2024, április20, szombat
KezdőlapFesz leszItt a bizonyíték, hogy Németh Sándor nem ismeri Istent

Itt a bizonyíték, hogy Németh Sándor nem ismeri Istent

-

Németh Sándor, a Hit Gyülekezete vezető lelkésze a nem létező „nemzetközi evangéliumi-karizmatikus vezetőknek” írt levele után posztolt egyet a Facebook oldalára, ami minden eddiginél világosabban és egyértelműbben bizonyítja, hogy soha nem találkozott Istennel, nem ismeri Istent.

Németh kijelentése – több máshoz hasonlóan – nem egyeztethető a Bibliával, leleplezi őt.

A posztban ez áll:

Németh azt állítja, hogy „minél több időt tölt el az ember az Úrral, annál erősebb lesz benne a félelem Isten hatalmától”. Nem tudjuk, hogy Németh kinek a jelenlétében tölt időt, legfeljebb sejtjük, de a Biblia egészen mást mond, és az Istent ismerő hívők tapasztalata is egészen más. (Németh természetesen nem az istenfélelemről beszélt, hanem az Istentől való félelemről. De az istenfélelem sem félelem. Az istenfélelem tisztelet és nem rettegés, nem gyötrelem, hanem szeretet.)

A Biblia azt mondja: „Te hiszed, hogy az Isten egy. Jól teszed. Az ördögök is hiszik, és rettegnek.” (Jakab 2,19) Istentől csak azok félnek, akik ítéletre vannak fenntartva, akik ítélet alatt vannak, és nincsenek megváltva. Aki megismeri Istent, annak szívét a szeretet tölti be, nem a félelem. A félelem a szeretet ellentéte. Aki pedig fél, az nem szeret, hanem gyűlöl. Aki megérti a megváltást és Isten szeretetét, az nem fél, hanem szeret.

Erről világosan beszél a Biblia: „A szeretetben nincsen félelem; sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár: a ki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben.” (I. János 4,18) János apostol ugyanitt azt mondja, hogy „A ki nem szeret, az nem ismerte meg az Istent; mert az Isten szeretet”. (I. János 4,8)

Az arisztotelészi formális logika szabályai szerint így néz ki a fenti premisszákból levonható következtetés. Premisszák: 1. Aki fél, nem szeret. 2. Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent. 3. Németh Sándor fél. Következtetés: Németh Sándor nem ismerte meg az Istent. A végeredmény fordítva is bizonyítható, mert a megváltott, üdvösséget nyert ember nem fél az Istentől, mert eltávozik róla az Isten haragja, és megismeri őt olyannak, amilyen.

János apostol erről azt írja: „Azzal lesz teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához, mert amint ő van, úgy vagyunk mi is e világban.” (I János 4,17) Láttuk, hogy aki fél, az nem lett teljessé a szeretetben. A szeretet pedig azzal lesz teljessé, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához. Németh ellenben fél, nem lett teljessé a szeretetben, s ez azt jelenti, nincs bizodalma az ítélet napjához. Ez a félelem alapja. Nincs megváltva.

Aki fél Istentől, abban nincs meg az Isten szeretete, és nem ismerte meg őt. Szemben az Istent ismerő hívőkkel, akikről János azt mondja: „mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Az Isten szeretet;és a ki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is ő benne.” Németh Sándor azért fél az Istentől, mert nincs benne az Isten.

Nem tudhatjuk, hogy Németh Sándorban milyen „szellem” van, de Isten nem a félelem szellemét adja a benne hívőknek: „Mert nem kaptatok szolgaság lelkét (szellemét) ismét a félelemre, hanem fiúságnak Lelkét (szellemét) kaptátok, aki által kiáltjuk: Abbá, Atyám!” (Róma 8,15) Az „Abba” egy szeretetteljes megszólítás, magyarra úgy lehetne fordítani ezt, hogy „apu”, „apuci”, „édes, drága apukám”. Ez a legbensőségesebb megszólítás, a bizalom és a szeretet, a közvetlenség és a teljes biztonság legmélyebb kifejezése.

Pál apostol a II. Timóteus 1,7-ben ugyanezt mondja: „Mert nem félelemnek lelkét adott nékünk az Isten; hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét.” A félelem helyett a szeretet szellemét kapják azok, akik személyes kapcsolatba kerülnek Istennel. A félelem a bizonyítéka annak, hogy Németh Sándor nem ismeri az Atyát, nem ismeri az Istent. Ez a szolgaság szelleme, mert aki fél, az szolga. A fiú nem szolga. Istentől nem kell félni, azért sem, mert hatalmas. Az csak megnyugtató. Betakar.

Ez az oka annak, hogy Németh maga is szolgákat tart és megfélemlít másokat, mert maga is szolga, maga is megfélemlített, félelemben élő ember. Közvetíti az ő urának természetét, de ez az „úr” nem az Isten. Ha Istent ismerné, ha Istent szeretné, ha Isten lenne benne, akkor nem félne, és másokat sem félemlítene meg. Az ő istenképe az ördög. Az ördög az ő ura. Az ördögtől valóban félni kell, mert benne nincs semmi szeretet, csak gonoszság. Ez az oka, hogy Németh Sándor nem szeret senkit, a szolgatársait sem, hanem veri őket.

Ez teljesen egyértelmű a Biblia alapján. János apostol azt mondja: „Szeretteim, szeressük egymást: mert a szeretet az Istentől van; és mindaz, a ki szeret, az Istentől született, és ismeri az Istent.” De aki nem szeret, az nem született az Istentől, és nem ismeri az Istent. A szeretet kiűzi a félelmet. Némethből a szeretet nem űzött ki semmit. A Róma levél is azt mondja, hogy „a szeretet nem illeti gonosszal a felebarátot”. (Róma 13,10) Ez folytatódik úgy, hogy „annakokáért a törvénynek betöltése a szeretet”. Szeretet nélkül ezt nem lehet.

Itt érkezünk el az evangélium lényegéhez, a hitből való megigazuláshoz. Nem a törvény cselekedetei, betartása alapján lesz igaz ember a hívő, hanem Isten ingyen ajándékaként kapja. A törvény vége Krisztus, és a hívő ember nincs a törvény, hanem a kegyelem alatt van. A kegyelem alatt az Isten szeretete teszi alkalmassá arra, hogy betöltse a törvényt. A szeretet nélkül marad a törvény, a bűn, a halál és a félelem. Erről tett bizonyságot Németh.

Jézusnak ezeket a szavait nem is merjük értelmezni: „Bizony, bizony mondom néktek, hogy mindaz, a ki bűnt cselekszik, szolgája a bűnnek. A szolga pedig nem marad mindörökké a házban: a Fiú marad ott mindörökké.” Aki fél, az szolga, és szolgája a bűnnek. A törvény okozza a félelmet és a haragot. A szolga nem marad a házban, mert nem Fiú. A törvény és a félelem a szolgaság. A kegyelem, megigazulás és a szeretet a fiúság. Németh Sándor ne muszlimozzon, mert ő olyan, mint Hágár, a szolgaságra szülő. Ő is szolgaságra „szüli” a Hit Gyülekezete tagjait.

Ez azt jelenti, hogy Németh nem fogadta el az evangéliumot, az igazi evangéliumot. Ezért fél és ezért nincs benne szeretet. A törvény cselekedeteiből akar önerőből megigazulni, és ezt kéri számon a gyülekezete tagjaitól is. De ehhez nem kell Krisztus, ehhez nem kellett volna meghalnia Jézusnak. A megigazulás ingyenes ajándék, amely a tökéletes engesztelő áldozat által örökre tökéletessé és igazzá teszi a hívőket. A törvény és cselekedetek nélkül. Aki ezt megérti és elfogadja, az üdvözül, és soha többé nem fél Istentől, hanem szereti. Ez az ÚJ szövetség a régi (Ó) helyett.

Aki ezt nem fogadja el, az önmaga akar megigazulást szerezni, de csak önigazultságot szerezhet, megigazulást nem. Ez a félelem oka. Nem megy be a nyugalomba, az Isten népének a szombatjába. A törvény szolgálata, a bűn körüli forgás közben az önmegváltó próbálkozás tagadja Krisztus megváltását, az evangéliumot. Ez kudarcra van ítélve, ezért haragot nemz Istennel szemben, nem szeretetetre indít felé. Németh hamis evangéliumot prédikál, és maga sem üdvözült. Egy üdvözült ember nem ilyen, hogy pillanat nyugalma nincs. Ez az ember retteg, és nincs benne semmi szeretet.

De a törvény alatt levő zsidók tudják, hogy Isten szeret, kegyelmes és irgalmas. Példa erre, ahogy leiskolázta Frölich Róbert főrabbi Némethet, amikor a saját testi indulatait, gyűlöletét vetítette ki Istenre, amikor azt állította, hogy az argentin válogatott „átok alá” került, mert nem játszott edzőmeccset Netanjahu kampányában. Németh a saját képére, hasonlatosságára formálta az Istent, azért látszik Isten olyan ijesztőnek. Annyit sem ért a Bibliából, mint a törvény alatt levő ószövetségi zsidóság, pedig többet kéne tudnia.

A cselekedetekkel való önmegváltás elveszi Istentől a dicsőséget, és csupa kevély embert nevel. Látott már valaki egy tipikus hitgyülekezetest? Azt a kevély felfuvalkodottságot, és felsőbbrendűségi tudatot, önteltséget, ami ezekről árad. Maguknak szereznek dicsőséget. Isten helyébe teszik magukat az önigazságukkal. Németh különösen. Meg is lepődik, hogy milyen hatalmas az Isten, azt hitte, nála nincs nagyobb. És fél tőle, retteg. Németh elárulta magát a félelmével. Aki ismeri Istent, aki üdvözült, az nem fél, hanem örül és szeret.

Ezért épül a Hit Gyülekezete megfélemlítésre, a törvény betartása miatt, mert nem ismeri meg az Isten szeretetét, a megváltás lényegét, Isten kegyelmét, ingyen ajándékát, annak a módját és lehetőségét, hogy a igazakká váljanak. Ez pedig abból fakad, hogy Németh soha az életében nem ismerte meg az Istent,a valódi evangéliumot pedig tagadja. Ezt nem cáfolja, hogy mekkora gyülekezete van, mert a kevert és hamis evangélium is sok embert vonz, legjobb példa erre a katolikus egyház.

Döbbenetes szembesülni az igazsággal, de aki hisz a Bibliában, annak egyértelmű. Lehet-e Istenről beszélni, az Isten Igéjét oktatni, tanítani, prédikálni, imádkozni az Isten ismerete nélkül? Már hogyne lehetne? Az ördögnek kiváló prédikátorai, vallásos farizeusai vannak. Ez is egyértelmű a Bibliából. Jézus kora tanítóiról mondta azt, hogy „De ismerlek benneteket, hogy az Istennek szeretete nincs meg bennetek”. (János 5,42)

Ide vezethető vissza a Némethben levő gyilkos indulat, hogy megátkozza, megátkoztatja azokat, akik neki nem engedelmeskednek, mert helyette az Isten szeretetét választják, mert ők ismerik az Istent. Ez a féltékenység a pusztító, gyilkos harag oka, ami kifejeződik abban, hogy fiatal embereket Istent ismerő és szerető, az Istentől nem rettegő emberek megátkozására tanít. Németh úgy átkoztat embereket, hogy a megátkozott ember haljon meg (a halál simogassa). Jézus azt mondta, aki parázna kívánság okáért asszonyra tekint, az immár paráználkodott az ő szívében. A szívében elkövette. Így van a gyilkosság is.

Ugyanez látható a történelemben és a Bibliában is. Ezért ölte meg Káin Ábelt. Ezért ölték meg a pogányok a zsidókat, a névleges keresztények az igazi keresztényeket, mert azok ismerték az Istent, ők pedig nem. Aki fél az Istentől, az gonosznak tartja, azért fél. Nem fél Isten hatalmától az, aki szereti őt. Csak az fél tőle, aki nagyobb hatalmú akar lenni. Csak az irigy és féltékeny ember fél tőle, aki nem szereti. Németh elveti Jézus minden tanítását arról, hogy a gonoszt jóval győzzétek meg, áldjátok azokat, akik átkoznak titeket, áldjátok és ne átkozzátok. De Németh átkoz, erre épül a gyülekezete, a „szellemi hadviselésre”.

A félelemtől egyenes út vezet a gyilkosságig. Németh, aki fegyveres őrökkel jár, mint egy kolumbiai drogbáró, szíve szerint talán fizikailag is ölne, ha tehetné, ahogy a névleges és Istent nem ismerő keresztények tették a középkorban. A Biblia a gyűlöletet gyilkosságnak nevezi, ami az emberi szívben van. „Aki gyűlöli az ő atyjafiát, mind embergyilkos az: és tudjátok, hogy egy embergyilkosnak sincs örök élete, a mi megmaradhatna ő benne”, ezt mondja János apostol. A gyilkolás oka, hogy az illetőnek nincs örök élete. Az biztos, hogy nem a Szentlélek átkozza meg azokat az embereket, akikért Jézus Krisztus meghalt.

Vannak olyan bibliatanítók, vallási vezetők, akik nem ismerik az Istent. Jézus ezt is kora vallási vezetőiről, tanítóiról mondta: „Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja.”

Ami a hazugságokat illeti, elég elolvasni Németh legutóbbi iszonyatos levelét a Hetekben, amelyben úgy beszél az emberi jogokról, az emberi méltóságról, az igazságosságosságról, az emberi értékekről, hogy „ürességtől kongó hordó hangjához” hasonlatosak. „Ürességtől kongó hordó” Németh szíve, amely fél és retteg az Istentől, és amely tele van gyűlölettel és gyilkos indulatokkal.

A „háttérhatalomról” szóló antiszemita konspirációs elméletei Adolf Hitler és a Mein Kampf szellemiségét idézik. Amikor a pénz és a hatalom a „háttérhatalom” szolgálatából fakadt, Németh szervezte és pénzelte, hangosítással segítette azokat, akiket most az emberiség pusztítóinak nevez. Most a pénz és a privilégiumok Orbántól jönnek. Ha van háttérhatalom, akkor ő is az volt. Buktassa már le a háttérhatalmat, kik azok? Mondjon egy nevet. Őt ki irányította?

A Hit Gyülekezete olyan, mintha Németh családi vállalkozása lenne, politikai rohamcsapat a világi hatalom befolyásolására. Jézust is ezzel kísértette a Sátán, de ő ellenállt ennek. Ez nem egyház, legalábbis nem Jézus Krisztus egyháza. Megfélemlített, terrorizált és félelem által megnyomorított emberek közössége, akiket manipulál, varázsol, kontrollál és a saját igájába hajt egy képesítés nélküli állelkész, aki szemmel láthatóan nem ismeri az Istent. A gyülekezete tagjai ezt azért tűrik, mert elhiszik azt a hazugságot, hogy ő az Isten embere, és aki neki ellentmond, az Istennek mond ellent.

De a gyülekezetében sokan vannak, akik vele ellentétben megismerték az Istent, az Isten szeretetét. Istentől nem félnek, csak tőle. Ők egyénileg tagjai Jézus Krisztus Egyházának, teljesen feleslegesen vetik alá magukat az álkeresztény állelkész, a képzetlen, műveletlen Németh Sándor terrorjának, hamis tanításainak. Szembe kell nézniük a ténnyel: Németh nem az Isten embere (ennek felismerése fizikai és szellemi szabadságuk és szabadulásuk kulcsa).

Hasonlóan a Magyarországot megszállva tartó bitanghoz, aki még kereszténynek merészeli nevezni a kleptomániás, törvénytaposó, hazugságra épülő primitív diktatórikus rendszerét. Ezek nem ismerték meg Istent, aki a szeretet. Ők a gyűlölet prófétái, akik megfélemlítenek és maguk is félnek, rettegnek, mert a szívük üres, hideg, mint a kő.

Németh Orbánnal együtt az Antikrisztus birodalmát építi. Németh a fenevadat támogatja és gyülekezete a Trumpot támogató evangéliumi mozgalommal együtt a parázna asszony, a fenevadon ülő hamis vallás része, amely részeg a szentek vérétől a Jelenések Könyvének leírása szerint. Fussatok ki Babilonból!Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések