2024, április19, péntek
KezdőlapKiemelt fő hírIványi Gábor hazatalált a zsidóságba

Iványi Gábor hazatalált a zsidóságba

-

„Héber nevet kap Iványi Gábor a Szim Salom Progresszív Zsidó Hitközség november 6-i istentiszteletén. A Szim Salom Progresszív Zsidó Hitközség 2021. november 6-án, szombaton 11 órakor Sáchárit istentiszteletet tart a Bálint Házban. Ennek keretében kerül sor Iványi Gábor lelkész, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség vezetője héber névadó szertartására. Az istentiszteletet Diana Senechal kántor és Kelemen Katalin rabbi vezeti majd, Iványi Gábor pedig Tórát olvas és drósét mond ebből az alkalomból” – olvasható a Kibic Magazin oldalán.

A Kibic írásában olvasható Iványi Gábor levele is, amelyben leírta családja rövid történetét és az indítékait is. „Tisztában vagyok vele, hogy egy ilyen döntés, melynek kapcsán minden elvárásnak jó lelkiismerettel szeretnék eleget tenni, mindkét oldalon válthat ki ellenérzéseket. Ha választás elé állítanak, habozás nélkül döntenék zsidó identitásom mellett. Szeretném azt is hangsúlyozni, hogy semmiféle előnyre, védelemre, kiváltságra vagy hasonlókra nem számítok. Az isteni hívás és intés mellett minden tőlem telhetőt meg akarok tenni. Az Úr figyelmességéből és bizalmából nekem is adott a zsidóságban gyökeret eresztett szeretteimért” – írta.

Iványi Gábor döntését a legszemélyesebb indok, isteni elhívás inspirálta, mint írta: „annak a mindig is bennem visszhangzó hívó szónak engedelmeskedem, ami Ábrahám ősapánkat is elindította Mezopotámiából arra a vándorútra, ami közben azzal szembesült, hogy ezen a földön mindig idegen és vándor lesz, ugyanakkor bárhova lép, azt a neki adott szolgálat helyeként otthonos felelősséggel kell szolgálnia”. Iványi Gábor ezzel azt mondja, hogy isteni késztetésnek engedelmeskedett, ahogy Ábrahám is így tett, aki hitt Istennek, és az ő hite tulajdoníttatott neki igazságul.

Ezzel Ábrahám lett a hit ősatyja, a hitből való megigazulás kiválasztottja, hit által való engedelmessége a zsidó Messiás eljövetelének első feltétele és záloga. Iványi Gábor Ábrahám hitét követte, és ugyanazt tette, amit Ábrahám. Isteni elhívásnak engedelmeskedett. Ez olyan döntés, amely a legmélyebb, legszemélyesebb magánügye, amelybe nem szólhat bele senki, még szerettei, gyülekezete sem. Ez az egyetlen olyan döntés, ami kizárólag rá tartozik, amiért ő felel, és nem mutathat senkire, mint Ádám a kertben.

Hitből cselekedett Iványi Gábor, felülírva a társadalmi, a felekezeti elvárásokat, és éppen ez az, ami leginkább szép Istenben, hogy szereti ezeket az emberi elvárásokat a szeretettel, az engedelmes hittel felülírni. Iványi Gábor született zsidó, családjának egy része a holokauszt áldozata. Mindig is azonosult a zsidóság sorsával, szenvedéseivel, függetlenül attól, hogy a kereszténység történelme során sok tekintetben elszakadt zsidó gyökereitől, sőt szembeállította a kettőt egymással: keresztény zsidó nem lehet vagy fordítva. Aki betér ide, az kitér onnan, vagy ellenkezőleg. De nem így van.

Isten egységben látja a zsidókat és a keresztényeket, a pogányságból lett keresztényeket beoltja a zsidóság szelíd olajfájába, nem helyébe lépnek, hanem részesednek az olajfa zsírjából. Ábrahám magvának örököstársai lesznek. A zsidóság létének célja, értelme és csúcspontja a zsidó Messiás, aki a világnak is megváltója. A kereszténység zsidó vallás, a zsidó Biblia a szent könyve, a zsidó Messiás a hitének tárgya. A zsidóság is hitből igazul meg, ahogy a kereszténység is, méghozzá Ábrahám mintájára. Az összes apostol zsidó volt, miért is ne lehetne egy keresztény lelkész zsidó?

Méghozzá nemcsak születése szerint, hanem a zsidó hagyományok szerint is. Miért ne érezné úgy, hogy születése és hite akkor kerül egységbe, ha zsidó hitét a zsidó születésével is összhangba hozza, és a legteljesebb mértékben azonosul Ábrahámmal, Ábrahám, Izsák és Jákób Istenével, és Isten választott népével, amibe ő beleszületett, de az evilági törvények elszakították tőle. Iványi Gábor mindig is zsidó volt, a zsidóság része, mindig is azonosult a testvéreivel, és mégsem volt egy velük, mert kívül maradt az ábrahámi szövetségen. Amíg él, ezt akarta korrigálni.

Ráadásul nem saját elhatározásából, hanem Isten indítására, hogy eddigi istenfélő, küzdelmekkel teli, de a szeretet és a kegyelem által megtartott és átitatott élete beteljesüljön a zsidóságával való szakrális és ünnepélyes egyesülésével. Ez a legbensőbb és legszemélyesebb igény és szükséglet, amire maga Isten hívta el, amit a szívébe helyezett, mint vágyat, és ez életének, szolgálatának csúcsa. Ami még hiányzott az Istennel és az Isten népével való teljes azonosulásból, egységből, azt most beteljesítette. Iványi Gábor a legtökéletesebben azonos lett önmagával.

Nincs ennél szebb és fontosabb, nincs ennél mélyebb közösség az Istennel, amikor valaki fordított utat is képes megtenni, hogy azonosuljon Istenével, testvéreivel, azok történelmével, önmagával. Irigylésre méltó boldog ember, aki naponta kínok kínját állja ki a hite miatt, de belül megtalálja a tökéletes békét és azonosságot önmagával, Istenével és az ő népével. Ez a pillanat az, amikor nem tanácskozik senki „testtel és vérrel”, senki más emberrel, mert ez kizárólag rá és Istenre tartozik.

Tetszett az Istennek, hogy Ábrahám hite által megigazult Iványi Gábort mindenben tökéletességre juttassa. S ő ezt hit által engedelmesen elfogadta. Iványi Gábor hazatért a zsidóságába. Otthonra lelt a vándor, az örök hajléktalan.

Az antiszemita múlt örökségének gyökereihez vezet minden olyan aggály és félelem, amely keresztény testvérek részéről megkérdőjelezné Iványi Gábor zsidóságával való azonosulását, mert ez volt, ami elválasztotta a kettőt. A zsidóság szeretetét mutatja, hogy felismerik és elfogadják Iványi Gáborban a hívő zsidót, akiben az Ábrahámnak ugyanaz a hite van meg. Iványi Gábor ráébresztheti a még kételkedő vagy furcsálkodó zsidó testvéreit is, hogy amiben ő különbözött a történelmi kereszténység felfogásától és magatartásától, az éppen az ő zsidósága, a zsidó hit és a zsidó szeretet.

Ábrahám hite, Ábrahám, Izsák és Jákób Istene él Iványi Gábor szívében, ugyanaz a hit, amivel Ábrahám felvitte Izsákot a Moriah hegyére, hogy feláldozza az ő egyetlenegyét. Iványi Gábort ez a hit tette képessé arra, hogy szegények, özvegyek, árvák, nyomorultak, hajléktalanok és éhezők terheit cipelje, isteni szeretettel forduljon bűnösök, méltatlanok, a jóságot meg nem érdemlők felé, Isten jóságát, feltétel nélküli szeretetét mutassa meg nekik. Iványi Gábor hite a zsidóság hite, ami zsidóvá teszi a zsidót. Iványi Gábor a zsidóság lényegét, legszebb arcát mutatta meg a gonosz világnak.

Isten azt akarta, hogy ez a szívében zsidó legyen teljesen az. Ki kérdőjelezheti meg az Ő akaratát? Ki mondhatja neki azt, hogy téved, felesleges dolgot akar? Ki vitathatja el Iványi Gábor szívének vágyát? Ki állhat ellen az Istennek? Isten azt akarta, hogy mielőtt Iványi Gábor elhagyja ezt a földet, ne maradjon semmi űr és hiány a lelkében, hanem teljességre és teljes önazonosságra jusson. Ki mondhatja neki azt, hogy ne tedd, ha Isten adja ezt neki?

Isten a kegyelmét és a szeretetét mutatta meg Iványi Gábornak azzal, hogy elhívta a zsidóságával való teljes azonosulásra. Iványi Gábor pedig Isten iránti hitét és szeretetét mutatta meg, hogy nem törődött tradciókkal és elvárásokkal, vállalva a Messiás gyalázatát, bárki megkövezését, hallgatott a hívó szóra és követte azt. Tudja, hogy azokkal a testvéreivel egy, akik ugyanabban a Messiásban hisznek, csak még nem tudják a nevét. Mindez nem számít, mert a Személy, a hit, az elhívó, az összetartozás, a megváltoztathatatlan tény és a szeretet mégis egybeköti őket.

Aki tiszteli az emberi méltóságot, az Istennel való személyes kapcsolatot, az ember legfontosabb személyes döntéseit, az minimum tisztelettel és megbecsüléssel tekint Iványi Gábor döntésére. Aki ennél távolabbra is néz, annak szívét megérinti ennek a szent embernek az istenfélelme, elhívásának kegyelme, aki a patriarchák hitét követve a patriarchák családjába akar tartozni, és semmiben sem különbözni tőlük. Azonosulni az elhívásukkal, a szenvedéseikkel, megpróbáltatásaikkal, gyalázatukkal, hat évezredes történelmükkel és bánatukkal és örömeikkel. Oda akar tatozni, az övéihez, azok közé, akik közül való. Nem akarja, hogy bármi elválassza, megkülönböztesse őket. Nem akar kívül maradni. Ez Iványi Gábor, és életének legszebb és legfontosabb pillanata.

Iványi Gábor azonosult a zsidó szubsztanciával, az isteni terv benne megvalósult és egésszé vált, az ő engedelmessége által. A legszebb és legcsodálatosabb pillanat ez egy ember életében, kitüntetés és kegyelem az Isten jósága által. Iványi Gábor nem vehetett figyelembe semmi mást, csak a szívében levő elhívást, a szívébe helyezett vágyat és a hitet. Ezt mindenkinek tiszteletben kell tartania, s az isteni szeretet megnyilvánulásaként tekinteni rá, amely átlépi az emberi törvényeket, számításokat és tradíciókat. Aki együttérez ezzel, maga is részesül ennek szellemi áldásából, a szeretetből.

Iványi Gábor azt tette, amit az ő Messiása. Ledöntötte a közbevetett választófalat. Személye híd a zsidóság és a kereszténység között. Személyében egyesül az, ami összetartozik. Ezt akarta Isten megmutatni, az Ő kedves és szeretett szolgája által. Ahogy az is, hogy Iványi Gábor sokak által tisztelt és becsült hite, szolgálata honnan származik, kik közül nőtt ki. Hogy dicsérjék benne a zsidót, amiből a keresztzénység származik, és ahova rendeltetése szerint vissza kell térnie, és zsidó gyökereivel kell azonosulnia. Iványi Gábor megtestesíti az üdvtörténet célját.

Azt hittük, amikor láttuk, hogy inni ad a szomjúhozónak, enni az éhezőnek, fedelet a hajléktalannak, emberi szót a keserű szívűeknek, megbocsátást a bűnösöknek, hogy mindent láttunk. De nem, mert nem láttuk még teljes önazonosságban a mögötte levő Istent, az Ábrahám, az Izsák és a Jákób Istenét, a zsidó Messiás Atyját, aki soha nem változik, és soha nem lett pogány. Így kerek, egész az életmű. Ez az Isten teljessége, amit egy embernek adhat. Örülönk, hogy láthatjuk és részesedhetünk ebből a mély szeretetből és áldásból, ami ebben az otthonra találásban megnyilvánul.

Iványi Gábornak kívánunk jó egészséget, hosszú és boldog életet, teljes elfogadást és befogadást valamennyi közösségben, amelynek része, tagja. Kívánjuk, hogy mindenki érezze meg ebben Isten szeretetét és ajándékát, amit ez az ember jelent. Iványi Gábor nem elveszített valamit (különösen nem az eszét, mint némelyek gondolják), hanem megtalált valamit. A legfontosabbat az életben. Aki szereti, így szeresse.Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések