2024, április14, vasárnap
KezdőlapKiemelt fő hírTusványos, a szellemi és morális leépülés stációi

Tusványos, a szellemi és morális leépülés stációi

-

A tusnádfürdői fideszes piknikek évtizedek múlva doktori disszertációk témájaként térnek vissza a politológiába „A magyar neofasizmus fejlődéstörténete a tusványosi beszédek tükrében” címmel, de Orbán beszédei a politológia mellett a neurológia, a pszichiátria, valamint a skizofrén paranoiával kapcsolatos orvosi kutatások tárgyai lesznek. Orbán felmérhetetlen értékű anyaggal járul hozzá a diktátorok természetrajzának kutatásához, az ehhez szükséges szellemi, erkölcsi leépülés stációinak tanulmányozásához. Az évente elhangzó tusványosi beszédek olyanok, mint az orvosi vizitek.

Az idei „szabadegyetemen” elhangzott beszéd sem komolyan vehető politikai teljesítmény, csupán abból a szempontból tanulmányozható/tanulmányozandó, hogy leépülését tekintve most hol tart a beteg. Ha össze akarjuk foglalni, azt mondhatjuk, hogy fizikai tünetei másodlagosak, a gyógyszerek karbantartják, csak hozzáértők képesek a külső deformáció jeleit megállapítani a szellemi leépüléssel összhangban. A bomlás elsősorban az agy területeire terjed ki, de az meglehetősen súlyos, viszont nem érte el a végső stádiumot. A beteg fizikailag még nem közveszélyes, de az lesz.

Az istentudatúság

Ennek első biztos jele az istentudatúság és az isteni kiválasztottság hamis illúziója. Orbán a hatalommal kapcsolatban Jézus Krisztushoz hasonlította magát, miszerint „úgy beszélj, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók”. A Biblia ezt a Hegyi Beszéd után mondja Jézusról: „És lőn, mikor elvégezte Jézus e beszédeket, álmélkodik vala a sokaság az ő tanításán: Mert úgy tanítja vala őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók.” (Máté 7,28-29) A beteg itt Jézus Krisztussal, az Isten Fiával, a mennyből alászállt Isten Igéjével azonosítja magát.

Jézus Krisztusnak természetfölötti hatalma volt, s nem az emberek, hanem a természet erői fölött uralkodott. Lecsendesítette a tengert, feltámasztotta a halottakat, meggyógyította a vakot, a vizet borrá változtatta (és nem fordítva). A hatalma nem azt jelentette, hogy az emberek fölött hatalmaskodott, éppen ellenkezőleg: azt mondta, hogy szolgálni jött az embereket, nem uralkodni rajtuk. Ez teljesen ellentétes a beteg hatalomfelfogásával, aki hamis vallási tudatban él, s a bibliai dolgokat összekeveri. Istenről hamis képe van, és azt követve, magát Istenhez hasonlónak tulajdonítja.

A beteg kórlapjára feltétlenül fel kell írni, hogy ő a „társadalmi munkamegosztásban” nem a szolgálatot végzők, hanem a „hatalommal foglalkozó emberek” között jelöli ki saját helyét, ami bibliai hasonlattal élve inkább Nabukodonozor királyhoz teszi hasonlóvá, aki a hatalomba beleőrült és Isten megmutatta neki, kié az igazi hatalom és ki az Isten: állat módjára megváltozott a teste és füvet legelt, mint az ökrök. Mindaddig, amíg be nem látta, hogy ő egy senki. Ilyen pozitív fordulat a tusványosi beteg esetében nem várható.

Nagyon fontos ezeknek a tüneteknek az elemzése, mert a keresztény párhuzamok teszik világossá a beteg motivációját, magyarázzák hamis identitását, torz énképét. Ez alapján lehet meghatározni, hogy a diktátor foglalkozású beteg a jó vagy a rossz oldalán áll. Az erőkultusz nem a keresztényég, hanem a fasizmus lényege, ami minden alkalommal az emberek elnyomásához és leigázásához vezet. Isten nem elnyomja, hanem felszabadítja az embert. Az Isten ereje az erőtlenségben van. Isten Fia a kereszten volt a legerősebb, ott aratta a legnagyobb győzelmét. Ezt nem érti a Gonosz.

A tusványosi beszélő hatalommániájára rossz hatással volt a kereszténység hamis és téves interpretációja, amiből ő saját önző vágyait olvasta ki, és azok mögé isteni küldetést és elhivatottságot rendelt. Az alázatos szívű Istennel szemben, akinek hatalma éppen a jóságban, az áldozatkészségben és a szelídségben van, az erőszakos és hatalmaskodó istenképével az Isten fölé helyezi magát. Ez a bibliai gonosz mindenkori ősképe. Lucifer megromlásának és lázadásának, majd bukásának is ez az oka. A bibliai Gonosz pedig arról is felismerhető, hogy elkerülhetetlenül antiszemita lesz.

Erre utaló bizonyítékok naponta tetten érhetők (legutóbb a „vagonok”, a migráns „gettók” áthallásaiban), de a mostani tusványosi beszédében is kiszaladt egy olyan mondat a száján, amely csak a legdurvább antiszemiták szívéből csordul ki. Ezt mondta: „Akinek adott talentumot a Jóisten, annak ez a sorsa, és én örülök, hogy nem vagyok sorstalan.” Tudjuk, kik a sorstalanok. A sorstalanság a holokausztban meggyilkolt zsidók jellemzője, Kertész Imre óta tudjuk, hogy ez mit jelent. A beteg szavai tudatalattijából törtek fel és jelölte ki a helyét a „sorstalanokkal”, a zsidókkal szemben.

Az Istenükre hasonlító zsidók gyengesége, tehetetlensége és sorstalansága éppen az ilyen „sorssal” rendelkező hatalommániás emberek miatt vezetett a gázkamrákba. Akik deportálták őket, azok ugyanebben a hamis kereszténységtudatban szenvedtek, akik a holokausztban másodszor is megölték az Isten Fiát, akinek a nevében deportálták a zsidó Messiás zsidó testvéreit. De feladatunk észrevenni, hogy Orbán a „sorsszerűségét” azzal összhangban említi, hogy „kellenek emberek, akik értik, mi történik, elmagyarázzák az embereknek, mi történik, és segítenek felkészülni a jövőre”.

Hamis prófétai szerep

Ezzel eljutottunk Tusnádfürdő voltaképpeni lényegéhez, hogy a küldetéses sorssal rendelkező ember hamis tudatában az él, hogy neki különös képessége van meglátni a világban, hogy mi történik, s ezt mint egy próféta mondja el rajongó híveinek, akik olyan áhítattal hallgatják a valóság ellenkezőjét, mintha maga az Isten szólna hozzájuk. Nem véletlen, hogy Németh Zsolt Orbánt „prédikáló miniszterelnöknek” nevezte. Orbántól elválaszthatatlan ez az identitás, hamis önbizalma ebben gyökerezik, ez a küldetéstudatának forrása. Ezért ez megkerülhetetlen, csak így lehet megérteni.

Most is ebbe a misztikus vallási közegbe és szerepbe helyezte a beteg a beszédét és önmagát, mintha valami próféta szólna az egybegyültekhez.

Orbán hamis prófétaságára mi sem jobb bizonyíték, hogy az évente elhangzó, abszolút biztos világmagyarázatok még egyik évről a másikra sem mutatnak semiféle összefüggést és kohernciát. A prófétákkal szembeni bibliai követelmény alapján Orbánt ezért minden évben halálra kellene kövezni, de ez a mérce a „sorstalanoknak” adatott, nem a „sorssal” rendelkező fasiszta diktátorok szellemileg vak, sötét és elbutított hallgatóságának, akik a sátáni hazugságok varázslása és bűvölete alatt élnek. Ezért nekik fel sem tűnik, hogy ugyanabból a szájból húsz éve mindig más jön ki.

Nagyon fontos, hogy a tusnádfürdői dzsemborik beszédeit elemző kutatók ezután se szakadjanak el a beteg kereszténységgel azonosított hamis identitásától, mert csupán ennek fényében érthetik meg a mindig változó világmegfejtések szellemi gyökereit és „természetfölötti” forrását. Mivel ez a prófétai identitás hamis, az abból származó minden magyarázat hazug. Ennek is van szellemi és anyagi dimenziója, ez utóbbihoz tartozik az a kijelentés, hogy „a nyugati értékek három dolgot jelentenek: migrációt, LMBTQ-t meg háborút”.

Akinek ép elméje van, az tudja, hogy ez a kijelentés nem igaz, a nyugati értékek nem erre a három dologra épülnek. A migrációt nem a Nyugat hozza létre, hanem a szükség: szegénység, üldözés, életveszély. Az LMBTQ-t nem a Nyugat hozza létre, hanem az létezik mindenhol, nyugaton és keleten (még a Fideszben, sőt az Orbán-családban is), a Nyugat legfeljebb tudomásul veszi és emberi választ ad rá. A háború végképp nem nyugati érték, nem a Nyugat indította el, hanem Orbán orosz barátai, a keleti tömegyilkos hordák, egy olyan vezetővel, akinek szintén van „sorsa”, mint neki.

Aki a fizikailag is azonosítható tények alapján nem ismeri fel a tömény hazudozásnak és hamis prófétálásnak ezt a szintjét, az nehezebben érti meg az elvontabb szellemi igazságok lábbal tiprását, mint amikor Orbán kijelenti, hogy az USA fő fegyvere nem más, mint „amit úgy hívunk, hogy egyetemes értékek. Ezeket a kínaiak egyszerűen kinevetik, és azt mondják, hogy ez egy nyugati mítosz, és valójában az egyetemes értékekről szóló beszéd az egy ellenséges filozófia a többi, nem nyugati civilizációval szemben, és onnan nézve ebben van is valami igazság”.

Ez már maga a Sátán, aki Orbán szájából beszél, a kígyó a kertben, aki a jót rosznak, a rosszat jónak, az igazat hamisnak, a hamisat igaznak mondja. Orbán „fegyvernek” nevezi az emberi egyetemes értékeket, mint a szabadság, az egyenlőség, a testvériség, az emberi jogok, az emberi méltóság, az irgalom, a szolidaritás, a jóság, az igazság, a szeretet, mindazokat a keresztény és bibliai értékeket, amelyek az Isten emberhez való viszonyát és az emberek egymás közötti viszonyát meghatározzák. Ha ez „fegyver”, akkor az ellen harcolni kell. Orbán harcot hirdet az emberséggel szemben.

Ezzel szemben a Gonosz olyan világbirodalmát hirdeti, mint a népirtó kínai kommunista diktatúra, amelyről azt állítja, hogy legyőzte az egyetemes emberi értékeket képviselő Amerikát, méghozzá azzal, hogy kineveti ezeket az egyetemes emberi értékeket, megkérdőjelezi ezek valódiságát, és Orbán ebben igazat ad neki. Orbán tagadja az egyetemes emberi értékeket, amelyeket nem Amerika hozott létre, de Amerika képvisel a világban, és azt hirdeti az ő népének, hogy Kínához hasonlóan ezt tegye és ezt kövesse. Egyen a jó és a gonosz tudásának fájáról.

Kína és a „dropshipping”

Ennek bizonyítására olyan hazugságokat mond, hogy „a nyugati ipari forradalom és a globális információs forradalom mintegy 300 éves útját Kína 30 év alatt megtette. Ennek következtében százmilliókat emelt ki a szegénységből, és ma az emberiség összjóléte és össztudása nagyobb, mint volt”. Kína gazdasági felemelkedésének alapja ezzel szemben a szellemi termékek ellopása, az erős ipari kémkedés, a hamisítással létrehozott olcsó, igénytelen tömegáru, másrészt az Amazon és az amerikaiak tízmillióinak Amazonon folytatott üzletelése a Kínában gyártott ócskaságokkal.

Kínát Amerika erősítette fel a „dropshippinggel”, amely az Amazonon keresztül zajlik, az Amazon is ebből lett a világ leggazdagabb cége, ezt még a hülye is tudja. Ezt még Trump is korlátozni és keményen adóztatni akarta, de fél Amerika ebből él. Ez a kínai „csoda” titka. Nem az, hogy semmibe veszi az egyetemes emberi értékeket, az legfeljebb a silány termékekben és a gyerekmunkában látszik meg. A kínai akkumulátorok és gyártásuk is mélyen a nyugati standardek alatt lesz, ezért silányok lesznek és a gyáraik az egészségre veszélyesek és mérgezők. Ez a kínai csoda.

A nem csupán allegorikus értelemben vett sátáni beszéd végkifejlete ugyanaz, mint a tömeggyilkos orosz háború esetében. Ukrajna adja meg magát a gonosznak. Orbán ugyanerre szólította fel az Egyesült Államokat. Orbán a kínai terjeszkedés miatt kialakult másik háborús helyzettel kapcsolatban is azt mondta, hogy Amerikának tudomásul kell vennie Kína felemelkedését, sőt győzelmét, és meg kell adnia magát: szerinte „azzal lehet elkerülni a háborút, ha az Egyesült Államok egyszerűen belátja, hogy engednie kell”. Ez valami elképesztő, ezt kell lefordítani az Orbán-imádatban szenvedő republikánusoknak.

Engedelmeskedj a Gonosznak, add át a világot azoknak, akik szerint az egyetemes emberi értékek létezése csak egy mítosz. Ez a magyar miniszterelnök üzenete és prófétai tanácsa. Erről mondja azt a küldetéses magyar hamis próféta, hogy „érti a világot”, és „elmagyarázza az embereknek”, felkészíti őket a jövőre. Hacsak nem ezt a jövőt szánja a magyaroknak. Általa a Sátán hazudik az embereknek, és készíti fel őket a még nagyobb nyomorra és elnyomatásra. Nem gondolkodnak a magyarok, pedig csak Amerikát vagy Kínát kell a szemük előtt látni, hova mennének inkább.

Ennek a gondolkodásnak egyenes következménye, hogy Orbán maga is ezt az értékrendet vallja, ezt a magatartást követi a külpolitikájában. Romániával szemben is burkoltan bejelentette a területi igényeit: a román külügy arra kérte, ne beszéljen nem létező romániai közigazgatási területi egységekről, mire ő azt mondta Erdélyre és Székelyföldre hivatkozva, hogy „mi sohasem állítottuk, hogy ezek román területi egységek lennének”. Ez nyílt háborús üzenet, a jelenlegi határok el nem ismerése, az alapvető normák mítosszá minősítése. Ettől kezdve a beteg már közveszélyes.

Annál is inkább, hogy kijelentését a jelenlevők óriási tapsa fogadta. Ehhez képest veszélyes a beteg fegyverkezési mániája, amivel dicsekedett. A szomszédos országok jól teszik, ha elkezdenek saját védelmükről gondoskodni, mert Orbán megtámadja őket, amint teheti. Az Európai Unió lebecsülése és lesajnálása, Amerika semmibe vétele és vesztes pozícióba helyezése erősíti a hallgatóságában a tévhitet, hogy a Gonosz győzött a világban, és ha a Gonosz mellé állnak a magyarok, akkor ők is győztesek lesznek. Ezt már ismerjük, ugyanezért következett be Trianon.

A „mi” és az „én”, mint az embergyilkos jogelve

Végezetül, a beteg állapotának felmérése és veszélyességének elemzése, valamint a világ tényeinek meghamisítása körében szükséges kitérni arra, hogy mivel különbözteti meg magát a Nyugattól. A szellemi alapnak az egyszemélyes alkotmányát nevezi, amely valóban „szellemi”, a második levegőégből való, ahol a Biblia szerint a Sátán lakozik, és az emberiség elnyomásának, elpusztításának egyik legfőbb elvét tartalmazza, amit az évszázadok során használt az „embergyilkosnak” nevezett ördög.

Ez pedig az a „jogelv”, miszerint az orbáni magyar alaptörvény középpontjában a „mi” áll, a nyugati demokratikus alkotmányokban pedig az „én”. Sokan nem tudják, hogy ezen áll és bukik minden ember sorsa. A középkor katolikus sötétségének a felvilágosodás azzal vetett véget, hogy az egyéni jogokat tette első helyre a közösségnek tulajdonított eszmékkel, ideológiákkal szemben, amelyek nevében történik minden elnyomás, üldözés, gyilkolás. A „mi” a közösségnek tulajdonított eszmét, ideológiát vagy vallást jelenti, amely felette áll az egyéni jogoknak, szabadságnak, méltóságnak.

A magasabbrendű „mi” nevében lehet eltiporni minden egyént, aki nem veti alá magát a „mi” közös, nagy és szent céljainak. Minden zsarnok uralma ezen a filozófián nyugszik. Minden gyilkolást erre hivatkozva folytattak. Orbán ennek felsőbbrendűségét azzal magyarázta, hogy „az emberi életben azok a legfontosabb dolgok, amiket egyedül nem lehet megszerezni, ilyen a béke, család, közösségi szellem, még a szabadságot sem, mert az az ember, aki egyedül van, nem szabad, hanem magányos”. Ez is jól hangzik, de az első szótól az utolsóig hazugság.

Az emberi életben a legfontosabb az igazság, a szabadság és a szeretet, s ezek összefüggenek egymással. Ha egyik hiányzik, mindhárom hiányzik. Ezeket pedig nem a „közösségi szellem”, ideológia adja, hanem az egyéni jogok. A „közösségi szellem” (ideológia, eszme, vallás) ezeket elveszi, megfojtja. Béke csak ott van, ahol ez a három érvényesül, ami az egyéni jogok által valósulhat meg. Még családot is csak ezek alapján lehet alapítani. A szabad ember pedig nem magányos, nincs egyedül, hanem a többi szabad emberrel önként alkothat közösségeket, nem egy diktatúra kényszeríti rá.

A szem a lélek tükre

Hazugság a beteg minden szava, s minél mélyebben hisz ezekben, annál jobban súlyosbodik a betegsége és válik egyre veszélyesebbé. Állapota nem stabil, nem megfordítható, ezért már kezelésre szorul. Ennek biztos jele, amikor pozitívumnak nevezte, hogy már húsz miniszterelnöke volt Romániában, mialatt ő mindvégig Magyarország korlátlan ura volt. Pedig ez nem érdem, hanem annak bizonyítéka, hogy Románia egy demokrácia, Magyarország pedig egy diktatúra.

A magyaroknak érteniük kellene abból is, hogy Orbán olyannak tekinti a politikai ellenzéket, mint a sör tetején levő hab. Jól mutat, de nem „ronthatja el” a sör ízét. Aki nem rendeli alá magát neki, az csak hab lehet a korsóban, amit lefújnak róla, de nincs köze a sörhöz, a lényeghez. Nem keveredhet bele az ország dolgaiba, nincs köze ahhoz, amit Orbán az országgal tesz. Ilyen demokráciát még nem hirdettek nyíltan Európában. Ez az orbáni illiberális modell lényege, ez a költői kép kifejezi a lényeget. A fékek és ellensúlyok is olyanok, mint a hab a sör tetején. Neki nincs korlátja.

Az embereknek ahhoz sincs közük, hogy milyen helyzetben van az ország. Ez az ember a világbajnok magyar infláció közepén a magyar gazdasági sikerről és csodáról hadovál, mindent külső okokra fogva, mintha azok megváltozhatatlan adottságok lennének. Mintha ő azonos lenne magyarországgal, fel sem merül, hogy ő megkérdőjelezhető, leváltható, felelősségre vonható. Ő maga is egy megváltoztathatatlan adottság. Az embereket meglepi, zavarba ejti és lebénítja ez a fellépés, ami a totális elmebetegek sajátja. Úgy beszél, mint akinek korlátlan hatalma van.

Nem szakembereknek javasoljuk, hogy nézzenek Orbán szemébe, mert a szem a lélek tükre. Ennek az embernek a szeme ijesztő. De ebben is használhatjuk bizonyítékként a Bibliát, amit Orbán meghamisít: „A test lámpása a szem. Ha azért a te szemed tiszta, a te egész tested világos lesz. Ha pedig a te szemed gonosz, a te egész tested sötét lesz. Ha azért a benned lévő világosság sötétség: mekkora akkor a sötétség?!” (Máté 6,22-23) Ennek az embernek a szeméből, a vizenyős tekintetéből, olyan rideg, hideg sötétség árad, ami dermesztő. Ez mutatja, hogy kinek az uralma alatt áll.

Azt már csak mellékesen jegyezzük meg a bibliai törvényszerűségek mentén, hogy Jézus ezt a Mammonnal, a pénzimádattal összefüggésben említi. Mert minden mindennel összefügg, mind a két szellemi borodalomban: aki zsarnok, hazug, elnyomó, az pénzimádó és nagy tolvaj is. Gyümölcséről lehet megismerni minden fát. Aki tolvaj, az hazug is, az nem lehet az Isten embere, mint ahogy Magyarország súlyosan leépült, közveszélyes, nem beszámítható fasiszta diktátora magáról mondja. Fussatok ki Babilonból!Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések