Bartus László: Orbán, a “keresztény”

Közzétéve September 14, 2019, 3:44 pm
24 mins

Még mindig nem tudja a magyar ember, mit jelent az Orbán-féle “keresztény szabadság”. Nem lehet megfogalmazni. Azért nem, mert hazugság. Az igazságról könnyű megmondani, micsoda. Amit nem lehet világosan kifejteni, az hazugság. Most tett rá egy kísérletet Orbán, de az sem teológiai, sem alkotmányjogi szempontból nem állja meg a helyét. Szerinte a keresztény szabadság az, hogy “amit nem akarsz, hogy veled cselekedjenek, azt te se tedd másokkal”. De a keresztény szabadság nem ez. Erre bárki képes, a nem keresztények is.

A keresztény szabadság az erkölcsi törvénytől (a tízparancsolattól), a bűntől és a kárhoztatástól való szabadság. A törvény vége Krisztus, ezt mondja a Biblia. Ez a keresztény szabadság. Ennek semmi köze ahhoz, ki hogyan bánik a felebarátjával. A keresztény szabadság feltétele Krisztus. Ha Orbán keresztény szabadságot ígér a magyar polgároknak, akkor meg kell váltania őket a törvény átkától, a bűn szolgaságából és a kárhoztatástól. Ahhoz neki Messiásnak kéne lennie, de nem az. Ő nem ígérhet keresztény szabadságot az ország polgárainak, mert annak feltétele a megváltás elfogadása.

Mielőtt elmagyaráznánk, hogy valójában mit jelent a keresztény szabadság, és mi a  különbség a liberális szabadsághoz képest (ami két teljesen más dologra vonatkozik), felhívjuk a figyelmet arra, hogy Orbán ezúttal is elismerte, hogy megdöntötte az alkotmányos rendszert. Ezzel államellenes bűncselekményt követett el, életfogytig tartó szabadságvesztés jár érte. Azt mondta, a “liberális rendszerváltást” követte 2010-ben az ő “keresztény rendszerváltása”. Ez azt jelenti, hogy 2010-ben megdöntötte a liberális demokráciát, az akkori alkotmányos rendet.

Orbán ezt “alkotmányos forradalomnak” nevezi, de ez alkotmányellenes államcsíny, puccs. Olyan, hogy “alkotmányos forradalom”, nem létezik. Az alkotmányosság lényege éppen az, hogy kizárja minden forradalom lehetőségét. Az alkotmány jogi úton rendezi a hatalom kérdéseit, kizárva a forradalmi helyzeteket. Orbán hazudik, amikor ezt kereszténydemokráciának nevezi, mert a kereszténydemokrácia a liberális demokrácia, a demokratikus jogállam része. Amit ő kereszténydemokráciának nevez, az a fasizmus. A liberalizmus ellentéte nem a kerestzénység, nem a kereszténydemokrácia, hanem a fasizmus.

Olyan ember beszél a szabadságról, aki felszámolta az egyenlő feltételeket, a szabad választásokat. Aki propagandagépezetet tart fenn, mert fél az igazságtól és a szabad sajtótól. Olyen ember beszél a kerestzénységről, aki elrabolta az egész országot, kisajátította magának a nemzetet, aki egy tolvaj, aki milliárdokat rabolt a családjának és strómanok nevén magának. Az az ember beszél arról, hogy csak azt tedd másokkal, amit szeretnéd, hogy mások is tennének veled, aki koncepciós pereket indíttat, az állami szervekkel üldöz embereket, miközben a tolvaj bandáját a törvények fölé emeli. Aki éhezteti a menekülteket, elvette az egyházi státuszt keresztény egyházaktól, aki nem fizeti ki a járandóságaikat, aki üldözi a hajléktalanokat. Ha ilyen az Isten, milyen a Sátán? Ez fasizmus, nem kereszténység.

*

A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének (KÉSZ) XII. kongresszusán adta Orbán azt a definíciót, amit ő a keresztény szabadságról képzel. Nem először, mert ugyanezt egyszer már elmondta 2014-ben a tusványosi beszédben. Akkor azt mondta, “Ne az legyen a magyar társadalom szervezőelve, hogy mindent szabad, ami más szabadságát nem sérti, hanem legyen az, hogy amit nem akarsz, hogy veled cselekedjenek, te se tedd azt másokkal”. Jézus a Máté evangéliuma 7. részének 12. versében mondta, hogy “amit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal; mert ez a törvény és a próféták”. Orbán még az evangéliumot is pontatlanul idézi, ami ebben a formában nem is ugyanazt jelenti.

Jézus szerint cselekedd, amit magadnak is akarsz. Orbán szerint ne cselekedd, amit magadnak nem akarsz. Az egyik a jóságról beszél, a másik a gonoszságról. Ez pontosan megmutatja, hogy ki honnan való, kinek mi van a szívében. Orbán Jézus Krisztus helyébe helyezi magát, amikor az Isten országának törvényeit akarja az állam polgárainak adni, de hamis messiás. Az államot az egyházzal keveri, de engesztelő áldozat és megigazulás nélkül. Ugyanígy keveri a társadalmi és az egyéni belső szabadság fogalmát. A liberális szabadság társadalmi szabadságot, a keresztény szabadság lelki szabadságot jelent.

Orbán a “liberális szabadsággal” állítja szembe a “keresztény szabadságot”. De a “keresztény szabadság” az egyén törvénytől és bűntől való szabadságáról szól. Jézus Krisztus nemcsak a bűntől, hanem a törvénytől (a törvény “átkától”) is megváltott. Átkozott, aki az erkölcsi törvényt (a tízparancsolatot) meg nem tartja. Aki pedig törvény alatt van, az a bűn hatalma alatt van, mert a bűn ereje a törvényben van. A törvényt nem lehet megtartani, csak betölteni, a szeretet által. Ezt jelenti a jézusi mondat. Ez a szeretet viszont a megváltáshoz van kötve.

A kegyelem szabadít fel a törvény, a bűn és a halál uralma alól. Nem uralkodik a bűn rajtatok, mondja Pál apostol, mert nem vagytok a törvény alatt, hanem kegyelem alatt vagytok. De ez csak a hívőknek szól. Csak azok szabadok, akik megigazultak. És ez az igazság az, ami szabaddá tesz. Ez a keresztény szabadság. Orbán megváltás, engesztelő áldozat, a hit és a kegyelem nélkül ígéri minden magyar polgárnak. Ez a legótvarosabb eretnekség és még istengyalázás is.

A liberális szabadság a jogi korlátozásról szól. Az állam szerepéről, ahol mindenki szabadsága a másik ember szabadságáig, minden ember joga a másik ember jogáig terjed. A Jézus Krisztus által ígért “keresztény szabadság” az ember belső korlátairól szól, amelyet nem az állam kényszerít rá, hanem a szívében levő hit, igazság, kegyelem és szeretet erre indítja. Erre nem lehet az állami törvénykezést és rendet építeni, mert nincs ott minden ember szívében a hit, az igazság, a kegyelem és a szeretet, nem mindenki keresztény. Legjobb példa erre maga Orbán Viktor.

Ha Orbán ezt a normát akarja kötelezővé tenni, máris az ószövetségi “törvény” útjára tévedt, ami ellentéte a keresztény szabadságnak. Keresztény szabadságot ígér, és a kényszerítéssel máris törvény alá rendeli őket. De a keresztény szabadság az, hogy az ember szabad a törvénytől. Nem a törvény külső kényszere, hanem a kegyelemből elnyert belső szabadság tesz szabaddá a bűntől. A kegyelmet nem Orbán adja, hanem Isten. Az csak belülről fakadhat. Az állam ilyet nem adhat. Ha Orbán keresztény szabadságot ígér az állam polgárainak megváltás nélkül, akkor Istenné tette magát.

A keresztény szabadság alapja a bűnbocsánat. A bűnöket csak Isten bocsáthatja meg. Orbán Viktor nem. Ezért ő és az ő állama nem adhat keresztény szabadságot.

*

Orbán azt mondta, “új állam- és politikaelméleti modellt” hozott létre. A 4. század már ismerte ezt az “új állam- és politikaelméleti modellt”. Ez a “posztmillenizmus” modellje, amelynek lényege, hogy Jézus Krisztus “ezeréves királysága” nem a jövőben valósul meg, amikor Jézus visszajön a földre, hanem már itt van a földön. Jézus Krisztus az egyház révén uralkodik a földön, ezért uralkodik az államhatalom fölött az egyház. Ezt teszi, aki az államot keresztény alapra állítja. Erről beszél Orbán: amikor Jézus Krisztus parancsát teszi meg az állam vezérelvének, akkor a keresztény egyház alá rendeli az államot.

Ebben semmi új elmélet nincs, ez a helyettesítési teológia gyümölcse, amelyre nemcsak az állam és az egyház összefonódása, hanem a keresztény antiszemitizmus is épült. A Biblia szerint Jézus az ezeréves királyságban a helyreállított Izrael királyaként uralkodik majd. A helyettesítési teológia meghamisítja a Bibliát. Azt állítja, hogy Isten örökre elvetette a zsidóságot és Izraelt, amelynek helyébe a keresztény egyház lépett. A középkorban a hittől elszakadt egyház Jézus Krisztus és a zsidók nélkül elkezdte az “ezeréves királyságot”. A vége az inkvizíció, az eretneküldözés, a máglyák, elnyomás lett.

Szegény hülye Orbánnak Semjén, Balog páter és az többi szélhámos előadta ezt az elméletet a “keresztény államról” (lásd még István király, szentkorona), de azt nem mondták meg neki, hogy ez már egy alaposan kipróbált “állam- és politikai modell”, amelynek 1500 év szenvedése, százmilliók halála és a középkor sötétsége lett az eredménye. Amiről ő halandzsál “keresztény szabadság” címén, nem más, mint ugyanez. Nem talált ki semmi újat. Ennek a borzalmait zárta le iszonyú áldozatok, forradalmak, polgárháborúk árán a felvilágosodás és a liberális jogállam.

A történelem tanulsága az, hogy nem lehet a világot Krisztus törvényei szerint kormányozni, mert a világ nem azonos az Isten országával. A Biblia is ezt mondja. Az Isten országa nem evilágból való. Az Isten országának törvényei nem működnek a világban. Isten nem a világot akarja kereszténnyé tenni, hanem ki akarja menteni az embereket a világból. Jézus nem a római birodalmat akarta megdönteni, és nem Heródes posztjára vágyott. Az ördög ezzel kísértette, de ellenállt neki. Nem is Heródes lett a Krisztus, mint most Magyarországon. Mert Orbán Krisztus helyébe helyezi magát, de ő nem Krisztus, hanem egy Heródes. Azok az egyházak és gyülekezetek, amelyek politizálnak, az ördög ajánlatát elfogadták.

Jézus Krisztus nem fülkeforradalmat hirdetett. Nem “kétharmados, alkotmányos forradalmat csinált”, hanem az emberi szívben csinált “forradalmat”. Nem a világban uralkodott, hanem kihívta a hívőket a világból. Az, hogy Orbán a világból akar kereszténységet csinálni, pontosan mutatja, hogy nem keresztény és fogalma sincs a kereszténységről. Neki ez egy idealista filozófia, amelyet arra használ, hogy az egyeduralmát biztosítsa. Az istenkirályság sem új dolog, néhány despota már gyakorolta, és néhány tízmillió ember már meghalt miatta. Nála tehetségesebbek is próbálkoztak már vele. Mind zsarnok lett.

*

Orbán a középkort kívánja visszahozni. Isten és a Sátán történelmi harcában a Sátán mellé állt. Ugyanúgy, mint valamennyi egyház, felekezet és gyülekezet, amely az államot akarja egyházzá tenni. Azt akarja, hogy az emberek a betarthatatlan erkölcsi törvény, a tízparancsolat szerint éljenek, és az alá görnyedjenek. Az állam ne csak jogi keretet adjon, mint a liberális demokrácia, hanem megpecsételi az emberek lelkiismeretét és állandó bűntudat alá rekeszti őket. Mert az erkölcsi törvény nem annyi, amennyit a falusi nagymamavasárnapi ebédnél és ez a néhány suttyó bűnöző a tízparancsolatról gondol.

Az Isten törvényeit akarja mércének állítani az emberek elé a felcsúti stadion építője, a vesztegetési TAO-pénzek kedvezményezettje, egy notórius hazudozó és kleptomániás gazember. Jézus azt mondta, ha valaki csak gonosz kívánság okáért más asszonyra tekint, immár paráználkodott a szívében. Aki gyűlöli az ő atyjafiát, mind embergyilkos az. Az isteni törvényt a Biblia szerint egyetlen ember sem tudja betartani, mert azt mondja a Szentírás, hogy nem is teheti. A tízparancsolatot nem azért adta Isten, hogy betartsák, hanem azért, hogy megértsék, hogy nem tudják betartani. Messiásra van szükség.

Orbán egyházat csinál az államból. A liberális demokráciát egy olyan kereszténydemokráciával kívánja felcserélni, ahol az embereket nem a jogállam törvényei, hanem a szívben levő szeretet korlátozza. De ennek feltétele a megváltás elfogadása lenne. Ehhez előbb az egész országnak meg kellene térnie, el kellene fogadnia Jézus Krisztust személyes megváltójának, kereszténnyé kéne válnia, újjá kellene születnie. Ha ez nem történik meg, és Orbán bibliai normákat állít az emberek elé, akkor a kegyelem helyett a törvénnyel átok alá viszi őket.

Mivel a megtéretlen ember belső késztetésből nem tud megfelelni a krisztusi mintának, jön az állami kényszer. Ha jön a kényszer, akkor ott már nem a kegyelem szabadsága, hanem a törvény szolgasága az úr. Ha a tízparancsolatot követeli meg tőlük, akkor az egész országot a bűntudat, a lelkifurdalás és/vagy a képmutatás alá görnyeszti. A Biblia ezt nem várja. Jézus ezt utálta. Senki ellen nem szólt olyan kemény szavakat, mint a farizeusok ellen, akik ugyanezt csinálták, mint Orbán.

A Biblia szerint az ember hit nélkül éljen a törvény nélkül. Az is jobb, mert a törvény megnyomorítja. A képmutatók helyezik ezeket az elviselhetetlen terheket az emberekre, amelyekhez ők egy ujjal sem nyúlnak. A társadalmi liberális szabadság az, hogy mivel senki nem tudja megtartani a mózesi törvényt, az állam nem kényszeríti rá. A keresztény szabadság pedig az, hogy egy ember hit által megigazul, felszabadul a törvény átkától és a bűn uralma alól, és a cselekedeteitől függetlenül örökre igaz emberré válik az engesztelő áldozat miatt.

A liberális demokrácia befogadja mindkettőt. Minden ember szabadon élhet a liberális demokráciában, hívő és hitetlen, a keresztény szabadságot elnyert vagy azt elutasító ember is. Méghozzá egyenlő jogokkal. Ez pedig tökéletes összhangban van a Bibliával. A Biblia a nem hívő emberre nem kényszerít rá semmit. Az ember szabadon választhat, amíg él, és utána az ítélet. Ebbe ember és állam nem szólhat bele. Az egyház feladata az, hogy hirdessen a megváltás és a bűnbocsánat örömhírét, az állam feladata az, hogy ehhez biztosítsa a szabadságot és az ember szabadságát is, hogy ezt elfogadja vagy elutasítja.

*

Ha Orbán a liberális demokráciát felváltja a “keresztény szabadságra”, akkor a társadalomban követeli meg azt a szabadságot, ami csak a szívben van, ha van. Felszámolja a liberális szabadságot és a lelkiismereti elnyomást vezeti be helyette. Lelkibetegeket és képmutatókat nevel. Erre hivatkozva felszámolja a törvény előtti egyenlőséget és az egyéni emberi jogokat. Lelki és fizikai elnyomás alá rendeli az embert, ami még rosszabb, mint a fizikai elnyomás, mert akit csak fizikailag elnyomnak, az lelkileg még szabad. Szabadság helyett totális szolgaságot ad.

Orbán rendszere nem “hegyen épült város”, ahogy ő képzeli, hanem a pokol mélyének alsó bugyra.13 hozzászólás : Bartus László: Orbán, a “keresztény”

 1. Peter

  September 14th, 2019

  Ez a nyilaskereszténykedés erőszakhoz és az ország bukásához vezet

  A fasiszta diktatúra álatca lehullik

  Reply
 2. Peter

  September 15th, 2019

  A népirtó orbán a szokásos idiotizmusával szórakoztatja hívőit.
  Keresztény rendszerváltás nem létezik, mert a kereszténység vallás és nem politikai irányzat
  A sok fasiszta birkának úgy kell az ilyen uszító moslék, mint az anyatej. Csak vályúzni lehessen.
  Közel a polgárháború Magyarországon

  Reply
 3. Vögelein

  September 15th, 2019

  Kedves Laci!

  Bocsánat, hogy belebeszélek, de “a T ö r v é n y . á t k a” kifejezés [amit Jézus nem is használ], egyenesen ütközik Jézus, az Újszövetség: Máté 5. /17-19-ben kimondott szavaival, ahol ezt mondja:

  “17. Ne gondoljátok, hogy jöttem a Törvénynek [Tórának], vagy a prófétáknak [alle zusammen, a zsidó vallás] az eltörlésére. Nem [azért] jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább,hogy betöltsem [teljessé tegyem, kiteljesítsem azt].

  18. Mert bizony mondom néktek, amíg ég és a föld elmúlik [örökké], a Törvényből [Tórából] egy jóta, vagy egyetlen pontocska el nem múlik, míg [abból] minden be nem teljesedik.

  19. Valaki azért csak egyet is[!] megront a legkisebb parancsolatok közül is és úgy [megváltoztatva] tanítja az embereket, az a mennyeknek országában a legkisebb lészen; valaki [aki] pedig [a Tóra szerint] cselekszi[k] és úgy is tanítja, az a mennyeknek országában a nagy lészen.”

  – Namost, ha a Tóra parancsolatai szerinte valóban betarthatatlanok lettek volna, amint arról Te a cikkedben szólsz, akkor Jézus miért is tesz ilyen szigorú kijelentéseket, hiszen ott azokban a mondatokban > az Iótától a legkisebb vesszőig < nincs is kiút és alóluk nem is létezik kibúvás…

  Ha ezek alól mégis valamiféle egzakt kibúvót lelnél, akkor pedig Jézus megdönthetetlen fenti szavait vonnád kétségbe.

  Nagy tisztelői üdvözlettel: -V-

  Ui:
  1. Amennyiben ezt az ellentmondást a sok fordítás közül valamely más, magyar nyelvű fordításban vélnéd feloldani, állok elébe azt is itt AN lapjain megvitatni. 🙂
  2. Pál [Saul], mint a magát apostolnak kikiáltó, s mégis az Izráelt fojtogató Rómánál menedéket kérő és találó, hamis próféta nem autentikus hivatkozás…

  Reply
  • Amerikai Népszava

   September 15th, 2019

   Kedves Vögelein,

   a kettőnk álláspontja máris különbözik, amennyiben én Pál apostolt, mint az ihletett Írások egyik legfontosabb szerzőjét nem tartom hamis prófétának, hanem az általa írott leveleket egyenértékű isteni kijelentéseknek tartom, Isten Igéje egyenrangú részének. Ami a törvény kapcsán látszólagos ellentmondás, az nem az. Maga Pál is mondja, hogy a törvény az jó, és tökéletes, és éppen ez a tökéletessége lett átokul nekünk, mert a tökéletes Isten tökéletes törvényének nem tud egy ember sem megfelelni, nem tudja senki sem megtartani, ezért a törvény megtartásából, a törvény cselekedetei által nem tud igazzá válni egyetlen ember sem. A törvény cselekedeteiből nem igazul meg egy test sem. Ez nem azt jelenti, hogy a törvény rossz vagy nem igaz, ellenkezőleg: a törvény tökéletes, mi azonban nem vagyunk és nem is válhatunk tökéletessé, mert még a megváltás sem változtatja meg földi életben a testet, amelyben lakozik a bűn. Ezért volt szükség a Megváltóra, aki kifizeti a bűnök árát, a tökéletes engesztelő áldozat, aki egyszeri áldozatával örökre tökéletessé teszi a megszentelteket, és ezáltal felszabadítja az embert a törvény átkától, és a bűn uralma alól az ingyen kegyelemből való megigazulás által. Ez a megigazulás, a kegyelem teszi lehetővé, hogy az ember felszabaduljon a bűn uralma alól. A törvény által van a bűn ismerete, de nem képes egyetlen ember sem engedelmeskedni a törvénynek, mert nem is teheti. A törvény Krisztusra vezet, a megváltás szükségességére. Jézus Krisztus betöltötte a törvényt, mert benne nem volt semmi bűn, és a szeretet által, hogy az életét adta minden emberért. Itt két különböző helyzetről és magatartásról van szó, nem a törvény ellentétes megítéléséről. A törvény alatt élni a megváltás után testi dolog, akik törvény alatt vannak, testben vannak. Az Újszövetség felszabadít a törvény uralma alól, de nem azért, hogy ne cselekedjük a törvényt, hanem azért, hogy a kegyelem, a megigazulás, a fiúság és a Szentlélek által engedelmeskedni tudjunk Istennek, ami belülről történik, nem a törvény külső kényszere által. Nincs ellentmondás, mert a törvény igaz és jó, csak az embernek átok, ha megpróbálja betartani. Ezért kellettek az áldozatok az ószövetségben. Az Újszövetségben maga Jézus Krisztus a tökéletes áldozat, ezért az ember hit által kegyelmet kap, igazzá válik, és ez az állapota teszi alkalmassá arra, hogy Isten szerint járjon. Jézus Krisztus betöltötte a törvényt, az ember nem a törvény cselekedete, hanem hit által lesz igaz ember.

   Reply
   • Vögelein

    September 17th, 2019

    Kedves Laci!

    Mint fentebb mondottam számomra a tipikus zsidó renegát Saul(us) [jóval később már: Pál] a maga, egészen pontosan Róma akaratát, igazát bizonyítandó szavai nem is mérvadó érvek, hiszen ő, mint “önjelölt apostol” [héberül: mumor, azaz hitszegő] egy állítólagos lovas-baleset következtében bekövetkezett lázálmából származó látomását akarta (akarja) a “hitsorsosaira” rátukmálni úgy, hogy már eleve megszegve az ún. Ó-egyház az ő számára adott megbízatását az akkori zsidó (főleg görög-földi) diaszpóra zsinagógái körében végzendő hit-erősítő küldetését, annak végzése helyett éppen ellenkezőleg, ő a mózesi (a zsidó) vallás – annak sarkalatos tételei – nyilvános tagadását, sőt a megtagadását folytatta a rá jellemző hatalmas, illetve eszelős intenzitással, majd visszatérve Jeruzsálembe ugyanezt a tudatos fellazító “munkát” művelte a hazájukat védő izraeliták között – A Templomban is.

    Mondanunk sem kell, hogy tevékenysége egyértelműen Róma érdekét szolgálta. Minthogy szinte célirányosan Róma malmára hajtva a vizet, végsősoron Izraél kissé később bekövetkező totális elpusztítását [egy Palesztinának titulált római provinciává degradálását] szolgálta ami nemcsak a később Ó-egyháznak minősített lázadó(!) csoport, de az egész korabeli zsidóság jogos felháborodását, sőt zendüléseit váltotta ki. Mely történethez hozzátartozik az is, hogy Pált több esetben a római hatóságok mentették meg az ősi hitüket, ezzel együtt az identitásukat, tehát országukat védelmező vallásos zsidó közösség jogos köveitől…

    Egy alkalommal [ApCsel 21. 30-31.] egy egész római cohors-t bocsátott “a zsidó” Paulus védelmére. E hatalmas, 500-tagú katonai egység segítségével helyezte Pált Római védőőrizet alá és kísérte Jeruzsálemből Cesarea(!) biztonságába…
    – Akit Róma ennyire véd, annak, mint hódító számára mégiscsak fontos embernek kell lennie. Minimum egy árulónak, vagy annál is többnek, pl. egy (saját) római ügynöknek…

    Itt megjegyzendő, hogy az úgynevezett (!) Ó-egyház vezetője az a Jakab apostol(!) [hiszen nem csak Pált, de őt is annak tartják] – volt, aki már az Újszövetség, de a Holt-tengeri tekercsek tanúsága szerint (nem úgy, mint Pál!) Ő valóban, még az életében ismerte Jézust, márcsak annál fogva is, hogy Jézus (fél)testvére volt, aki – szemben Pál legendájával – Jézust még személyesen is ismerte, sőt a tanítványa volt a zsidó messiásnak…

    A “megváltás” körülményeit és annak korhű jelentését a realista jómagam történelmi (történések) megközelítésben fentebb már kifejetettem.

    A páli hitehagyottság az ókori, vagyis zsidókból lett első keresztényekből már az elején, Izráél szétverése után kiváltotta nemcsak az egyfajta, a zsidó múlt [ hatóságok előtti] megtagadását, de emiatt már a saját személyiségükből is valamiféle öngyűlölet félét hozott ki, amely frusztráció mélyen beépült a kereszténység mindennapos liturgiájába emlékeztetve a híveket az így bebeszélt “ős-zsidó bűn” mítoszára egyfajta tudat alatt bujkáló istengyilkos önvád formájában… Talán nem is kell másra emlékeztetni, mint a crucifixus-nak nevezett bálványra… E primitív eredetű önemésztés, később már vérvád, antiszemitizmusként vonul végig az elmúlt kétezer év egyházi és általános történelmén.

    Üdvözlettel: -V-

    .

    Ps.
    A Biblia – az Ó és az Újszöv. – mellett ma már nélkülözhetetlen és ajánlott irodalom a Holt-tengeri tekercsek, valamint a tudásvágy hatására mégiscsak a felszínre tört több kiadott gnosztikus és apokrif irodalom is, amelyeket éppen maga a katolicizmus szorított ki anno isz. 325-ben, az általa hitelvűnek ítélt irodalmi kánonból, sőt magából az Újszövetségből is.

    Reply
    • Amerikai Népszava

     September 17th, 2019

     Kedves V., ez nagyon érdekes és számomra – elnézést – elég vicces is, amit Pál apostolról mond. Pál apostol a megváltás legvilágosabb kifejtője. Szerintem a világ legnagyobb filozófusa is egyben. Nem hinném, hogy római ügynök lett volna. Üdvözlettel, B. L.

     Reply
     • Vögelein

      September 18th, 2019

      Kedves Laci!

      Sajnos gondoltam, hogy Pál ügynök mivoltára tett kijelentésem nálad viszolygást vált ki s mivel – csak ebben az esetben – a tényeket érthetően csak . h i t b é l i . nézeteiddel vagy hajlandó egybevetni, most is eszerint következtetsz, amin én vitatkozni, értelmetlen próbálkozásnak tartanék.
      Ám az fentebb – mondjuk történelmi ténynek feltételezve – én csak az Ap.Csel. 21.30-31-et hoztam állításom bizonyítására, holott az ott-történtek teljes egészét – egészen a 27. fejezetig – sokkal többet mondott volna az egyházatya egész Rómához való viszonyáról…
      Mert az egész újszövetségi jelenségsorozat energiáját a hódító R ó m a . és az annak ellenálló . j u d a i z m u s . közti feszültség szolgáltatja.
      Most itt csak egyet emelnék most ki, amikor Pál . H e r ó d e s Agrippával, ezzel az ismételten a zsidók nyakára ültetett*, pogány római b á b k i r á l l l y a l . jóízűen elbeszélget, aki nyilván római szemszögből nem tekinti bűnnek azokat a szavakat, elveket és cselekedeteket, amiért Pált a Róma-gyűlölő zsidók, mint a judaizmus árulóját voltak kénytelenek kivetni maguk közül. stb. Az pedig még külön egy kérdőjel, hogy a zsidók ellene felhozott érveit az Ap.Csel. egyszerűen elhallgatja, mellőzi… [Furcsa és váratlan szereplő a ki tudja honnan, de hirtelen előkerült unoköccs is, aki szintén a rómaiakért rohant segítségért.]
      Már bocs’, de Pált, a világ legnagyobb filozófusának beállítani ezt pedig, minden sértési szándék nélkül, de egyenesen a katolicizmus körébe sorolnám. – Ezzel az erővel akár Szent Pálként is írhatnál róla…

      Üdvözlettel: -V-
      .

      * Évtizedekkel az ugyancsak trónbitorló pogány, nagy Heródes után…

    • JichakPerlmutter

     September 20th, 2019

     Vögelein!
     szept. 15. & 17.

     Az a megközelítés, miszerint Izraelnek a Jézus korára jellemző eszkatologikus közhangulatát – mondhatnók; állapotát – a római hódítás, ideológiai és katonai nyomás fokozódásának a ténye idézte elő, sőt determinálta, az egy teljesen helyénvaló történelmi tény. Ide tartozik a messiás, azaz a megváltó királyvárás hangulata is…

     Keresztelő szt.János, Jézus, majd pedig szt.Pál fellépése, de a János jelenései és nem utolsó sorban a Qumrani Tekercsek egy jórésze, abból is főleg a Háborús tekercs ezt a majdhogynem hadiállapotot látszik igazolni, mely történés sorozat eseményei Róma asszimilálós pressziója nélkül be sem következtek volna.

     A zsidó nép csak önálló és szuverén társadalmi fundamentumait védelmezte vallási törvényei, a Tóra mindenhatóságába vetett hite és a betolakodóval szemben álló, megalkuvást nem tűrő, harcos hozzáállásával…

     Pál zsidó létére éppen e jogos, az identitását is védő, mély hitből fakadó védekezőmechanizmusnak támadott neki. Pont ezzel az erkölcsi magassággal szállt szembe akkor, amikor már a zsidóság lenni, vagy nem lenni kérdése forgott kockán…

     Hogy őbenne – a császárhoz folyamodó római polgárban – abban a válságos helyzetben mégis mi indíthatta el ezt az ellenreakciót a saját(?) népével és őseitől örökölt hagyományaival szemben, azt az emberiség számára ma egyre gyarapodó gnosztikus tény és tananyag birtokában érthetjük meg. Az eddig napvilágra került egyre újabb iratok, dokumentumok és evangéliumok is bizonyítják, hogy őt semmiképp sem a zsidóság iránti jó-szándék, de bizony nem is a logika vezérelte. Márcsak azért sem, mert abszolút figyelmen kívül hagyta a Jézus Hegyibeszédének a zsidó törvény meg és betartására vonatkozó, még “szankciót is tartalmazó” előírásait is, melyek ha figyelmesen olvassuk visszautasítják, sőt . m e g t i l t j á k . a bármiféle új vallás megalapítását …

     És, ha Pál tevékenységének a még a végkimenetére is rátekintünk, akkor részben az ő áldásos tevékenységének is köszönhetően végül is az az I. Zsidó (isz.70.)és a kb. 60 évvel későbbi II. Zsidó Háborúban*, a teljes katonai erővel történt szétkergetésben, ill. szétszóratásban nyer beteljesedést…
     A történelem nem igazolja Pálnak keresztségben való üdvözülésre tett ígéreteit sem, hiszen a szétszóratást követően Róma már a keresztényeket is éppúgy üldözte, mint korábban a zsidókat…

     Azért az efölötti átsiklás “az ő mesterére” folyton hivatkozó apostoltól mégiscsak egy furcsa figyelmetlenség… Miközben nagyon is, sőt tragikusan egybevág a hódító ország és nép- bekebelezési szándékával.

     * Zsidó Háború: emlegetik felkelésként is.

     Reply
     • Amerikai Népszava

      September 20th, 2019

      Véleményem szerint az Önök eszmefuttatása alapjaiban hibás, leginkább pedig abban, hogy Jézust szemebállítják Pállal. Jézus ugyanolyan kritikus volt kora zsidó vallási vezetőivel, irányzataival szemben, mint Pál apostol. Pál mozgatórugója a hitből való megigazulás tanítása, a zsidó Messiás, mint a tökéletes áldozat (amelynek az ószövetségi áldozatok csak előképei) bemutatása volt. Pál nem foglalkozott a zsidó politikai, nemzeti kérdésekkel, még ha sokan a vallást tévesen ezekhez kapcsolják is. Pál azt tanította, hogy a mózesi törvény cselekedeteiből nem lehet megigazulni. Hit által kegyelemből van a megigazulás. Ez az újszövetség, amelynek pecsétje Jézus, a zsidó Messiás vére. Ebben állt harcban a zsidókkal, a zsidó vallási vezetőkkel, akik ezért meg akarták öletni. Pál az életét mentette, amikor a római jog alapján kérte ügye elbírálását. Nem a rómaiakkal paktált le. Pálnak nincs köze a Templom lerombolásához és a zsidóság bukásához. Azt a zsidó vallási vezetők kiüresedett formalizmusa okozta, és Jézus azt előre megjövendölte, és sírt Jeruzsálem felett. Az ok, hogy a zsidók megölik a prófétákat. Hogy nem hisznek. Ha valakik együttműködtek a római hatóságokkal és Heródes bábkirállyal, akkor azok a zsidó vallási vezetők voltak, akik megölették Jézust.

 4. Bogatyr

  September 15th, 2019

  Orbánnak nincs istene, a végtelenül felhalmozott közpénz viszont az, meg a görcsös ragaszkodás a hatalomhoz – máris csatatérrel fenyegetik a NER-ből kiszálló városokat, Budapestet 1000 milliárdos csomagról vonnák meg, stb.
  Orbán “halott”, nem maga ura – a fasiszta csomagért eladta magát (meg az országot) az oroszoknak, aztán kilóra a kínaiaknak (új selyemút program).
  Nagyobb baj, ahogy olvasom hogy az EU-nak kampec, Usa-ban gigantikus méretű csőd közeleg, miközben katonailag együttműködnek az oroszokkal (!!!!). :((
  Az elcsalt választásokat pedig Izraelre fogják (!!!!). (Ez is Fulford – de hogy ebből mi igaz?)

  Reply
  • Voronyezs

   September 16th, 2019

   Orbán, bár igaz, az oroszoknak adta el magát, azért a suska javát mégiscsak a német nagytőke csúsztatja abba a szotyolától mocskos zsebébe…

   Az orosz “barátsága” csak felszíni jelenség, inkább egyfajta machiavellizmus, mint mélyen szántó, lényegi, gyökeres magatartás lenne, melynek mozgatórugója a Putyin-féle, KGB titkos adatbázisból eredő zsaroló potenciál. Cáratyuskának Nagy valószínűséggel olyan tények és adatok(!) állnak rendelkezésére, amelyeknek a hallatán is, Vezérünknek nemcsak feláll a szőr a hátán de kapásból cselekszi azt amit Vlagyimir nagyfejedelem csak egy homlokráncolással bármikor reá parancsol. Az állatidomárokra jellemző szoktatási gyakorlatoknak megfelelő igen-gyakori birodalmi látogatások is célzottan ezt a készséget és “halk alávetettséget” szolgálják. A mi Führerünk olyankor egy pitiző pincsikutya-automatára vált, ami meglátszik azon az amúgy is sötét lélekre utaló megszeppent ábrázatján… Hisz ki tudja, hogy olyankor az uralkodó már az első baráti ölelések során rögtön – odakünn a reptéren – mily kellemetlenséget súghatott az ő daragíj Víííktor barátja fülibe…

   Annál szemtelenebbül viselkedik az őt – nem naivságból, de inkább érdektől vezérelve – egyenrangú, úri partnernek tekintő nyugati szponzoraival szemben, akiknek ezt az égből-pottyant és folyton hizlalt mészárosi gazdagságot köszönheti.
   Természetesen van miért, és van miből, mert a hiszen majd-tíz- éve a német nagytőkének ő is pottyantgat némi adómentes és vámkedvezményes milliárdokat a zsebébe, amiért a Tőke nem is hálátlan, sőt. Angela*, de mostmár Ursula útján is számos jóindulatú és dicsérő gesztuson túl, szinte már távvezetéken nyomatják a kis-Hitler** magánzsebeibe európai, tehát nem csak német polgárok adó milliárdjait valamiféle kohézió ))) 😀 ((( címén.
   ˙

   .

   * “Angela! Én neked drukkolok” írta Orbán tegezve, egy nyilvános(!) táviratban Merkelnek a választások során. Úgy látszik nem véletlen. Sztálin is Horthy őt elismerő, alázatos levelére enyhült meg iránta és mentette ki a Nürnbergi Háborús Bűnösök Bírósága markából.

   ** Csak úgy ahogy anno, az amerikai nagytőke is olajjal és ipari, katonai termékekkel támogatta a nagy-Hitler háborús készülődését [ de a háború alatt is szállított neki] …

   Reply
 5. abramovics

  September 16th, 2019

  a csuti gecigány elképzelése az ő kereszténységéről:
  .
  Mit gondolsz Anya, ledobják a bombát?
  Mit gondolsz Anya, kedvelik majd e nótát?
  Mit gondolsz Anya, összetörik majd a golyóimat?
  Ooooh aah, Anya, építsek inkább egy falat?

  Anya, kellene elnökjelöltnek induljak?
  Anya, hinnem kellene a kormánynak?
  Anya, vajon engem is az élvonalba tesznek?
  Ooooh aah, ez az egész csak időpocsékolás lenne?

  Csitt már édes, édes nehogy sírjál,
  Anya majd minden rémálmod valóra váltja,
  Anya majd minden félelmét beléd oltja,
  Anya majd itt tart téged a szárnyai alatt,
  Nem hagy repülni, de meghallgatja dalodat,
  Anya majd kényelemben és melegben tart,
  Ooooh Édes, Ooooh Édes, Ooooh Édes,
  Persze, hogy segít Anya építeni a falat.

  Mit gondolsz Anya, elég jó ő számomra?
  Mit gondolsz Anya, veszélyes ő számomra?
  Anya, darabokra szedi majd a kisfiad?
  Oooh aah, Anya, összetöri a szívem majd?

  Csitt már édes, édes nehogy sírjál,
  Anya majd utánanéz minden barátnődnek ,
  Nem hagyja Anya, hogy a mocskosak hozzád férjenek,
  Addig vár majd Anya, amíg hazaérsz,
  Anya mindig megtudja, hogy merre mész,
  Anya majd vigyáz az egészségedre és tisztaságodra,
  Ooooh Édes, Ooooh Édes, Ooooh Édes,
  Mindig az én kis Édesem maradsz.

  Anya, muszáj volt ilyen nagy elvárásokkal lenni?

  .
  javaslom megnézni hozzá:
  https://www.youtube.com/watch?time_continue=469&v=JkGbB0XtH1w
  .
  előtte azonban elolvasni az értelmezési segédletet, a fideszállatoknak – akik idejárnak titokban olvasni – illetve a többi hülyének
  .
  Anya – csuti gecigány
  Édes – az ország, s annak tanulatlan buta, tahó, tapló népe, mint választóóópóóógááár
  .
  első verse
  bomba – illiberalizmusnak nevezett
  BOLSEVIK-FASISZTA-FÉLFEUDÁLIS-JOBBÁGYSÁG
  nem kedvelt nóta a liberális demokratikus jogállam – Brüsszel
  összetörik a golyóidat, igen
  magad köré falat kell építsél, hogy kimaradj ebből a borzalomból, míg ők maguk is építenek falat körénk, hogy az akolba kényszerítsenek
  .
  második verse
  beálljak-e közéjük?
  megfizetnek-e?
  a végén úgyis kicsinálnak-e?
  .
  refrén
  hallgass, ne pofázz!
  a csuti gecigány majd félelmet kelt benned, fenntartja azt, ha nem történik semmi, akkor gondoskodik arról, hogy mégis baj legyen, s ő megvéd téged mindentől
  nem hagy élni, ám vannak „szabad választások” van „szabad sajtó”,
  látszatdemokrácia van, hogy te abban az akol melegben jól érezd magad, mint alattvaló
  a csuti gecigány veled építteti fel köréd a falat, hogy megtartson szolgájának
  .
  harmadik verse
  már a hálószobákba a párválasztásba is beleszólnának gyerekszülésre vannak a nők, semmi másra
  lázár jános mondta 2010-ben:
  mindenkit megfigyelni, felügyelni, irányítani akarunk!
  .
  refrén
  egyre szorosabb lesz az ellenőrzésed a te érdekedben, s mindentől megvéd a csuti gecigány a te érdekedben. hogy te mindig az ő kis Édese maradjál, akivel kénye-kedve szerint játszhat, mint mikor a gatyájában matat nyilvános eseményeken!
  na, annyira tart titeket ti mélymagyar bunkó fideszállatokat, mint amit akkor éppen markolász!
  s közben azt gondolja, úgy markolja meg a nyakatokat, ahogy éppen annak a nyakát markolássza akkor!
  .
  az utolsó kérdő mondatot mindenkire magára bízom!
  .
  DÖNTSETEK!
  .
  .
  abramovics voltam, s vagyok
  .
  .
  Ps.:
  lehet, nem tökéletes az értelmezés, amit írtam,
  .
  DE
  .
  meg kellene csinálni megfelelő magyar értelmező alámondással, s feltenni mindenhová, hová lehet, illetve minden úgynevezett ellenzéki megmozduláson levetíteni videó falon, vagy projektorral házfalon, esetleg a parlamentre kivetíteni, vagy a várra

  Reply

Szóljon hozzá

 • (nyilvánosan ez nem jelenik meg)