2024, február26, hétfő
KezdőlapVéleményBartus László: Orbán fajelméletet gyárt a kereszténységből

Bartus László: Orbán fajelméletet gyárt a kereszténységből

-

Mivel hajlamosak vagyunk arra, hogy elvesszünk a napi történések részleteiben, figyelmet kell fordítanunk arra, hogy átfogóan is lássuk az Orbán Viktor által épített rendszer lényegét és fejlődési irányát. Orbán rendszerének első szakasza az állami hatalom koncentrálásával létrehozta az Unió első fasiszta államát. A Mussolini által definiált fasiszta állam lényege az állam totális kontrollja az élet minden területe fölött, ezzel párhuzamosan az állam fölötti kontroll teljes felszámolása.

A fasizmus lényege az, hogy minden az államon belül van, és semmi nem lehet azon kívül. Ami nincs a fasiszta állam kontrollja alatt, azt meg kell szüntetni vagy el kell foglalni. A fasizmus nem az erőszakkal, hanem az állam totális uralmával azonos. Ha valaki azt a kérdést teszi fel, van-e fasizmus Magyarországon, akkor azt a kérdést kell feltennie, van-e bármi Magyarországon, ami nincs Orbán uralma alatt (aki megtestesíti az államot), van-e bármi, amit ő nem tehet meg, vagy meg lehet-e tenni bármit az ő akarata ellenére.

Az uniós tagság miatt vannak engedmények, ami nem szabadság, mert azt is Orbán engedi meg, és nem az ő akarata ellenére garantálja a jog. A fasiszta államnak ez a lényege, nem pedig a különböző listákon felsorolt külső jegyek, különösen nem az erőszak, mert az erőszak nem lényegi eleme a fasizmusnak, legfeljebb szükségessé válhat. A totális állam a fasiszmus lényege: annyi szabadsága van mindenkinek, amennyit az állam, illetve az államot megtestesítő vezér (diktátor) megenged.

A Mussolini-féle fasiszta állam szubsztanciája az antiliberalizmus. Ebben az értelemben Orbán megvalósította a fasiszta államot. Az általa rendezett parlamenti választások az Unió miatt előadott színjáték, ahol mindig minden az ő kétharmados győzelmére van beállítva. A fasiszta állam központosított, tekintélyen alapuló, magát mégis az igazi demokráciának tartó, amely jobban képviseli a nép és a nemzet igazi akaratát, mint a többségi elven nyugvó demokrácia, amelyben az egyéni szabadságból és jogokból következik minden. A centrális erőtér kiiktatja az igazi versenyt, de magába foglal mindent, ami nem ellenség. A liberalizmus és a jogállam a fő ellenség.

Most zajlik a tudomány és a szabad gondolkodás szabadságának teljes felszámolása, a korlátozás átmeneti ideje véget ért. Beolvasztanak mindent és mindenkit az áltudományos állami intézetekbe. Ezzel párhuzamosan Orbán nyíltan a náci ideológia útjára lépett. Az egyes elemek elnevezése más, de azok funkciója, jelentése és struktúrája a náci birodalom szellemi építkezésével azonos.

*

A náci fajelmélet megkülönbözteti a magasabbrendű és az alacsonyabbrendű fajokat, amelyek a fajra jellemző adottságok miatt megváltoztathatatlanok. Himmler SS-vezér a náci katonai hódítás kapcsán azt mondta, hogy ez ideológiai csata, a német árja fajjal szemben áll a „fajok keveréke”. Az árja jelentése nemest, fenségest, magasabbrendűt jelent. Az alsóbbrendű fajok pedig mindig megpróbálnak keveredni az árják leszármazottaival, ezzel fertőzve a nemes fajok vérvonalát. Az első náci zsidótörvény megtiltotta a német árja fajhoz tartozók és zsidók házasságát.

Ami Hitlernél az árja faj, az Orbánnál a „keresztény” vallás. Nem a faj tesz magasabbrendűvé, hanem a vallás. A faj biológiailag meghatározott, megváltoztathatatlan örökség, amely meghatározza egy adott személy vagy nép tulajdonságait, jellemét, képességeit és viselkedését. Minden egyén vagy nép olyan jellemvonásokat hordoz, amilyeneket örökölt az előző nemzedékektől, ezek genetikusan meghatározottak. Az egyén nem tud felülkerekedni fajának jellemzőin.

Orbán torz vallási rögeszméje abból az igazságból indul ki, hogy a kereszténység által minden ember újjászületik, új emberré lesz. Krisztus lakozik benne, és Krisztus eljövetelével, és az ő magva által, egy új faj, a krisztusi ember, a keresztény „faj” jön létre. Orbán a kereszténységből hoz létre új fajelméletet, és azt tételezi, hogy a különböző vallások az embereket ugyanolyan mértékben és formában determinálják, mint a náci fajelméletben a genetikai örökség. A fajelmélet helyét átveszi a vallási determináció. Orbán a kereszténységből ugyanolyan fajelméletet gyárt, s ugyanazt a „fajok” (vallások) közötti küzdelmet írja le, mint a nácik.

Orbánnak valaki elmagyarázta, hogy mindenkit meghatároz az, milyen „mag” van a szívében. A keresztény ember magasabbrendű, mert Isten magva és Isten természete van benne. Ez az elmélet lényege, de a modell struktúrája ugyanaz, mint a náci fajelmélet esetében. A nem keresztény emberben nincs meg az, ami a keresztényben megvan. Rosszabb esetben hamis isten vagy hamis vallás magva van benne, ami a valláshoz tartozók magatartását, viselkedését éppen úgy determinálja, mint a náci fajelméletben a genetikai örökség. Ebből a két vagy sokféle magból különböző ember, különböző kultúra származik, amely nem képes keveredni egymással.

Ezért a kevert ország elveszíti a keresztény emberek kultúrájából fakadó tisztaságot és magasabbrendűséget. S mivel az alaptörvényben kifejtett módon a keresztény hit a magyar nemzeti identitás alapja, sőt azzal azonos, ezért a német nácizmushoz hasonlóan a nemzet megmaradásának, minőségének, sikerének kérdése lesz. Ezért hasonlítanak riasztóan egymáshoz a nácizmus és Orbán kifejezései a „homogén” nemzetről, és a „keverék” államról. A vallás nemcsak kulturális többlet, hanem a fajelmélethez hasonlóan a személyiség központját, magatartásának, viselkedésének, emberi értékének magvát jelenti, mint a fajelméletben.

Ezért „idegen” a más vallású ember, ezért jelent veszélyt. Hamis isten magva alacsonyabbrendű embert, erkölcsöt, kultúrát jelent, ebből fakadóan determinált az erkölcstelenségre, az erőszakra, a nemi erőszakra, a gyilkolásra, nincsenek benne a keresztény magból származó nemes értékek. Ez is fajelmélet. Orbán a „keresztény Európát” ebben az értelemben egy fajnak tekinti, a keresztény Európa védelme fajvédelem, amelynek logikája, struktúrája és szellemisége tökéletesen megegyezik a náci fajelmélet logikájával és szellemiségével.

A különbség az, hogy míg a náci fajelmélet a „biológiai magból” levezetett genetikai fajelmélet, addig Orbán fajelmélete „szellemi magból” levezetett fajelmélet. Mind a kettő nacionalizmussal párosul, mert a faj (az árja faj és a keresztény faj is) mindkét esetben a nemzettel azonos, ezért mindkét elmélet és gyakorlat egyformán náci. Az alapstruktúra ugyanaz: mi és ők, akik alacsonyabbrendűek, és veszélyt jelentenek ránk, akikkel szemben védekeznünk kell. A nemzet, a vallás, az identitásunk van veszélyben. Hitler először a bevándorlást korlátozta, aztán kitelepített, végül lemészárolta az ellenséget.

*

Ha komolyan akarjuk vizsgálni Orbán „keresztény fajelméletre” épülő nácizmusát, szembe kell nézni azzal az igazsággal, hogy a gondolat első része igaz: a keresztény ember egy új ember a Biblia tanítása szerint, valóban újjászületik egy romolhatatlan magból, más emberré, új emberré lesz, és Isten költözik a szívébe. „Élek többé nem én (az újjászületés előtti, nélküli, korábbi „óember”), hanem él bennem a Krisztus.” A keresztény ember valóban új „fajt” jelent a földön, ezért van a fasisztáknak olyan erős támogatottsága a keresztény hívők és egyházak körében.

De ha így van, akkor a kereszténység náci ideológia, amelynek a fasiszta állam az adekvát társadalmi formája? Távol legyen. Isten nem fasiszta és nem náci, ahogy a kereszténység sem az. Jézus Krisztus azt mondta a tanítványainak, „Ímé, én elbocsátlak titeket, mint juhokat a farkasok közé”. A „krisztusi emberek” juhok, nem farkasok. A fasiszták és a nácik farkasok. A náci fajelmélet elkerülhetetlen vége népirtás, ahogy a fasizmus és a nácizmus előtt is az lett a vége, ha államhatalom a kereszténység nevében uralkodott.

A „keresztény faj”, nem evilágból való, és ellentétes elvek alapján működik, mint a világ. A krisztusi embert nem szereti a világ, sem a krisztusi ember ezt a világot, mert nem olyan, mint a világ. Jézus ezt mondja a főpapi imájában, hogy „a világ gyűlölte őket, mivelhogy nem e világból valók”. A krisztusi ember szelíd, nem fizet a gonoszért sem gonosszal. A krisztusi ember önfeláldozó, megalázza magát, az életét adja másokért, és nem elveszi mások életét.

Jézus azt mondta, hogy az igazi kereszténység, amely nem lesz olyanná, mint a világ, gyűlöletes lesz: „Ha gyűlöl titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem elébb gyűlölt ti nálatoknál. Ha e világból volnátok, a világ szeretné azt, a mi az övé; de mivelhogy nem vagytok e világból, hanem én választottalak ki magamnak titeket e világból, azért gyűlöl titeket a világ”. Ebből következik, hogy a „krisztusi faj” soha nem lehet e világ ura, az államhatalom képviselője vagy irányítója. Aki az akar lenni, annak olyanná kell lennie, mint a világ.

A „krisztusi ember” arra van determinálva, hogy őt üldözzék, és ne ő üldözzön. Jézus azt mondta, nem lehet feljebb való a tanítvány az ő mesterénél, ha őt üldözték, a tanítványait is elutasítják. Kik? Az egyházi és a világi urak. A Máté evangéliumában azt mondja, hogy „óvakodjatok az emberektől; mert törvényszékekre adnak titeket és az ő gyülekezeteikben megostoroznak titeket; És helytartók és királyok elé visznek titeket érettem, bizonyságul ő magoknak és a pogányoknak”.

Az igazi „krisztusi ember” soha nem az evilági hatalom képviselője, mert ahhoz olyanná kellene válnia, mint a világ. Az a hatalom, amely a „krisztusi ember” nevében állít fel fajelméletet, és kirekeszt másokat, az nem „krisztusi” (nem keresztény), hanem csaló.

*

A Soros-kampány antiszemita náci kampány, ugyanarról szól, mint a náci fajelmélet: a zsidó világösszeesküvés felszámolja a nemzeti és vallási identitást. Orbán elutasítja a bevándorlást, a keveredést, nem tűri a más vallásúak, más fajúak keveredését, homogén keresztény fajú nemzetállamot, homogén nemzetet akar. Ez nácizmus. Az európai parlamenti választási kampányban pedig először saját személyére kellett szavazni, a szavazással mellette kellett hűségesküt tenni. Megjelent a nyílt vezérelv, a nemzet keresztény faji tisztaságát védő vezér mellett hűségesküt tettek azok, akik a választáson rá szavaztak.

Hitler totális hatalomra jutásakor történt ugyanez. Nemcsak a hadseregnek, de minden németnek, orvosoknak, pedagógusoknak is a Führer személyére kellett esküt tenni, nem az ország alkotmányára. Orbán a saját személyéhez való engedelmességet és hűséget követel, ő a párt, a kormány, a nemzet, a törvény, egyszemélyben minden. Azzal, hogy Orbán következetesen és tudatosan elkezdte liberális maffiának nevezni a II. világháború után létrejött demokratikus világrendet, amely a világot megóvta újabb világháborútól, olyan uszításba kezdett, amely nemcsak szitokszóvá teszi a liberalizmust, hanem olyan funkciója van, mint az emberek dehumanizálásának. Ez a liberális demokratikus jogállamok elpusztítására irányuló náci uszítás és propaganda kezdete.

Pedig a liberális demokrácia az egyetlen államforma, amely megakadályozta azt, hogy a valóban „krisztusi embert” ne üldözze az államhatalom, anélkül, hogy „krisztusi” önmagát fel kellene adnia. Aki védi a kereszténységet és a „krisztusi embert”, annak a liberalizmust kell védenie foggal-körömmel. Amikor az evilági államhatalom ideológiája lesz a „kereszténység”, az mindig hazugság és csalás. Jézus kísértése volt ez a pusztában, de ő ellenállt neki. Az „erkölcs” védelmére hivatkozó állam soha nem keresztény, mert a kereszténység nem az erkölcsről szól, az csak a gyümölcse lesz. A liberalizmus összhangban áll a Bibliával, amikor az erkölcshöz és az erkölcstelenséghez való jogot is megadja a polgárainak. Amikor az erkölcs, a család és a nemzet nevében korlátozni akarják az egyéni jogokat, abból mindig népirtás lesz.

Ez nem a kereszténység tanítása, hanem antikrisztusi ideológia. Fasiszták és nácik ideológiája. Aki ezeket támogatja, fasisztákat, nácikat és az ördög munkáját támogatja.Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések