2024, június13, csütörtök
KezdőlapMagyarországMiért nem szavazhat keresztény Orbánra?

Miért nem szavazhat keresztény Orbánra?

-

Az alábbiakban adnánk egy rövid „választási kiskátét” azoknak a keresztény hívőknek, akik azt gondolják, hogy „keresztény kötelességük” Orbánra szavazni. Elsősorban azok számára, akik igazi keresztények, nem vasárnapi templombajárók csupán, ezért bizonyos keresztény elvek alapján manipulálhatók azzal a látszattal, hogy Orbán a „keresztény értékeket” védi.

A keresztények döntését befolyásoló legfontosabb indokok a bevándorlás, a muszlim vallás miatt érzett félelem, a liberalizmusellenesség, a homoszexualitás, melegházasság, abortusz és a genderelmélet, a nyugatellenesség, az EU-ellenesség az antikrisztusi birodalom miatt, valamint a nemzeti értékek védelme a globalizációval szemben. Ezeket az érveket cáfoljuk most egyenként.

I. Liberalizmus-ellenesség

A liberális eszmerendszer lényege nem változott, ez a liberális demokráciák alapja. Nem szeretnénk foglalkozni a neoliberális gazdaságpolitikával, mert az nem azonos a liberális eszmerendszerrel, hanem annak egy vitatott leágazása, a libertárius ághoz tartozik, de nem váltotta fel a liberalizmust magát.

A lényeg, hogy a liberalizmus nem erkölcsről, hanem jogról szól. Ezért tévednek azok a keresztények, akik a bibliai erkölcs nevében vetik el a liberalizmust, mert a liberalizmus nem foglal állást erkölcsi kérdésekben. A liberalizmus a jogot biztosítja az erkölcsös és az erkölcstelen élethez is. Nemcsak az erkölcstelenhez, hanem az erkölcsös élethez való jogot is ez adja. Ez összhangban van a Bibliával, mert Isten senkit nem kényszerít. Ezt az állam sem teheti meg.

A liberalizmus tehát nem az erkölcstelenséget jelenti, nem azt védi, és nem azt terjeszti, hanem az erkölcshöz és az erkölcstelenséhez való jogot biztosítja. Miért van harmóniában ez a kereszténység és a Biblia tanításával? Azért, mert a Szentírás szerint újjászületés nélkül senki nem képes uralkodni a bűnei, az erkölcstelenségei felett. A nevelésnek és az öröklött hajlamoknak, önmegtartóztatásnak van bizonyos szerepe, de alapvetően a bűn uralkodik az ember fölött.

Ezért, sem egyházi, sem állami parancssal nem lehet senkit erkölcsössé, csak képmutatóvá tenni. A Biblia fordított eredményt tulajdonít ennek: a bűn ereje a törvényben van, ezért ha valaki minél jobban akar saját erejéből igaz, tiszta, erkölcsös ember lenni, annál bűnösebb lesz, mert az erkölcsi törvény nem meggyengíti, hanem megerősíti a bűnt. Ezért akik hitoktatással, a keresztény erkölcs terjesztésével, számonkérésével akarnak jobbá tenni embereket, az ellenkező hatást érik el. Ezzel depressziós lelkibetegeket hoznak létre, mert aki megpróbálkozik ezzel, kudarcra és állandó bűntudatra, kárhoztatásra van ítélve.

A lelki betegség elleni védekezés a képmutatás. Kívül szépet mutatni, megtisztítani a tál külsejét, de belül tele van mocsokkal. Ezek az emberek általában a legnagyobb csőszök, az erkölcs szigorának legnagyobb hirdetői. A Biblia tudomásul veszi az eredendő bűn miatt és a saját bűnei miatt bűnös emberek erkölcstelenségét, mint akikről tudja, hogy nem tudnak a maguk erejéből megszabadulni. Nem is várja el tőlük, megadja a jogot nekik, hogy bűnös emberek legyenek, mert nincs más választásuk. Jézus Krisztus azért jött el, halt meg értük a bűnös emberekért, mert nem volt más lehetőség felszabadulniuk a bűn uralma alól.

Nem a törvény, az erkölcsök kötelezővé tétele, hanem a kegyelem szabadít meg mindenkit a bűntől és az erkölcstelenségtől. Az engesztelő áldozat, az áldozatban levő szeretet, maga a kegyelem, az áldozatba vetett hit ad belső megigazulást, ami külsővé válhat és a bűnöst megtisztíthatja. Orbán „keresztény-nacionalista” diktatúrája nem alkalmas erre. Ez nem fog egyetlen embert sem megtisztítani, megváltani, erkölcsösebbé tenni. Ha lehetséges lenne, akkor nem kellett volna Jézus Krisztusnak meghalni. Akkor Isten nem az egyszülött Fiát és az ő megváltó vérét adta volna, hanem egy fasisztát küld, mondjuk magát az Antikrisztust.

Ebből az következik, hogy a „keresztény” erkölcsöt védő, hirdető állam antikrisztusi, mert tagadja Jézus Krisztus megváltását és annak szükségességét. Krisztus helyébe akar lépni. Felmerül a kérdés, hogy Isten mégiscsak azt akarja, hogy az emberek szentek, tiszták és erkölcsösek legyenek, a liberalizmus meg azt mondja, hogy nem muszáj: mindenkinek joga van választani, és úgy élni, ahogy ő akar vagy tud. Nincs ellentmondás, mert a megtéretlen embernek a Biblia is szabadságot ad a világban való erkölcstelen életre, de megtérni hívja.

Külön kell tehát választani az egyházat, ahol már megtért és újjászületett hívők vannak, és külön kell választani az egyházon kívüli világot, ahol az ádámi természet miatt bűnösök élnek. Isten a megszentelődést és a bűnökkel való leszámolást az egyházon belüli, hívő, megváltott és újjászületett embereknek mondja. Nem azoknak, akik nem hisznek, és nem is tudnak a maguk erejéből megszabadulni. A liberalizmus nem az egyházon belüli emberek életét szabályozza, nem nekik mondja, hogy lehetnek erkölcstelenek is, nekik a jogot adja meg, hogy saját szabad döntésük alapján egyházuk tanítása szerint éljenek.

Ez azt jelenti, hogy az egyház nem erőltetheti rá a saját erkölcseit a világiakra, a világiak sem erőltethetik rá az erkölcseiket az egyházra. Ez legalább olyan fontos védelem, mint fordítva. Az egyház hálás lehet a liberalizmusnak. De amit szeretne, hogy megadjanak neki, azt neki is meg kell adnia másoknak. Ezt a bibliai alapelvet képviseli a liberalizmus. Ez azonos Jézus Krisztusnak a konkolyról és a búzáról szóló tanításával is, amely szerint nem kell az egyháznak kiszaggatnia a világban a konkolyt, hanem együtt kell nőnie a kettőnek, különben kiszaggatnák a búzát is. Nemcsak melegek és „boszorkányok”, paráznák égtek a máglyákon, hanem igazi keresztények is, mert például Bibliát olvastak.

Ezért jó a liberalizmus, mert ettől véd meg, és ez teljesen bibliai, összhangban áll az Írás egészével és Jézus Krisztus tanításaival. De ha eddig nem lett volna világos, Pál apostol ezt egyértelműen leírja, és a hívőknek kötelezővé teszi, hogy az egyház belső követelményeit ne kérjék számon azokon, akik nem részei az egyháznak: „Azt írtam néktek ama levelemben, hogy paráznákkal ne társalkodjatok. De nem általában e világ paráznáival, vagy csalóival, vagy ragadozóival, vagy bálványimádóival; mert hiszen így ki kellene e világból mennetek. Most azért azt írom néktek, hogy ne társalkodjatok azzal, ha valaki atyafi létére parázna, vagy csaló, vagy bálványimádó, vagy szidalmazó, vagy részeges, vagy ragadozó. Az ilyennel még együtt se egyetek. Mert mi közöm ahhoz, hogy a kívülvalókról is ítéletet tegyek? avagy ti nem a belüllévők fölött tesztek-é ítéletet?A kívülvalókat pedig majd az Isten ítéli meg. Vessétek ki azért a gonoszt magatok közül.” (I. Korinthus 5,9-13)

Tehát a liberalizmus teljes összhangban áll a Bibliával: a világi társadalomban ad jogot az erkölcstelen és erkölcsös életre, de megvédi az egyházon belüliek jogát az erkölcsre, és megvédi a világben levők jogát az erkölcstelenségre. Az állam ezekbe nem avatkozhat be. Aki tehát a Bibliával összhangban álló politikai erőt akar támogatni, az csak liberális elveket valló pártokra szavazhat. Aki antikrisztusi elveket támogat, szavazzon keresztény-nemzeti pártra, az támogassa Orbán Viktort és az orvvadász Semjént. Bibliában hívő ember rájuk nem szavazhat.

II. Homoszexualitás, melegházasság

Valamilyen ismeretlen oknál fogva (illetve egyáltalán nem ismeretlen az ok, majd látni fogjuk), a keresztényeknek az uszítói kiemelik a bűnök sorából a homoszexualitást, és azzal a lendülettel mindjárt meg is feledkeznek az egyéb más bűnökről, és abban vannak megigazulva, hogy ők nem homoszexuálisok. Így megfeledkeznek arról, hogy ők maguk is kegyelemre szoruló bűnösök, mert más bűnökben vétkesek.

A megkülönböztetés megnyilvánul abban is, hogy míg más bűnösökkel szemben viszonylag elnézőek, mert abban maguk is érintettek, de a homoszexuálisokkal kapcsolatban ugyanez a könyörület és irgalom már nem nyilvánul meg, hanem gyűlölik őket. Ez nem bibliai. Azt mindenki tudja, hogy a Biblia szerint, aki egy törvény megsértésében bűnös, az megrontója az egész törvénynek. Semmivel nem különb a hazug, a rágalmazó, a tolvaj, a gyűlölködő, mint a homoszexuális. Más paráznaságokról nem beszélve.

A homoszexuálisokra ugyanaz vonatkozik, amit a fentiekben leírtunk. Aki nem tért meg, aki nem született újjá, az a ráolvasott erkölcsi törvény erejétől, ijesztgetéstől, a gyűlölködéstől és megvetéstől nem lesz se jobb, se szentebb. Állami korlátozás vagy üldözés sem segít az állapotán, ahogy egyetlen más bűnös állapotán sem. A bűn uralkodik rajta, éppen olyan olyan megváltásra van szüksége, mint másoknak. Jézus Krisztus pedig értük is meghalt. Rájuk ugyanolyan szeretettel és kegyelemmel kell tekinteni és ugyanolyan együttérzőnek kell lenni, mint bármely más bűnösökkel szemben.

A bűnösökkel szemben a Biblia csak egyetlen feladatot ad az egyháznak, az Ige hirdetését, az evangélium hiteles üzenetét. Semmi mást. Ez igaz a homoszexuálisokra is. Egyetlen egy állam sem üldözhet vagy korlátozhat senkit az erkölcsi bűnei miatt. Az állam csakis a Btk-ban levő bűncselekményeket üldözheti. Ha valaki a homoszexuálusokkal kivételt tenne, az kérje, hogy ugyanolyan számonkérés legyen a hazugokkal, a rágalmazókkal, a szüleik iránt engedetlenekkel és más bűnösökkel szemben is.

Nem véletlen, hogy amikor a farizeusok meg akarták kövezni a házasságtörő asszonyt, akkor Jézus a porba írta a bűneiket, és egyenként eloldalogtak. Csak az vethet követ másra, aki maga nem bűnös. Jézus volt az egyetlen, aki ezt megtehette volna, de ő nem azért jött, hogy a bűnösöket megkövezze, elítélje, hanem azért, hogy megmentse. Aki Jézus Krisztus követője, annak így kell viszonyulnia válogatás nélkül a bűnösökhöz.

De – mondják – a melegházasság. Az pusztítja a családot.

Melyik családot? Kinek a családját? Mutassanak egy családot, amit a melegházasság tett tönkre. Ilyenről nem tudunk, de olyan szektáról, amelyik szétver családokat, gyűlöletet szít a családon belül, olyat ismerünk. A melegházassággal kapcsolatosan több kérdést tisztázni kell. Az egyik, hogy a melegházasság nem tesz senkit homoszexuálissá, nem lesz se több, se kevesebb homoszexuális. A képmutató és a bujdosó lelkibeteg, depressziós ember lesz kevesebb, aki másodrendű emberként kénytelen élni az életét, mert a többi bűnös kipécézi az ő bűneit, ezért megveti és az állammal üldözteti vagy korlátozza őt.

A másik tisztázandó kérdés, hogy a melegházasság nem paráznaság. A melegházasság nem a homoszexualitásról és a szexről szól, hanem a jogokról. Mégpedig diszkrimináció nélkül, ami éppen azt jelenti, hogy a melegházasságnál nem veszik figyelembe a szexet, hanem csak két szabad felnőtt ember döntését. A harmadik tisztázandó kérdés e ponton az, hogy a házasságot nem a pap, nem a lelkész, nem az állam, hanem a házasulandó felek kötik egymással. Ha nincs senki jelen, két ember akkor is házasságot köthet, nem is lehet se megtiltani, se megakadályozni. Melegházasság akkor is lehet, ha nem tudnak róla.

A házasság szövetséget jelent. Bárki szövetségre léphet, hűséget fogadhat valaki másnak, anélkül, hogy ezt akárki hitelesítené, vagy megáldaná vagy bármi. Az állam által elismert melegházasság nem a homoszexualitás legalizásáról szól, mert az úgyis legális. Hanem a polgári jogról szól, szex nélkül. Arról szól, hogy nemi hovatartozásától függetlenül mindenki ugyanazokra a jogokra tarthat igényt, mint mások. Milyen jogok ezek? Ugyanazok a jogok, amik egy heteroszexuális házaspárt is megilletnek: örökölhetik egymás vagyonát, vehetnek fel kölcsönt, bankhitelt, eljárhatnak egymás személyes ügyeiben, stb.. Ez a melegházasság lényege, a polgári jogok egyenlő elismerése, ami éppen hogy figyelmen kívül hagyja a szex bármilyen vonatkozását. A polgárok jogai között ugyanis nem lehet különbséget tenni.

Azokat az ostoba hazugságokat felejtsük el, hogy valaki a macskájával összeházasodik. A példa egyébként azért jó, mert macskával való szexről nem tudunk. Ha valaki szereti a háziállatát, és valami baj van a buksijával, és házastársának nyilvánítja, az legfeljebb az orvosainak szóló információ, vagy ha egyébként normális és szereti őt a környezete, akkor ezt tudomásul is veheti. De! Hazugság, hogy a liberális jogállam akkor ezt a házasságot is elismeri, mert mint mondtuk, az a polgári jogról szól, amelynek csak emberek lehetnek az alanyai. Ha valaki állatszexre vetemedik, arra az állatkínzás törvényei az érvényesek, és erre hivatkozva sem köthet hivatalos állami házasságot, az badarság. Macska nem örököl.

Magának a melegházasságnak a keresztény megítélése ugyanabba a kategóriába tartozik, mint a homoszexualitásé, amiről már leírtuk, hogyan kell kereszténynek viszonyulni hozzá. Magunk között szólva, egy bármilyen kapcsolat mindig magasabbrendű, ha az emberek szövetségre lépnek egymással és nem alkalmi kihasználásról szól csupán (a kérdésnek sok más vetületével együtt). Mi nagyszerű embereket ismertünk meg, akik melegházasságban élnek, sok keresztény példát vehetne róluk emberségből, és a társadalomnak értékes tagjai annak kösöznhetően is, hogy egyenértékű polgárok és nem megvetett, üldözött bujdosók.

Ez sem a házasság intézményét, sem a családokat nem rombolja, nem veszélyezteti, senki életét nem befolyásolja, mert a maga életéről mindenki maga dönt. Egy biztos, Isten nem olyan gyűlölettel tekint ezekre az emberekre, mint a keresztények egy része, akik olyanok, mintha jézus nem írhatna mellettük a porba. Istennek mindenkiről gondja van, szól minden emberhez, s minden ember szabadon választhat. Ezért a szabad választásért üldözni senkit nem lehet. A keresztények hirdessék szeretettel az evangéliumot, ne ítélkezzenek, hanem maguk közül vessék ki a gonoszt, ha már annyira tenni akarnak valamit a bűn ellen.

A melegházasság legalizálása ugyanabból az alapjogból származik, mint a vallásszabadság. Nem szélsőséges liberálisok, nem a meleglobbi találta ki, hanem jogtudósok, köztük sok kiegyensúlyozott heteroszexuális házasságban élő keresztény, aki nem tálib, nem a sharia törvénykezést folytatja keresztény színezettel. Amikor ugyanis a vallástörvényt a világi jog alapjává vagy részévé teszik, az maga a sharia. Aki elítéli a muszlim vallási törvényeket, a vallásos muszlim államokat, az ne szeresse a keresztény shariát sem, mert az ugyanaz.

Aki a shariára, aki az Antikrisztusra, a törvénytaposóra akar szavazni, az ne habozzon egy percet sem, szavazzon Orbán Viktorra. Aki hívő keresztény, aki Istent és a kegyelmet, az Istentől kapott szabadságot szereti, aki úgy tekint az embertársaira, mint Isten, az Orbán liberális demokrata ellenfeleire szavazzon.

III. Genderelmélet

Az alábbiakban nem térünk ki a genderelmélet részletes bemutatására, csak arra mutatunk rá, ami a témánk szempontjából lényeges. A keresztények nagy része úgy „genderezik”, hogy nem is tudja, miről van szó. A feminizmus eredendően a női egyenjogúságot védi, a nők társadalmi megkülönböztetése ellen lépett fel, és a genderfilozófia a feminizmusból származik. A feminizmus olyan egyenlő jogokat véd, mint az egyenlő munkáért egyenlő bért. Gonosz dolog? Hogy bizonyos munkákat nők is elláthassanak. Tanulhassanak a nők is, ne csak szülő gépek legyenek. Gonosz dolog? Legyen egyenlő választójoguk. Gonosz?

A feminizmus egy ága arra a következtetésre jutott, hogy bizonyos társadalmi szerepek determinálják a nők elnyomását és a nők elleni erőszakot. Ebből nőtt ki a genderelmélet, amely azt képviseli, hogy a nemek szerint rögzült társadalmi szerepeket feloldja. Nem a szexuális szerepekről van szó, hanem társadalmi szerepekről. A keresztények többsége azt hiszi, hogy a genderelmélet a nemek közötti szexuális különbségeket mossák el: a férfi nő lesz, a nő férfi, illetve a kettő közötti transzgender, transzvesztita. Ez őrültség és butaság, nem erről van szó. Hanem arról, hogy gyerek kortól ne neveljék a férfiba a bántalmazó bunkót, és ne neveljék bele a nőbe a bántalmazott áldozatot.

A szélsőséges hazugságok olyanokat tartalmaznak, hogy 70 féle gender lehet valaki, ami azt jelenti, hogy valakinek 70 féle nemi identitása lehet. Aki ezt kitalálta, de aki elhiszi,a z sem normális, mert hogyan lehetne valakinek 70 féle nemi identitása. Nem erről van szó, hanem 70 féle olyan társadalmi szerepről, ahol a tradicionális szerepek felcserélődhetnek. Vannak például családok, ahol a férfi megy gyesre. Ettől kell félni, emiatt kell gyűlölködni? Ettől a férfi neme megváltozik? Tudatlanságból fakadó ostobaságok ezek.

A genderelmélet a nevelés és bizonyos társadalmi szerepek nemekhez való kapcsolását akarja oldani, amivel a kasztszerűséget, az asszonyállat determináltságát csökkentik, a nőkkel szembeni tiszteletet növelik. Ettől a férfi férfi marad, a nő nő marad, még inkább, legfeljebb a férfi udvarias lesz, tiszteli a nőt, nem alázza meg, nem gondolja azt, amit Trump, hogy egy nő csak tárgy, eszköz, akinek csak „el kell kapni a pináját”, ahogy azt a kereszténynek kikiáltott Trump hirdeti. Gonosz dolog ez? Nem. De a keresztényeket becsapják, amikor a genderelméletet úgy mutatják be nekik, mintha az a nemi identitásról és nem a társadalmi identitásról és szerepről szólna.

Ez a genderelmélet lényege, a nők elleni erőszek és állatias elnyomás, jogfosztás elleni harc részeként jött létre. Semmi köze a nemi identitáshoz, ami ettől független mindenkinek az, ami. Aki mást mond róla, az hazudik, meghamisítja, hogy a liberalizmus ellen uszítson. Természetesen minden új mozgalom zavaros, vannak rossz hajtásai, szélsőségei, de azok letisztulnak majd. A kereszténységnek is vannak és voltak ilyen vadhajtásai, szélsőségei, de a kereszténységet sem a szélsőséges beteges elhajlásaival, eretnekségeivel azonosítjuk, hanem az eredeti lényegével, ami a Bibliában van. A kereszténységet nem David Koresh szektájával vagy az inkvizíció máglyáival tesszük egyenlővé.

Még egy dolgot meg kell különböztetni, a transszexuális embereket a genderelmélettől. Ezeket ugyanis összemossák. A kettő nem ugyanaz. Vannak emberek, akik férfi testben női lélekkel, és női testben férfi lélekkel születnek. Nem kitaláció, létező dologról van szó, olyan, mint amikor valaki valamilyen testi hibával születik. Ismerünk olyan családot, ahol a hároméves kisfiú, aki ugyebár nem parázna még, nem is tudja, mi a szex, lányként viselkedett, később csak abban az óvodában maradt meg, ahol lányruhába öltözhetett, mert voltak Csipkerózsika jelmezek. Hiába mutatták neki a testét, hogy ő egy fiú, ő lánynak ismerte magát. Ez nem paráznaság, nem homoszexualitás, hanem orvosi eset.

Már évtizedekkel ezelőtt is jelentek meg Magyarországon olyan felvilágosult cikkek, amelyek ezeknek az embereknek a problémáiról szóltak. Bemutatták, hogy ez milyen belső lelki konfliktussal, mennyi szenvedéssel, megaláztatással jár. Sokan öngyilkosok lettek, mások úgy élték le az életüket, mint űzött vad. Miért ne lehetne ezeknek az embereknek is teljes értékű életük? Miért ne lehetnének a születési hibájuk ellenére elfogadottak és boldogok? Ezek nem keresztényi kérdések? Pedig ezek éppen a keresztények intoleranciája és butasága miatt szenvednek a legtöbbet, akik csak „lebuzizzák” őket.

Most a sláger a genderelmélettel való összekeverésük, mintha a genderelmélet célja az lenne, hogy ilyen emberek jöjjenek létre, és a jelenlegi transszexuálisok, transzgenderek is ennek a következményei lennének. Mintha megbolondult volna bárki, s fel akarná számolni a nemeket. Ez őrültség. Hazugság. Erről szó nincs. Ez két külön dolog. A születési hibából férfi testben élő nők, és női testben élő férfiak számára adta meg az Obama-kormányzat azt a lehetőséget, hogy saját WC-t használjanak. Ez gonosz dolog? Nem olyan sok ember van, akinek ez a születési rendellenessége. Rajtuk próbáltak segíteni ezzel. Ennek semmi köze a szexhez, a paráznasághoz.

De a cseppet sem parázna, és nagyon erkölcsös Trump, akinek a szexhez semmi köze, ezt betiltotta. Miért? Mert ezzel kedvezett az őt megválasztó „keresztényeknek”, akik attól boldogok, hogy néhány szerencsétlen embertársuk életét megkeserítik. Nőként kell férfi WC-be járniuk és fordítva. A felúszított keresztények éppen az ellenkezőjét terjesztették, hogy mostantól egymás WC-jébe járhatnak a nők és a férfiak. Ekkora baromságot senki nem látott, szó nem volt erről. Ha egy abnormális ember ilyet csinált, azt kidobták, ilyet nem lehet. Épp ennek megakadályozása volt a cél, és az egész erről szólt.

Ezen a ponton kell megemlítenünk, hogy a keresztények tömegeit manipulálják azért, mert néhány befolyásos keresztény vezetőn, tévéprédikátoron keresztül nagy szavazóbázist jelentenek a kevésbé támogatott jobboldali pártoknak. Ehhez kellenek a hazugságok, a hívők megbolondítása, hogy elmenjenek azokra a jobboldali pártokra szavazni, akiket a pásztoraik kijelölnek. Ezek a pásztorok ezért pénzt kapnak, világi hatalomra tehetnek szert. Bejárhatnak a Fehér Házba, állami állásokat kapnak, az egész egy nagy hazugságözön.

Minderre rásegít az orosz titkosszolgálat, amely az egyben szavazó keresztény tömböt a Nyugat, a nyugati demokráciák, a jogállamok, a liberalizmus elleni gyűlöletre használja fel. Így választották meg az immorális szörnyeteg antikrisztusi Trumpot, így támogatják a magyar szörnyeteg Orbánt, az oroszok Putyint és másokat. Az egész titkosszolgálati akció, hadművelet, miközben az igazi kereszténységet is tönkreteszik, gyűlölködővé alakítják. Ez ördögi. Gyorsan szólunk még néhány szót a maradék hazugságokról.

IV. Keresztény nemzet vs. liberális globalizmus

Először is, olyan, hogy „keresztény nemzet” nem létezik. Keresztény csak egy ember lehet, nemzet nem lehet. Jézus Krisztus a bűnös emberekért halt meg. A kulturális kereszténység nem kereszténység. A kereszténység nem kultúra, hanem egyéni újjászületés. Ezért az a hazugság, hogy Magyarország keresztény ország, vagy Európa keresztény lenne, abszurd. A vallásszabadásg nemcsak a kereszténység, hanem minden más vallás szabadságát jelenti és e tekintetben a liberalizmus semmit nem változott. Aki azt állítja, hogy a „klasszikus liberalizmus” más volt, mert nem adott jogokat azoknak, akivel ő nem ért egyet, hazudik.

Keresztények alkothatnak egy országot vagy lehet az ország egy része keresztény, de az ország vagy a földrész maga soha nem lehet keresztény. A kereszténység mindig kisebbség és egy szűk réteg, mert a keskeny úton csak kevesen járnak, a széles úton annál többen. Az állam soha nem lehet keresztény. Ez hazugság. Az állam nem tud senkit és semmit sem kereszténnyé tenni. Önmagát sem.

Egy nemzet ezért soha nem azonos egy vallással. A hit személyes döntés, amibe születni nem lehet. Minden gyereket meg lehet locsolni vízzel, attól nem lesz keresztény. A kultúra külső máz, a kereszténység a szív megváltozása, ami a kultúra számára nem elérhető. Keresztények létrehozhatnak egy – mindig kisebbségi – kultúrát, de a kultúra soha nem hoz létre keresztényeket. Ezért olyan, hogy „keresztény nemzet”, és olyan, hogy „keresztény Európa”, nem létezik. Pont.

A nemzet misztifikálása a „globalizmussal” szemben nem keresztényi gondolat. Nincs a kereszténységnél globalistább jelenség. Aki megtér, újjászületik, az a nemzetéből az Isten országába lép át, amelyben „nincs zsidó, sem görög”, feloldódik és eltűnik a nemzeti jelleg és a nemzeti identitás. Aki a „nemzetet” hirdeti, és azt erősíti, az eretnek. A kereszténység globális hit, szellemi valóság, Jézus Krisztus a legnagyobb globalista.

A „nemzeti függetlenséget” állítják némelyek szemben az evilági globalizmussal. Főleg attól tartva, hogy az EU birodalommá szerveződése hozza el az Antikrisztus uralmát. Csakhogy az Antikrisztus törvénytaposó lesz, a libeális Európai Unió pedig a jogra épül. A liberalizmus joguralmat jelent az önkénnyel szemben. Megbolondultak azok a keresztény emberek, akik jogtipró „nemzeti” önkényuralmakat, kis antikrisztusokat támogatnak a liberális Európai Unióval szemben. Az Európai Unió addig áll szemben az Antikrisztussal, amíg liberális elvek alapján működik, ami Európát a jog uralma alatt tartja. Ennek kell félretolatnia a Bibliában levő prófécia szerint, hogy eljöhessen a törvénytaposó Antikrisztus, a hazugság erejével.

Ez azt jelenti, hogy a keresztények fordítva ülnek a lovon, azon dolgoznak, hogy eltolják az Antikrisztus elől a jogállamot az útból. Megőrültek, az ördög munkáját végzik, ezekre akar szavazni a keresztények többsége, Isten ellenségeire. Nem veszik észre, hogy törvényeket taposó, és a hazugság erejével dolgozó kis antikrisztusokat támogatnak. A globalizmust pedig nem lehet megállítani, mert ha ez sikerülne, akkor nem Volkswagennel járnának a keresztények, hanem fakerekű szekéren, nem Microsoft szoftverrel írnának, hanem csak libatollal. A globalizáció a szabad piac terméke, a fejlődés motorja. A kényelem alapja.

Nem a globalizáció a rossz, hanem az, ha a globális világot törvénytaposók, illiberálisok ragadják magukhoz. Ezért a keresztényeknek a liberalizmust kellene védeni tőlük ezerrel, és a hazugságaikat nem terjeszteni, hanem cáfolni. Nem lehet bezárkózni, de aki be akar zárni egy nemzetet a saját levébe, az pusztítja azt a nemzetet és elnyomja. Ostobaság a „nemzetet” állítani szembe a „globalizmussal” (ez különben is nácizmus, antiszemita elv). Ehelyett a joguralmat, törvényességet kell szembeállítani a jogtiprással, törvénytaposással. Ez a választóvonal.

Ezért, aki Isten ellen akar szavazni, aki az Antikrisztus mellé akar állni, az szavazzon olyan pártra, amelyik tapossa a törvényeket, szavazzon azonnal Orbán Viktorra. Aki nem akar az ördög munkatársa lenni, az ne a globalizmustól és liberalizmustól féljen, hanem a nemzeti fasisztáktól, és szavazzon liberális demokratákra, mert a jog és az igazság az, ami ma még visszatartja az Antikrisztus, a törvénytaposó és hazudozó megjelenését az egész világon.

V. Bevándorlás és muszlimok

Először is meg kell különböztetni a bevándorlókat és a menekülteket, miután ezt a két kategóriát szándékosan összemossák. A bevándorlás legális dolog, minden országnak vannak bevándorlási törvényei, és azokat a saját akarata szerint alakíthatja. Ezekben meghatározhatja, hogy milyen feltételekkel kiknek ad vízumot vagy letelepedési és bevándorlási engedélyt. Ezt senki nem befolyásolja, nincsenek kvóták, azt enged be minden ország, így Magyarország is, akit akar. Akit nem akar, azt nem kell beengedni.

Tehát ez a migránsozás már önmagában is egy nagy hazugság. Kerítést kell állítani akkor, ha nagy számú ember érkezik, hogy meg lehessen vizsgálni kinek-kinek a belépésre vonatkozó iratait vagy el lehessen bírálni a kérelmeit. A kerítésnek van helyes funkciója, de nem arra való, hogy „légmentesen” zárja le a határt menekültek előtt is. A menekültekre ugyanis más szabályok vonatkoznak. A genfi egyezmény és az emberi jogok egyetemes nyilatkozata is kötelezően írja elő, hogy menekülteket be kell fogadni.

Nem mindenki menekült, aki annak mondja magát, de erre van az országoknak egységes, nemzetközi szempontrendszere, amely alapján minden menekültkérelmet el kell bírálni, és annak alapján megállapítani, hogy az illető menekült vagy nem. Menekültnek státuszt kell kiadni és be kell fogadni. Aki nem menekült, azt nem kell befogadni, hanem az érvényben levő bevándorlási törvény alapján kell elbírálni, amelynek a vége Nyugat-Európában, így Németországban is kitoloncolás. Tehát nincs kötelező bevándorlás. Ez hazugság.

Menekültek pedig vannak. Főleg Szíriából és máshonnan is. Sokan elveszítették a házukat, az otthonukat, a fél családjukat, gyerekeik életét mentik. Rájuk nemzetközi szabályok vonatkoznak. A magyar menekülteket is így fogadták be, és a ketelet-európai menekült sem feltétlenül mindenhol egy álom. De vállalták a terheket, mert menekülteken segíteni felebaráti kötelesség. A tapasztalat az, hogy a menekültek soha sehol nem változtatták meg a befogadó ország arculatát, nemzeti identitását, hanem alkalmazkodtak és ők változtak.

Jelen esetben van egy specialitás, hogy a menekültek jelentős része muszlim vallású. A jogi helyzet az, hogy vallási alapon nem lehet diszkriminálni senkit. A nem jogi helyzethez ad a Biblia elég útmutatást. Isten azt parancsolta a zsidóknak, hogy fogadják be és szeressék az idegeneket, a jövevényeket, mint önmagukat. Ne csak befogadják, hanem legalább annyira szeressék is őket, mint amennyire önmagukat. Mert ők is jövevények voltak, mindenkiből lehet jövevény, idegen és menekült.

Ha Isten jövevénynek nevezte az idegeneket, akkor azok biztosan nem zsidók, hanem más vallásúak voltak. Isten ennek ellenére azt mondta, hogy fogadják be és szeressék őket. Az Újszövetségben Jézus élete is úgy kezdődik, hogy menekült volt, menekültként született. Aki szereti Jézust, nem gyűlölheti a menekülteket, mert Jézus is menekült, s minden egyes keresztényt is jövevénynek mond a Biblia. Megtérésünk után jövevények vagyunk ebben a világban.

A Bibliában világos útmutatást ad az irgalmas szamaritánus története szemben a pappal és a lévitával. Keresztény embernek kötelessége segíteni embertársának a vallásától független és a megtérésétől függetlenül is. Ne mondd neki, hogy előbb térjen meg, holott nálad van az, amire szüksége van. Ez alapelv. Ami pedig az iszlámot illeti, és azt a félelmet, hogy az iszlám majd felszámolja a „keresztény” Európát, az vaskos hitetlenség.

Aki ezt állítja, az nem ismeri Istent, az nem tudja, hogy Isten hatalmasabb az iszlámnál és Allahnál, aki ezt mondja, az nem hisz Istenben. Az nem hiszi, hogy Jézus Krisztus legyőzte az ördögöt, a hamis isteneket, a bálványokat, hogy az evangélium ereje, a Szentlélek az nagyobb, mint az iszlám vallás. Ne feledkezzünk el arról sem, hogy a népvándorlások és az üldözések sokszor Isten céljait szolgálják. Mi van akkor, ha Isten tereli ezt a sok muszlimot a keresztények közé Európába, hogy sokan megtérjenek?

A keresztény misszionáriusok nem mehetnek a muszlim országokba, de lehetséges, hogy Isten a muszlimokat ezért hozza a keresztények országaiba. Magyarországon is mennyi megtért volt muszlim van? Sok. De ha a muszlimok egy másik vallás tálibjait látják a kegyelmes Messiás helyett, akkor csak megerősödnek abban, hogy igazuk van. Másrészt, Jézus olyanok közé ment, és azoknak áldozta fel magát, akik nem fogadták el. Krisztusi magatartásnak csak ez nevezhető. Áldozatával győzte le az ördögöt. A keresztények is az áldozatukkal, áldozatvállalásukkal győzik le az iszlámot.

Az Isten szeretet. Szeretni nem azt kell, aki olyan, mint mi, mert azt bárki tudja szeretni. A szeretet, a krisztusi szeretet az ellenséget is tudja szeretni. De ki mondta, hogy ezek mind ellenségek? Lehetnek köztük szélsőségesek, ahogy keresztények között is vannak. De nagy többségük hálás, nyitott, és éppen az iszlám fanatikus fundamentalisták elől menekül. A többségük békés és szelíd ember. Amerikában köztük élünk, nem emberevők. Amerikában nem a muszlimok, hanem a fehér „keresztények” követik el a legtöbb mészárlást, legtöbb terrorcselekményt. Még a bűnügyi statisztikában is jobban állnak a muszlimok.

Lehet békésen egymás mellett élni. A vallás nem ragályos, nem fertőz, nem lehet senkitől elkapni. Másrészt az tömény hazugság, hogy Magyarországot nagy mennyiségű „migráns” veszélyezteti. Mint ahogy a róluk szóló leírások is, amelyek olyanok, mint a zsidók elleni középkori és a holokausztot megelőző uszítások voltak. Aki gyűlöli a menekült embert, az gyűlöli Istent, mert Isten Fia is menekült, és a menekülteket Isten szereti. Aki megvonja tőlük a falatot, a szállást, a befogadást, az a Tóra ellen cselekszik.

Aki olyan emberre akar szavazni, aki gyűlöli az embert, gyűlöli Istent, gyűlöli Jézust, az szavazzon Orbán Viktorra. Aki Isten törvényét és szellemét követi, az szavazzon olyan politikusokra és pártokra, akik emberségesek a menekültekkel szemben. Ostobaságokra, náci összeesküvés-elméletekre, miszerint a zsidó háttérhatalom szervezi a muszlimokat Európába, hogy szétverje a „keresztény nemzeteket”, nem térünk ki, mert elmebetegeket orvoshoz kell vinni.

VI. Abortusz

Nemrég írtunk arról, hogyan szedték rá Amerikában a hívőket arra, hogy a republikánus pártra szavazzanak. Az abortusz elleni nagy küzdelem akkor és emiatt kezdődött. Trump megválasztása érdekében az oroszok most is bedobtak mindent az abortusz témakörében, a legelképesztőbb álhírekkel és ijesztgetésekkel manipulálták a hívőket, hogy a szörnyeteg mellett tegyék le a voksukat, annak ellenére, hogy nagyjából az ördögre hasonlít.

Azt kellett akkor is mérlegre tenni, hogy egy erkölcsi pöcegödör vagy az abortuszok közt választanak, miközben a megválasztásával az abortuszok száma nem csökkent csak nőtt, azzal a különbséggel, hogy a feketeabortuszok száma s az anyák halálozási esélye nagyobb lett. Olyan elképesztő hazugságokkal kampányoltak, hogy Clinton a 9. hónapban akarja engedni az abortuszt. A 9. hónapban végrehajtott terhességmegszakítást szülésnek hívják. De a naiv hívek elhisznek minden bolondságot. Aztán ezek ismétlődnek más országokban.

Maga az abortuszellenes mozgalom is egy bibliaellenes hazugságra épül. Ez a hazugság az, hogy a magzat a megtermékenyülés pillanatától kezdve teljes értékű ember, az abortusz pedig gyilkosság. Ezt a hazugságot is akkor találták ki (lásd a fent linkelt cikkben), amikor az evangéliumi keresztény mozgalom paktumot között a republikánusokkal, a pásztorok gyakorlatilag kilóra eladták a híveiket egy politikai pártnak. Korábban az egyház nem ezt az elvet vallotta, erről szó sem volt. De ez kellett a hívek manipulálásához.

Hogy ez mennyire nem így van a Biblia szerint, azt a linkelt cikkben található hivatkozások is tartalmazzák, de a legautentikusabb forrás, miután ezt a hazugságot az Öszövetségből vezették le, illetve itt találhatók ezzel kapcsolatos Igék, ha egy zsidó rabbi elemzését vesszük alapul. Ajánlom mindenki szíves figyelmébe Frölich Róbert országos főrabbi egyik írását, amely megmutatja az erre vonatkozó bibliai álláspontot. Ez cáfolja azt, hogy az élet a fogantatással kezdődik, és egy magzat eltávolítása a Biblia szerint gyilkosság lenne.

Ennek ellenére a hívő kerestzények nemcsak ölni tudnának a magzatokért, hanem öltek is, több abortusz klinikát megtámadtak, Colorádóban egy mészálás is volt. A „Pro Life” egy hazug és hamis mozgalom, amely gyűlöletetkelt az anyákkal és a szakszerű klinkákkal szemben is. Ott állnak gyűlölködő szörnyetegek az abortusz klinkáknál, és ahelyett, hogy a segítségüket felajánlanák, megértést tanúsítanának, gyalázzák őket, gyilkosnak nevezik a szerencsétlen nőket, akik nem találnak kiutat valamilyen helyzetből.

De ami a legfontosabb, hogy azokra szavaznak, legyenek akárkik, akik az abortuszt korlátozzák. Tegyük hozzá, senki nem szereti az abortuszt, senki nem akarja, senki nem szeretné. De a zéró tolerancia, a teljes tiltás mindenhol oda vezetett, hogy pincékben sarlatánok kaprták ki az anyákat, akik iszonyatos szenvedések között meghaltak. A „Pro Life” mozgalomnak jelentős mennyiségű halálos áldozata van, méghozzá felnőttek közt.

Ez azt is eredményezte, hogy a bajban levő anya nem került be a szociális és egészségügyi hálózatba, ahol próbálják lebeszélni, a problémáját megoldani, a veszélyekre figyelmeztetni és megóvni egy rossz döntéstől. Aki azonban kitart és a törvény feltételeknek megfelel, az megfelelő felszereltségű kórházban, szakképzett orvos segítségével, biztonságosan végzik el a beavatkozást, a megfelelő határidőn belüli terhességmegszakítást. Az abortusz körüli hazug hisztéria ettől fosztja meg az anyákat, és a feketeabortusznál már csak az számít, hogy kinek mennyi pénze van. Aki ebből keres pénzt, az nem lebeszéli, hanem rábeszéli.

Kimondhatatlan az a pusztítás, amit az abortuszellenes harc okoz, miközben az egész nem más, mint politikai kampány, a hívők zsarolás és stresszelése, hogy a jelölttől függetlenül a jobboldali pártra szavazzanak a hívők. Azok a lelkészek, pásztorok, akik ebben még részt is vesznek, valóban emberi életekért és gyilkosságokért felelősek a feketeabortuszok miatt. S mindez pénzért és politikai hatalomért. Gyalázat. Aki emiatt jobboldali pártra szavaz, az újra a Biblia ellen szavaz és nem életeket ment, hanem életek kioltását idézi elő.

Trump újjászületett hívő alelnöke, Mike Pence boldogan korlátozta a fogamzásgátlást is, amivel lökött egyet az abortusz felé minden nőn. Trump betiltotta az abortuszt is végző klinikák állami támogatását, ezért sokak számára megfizethetetlenné tette a normális körülmények között zajló terhességmegszakítást, és belökte nők tízezreit a sarlatánok kezébe.

VII. A nagy liberális „keresztényüldözés”

Van még egy orbitális hazugság, amivel lehet a keresztényeket manipulálni, ez pedig a keresztények üldözése. Ha nem szavazol fasisztákra, jön a keresztényüldözés, mert a liberálisok üldözik a keresztényeket. A keresztényeket nem üldözik a liberálisok, soha nem is üldözték. A keresztények a liberalizmusnak köszönhetik a szabadságukat és az életüket.

Vannak történetek, amelyek forognak keresztény körökben, nagy részüket az oroszok gyártják le a hívők manipulálására, hogy be lehessen terelni őket a liberális demokratikus Nyugat elleni gyűlöletbe. Sok ilyen történetnek utána néztünk, mert hihetetlennek tűntek. Mindig kiderült, hogy nem ott, nem úgy, nem azért. A keresztényüldözés esetei azok voltak, amikor a keresztények nem erőszakolhatták rá egy helyzetre saját erkölcseiket vagy hitüket.

Ennek legfőbb oka, hogy sokan szektás módon összekeverik a gyülekezetüket vagy az egyházukat a világi társadalommal. A világi társadalomban nem a keresztény erkölcsre alapulnak a törvények, hála Istennek. A hívők viszont nem tartják be a diszkrimináció tilalmát, például hívő fodrász nem akar hajat vágni egy melegnek. Emiatt jogosan kirúgják, amire ő „keresztényüldözést” kiált. A liberalizmus elválasztotta az egyházat az államtól, és ezt jó esetben betartatja nemcsak a katolikusokkal, hanem a neoprotestáns hívőkkel szemben is. Ők pedig a katolikusokhoz hasonlóan keresztényüldözést kiáltanak.

Az igazság az, hogy a mai „liberális keresztényüldözés” nem más, mint amikor a jogok, a liberális demokrácia törvényei azt nem teszik lehetővé, hogy a keresztények üldözzenek másokat. Melegeket, muszlimokat, bárkit. Ezt ők saját maguk „üldözésének” tekintik. Ez nevetséges. Ahogy az is, hogy ha például Orbán után megszűnnének bizonyos olyan kiváltságok, amelyek nem járnának az egyház és az állam szétválasztása esetén, akkor azt is keresztényüldözésnek nevezik. Adót kell fizetni, ez keresztényüldözés?

VIII. Egyházak politizálása

A Biblia nem tiltja azt, hogy hívő keresztények magánemberként politizáljanak a köz javára. De egyházak, gyülekezetek semmiféle olyan parancsot nem kaptak, hogy nekik politizálniuk kellene. Különösen tiltott a pártpolitika, mert az evangéliumot nem lehet a pártszimpátiáknak alárendelni. Másrészt ez illegális politikai tevékenység. Legitimáció nélküli törvénytelen beavatkozás a pártpolitikába.

Az ördög kísértette meg Jézust a pusztában azzal, hogy neki adja a világi hatalmat, az országok fölötti politikai uralmat. Azok az egyházak, amelyek világi hatalomra és világi befolyásra vágynak, ebben a kísértésben esnek el. Azok a lelkészek, akik törekednek arra, hogy a politikát alakítsák, az ördög tőrébe estek és az ördögöt szolgálják.

A politika, a közélet figyelemmel kísérése, jelenségek értékelése minden egyháznak joga. De a közvélemény és a pártstruktúra manipulálása törvénytelen, és nem biblikus. Ha egy egyház a világi hatalommal összefonódik, akkor elhagyta Isten országát, és az evilág ura, az ördög szövetségese lett. Jézus nem állt egyetlen izraeli politikai mozgalom élére sem, nem is támogattta őket, a szadduceusok nagy bánatára.

A kereszténység nem az anyagi világba hoz „forradalmat”, hanem a szellemi valóságba. Aki pártpolitikába keveri az egyházát, a gyülekezetét, az államba veti a bizalmát, és onnan vár segítséget és védelmet, az a hitet megtagadta és elfordult Istentől.

Reméljük, hogy ezzel a rövid vázlattal sikerült a Bibliában hívő keresztényeket segíteni abban, hogy különbséget tegyenek igazság és hazugság között. Ne elfogultan, ne emberek beszédére hallgatva, hanem a Biblia alapján vizsgálják meg a leírtakat. Kívánjuk, hogy a keresztényeket ne tudja a gonosz az érdekeire felhasználni.Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések