2024, április14, vasárnap
KezdőlapKiemelt fő hírMiért nem keresztényüldözés a finn homofób képviselőnő esete?

Miért nem keresztényüldözés a finn homofób képviselőnő esete?

-

A CitizenGo egy petíciós oldalnak álcázott, vallásos indíttatású gyűlöletportál, amely petíció formájában közöl uszító szövegeket, amelyekhez aláírásokat gyűjt. Az aláírók többsége nem tudja, hogy a petíciók formájában közzétett szöveg minden esetben hazudik, torzít, ferdít, túloz, uszít, ezért a gyűlöletkeltő szövegeken felháborodva jó lelkiismerettel aláírja a CitizenGo szörnyűségeit. Az oldal által közzétett hazug uszítások pedig már tényként járják be a keresztény blogokat, fórumokat, amelyeket (a kereszténységet antiliberális gyűlölettel azonosító) propagandisták örömmel fogadnak.

A voltaképpeni cél a politikai kereszténység munícióval történő ellátása, hogy a becsapott és fanatizált hívők tömegeit a vallási szélsőjobboldal által támogatott fasiszta pártok mellé állítsák. A főbb témák ennek megfelelően azok a területek, amelyeket a vallásos szavazók mozgósítására ezek a szélsőjobboldali pártok használnak: az abortusz, a homoszexualitás, az euthanázia és Izrael. Érdekes módon, mindig ezekkel kapcsolatban történnek olyan „visszaélések”, amelyek ellen a CitizenGo-nak petíciót kell indítania. Pedig sok minden más is történik, de az nem számít.

A CitizenGo nagyjából annyira petíciós oldal, amennyire a népakarat kifejezésének lehet tekinteni Orbán „nemzeti konzultációját”, ami hasonlóan szimpla propaganda és uszítás. Most, a homofób törvény kapcsán, mi más lehetne a CitizenGo egyik legfőbb témája, amihez aláírásokat gyűjtenek, mint Päivi Räsänen finn parlamenti képviselőnő homofób Twitter posztja miatt indult vizsgálat, ami természetesen a legfőbb bizonyíték arra, hogy nem a melegeket üldözik a kersztények, hanem a keresztényeket üldözi a liberális jogállam, mert a keresztények nem gyűlölködhetnek szabadon.

A homofób gyűlöletkampányt támogató keresztények azt gondolják, hogy a vallásszabadságukat sértik, ha ők a Bibliára hivatkozva nem bélyegezhetik meg az egyházon kívüli meleg polgártársaikat szabadon. A CitizenGo nem rejti véka alá az uszító üzenetet, a petíciót ezzel kezdi: „Ma már bűncselekménynek számíthat, ha kiállunk a keresztény hitünk mellett, esetleg megosztunk egy bibliai idézetet a közösségi médiában. Elveszíthetjük az állásunkat, és akár börtönbüntetéssel fenyegető bírósági eljárás is indulhat ellenünk, ahogy az történik  Päivi Räsänen finn parlamenti képviselő esetében.” Itt a világvége.

De vajon erről van-e szó? Vajon a „keresztény hit melletti kiállásssal”, egy „bibliai idézet megosztásával” azonos-e az, amit a finn parlamenti képviselő tett? Vajon egy-egy bibliai idézet használata minden esetben azonos-e a keresztény lelkülettel, a keresztény hittel és vajon összhangban van-e az egyházon kívüli emberek alkotmányos jogaival? A konkrét ügy érdekessége éppen az, hogy az ügyben érintett finn parlamenti képviselő saját egyházával került szembe, amikor kifogásolta, hogy az egyháza nem gyűlölködik, hanem támogatja a finn Pride megrendezését.

A Twitteren közölt posztja a homofób gyűlölködők kedvenc igéjét, a Róma 1,24-27 verset tartalmazta, melyről ezúttal is lehagyták a folytatást, amely a homoszexuális kapcsolatok mellett felsorolja az Ádám által bűnbe esett emberiség összes bűnét, így „minden hamissággal, paráznasággal, gonoszsággal, kapzsisággal, rosszasággal; rakvák, írigységgel, gyilkossággal, versengéssel, álnoksággal, rossz erkölcscsel; Súsárlók, rágalmazók, istengyűlölők, dölyfösek, kevélyek, dicsekedők, rosszban mesterkedők, szüleiknek engedetlenek, Balgatagok, összeférhetetlenek, szeretet nélkül valók, engesztelhetetlenek, irgalmatlanok”. De ezekről szó sem esik, azokat az embereket, akik ezekben vétkesek a világban, nem bélyegzik meg nyilvánosan, e bűneik alapján nem korlátozzák a jogaikat.

Már emiatt is elmondhatjuk, hogy a finn képviselőnő „nem bontotta ki az igazság minden részletét”, hanem kipécézte egy részét, a többit pedig, ami őrá és a hallgatóságára, a CitizenGo aláíróira is vonatkozik, gondosan elhallgatta. Ez már önmagában nem keresztényi, mert a Biblia szerint nincs különbség, az emberek „mindnyájan eltévedtek”. Jézus porba írta azok bűneit, akik elfelejtették a saját bűneiket is felsorolni, és csak a házasságtörő nőt akarták megkövezni. De a Biblia még az ő bűneiket is diszkréten kezeli, senki nem tudja, miket írt Jézus a porba.

Päivi Räsänen a Twitter közleményével nem a keresztény tanítást ismertette, amikor egy igét kiragadott a Róma levél egészéből, amely egy folyamatot ír le a bűnbeeséstől a következményeken át a hitből való megigazulásig, a kegyelemből kapott megváltásig, a törvény megtartása nélkül. A képviselőnőt egy rendes egyházi bíróságnak még eretnekség, a kereszténység meghamisítása miatt is felelősségre kellene vonnia, mert az evangélium igazságát elferdítette, amikor a történeti leírásból kiemelt egy részt, és elhallgatta azt, hogy ehhez képest mit jelent a megváltás, az üdvösség.

A képviselő elmulasztotta azt is, hogy a Róma levél 2. fejezetében (csak néhány verssel később) kövesse Pál apostol gondolatmenetét, aki a 2. fejezetben éppen azt mondja el, hogy senkinek nincs joga a bibliai törvény (a tízparancsolat) alapján megítélni és elítélni bárkit, senkinek nincs joga senkire ráolvasni a törvényt. A folytatás ezzel kezdődik: „Annakokáért menthetetlen vagy óh ember, bárki légy, aki ítélsz: mert amiben mást megítélsz, önmagadat kárhoztatod; mivel ugyanazokat míveled te, aki ítélsz.” Ez a keresztény hit igazsága. Pál apostol vs. finn képviselőnő. Kinek higgyünk?

Az ügy érdekessége, hogy a finn képviselőnő saját egyházával került ellentétbe, ami jól mutatja, hogy amit ő képvisel, az nem maga „a kereszténység”, hanem annak egy hamis értelmezése, mert a kereszténység a zsidósággal kötött törvény szövetségét váltotta fel a kegyelem szövetségére. Amit a képviselőnő képvisel, az nem a kereszténység, hanem az, amit a kereszténység felváltott. Ahogy Pál apostol mondja, „a törvény vége Krisztus”. Jézus Krisztus nem a törvényt hozta el, amely nem képes egyetlen embert sem megigazítani, mert senki nem képes betartani, hanem a kegyelmet.

Ezért a képviselőnő egyházának püspöke azt mondta, hogy „Az egyház létének alapja, a kegyelem, a szeretet és a megbocsátás üzenete mindenki számára szól. Ezért az egyház minden embert szeretettel fogad”. Azt is mondta: „Az egyház minden ember közelében szeretne élni. A mindenki számára nyitott Helsinki Pride partnerek témája összhangban áll az egyház alapvető üzenetével, miszerint a kegyelem és a szeretet mindenki számára létezik, és hogy mindenkinek van helye az egyházban.”

A képmutatók úgy tesznek, mintha ők betartanák a tízparancsolatot, de erre senki nem képes. Ezért van szükség a Megváltóra. Aki a törvény alapján ítél meg bárkit, és a törvény megtartását szabja feltételül bárkinek, az a kereszténységet, Jézus Krisztust, a Megváltót és a megváltást tagadja meg. Aki különbséget tesz bűnös és bűnös között, a megváltás után nem a törvény cselekedete nélküli megigazulást, üdvösséget és kegyelmet hirdeti, az nem kereszténységet és nem az evangéliumot hirdeti. Isten a törvény nélkül kegyelemből igazítja meg az embert, és utána Isten alakítja az életét.

A finn püspök azt is mondta, hogy a keresztények küldetése „mindig szeretettel és tisztelettel beszélni másokról, és aligha lehetne kijelenteni, hogy ennek Räsänen eleget tett”. Ez már átvezet az egyházon kívüli, állami törvények területére, amely alapján kisebbség elleni gyűlöletbeszéd miatt indult vizsgálat a képviselőnő ellen. Az előbbiekben láttuk, hogy amit a finn képviselőnő előadott, az nem a kereszténység. Most pedig nézzük meg, hogy milyen törvényeket sértett, ami alapján teljesen jogos a vele szemben indult vizsgálat. Ez nem keresztényüldözés, hanem keresztény üldözés.

A vallásszabadság nem korlátlan. A finn alkotmány is kimondja, hogy senkit nem lehet diszkriminálni, jogaiban korlátozni, megalázó bánásmódban részesíteni akár nem, életkor, származás, nyelv, vallás, meggyőződés, vélemény, egészségi állapot, fogyatékosság vagy más, a személyt érintő ok miatt. Az emberi jogok európai egyezményének 9. cikke meghatározza a vallásszabadság korlátait: „A vallás vagy meggyőződés kifejezésre juttatásának szabadságát csak a törvényben meghatározott, olyan korlátozásoknak lehet alávetni, amelyek egy demokratikus társadalomban a közbiztonság,
a közrend, közegészség vagy az erkölcsök, illetőleg mások jogainak és szabadságainak védelme érdekében szükségesek.”

Egyrészt nem minden megnyilvánulás jelenti egy vallás vagy hit megnyilvánulását, amit egy vallás nevében vagy arra hivatkozva tesznek. Erre jó példa a finn képviselőnő esete, kinek homofóbiája gyökeresen szemben áll a kereszténység megváltásról szóló tanításával és a Bibliával. Ezért nem minden vallásra való hivatkozásra kell alkalmazni a vallásszabadságra vonatkozó védelmet. De a hit és a vallás szabadsága sem járhat mások jogainak és szabadságának sérelmével.

A kereszténység a szeretet vallása, az elfogadás, a kegyelem, a bűnbocsánat, a megváltás, a testvériség vallása, amelynek esetében fel sem merülhetne, hogy bárkinek a jogait, a szabadságát, és az emberi méltóságát sértse. Jézus ilyet soha nem tett, soha nem bélyegzett meg és nem szégyenített meg bűnösöket, hanem ellenkezőleg. Kizárólag azokat a képmutató farizeusokat ostorozta, akik másokra ujjal mutogattak, miközben ők is belül szennyesek voltak, akik olyan terheket helyeztek másokra, amelyeket ők maguk sem tudtak hordozni, és amelyekhez ők egy ujjal sem nyúltak.

A homofób gyalázkodás sérti egy állam azonos jogokkal rendelkező állampolgárainak személyiségi jogait, emberi méltóságát, a magánélethez való jogát, a gyülekezési jogát, és a diszkrimináció tilalmához való jogát. A vallásszabadság nem terjed ki olyan cselekményekre, megnyilvánulásokra, amelyek az egyházon kívüli embereknek ezeket a jogait sértik. Nem keresztényüldözés az, ha valaki nem diszkriminálhat, nem üldözhet, nem bélyegezhet meg, nem sértheti az emberi méltóságát és egyenlőségét senkinek, nem korlátozhat a jogai gyakorlásában és a magánéletében másokat.

Ami erre keres jogot magának, az nem kereszténység, hanem fasizmus. Azok az álkeresztény, uszító civilszervezetek, amelyek ezt teszik, azok nem a kereszténységet képviselik, hanem fasisztákat. Azokból a keresztényekből pedig, akik nem értik a Bibliát, nem értik a Róma levelet, nem értik a megváltást, a mások fölött való ítélkezést, a törvénnyel való mocskolódást tekintik a kereszténység lényegének, azokból gyűlölködő fasisztákat nevelnek, hogy fasiszta pártok szavazói legyenek. Mint Magyarországon és szerte a világon. Ezek nem Isten mellett, hanem Isten ellen harcolnak.

Az, hogy a kereszténységet törvénytaposó, hazugságra épülő diktatúrák használhatják fel gyűlöletbeszédre, uszításra és szavazatszerzésre, a kereszténység felvilágosodás után legsúlyosabb válságát mutatja, ami elvezet egészen az Antikrisztus támogatásáig. Ezt mondja a Biblia. A Jelenések könyve szerint az Antikrisztus birodalmának legnagyobb támogatója az állammal összefonódó egyház lesz, amelyet a Biblia „parázna asszonynak” nevez, amely azért támogatja majd Isten legnagyobb ellenségét, az Antikrisztust, mert támogatja majd a homofóbiát és a többi egyházi gyűlölködést.

 

Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések