogy:
   .
   „a demokrácia a köz megfontolásán és párbeszédén nyugszik, amelyben egyenlő esélyeket kell adni a különböző nézeteknek, mely sem nem korlátozható, sem nem zárhatja ki a szociális egyenlőtlenségek miatt elnémultak hangját.”
   .
   abban az esetben kódolva van a következő undorító náci bagázs – mely lehet még Orbán, ha életben van, vagy valamelyik kölyke, fattya, esetleg samesza – újbóli hatalomra jutása, s kezdődik elejéről az egész!
   hiszen ez a rossz, doktríner liberalizmus vezetett oda – te is megírtad Bartus! – hogy szabadjára engedték a náci beszédet, s ez által Orbánt.
   ez vezetett oda, hogy Gyurcsány, egy Zil féknyommal a gatyájában, nem merte letartóztattatni, rabosítani, lecsukni a csutit, mikor kordont bontott, s ezzel a cselekedetével a demokratikus államrend megdöntésének kísérletét valósította meg.
   ez a folyamat fog újra lejátszódni, ha és amennyiben az én barátom, Orosz József szép szavai válnak valóra!
   .
   azt mondom, ne legyünk hülyék, ne hagyjuk újra megtörténni ezt a mocskot!
   .
   VÉGLEGES MEGOLDÁS KELL!
   .
   akkor is, ha a végleges szó valakiben visszatetszést kelt!
   mert legyünk nagy fiúk, s hallgassunk Hasekra!
   .
   “Helyesen mondotta valaki, hogy a jól nevelt ember mindent elolvashat. Olyasmin, ami természetes, csak a legdisznóbb fráterek, s rafinált trágárok botránkoznak meg, akik alávaló álszentségükben nem nézik a tartalmat, és dühödten vetik rá magukat egyes szavakra.”
   .
   a szavak természetes jelentése a fontos, nem az amit ezek belé akarnak látni!
   .
   .
   abramovics voltam, s vagyok

   Reply
 2. GeoCracker

  December 30th, 2018

  Nem szeretnék elvi vitát indítani, de ez a gondolatsor megérné pedig.
  “Szent Ágoston (aki az egyház és az állam összefonódásának atyja, a katolicizmus nevű vallás alapítója), aki szerint a kereszténységnek ellenálló zsidókat nem kell megölni, hanem csak jogaiktól kell megfosztani őket. Földönfutók, jogtalanok legyenek, mint Káin. A “keresztény-nemzeti” eszme alapjául szolgáló vallás szerint az istengyilkos zsidók megölték a keresztény Messiást, ahogy Káin megölte Ábelt. Büntetésük legyen ugyanaz, mint Káiné.”

  Derék, féligazságokra és előítéletekre hagyatkozó demagóg szóhalom.

  Ágoston noha valóban az elindítója az egyházi antiszemitizmusnak, nem lehet az atyja az állami összefonódásnak, mert az utóbbi már a Biblia-castingoló zsinattal elindult. Ráadásul az nem is katolikus specialitás, mely szó amúgy egyetemlegeset jelent, és nem valami extra keresztény fétist. A katolikusok alsó hangon még 3 egyházatyát ismernek el, így hippói Ágoston csak az egyikük.
  A zsidók kirekesztése sem Horthy-val indult. A spanyoloknál annyira haladó hagyomány volt, hogy az utolsó zsidótörvényt csak az 1960-as évek vége fele helyezték hatályon kívülre.

  Mindez nem menti sem Horthy-t, sem Hitlert, sem Semjént vagy Orbánt.

  Viszont a t. szerzőt sem, hogy kiérdemelje a féligazságok demagóg bajnoka dicstelen címét.

  Reply
  • Amerikai Népszava

   December 30th, 2018

   GeoCracker, mielőtt minősítgetne bárkit, nézzen utána, hogy Szent Ágoston Isten városáról című művében fejti ki az állam és az egyház összefonódásának elvi teológiai alapjait, ebben az értelemben az állam és az egyház összefonódásának atyja, és a katolicizmus alapítója is, mert ennek a vallásnak a legfőbb lényege az állam és az egyház összefonódása. Az államnak az egyház tanait kell terjesztenie és képviselnie, az állam a test, az egyház a lélek. Az egyház és az állam úgy tartozik össze Ágoston szerint, mint a test és a lélek. A katolicizmus evilági hatalma a helyettesítési elméletre, és arra a hamis tézisre épül, hogy az egyház helyettesíti Jézust is a földön, és Jézus ezeréves királyságát (Millennium) valósítja meg a földön, az egyház Jézus helyett uralkodik. A pápa ezért földi helytartó. Ezek eretnekségek, de ezek a katolicizmus alapjai, amelyek a középkor sötétségének első számú okai. Az állam és az egyház összefonódása a niceai zsinaton megtörtént, amit már I. Konstantin császár hívott össze, miközben Ágoston 387-ben keresztelkedett meg. De ez csak szimpla aposztázia volt, az egyház és az állam összefonódásának tanát Ágoston fektette le. A “katolikus” szó magyarázatával (egyetemes), ezzel a színvonallal beszél itt demagógiáról és féligazságokról? A katolicizmus egy keresztény színezetű önálló vallás, uram, szervezetileg pedig az ortodoxia kettészakadása után a keleti ortodoxiával szemben a nyugati ortodoxia ezt a nevet vette fel, a névben megtagadva a keleti ortodoxia elismerését, és csak magát tartotta – az ismert fordulattal – az egyedül üdvözítő egyháznak, ami egyébként önmagában is egy eretnekség, illetve a kereszténységhez semmi köze. Ön, akinek ugyebár semmi köze a féligazságokhoz, 3 egyházatyáról tud, miközben századonként is több egyházatyát ismerünk, akiket még aszerint is megkülönböztetnek, hogy görögök, latinok vagy szírek. Szent Ágoston a 4. századi nyugati egyházatyák egyike volt. A patrisztikus kor 7 évszázadot ívelt át. A nyugati egyházatyák száma 42 vagy 41 attól függően, hogy nagy Szent Gergelyt vagy Nagy Szent Izidort fogadjuk-e el az utolsónak. Kiemelnek egyesek négy nagy nyugati egyházatyát, akik egyike Ágoston, tehát még ezek sem hárman vannak, hanem négyen, de az egyházatyák száma nem 3, hanem több tucat. Ekkora baromságot ne beszéljen olyan ember, aki a szerzőt hülyézi. Nekünk magyarázza, uram, hogy “a zsidók kirekesztése sem Horthy-val indult”? Aztán ennek igazolására a spanyolokra hivatkozik? Hogy csak a legdurvábbakra utaljak, Aranyszájú Szent Jánosról, Szent Jeromosról, Szent Ambrusról stb., nem hallott? Vagy legalább Aquinói Szent Tamásról? Ne haragudjon, de ilyen szintű tájékozottsággal ne hülyézzen itt senkit. Akinek az egy tétel, hogy “a zsidók kirekesztése sem Horthy-val indult”, aki nem ismeri a századokon át hozott zsidóellenes zsinati határozatokat, amelyeket Hitler másolt, az ne minősítsen senkit. Valóban ne nyisson itt elvi vitát olyan dologról, amihez nem ért.

   Reply
   • GeoCracker

    December 31st, 2018

    Kedves Bartus úr alias Amerikai Népszava,

    Annak örülök, hogy azt legalább elismeri, hogy nem Ágostonnal indult el az állam és vallás összefonódása. Alkalmasint Aquinói Tamás iderángatása már csak azért is mókás, mert ugyan Ágoston követőjének vallotta magát (kezdetben legalább is), de munkássága kicsit később volt.
    A spanyolokat illetően érdemes lenne talán szövegösszefüggésében szemlélni. Példaként arra hoztam, hogy ott még nem is olyan régen formálisan is létezett “zsidótörvény”. Annak is örülök, hogy zen a ponton inkább a decibelbő maszatolást választotta, mert cáfolni meg sem próbálta. Nehéz is lett volna mellesleg. Amúgy ezt írtam:
    “A zsidók kirekesztése sem Horthy-val indult. A spanyoloknál annyira haladó hagyomány volt, hogy az utolsó zsidótörvényt csak az 1960-as évek vége fele helyezték hatályon kívülre.”

    Az “eretnekség” egy meglehetős gumifoglaom. Annyira, hogy ma a nagy egyházak közül kapásból nehéz lenne olyat említeni, amelyik nem minősülne annak. A magam részéről van egy olyan érzésem, hogy Jézus ma mindegyiket messzire zavarná. Már csak azért is, mert ha valaki komolyan veszi, hogy ne hivalkodva imádkozzon, akkor a templomokat és a gyülekezetek nagy részét szét lehetne kergetni. Azzal, hogy menjenek be a legbelső szobájukba imádkozni. Nemcsak a katolikusokat, hanem a többit is. A Németh Sanya féle egyletig bezárólag.
    Ebből a szempontból teljesen felesleges kipécézni pont a katolikusokat. Még akkor is, ha kétségtelenül az egyik leghivalkodóbb társaság.
    Ugyancsak kár azt állítani, hogy bármelyik egyházra ne lenne igaz az egyedüli üdvözítőség hite. Ha nem így lenne, akkor a kereszténység jegyében nem irtották volna az egyes egyházak képviselői elég szorgalmasan egymást. Meg önmagukat is elég sokszor a történelem során. Ebből a szempontból tehát bármelyik tekinthető önálló vallásnak. Ahogy önálló papságuk, szószólóik, és templomaik vannak (mely utóbbiak puszta léte is tekinthető Jézus tanításainak semmibevételeként, de hagyjuk szegény Mátét porladni).

    Reply
    • Amerikai Népszava

     December 31st, 2018

     Kedves GeoCracker, én azt írtam, hogy Szent Ágoston az egyház és az állam összefonódásának atyja, amit továbbra is fenntartok, mert Szent Ágoston adta ennek teológiai kifejtését és alapozta meg az egyház és az állam összefonódásának tanítását, és ez így van. Ön nem ezt cáfolta, hanem azt mondta, hogy az egyház és az állam összefonódása már előtte elindult, amit viszont senki nem vitat, de annak nem volt teológiai megalapozása. Egyszerű korrupció és hitehagyás volt, nem pedig egyházi tan. Az nem ugyanaz. Ön a spanyol zsidóüldözéseket és zsidóellenes törvényeket hozza annak a nevetséges megjegyzésnek az igazolására, hogy “A zsidók kirekesztése sem Horthy-val indult”. Ha Önnek ezt igazolnia kell, és erre a spanyol zsidóüldözéseket hozza példának, erre hoztam példaként a egyházatyákat és a neves teológus Aquinói Tamást, mint akik jóval korábban megalapozták az egyházi antiszemitizmust, mert ez nem antijudaizmus volt, hanem antiszemitizmus. Önnek az egy felfedezés, hogy Ágoston és Aquinói Tamás nem egy korban éltek? Az eretnekség pedig nem gumifogalom, hanem nagyon is konkrét tévtanításokat, bibliaellenes teológiai nézeteket jelent. Ezeket és a különféle egyházakat összemosni, általánosítani nagy tévedés. Konkrétan az Ön példája, a “hivalkodó ima” nem eretnekség, mert az nem egy teológiai nézet, hanem egy magatartás. A katolicizmus teológiai különbözősége a bibliai kijelentésektől nem elhanyagolható és nem a “hivalkodó imádkozással” egyenértékű. A képek, szobrok imádása, az előttük való leborulás, mint bálványimádás, a pápaság intézménye, a pápa, mint Jézus Krisztus helyett az egyház feje, mint földi helytartó, Mária társmegváltó szerepe, a halottkultusz, a gyónás, a penitencia, a megváltás egészéről szóló tanítás, mind eretnekség, alapjaiban tagadja a kereszténység bibliai alapjait. Ez nem kipécézés, hanem nagyon súlyos eretnekség, ha egyáltalán kereszténységnek tekinthetjük ezt a hamis vallást, és nem egy önálló másik vallásnak, nevezetesen katolicizmusnak. Az sem igaz, hogy minden egyház, gyülekezet vagy felekezet egyedül üdvözítőnek mondja magát, mint ahogy az sem, hogy a történelem során az egyes egyházak képviselői valamennyien irtották volna egymást. Voltak, akiket csak irtottak, de ők nem bántottak senkit, a katarok például ilyenek voltak, de sokan mások is. Az sem igaz, hogy az egyes egyházak vagy felekezetek vagy irányzatok nevezhetők mind önálló vallásnak. Azt sem hinném, hogy templomok léte önmagukban Jézus tanításainak semmibevételét jelentenék. Szóval, hagyjuk. Én csak arra szeretném kérni, bánjon óvatosabban a jelzőivel, még akkor is, ha valamiben felkészült, de ha nem, akkor különösen. Nálam vannak felkészültebb teológusok, én nem vagyok az, és ha valamiben tévednék, azt készséggel elismerem, de ebben az esetben nem ez történt, Ön pedig feleslegesen sértegetett. Miközben nem szeretném én sem minősíteni az Ön felkészültségét, amit ez a rövid leválváltás jól bemutatott. Szerintem Ön ebben a tárgykörben nem vitaképes. Köszönöm a beszélgetést.

     Reply
     • GeoCracker

      December 31st, 2018

      Csak a példa kedvéért:
      “Önnek az egy felfedezés, hogy Ágoston és Aquinói Tamás nem egy korban éltek? ”
      Visszaolvasható, hogy Tamást nem én hoztam bele a vitába. Hanem a T. szerk. maszatolása során került elő. Vö. demagógia.

      Amúgy, ha nem lennék a téma szakavatott ismerője (nem vagyok), az még nem jelenti azt, hogy ne lennének ismerteim. Azok lehetnek akár hiányosak is. Ellenben nem tettem ex catedra kijelentéseket. Ugyanakkor egy publicistának felelőssége ismerni, és nem maszatolni a különböző tényeket. Ha az ön által leírtak alapján alkotott véleményt személyes sértésnek tekinti, arról aligha én tehetek. Az általam leírtakért ugyanis lehetek felelős, de az Ön gondolataiért aligha.

      Véleményem szerint

      Magam is köszönöm a beszélgetést. Tanulságos volt.

    • Amanda

     December 31st, 2018

     Amit leírsz, az nem a vallás eltorzult formája. Az a vallás.

     Addig nehéz ezt megérteni, amíg rossz a nézőpont. Az ember hajlamos arra, hogy az ember felől nézze. Ilyenkor tűnik úgy, hogy az emberek irtották egymást a vallások jegyében.

     Ha a memetika felől nézed – ami az egyetlen elmélet, amellyel eddig logikusan meg tudtam magyarázni mindent, ami a világon történik -, akkor máris világos. Nem az emberek irtják egymást a vallások jegyében. A vallások “irtják” egymást. Vagyis evolúciós harcot folytatnak.

     Ez nem feltétlenül véres folyamat az ember szemszögéből nézve. Ezért is kár onnan nézni. A buddhizmus is irtja a többi vallást, azáltal, hogy terjed. Hogy közben halnak-e meg emberek, az a vallás, illetve annak megértése szempontjából lényegtelen. (Na jó, a vallásnak rossz, ha a saját hívei halnak meg).

     A mémek ugyanazt csinálják, mint a másik típusú replikátorok, amiket ismerünk. Ezek a gének. Vagyis szaporodni, terjedni, tökéletesedni akarnak. Ez a folyamat az evolúció.

     Ha ez megvan, akkor látni fogod, hogy csendes, szerény, belső szobában imádkozó vallás nem létezhet. Ha annak tűnik, az álca.

     Például a judaizmus nem térít. A rabbinak háromszor kell nemet mondania, és csak a negyedikre térhetsz be, már ha nagyon próbálsz. Ez csak látszólag mond ellent a fentieknek. Egyrészt van benne egyfajta elitizmus, ami vonzerő lehet egyesek számára (én annak idején gondolkodtam rajta), másrészt megoldja azzal, hogy a vallásos zsidó családokban előírás az 5+, de inkább 10+ gyerek.

     Ebben a kereszténység méltó párja. “Szaporodjatok és sokasodjatok”. Részben ennek köszönhető, hogy a bolygón él már nyolc milliárd ember, és ennek köszönhető az is, hogy mekkora idiotizmus azt remélni, hogy ez nem fordul hamarosan a képzeletet felülmúló tragédiába.

     Nyilván való, hogy abba fordul. Bár ez is az ember nézőpontjából tűnik annak. Az evolúció megy tovább.

     Reply
     • GeoCracker

      December 31st, 2018

      Azt a bizonyos belső szobát a Biblia tanítja: (
      Máté Evangyélioma 6. rész)
      ” 5. És mikor imádkozol, ne légy olyan, mint a képmutatók, a kik a gyülekezetekben és az utczák szegeletein fenállva szeretnek imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom néktek: elvették jutalmukat.
      6. Te pedig a mikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva, imádkozzál a te Atyádhoz, a ki titkon van; és a te Atyád, a ki titkon néz, megfizet néked nyilván.
      7. És mikor imádkoztok, ne legyetek sok beszédűek, mint a pogányok, a kik azt gondolják, hogy az ő sok beszédükért hallgattatnak meg.
      8. Ne legyetek hát ezekhez hasonlók; mert jól tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle. ”

      Lehet, hogy Máté a képmutatást tanítja? Nem tudom. De valójában, ha úgy értelmezem, hogy “ne hivalkodj a hiteddel, és ezzel másokat se késztess ugyanerre”, akkor alapvetően azt is jelentheti, hogy mindenki kényszer nélkül érje el a maga belső békéjét. A maga hitében. Még akkor is, ha tudom: Máté ezt követő mondatai adják a miatyánk szövegét. Illetve természetesen erre a szövegre is igaz, hogy nem feltétlenül az eredeti tanítás, és korántsem cenzúrázatlan szöveg.

      Abban egyet értünk, hogy az egyes hitek “versenye” nem mindig véres.
      Sajnos a történelem elég sok példát ismer arra, hogy még az azonos gyökerű vallások hívei is lelkesen ölték, illetve ölik egymást a mai napig. Elég az olyan judaisztikus vallásokra gondolni, mint a zsidó, keresztény, iszlám, illetve mormon. Az adott vallás egyes irányzatairól már nem is emlékezve meg.

      De szerintem kár erről újabb flame-et indítani esetleg.

      Boldog új évet

Szóljon hozzá

 • (nyilvánosan ez nem jelenik meg)