Németh Sándor, a Hit Gyülekezete vezető lelkésze a nem létező “nemzetközi evangéliumi-karizmatikus vezetőknek” írt levele után posztolt egyet a Facebook oldalára, ami minden eddiginél világosabban és egyértelműbben bizonyítja, hogy soha nem találkozott Istennel, nem ismeri Istent.

Németh kijelentése – több máshoz hasonlóan – nem egyeztethető a Bibliával, leleplezi őt.

A posztban ez áll:

Németh azt állítja, hogy “minél több időt tölt el az ember az Úrral, annál erősebb lesz benne a félelem Isten hatalmától”. Nem tudjuk, hogy Németh kinek a jelenlétében tölt időt, legfeljebb sejtjük, de a Biblia egészen mást mond, és az Istent ismerő hívők tapasztalata is egészen más. (Németh természetesen nem az istenfélelemről beszélt, hanem az Istentől való félelemről. De az istenfélelem sem félelem. Az istenfélelem tisztelet és nem rettegés, nem gyötrelem, hanem szeretet.)

A Biblia azt mondja: “Te hiszed, hogy az Isten egy. Jól teszed. Az ördögök is hiszik, és rettegnek.” (Jakab 2,19) Istentől csak azok félnek, akik ítéletre vannak fenntartva, akik ítélet alatt vannak, és nincsenek megváltva. Aki megismeri Istent, annak szívét a szeretet tölti be, nem a félelem. A félelem a szeretet ellentéte. Aki pedig fél, az nem szeret, hanem gyűlöl. Aki megérti a megváltást és Isten szeretetét, az nem fél, hanem szeret.

Erről világosan beszél a Biblia: “A szeretetben nincsen félelem; sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár: a ki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben.” (I. János 4,18) János apostol ugyanitt azt mondja, hogy “A ki nem szeret, az nem ismerte meg az Istent; mert az Isten szeretet”. (I. János 4,8)

Az arisztotelészi formális logika szabályai szerint így néz ki a fenti premisszákból levonható következtetés. Premisszák: 1. Aki fél, nem szeret. 2. Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent. 3. Németh Sándor fél. Következtetés: Németh Sándor nem ismerte meg az Istent. A végeredmény fordítva is bizonyítható, mert a megváltott, üdvösséget nyert ember nem fél az Istentől, mert eltávozik róla az Isten haragja, és megismeri őt olyannak, amilyen.

János apostol erről azt írja: “Azzal lesz teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához, mert amint ő van, úgy vagyunk mi is e világban.” (I János 4,17) Láttuk, hogy aki fél, az nem lett teljessé a szeretetben. A szeretet pedig azzal lesz teljessé, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához. Németh ellenben fél, nem lett teljessé a szeretetben, s ez azt jelenti, nincs bizodalma az ítélet napjához. Ez a félelem alapja. Nincs megváltva.

Aki fél Istentől, abban nincs meg az Isten szeretete, és nem ismerte meg őt. Szemben az Istent ismerő hívőkkel, akikről János azt mondja: “mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Az Isten szeretet;és a ki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is ő benne.” Németh Sándor azért fél az Istentől, mert nincs benne az Isten.

Nem tudhatjuk, hogy Németh Sándorban milyen “szellem” van, de Isten nem a félelem szellemét adja a benne hívőknek: “Mert nem kaptatok szolgaság lelkét (szellemét) ismét a félelemre, hanem fiúságnak Lelkét (szellemét) kaptátok, aki által kiáltjuk: Abbá, Atyám!” (Róma 8,15) Az “Abba” egy szeretetteljes megszólítás, magyarra úgy lehetne fordítani ezt, hogy “apu”, “apuci”, “édes, drága apukám”. Ez a legbensőségesebb megszólítás, a bizalom és a szeretet, a közvetlenség és a teljes biztonság legmélyebb kifejezése.

Pál apostol a II. Timóteus 1,7-ben ugyanezt mondja: “Mert nem félelemnek lelkét adott nékünk az Isten; hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét.” A félelem helyett a szeretet szellemét kapják azok, akik személyes kapcsolatba kerülnek Istennel. A félelem a bizonyítéka annak, hogy Németh Sándor nem ismeri az Atyát, nem ismeri az Istent. Ez a szolgaság szelleme, mert aki fél, az szolga. A fiú nem szolga. Istentől nem kell félni, azért sem, mert hatalmas. Az csak megnyugtató. Betakar.

Ez az oka annak, hogy Németh maga is szolgákat tart és megfélemlít másokat, mert maga is szolga, maga is megfélemlített, félelemben élő ember. Közvetíti az ő urának természetét, de ez az “úr” nem az Isten. Ha Istent ismerné, ha Istent szeretné, ha Isten lenne benne, akkor nem félne, és másokat sem félemlítene meg. Az ő istenképe az ördög. Az ördög az ő ura. Az ördögtől valóban félni kell, mert benne nincs semmi szeretet, csak gonoszság. Ez az oka, hogy Németh Sándor nem szeret senkit, a szolgatársait sem, hanem veri őket.

Ez teljesen egyértelmű a Biblia alapján. János apostol azt mondja: “Szeretteim, szeressük egymást: mert a szeretet az Istentől van; és mindaz, a ki szeret, az Istentől született, és ismeri az Istent.” De aki nem szeret, az nem született az Istentől, és nem ismeri az Istent. A szeretet kiűzi a félelmet. Némethből a szeretet nem űzött ki semmit. A Róma levél is azt mondja, hogy “a szeretet nem illeti gonosszal a felebarátot”. (Róma 13,10) Ez folytatódik úgy, hogy “annakokáért a törvénynek betöltése a szeretet”. Szeretet nélkül ezt nem lehet.

Itt érkezünk el az evangélium lényegéhez, a hitből való megigazuláshoz. Nem a törvény cselekedetei, betartása alapján lesz igaz ember a hívő, hanem Isten ingyen ajándékaként kapja. A törvény vége Krisztus, és a hívő ember nincs a törvény, hanem a kegyelem alatt van. A kegyelem alatt az Isten szeretete teszi alkalmassá arra, hogy betöltse a törvényt. A szeretet nélkül marad a törvény, a bűn, a halál és a félelem. Erről tett bizonyságot Németh.

Jézusnak ezeket a szavait nem is merjük értelmezni: “Bizony, bizony mondom néktek, hogy mindaz, a ki bűnt cselekszik, szolgája a bűnnek. A szolga pedig nem marad mindörökké a házban: a Fiú marad ott mindörökké.” Aki fél, az szolga, és szolgája a bűnnek. A törvény okozza a félelmet és a haragot. A szolga nem marad a házban, mert nem Fiú. A törvény és a félelem a szolgaság. A kegyelem, megigazulás és a szeretet a fiúság. Németh Sándor ne muszlimozzon, mert ő olyan, mint Hágár, a szolgaságra szülő. Ő is szolgaságra “szüli” a Hit Gyülekezete tagjait.

Ez azt jelenti, hogy Németh nem fogadta el az evangéliumot, az igazi evangéliumot. Ezért fél és ezért nincs benne szeretet. A törvény cselekedeteiből akar önerőből megigazulni, és ezt kéri számon a gyülekezete tagjaitól is. De ehhez nem kell Krisztus, ehhez nem kellett volna meghalnia Jézusnak. A megigazulás ingyenes ajándék, amely a tökéletes engesztelő áldozat által örökre tökéletessé és igazzá teszi a hívőket. A törvény és cselekedetek nélkül. Aki ezt megérti és elfogadja, az üdvözül, és soha többé nem fél Istentől, hanem szereti. Ez az ÚJ szövetség a régi (Ó) helyett.

Aki ezt nem fogadja el, az önmaga akar megigazulást szerezni, de csak önigazultságot szerezhet, megigazulást nem. Ez a félelem oka. Nem megy be a nyugalomba, az Isten népének a szombatjába. A törvény szolgálata, a bűn körüli forgás közben az önmegváltó próbálkozás tagadja Krisztus megváltását, az evangéliumot. Ez kudarcra van ítélve, ezért haragot nemz Istennel szemben, nem szeretetetre indít felé. Németh hamis evangéliumot prédikál, és maga sem üdvözült. Egy üdvözült ember nem ilyen, hogy pillanat nyugalma nincs. Ez az ember retteg, és nincs benne semmi szeretet.

De a törvény alatt levő zsidók tudják, hogy Isten szeret, kegyelmes és irgalmas. Példa erre, ahogy leiskolázta Frölich Róbert főrabbi Némethet, amikor a saját testi indulatait, gyűlöletét vetítette ki Istenre, amikor azt állította, hogy az argentin válogatott “átok alá” került, mert nem játszott edzőmeccset Netanjahu kampányában. Németh a saját képére, hasonlatosságára formálta az Istent, azért látszik Isten olyan ijesztőnek. Annyit sem ért a Bibliából, mint a törvény alatt levő ószövetségi zsidóság, pedig többet kéne tudnia.

A cselekedetekkel való önmegváltás elveszi Istentől a dicsőséget, és csupa kevély embert nevel. Látott már valaki egy tipikus hitgyülekezetest? Azt a kevély felfuvalkodottságot, és felsőbbrendűségi tudatot, önteltséget, ami ezekről árad. Maguknak szereznek dicsőséget. Isten helyébe teszik magukat az önigazságukkal. Németh különösen. Meg is lepődik, hogy milyen hatalmas az Isten, azt hitte, nála nincs nagyobb. És fél tőle, retteg. Németh elárulta magát a félelmével. Aki ismeri Istent, aki üdvözült, az nem fél, hanem örül és szeret.

Ezért épül a Hit Gyülekezete megfélemlítésre, a törvény betartása miatt, mert nem ismeri meg az Isten szeretetét, a megváltás lényegét, Isten kegyelmét, ingyen ajándékát, annak a módját és lehetőségét, hogy a igazakká váljanak. Ez pedig abból fakad, hogy Németh soha az életében nem ismerte meg az Istent,a valódi evangéliumot pedig tagadja. Ezt nem cáfolja, hogy mekkora gyülekezete van, mert a kevert és hamis evangélium is sok embert vonz, legjobb példa erre a katolikus egyház.

Döbbenetes szembesülni az igazsággal, de aki hisz a Bibliában, annak egyértelmű. Lehet-e Istenről beszélni, az Isten Igéjét oktatni, tanítani, prédikálni, imádkozni az Isten ismerete nélkül? Már hogyne lehetne? Az ördögnek kiváló prédikátorai, vallásos farizeusai vannak. Ez is egyértelmű a Bibliából. Jézus kora tanítóiról mondta azt, hogy “De ismerlek benneteket, hogy az Istennek szeretete nincs meg bennetek”. (János 5,42)

Ide vezethető vissza a Némethben levő gyilkos indulat, hogy megátkozza, megátkoztatja azokat, akik neki nem engedelmeskednek, mert helyette az Isten szeretetét választják, mert ők ismerik az Istent. Ez a féltékenység a pusztító, gyilkos harag oka, ami kifejeződik abban, hogy fiatal embereket Istent ismerő és szerető, az Istentől nem rettegő emberek megátkozására tanít. Németh úgy átkoztat embereket, hogy a megátkozott ember haljon meg (a halál simogassa). Jézus azt mondta, aki parázna kívánság okáért asszonyra tekint, az immár paráználkodott az ő szívében. A szívében elkövette. Így van a gyilkosság is.

Ugyanez látható a történelemben és a Bibliában is. Ezért ölte meg Káin Ábelt. Ezért ölték meg a pogányok a zsidókat, a névleges keresztények az igazi keresztényeket, mert azok ismerték az Istent, ők pedig nem. Aki fél az Istentől, az gonosznak tartja, azért fél. Nem fél Isten hatalmától az, aki szereti őt. Csak az fél tőle, aki nagyobb hatalmú akar lenni. Csak az irigy és féltékeny ember fél tőle, aki nem szereti. Németh elveti Jézus minden tanítását arról, hogy a gonoszt jóval győzzétek meg, áldjátok azokat, akik átkoznak titeket, áldjátok és ne átkozzátok. De Németh átkoz, erre épül a gyülekezete, a “szellemi hadviselésre”.

A félelemtől egyenes út vezet a gyilkosságig. Németh, aki fegyveres őrökkel jár, mint egy kolumbiai drogbáró, szíve szerint talán fizikailag is ölne, ha tehetné, ahogy a névleges és Istent nem ismerő keresztények tették a középkorban. A Biblia a gyűlöletet gyilkosságnak nevezi, ami az emberi szívben van. “Aki gyűlöli az ő atyjafiát, mind embergyilkos az: és tudjátok, hogy egy embergyilkosnak sincs örök élete, a mi megmaradhatna ő benne”, ezt mondja János apostol. A gyilkolás oka, hogy az illetőnek nincs örök élete. Az biztos, hogy nem a Szentlélek átkozza meg azokat az embereket, akikért Jézus Krisztus meghalt.

Vannak olyan bibliatanítók, vallási vezetők, akik nem ismerik az Istent. Jézus ezt is kora vallási vezetőiről, tanítóiról mondta: “Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja.”

Ami a hazugságokat illeti, elég elolvasni Németh legutóbbi iszonyatos levelét a Hetekben, amelyben úgy beszél az emberi jogokról, az emberi méltóságról, az igazságosságosságról, az emberi értékekről, hogy “ürességtől kongó hordó hangjához” hasonlatosak. “Ürességtől kongó hordó” Németh szíve, amely fél és retteg az Istentől, és amely tele van gyűlölettel és gyilkos indulatokkal.

A “háttérhatalomról” szóló antiszemita konspirációs elméletei Adolf Hitler és a Mein Kampf szellemiségét idézik. Amikor a pénz és a hatalom a “háttérhatalom” szolgálatából fakadt, Németh szervezte és pénzelte, hangosítással segítette azokat, akiket most az emberiség pusztítóinak nevez. Most a pénz és a privilégiumok Orbántól jönnek. Ha van háttérhatalom, akkor ő is az volt. Buktassa már le a háttérhatalmat, kik azok? Mondjon egy nevet. Őt ki irányította?

A Hit Gyülekezete olyan, mintha Németh családi vállalkozása lenne, politikai rohamcsapat a világi hatalom befolyásolására. Jézust is ezzel kísértette a Sátán, de ő ellenállt ennek. Ez nem egyház, legalábbis nem Jézus Krisztus egyháza. Megfélemlített, terrorizált és félelem által megnyomorított emberek közössége, akiket manipulál, varázsol, kontrollál és a saját igájába hajt egy képesítés nélküli állelkész, aki szemmel láthatóan nem ismeri az Istent. A gyülekezete tagjai ezt azért tűrik, mert elhiszik azt a hazugságot, hogy ő az Isten embere, és aki neki ellentmond, az Istennek mond ellent.

De a gyülekezetében sokan vannak, akik vele ellentétben megismerték az Istent, az Isten szeretetét. Istentől nem félnek, csak tőle. Ők egyénileg tagjai Jézus Krisztus Egyházának, teljesen feleslegesen vetik alá magukat az álkeresztény állelkész, a képzetlen, műveletlen Németh Sándor terrorjának, hamis tanításainak. Szembe kell nézniük a ténnyel: Németh nem az Isten embere (ennek felismerése fizikai és szellemi szabadságuk és szabadulásuk kulcsa).

Hasonlóan a Magyarországot megszállva tartó bitanghoz, aki még kereszténynek merészeli nevezni a kleptomániás, törvénytaposó, hazugságra épülő primitív diktatórikus rendszerét. Ezek nem ismerték meg Istent, aki a szeretet. Ők a gyűlölet prófétái, akik megfélemlítenek és maguk is félnek, rettegnek, mert a szívük üres, hideg, mint a kő.

Németh Orbánnal együtt az Antikrisztus birodalmát építi. Németh a fenevadat támogatja és gyülekezete a Trumpot támogató evangéliumi mozgalommal együtt a parázna asszony, a fenevadon ülő hamis vallás része, amely részeg a szentek vérétől a Jelenések Könyvének leírása szerint. Fussatok ki Babilonból!11 hozzászólás : Itt a bizonyíték, hogy Németh Sándor nem ismeri Istent

 1. Nagy Tamás

  September 23rd, 2018

  Hát tény hogy valami el csúszott nála de ezt majd az Isten fogja megitélni.Imádkozom érte.Az Úr kegyelmes és türelmes szeretete irántunk határtalan.

  Reply
 2. amaurote

  September 23rd, 2018

  Nem NS védelmében, de le kell írnom:

  Zsidók 12:5 És elfeledkeztetek-é az intésről, a mely néktek mint fiaknak szól: Fiam, ne vesd meg az Úrnak fenyítését, se meg ne lankadj, ha ő dorgál téged;
  Zsidók 12:6 Mert a kit szeret az Úr, megdorgálja, megostoroz pedig mindent, a kit fiává fogad.
  Zsidók 12:7 Ha a fenyítést elszenveditek, akkor veletek úgy bánik az Isten, mint fiaival; mert melyik fiú az, a kit meg nem fenyít az apa?
  Zsidók 12:8 Ha pedig fenyítés nélkül valók vagytok, melyben mindenek részesültek, korcsok vagytok és nem fiak.

  Bizony ezek az igék is igazak, ahogy azok is hogy “nem a félelem szellemét vettük” és a többi. Bizony van istenfélelem, Istennek mint Atyának a félelme. A hívőkben is. Aki teljessé lett szeretetben az nem fél, de ilyet még nem láttam.

  De ami a legjobban fájt, hogy a cikkíró azt írja, “az ördögtől valóban félni kell”. Na ez bizony súlyos tévedés! Viszont pont ez az amit hallottam a HGY-ben! Méghozzá vezető szájából! Arra az Igére mondta ezt, amikor Jézus azt tanítja, hogy “attól féljetek, aki a testet és a lelket is elvesztheti a gyehennában”. (Itt Jézus Istenre mondja ezt és nem a Sátánra.) És ami érdekes volt, hogy utána odamentem hozzá egy másik kezdő hívővel, és mondtuk ennek a vezetőnek, hogy “na de Jézus ezt Istenre és nem a Sátánra értette!”. Tehát mi ketten kezdő hívők értettük ezt, ő meg nem, vezető létére!

  Reply
  • Amerikai Népszava

   September 23rd, 2018

   A dorgalasnak vagy fenyitesnek semmi koze a felelemhez. Aki Istent ismeri, az nem fel tole, meg a dorgalasatol vagy a fenyitese lehetosegetol sem fel, mert ismeri, hogy Isten szereto apa, jo, es amikor nevel, akkor sem kell vagy attol sem kell rettegni. David is azt mondta, inkabb essem Isten, mint emberek kezebe. Aki Istentol fel, az nem ismerte meg Istent. Ez erre is igaz, ezt egyertelmuen mondja a Biblia, ezek az igek ezen semmit nem valtoztatnak. Az agyonfelemlitett, Istent nem ismero pasztoroktol tanult emberek nagyon szeretik ezt az allando dorgalast, fenyitest, de Istennel ez is maskepp, mas modon, mas eszkozkkel, szeretettel tortenik. Aki szereti, aki ismeri ot, az nem fel ettol, hanem orommel tolti el, mert tudja, hogy Isten szereti, es epp azt akarja kialakitani benne, amit o is szeretne.

   Reply
   • Elter András

    September 24th, 2018

    Azzal kapcsolatban mi a véleményed, hogy “az ördögtől valóban félni kell”? Van okunk erre?

    Reply
  • Elter András

   September 24th, 2018

   “Bizony van istenfélelem, Istennek mint Atyának a félelme.” Van. Csakhogy az istenfélelem nem jelent Istentől való félést.

   Reply
 3. Pityi Palkó

  September 24th, 2018

  Kedves Bartus László barátom !

  Ez a NS egy pofátlanúl élősködő PARAZITA, a parazita életmód gátlástalan kultivátora – egy megélhetési Jézus álhívő ki kihasználja a self hipnózisba terelt puddingfejű retardáltak jóhiszeműségét. Röviden egy moslék gazember ! Egy ravasz, képmutató disznó ki az egyénileg képtelen gondolkodó, szellemileg visszamaradott hívői lopott pénzéből él.
  Köszönjük, hogy úton-útfélen, ilyen kristály leleplezed ezt a irgalmatlan veszélyes, ördögi játszmákba dörzsölt, ravasz barmot.
  Vigasztalásként felhívom a figyelmedet Zsoltárok Könyve 37 ik zsoltárjára, hol a vigasztalás az istentelenek ‘szerencsés’ állapotja miatt kesergőkhöz szól.

  Reply
 4. Zsuzsi Müller

  October 5th, 2018

  Kedves Bartus László,

  Csodálom a bátorságát, hogy ilyen kegyetlen őszinteséggel le meri írni véleményét Németh Sándorról! Öröm olvasni logikus okfejtéseit és magyarázatait. Igazán szemnyitogató és kijózanító. Sajnos én is elvesztegettem 20 évet a Hit Gyülekezetében és hiába gondolják a kívülállók, hogy a hitesek ‘szellemileg visszamaradottak’, tapasztalatból írom, hogy nem olyan könnyű onnan kiszakadni. Az ott elhangzó tanítások megkötözik, megfélemlítik és lebénítják a hívőket. A bűntudat és kárhoztatás legyőzésében sokat segített a Fesz van című könyve és a többi, gyülekezetről szóló írása is. Köszönöm

  Reply
  • Márffy Csaba

   June 10th, 2019

   Kedves Zsuzsi Müller, amikor a Hit Gyülekezetéről hallok, mindig eszembe jut, hogy Pál apostol is küzdött a tömegpszichózisos hatás alá került és/vagy a magamutogató hamis keresztényekkel. A meggyőződésem: Amikor egy gyülekezetben az erőteljes és hosszú ideig tartó “dicsőítés” van, ott nagyon vigyázni kell. Ugyanis a zene a legjobb módja hogy Istenhez közeledjünk, de a legjobb módszer arra is, hogy “Sátán ritmusát” vegyük magunkba. Sajnos a legtöbb modern gyülekezetben (elsősorban a karizmatikusoknál -még ha római katolikusok is, de a régebbi kisegyházak ifjúsága is veszélyben van)elfogadott az erős ütemmel kísért modern zene. Ere azt mondják, hogy “énekeljünk az Úrnak új éneket!”
   A 98.zsoltár 1 verséhez ezt fűzte hozzá Martin Luther,aki a maga korában sok “új éneket” szerzett az ÚRban: “Új ének ez az új országról,az új teremtésről,az új emberről,aki nem törvényből vagy cselekedetből, hanem a Lélektől született,aki maga is csupa csoda, s azt is tesz (ti. csupa csodát) a mi Urunk Krisztusban….Éppen ezért ez az ige kárhoztat minden kétkedő hitetlenséget,amely ezt mondja: Honnan tudjam, hogy Isten az Ő jobbkezével, azaz Fiával nékem ilyen győzelmet s csodát készített?
   Halld meg -mondja a Lélek- hogy neked, neked, neked lett mindez; te,te,te énekelj boldog hálaadással. Ez az én akaratom és tanácsom!”
   Az ének fel kell hogy emeljen Istenhez. Ezt dübörgő hangokkal,monoton ritmussal, tömegpszichózissal nem lehet elérni, mert utóbbiak vége csupán ideges izgalom – pont mint egy koncerten. Azután: üresség és vágy az újabb “löketre”. Pontosan ez történik a HGy-ben is. A megszállottság nem ott tűnik el, hanem ott történik meg. Pontos az Ön tapasztalata: “Az ott elhangzó tanítások megkötözik, megfélemlítik és lebénítják a hívőket.” A bűntudatkeltés és kárhoztatás ami jelen van. Tehát nem a Krisztusban való szabadság jelenik meg, azok helyett hallelujázó szabadOSság van. A hívő nem az Istentől fél, hanem az Istentől való távolság érzete félelmes neki, hiszen nem érzi magát biztonságban az ÚR nélkül. Ezért minden útjában lépései előtt újra és újra vizsgálat alá helyezi magát: “Vajon nem szakadtam-e el az én Uram Jézus Krisztustól?” Nem tesz magabízó kijelentésekkel gazdagított lépéseket, és nem kiáltja: “Kísérj Uram a te utadon!” Mert tudja: “Ne kísértsd az Urat a te Istenedet.”
   Egy bizonyságtevés Ivo Myers lelkipásztortól, a zenével kapcsolatban, aki maga is rapper volt annak idején: https://www.youtube.com/watch?v=unLVEynEApA
   Az Úr áldja meg önt!

   Reply
 5. Zsolt

  November 19th, 2018

  ??????? .Az a baj a cikk íróval hogy egy részletet kiragad a prédikációból.És akkora hazugságot mond vele .Tudod mit ajánlok neked hallgasd meg a prédikációt az elejétől.Fogalmad nincs mi az Istenfélelem.Tudod milyen hatalmas Isten? Az a baj nem tudod és azt gondolod hogy ahogy álsz Istenhez az benned egy Istenfélelem.???. 20 évet voltál a gyülekezetben? Vajon a szent szellem mért került ki?Ha nem jézushoz akkor máshoz tartozol.Idelye felismerni hol van Jézus.Áldott a hit gyülekezete

  Reply
  • Márffy Csaba

   June 10th, 2019

   Ahol az ÚR lelke van, ott szabadság van. Lelkiismereti szabadság is, miszerint szabadon, az én egyéni tapasztalataimon keresztül erősödve fordulhatok az Úr felé.
   Szabadság van, mert ott nem kell másoknak “megvallanom”(mint a rom.kat. gyónáskor) a bűnömet, csakis annak aki ellen vétkeztem és a mindent tudó Megváltó Uramnak,aki nem a bűnömre kíváncsi, hanem csak azt szeretné, ha felismerve kimondanám azt, és felismerve megmenteni vágyó szeretetét kijelenthetném, hogy: “hálás vagyok a golgotai áldozatodért,amely pontosan ezen bűnöm miatt történt meg.”
   A HGY-ben nincsen egyéni szabadság Jézus Krisztusban. Az egyéni szabad akarat: isteni ajándék. Ezt az ajándékot elveszi N.S. és vezérkara,janicsárjai, helyükbe kárhoztatást és bűntudatot helyeznek, mert nem követed a Vezető Próféta tanítását. Nem kell mást csinálni, mint elkezdeni nyitott szívvel keresni Isten Írott Igéjében szerető Megváltónk önkijelentéseit,hogy észre vegyük mekkora különbség van Isten és N.S. tanítása között. Pontosan akkora, amekkora Jézus a Jó Pásztor, és a hamis béresek,sőt tolvajok és rablók között.

   Reply
 6. Pet Elli

  June 11th, 2019

  , a szeretet nem roja fel a gonoszt’,,
  ,, a szeretet mindent eltur,,
  ,, a szeretet, soha el nem fogy,,

  Ahol a szeretet uralkodik, ott nincs szukseg karhoztato vadlo deszedre,
  A szeretet egy eletforma, mikor megszuletik es felno bennunk a szeretet, olyanokka valunk mint maga a szeretet Atyja!

  “Ugy szeretni Jezusom,
  Mint ahogyan te szeretsz,
  Probalok de nem tudok,
  Tanitsal meg engemet!

  Draga Magyar Hitbeli baratok,
  Ne hordjatok le egymast, hanem szeressetek, ki ki ahogy van, mert a szeretet mindent eltur!!!

  Reply

Szóljon hozzá

 • (nyilvánosan ez nem jelenik meg)