TGM: Zsidókat jobbra át

Közzétéve August 26, 2019, 8:29 am
18 mins

Az alábbiakban a szerző és a Mérce szerkesztőségének engedélyével közöljük Tamás Gáspár Miklós “Zsidókat jobbra át” című cikkét, amely a Mérce oldalán jelent meg, s amely az egyik legjobb és legfontosabb írás a mai magyar közéletben. Megkockáztatjuk, hogy megállapításai a nemzetközi sajtóban is helytállóak és figyelemre méltóak, szerkesztőségünk a legteljesebb mértékben osztja a szerző álláspontját. A cikkre a neokohn.hu nevében Seres László főszerkesztő válaszolt, amelyet az érdeklődők itt olvashatnak el. A választ nem közöljük, mert az hamis csúsztatásokkal teli írás, hamis állításokat pedig nem terjesztünk. Az alábbiakban Tamás Gáspár Miklós cikkét olvashatják változatlan formában.

*

Image result for tamás gáspár miklós

Akármilyen higgadtan és körültekintően ír az ember, ha szóba hozza a zsidókérdést, a közönség a szokásos szenvedély- és indulatformulákkal fog válaszolni, fölújulnak az ősidők óta rögzött-beidegzett patológiák, előítéletek, hagyománytöredékek. Ezen nem lehet segíteni.

Eltűnődtem rajta, hogy komolyabb formában szemügyre veszem a legújabb idevágó klisét – „a baloldali antiszemitizmusét” – , amelyhez nagyon is érdekes történelmi problémák kapcsolódnak, s ennek keretében hoztam volna szóba a neokohn.hu jelenséget, hiszen ez a portál szokta „a baloldali zsidóellenességet” (több-kevesebb joggal) félóránként szóba hozni. De tudom, hogy akkor, more patrio, csak a provinciális (budapesti) üggyel törődtek volna a nyájas olvasók, és a szövegem nagyobbik része elkerülte volna a figyelmüket.

Ezért külön kell írnom erről a részletkérdésről – a zsidóság politikai jobbra terelésének a nem jelentéktelen kísérletéről, amely már folyik Magyarországon is – , hogy ezt itt most világossá tegyük, s beszélhessünk majd általánosabb és fontosabb tényekről és gondolatokról.

A jobbra terelés persze nemcsak a zsidókra irányul.

Angela Merkel soproni szereplése óta (2019. augusztusában), amelyet helyesen nevez „az Orbán-rendszer német legitimálásának” a szélsőjobboldali kormánysajtó, immár elfogadható lett a liberális középosztály számára, hogy legalább némán, a munkás hétköznapokban kiegyezzék, megbékéljen a tartósnak ígérkező Orbán-rezsimmel. Orbán szalonképesítése még nem teljes, de gondoljuk meg, mekkora szerepet játszott a liberális középosztály (kispolgárság) képzeletvilágában a szabadelvű-konzervatív Merkel mint igazolás és minta. (Erről már 2015-ben írtam szatírát, mert nevetségesnek tartottam a Merkel-kultuszt, amellyel – és a Nyugat védő karjának mítoszával – sokan helyettesíteni szerették volna a szélsőjobboldali magyar kormánnyal szembeni ellenállást vagy akár pusztán az alkotmányvédő-állagőrző politizálást.)

Az alkalmazotti középosztálynak, a hivatalnokságnak és a szerződésekből-pályázatokból-honoráriumokból, föllépti díjakból élő, hm, alkotó értelmiségnek sürgető egzisztenciális kérdése az Orbán-rezsimmel való békés együttélés, amely csöndben ugyan, de nagy lépésekkel halad előre.

Ennek az egyik legnyilvánvalóbb jele közügyekben eddig hangos személyek egyre szélesebb körű és egyre mélyebb hallgatása. Ezt „politikaundornak” szokták föltüntetni, pedig csak józan megfontolás és költségszámítás folyománya.

neokohn.hu evvel szemben militáns orgánum, amely – a korábban liberális Seres László főszerkesztésében – már jó néhány hónapja megjelenik, szakmailag nagyon ügyes, élénk, információgazdag, változatos, nagy nemzetközi kitekintésű propagandaújság, amely részben a jobboldali izraeli nacionalizmus (cionizmus), részben a nyugati, elsősorban amerikai zsidó jobboldal témáit és álláspontját adaptálja. Ezt nem egyedül teszi, hiszen „a baloldali antiszemitizmus” a 888.hu és a mandiner.hu állandó beszédtárgya is, nem szólva a Hit Gyülekezetének különféle kiadványairól (ez utóbbi az amerikai ún. keresztyén cionizmus belhoni zászlóvivője) és a Köves Slomó-féle importhászid csoport (amely az EMIH nevét vette föl) megnyilatkozásairól. (Köves Slomó médiacége már bevásárolta magát az ellenzéki 168 Óra és a Klubrádió tulajdonosai közé, ami olykor meg is látszik ezeken a „fölületeken”.)

Tematikájának sajátszerűsége és külföldre eső nehézkedési pontja ellenére a neokohn.hu irányvonala azonos a kormányzó magyarországi szélsőjobboldaléval és még inkább Trump és Netanjahu politikájával. Az Egyesült Államok – de az utóbbi időben különösen az amerikai jobboldal – saját nemzeti ügyének tekinti Izrael Állam és a zsidó diaszpóra védelmét. Trump elnök, akárcsak az utóbbi időben a magyar kormány és médiaigazgatása, mindenekelőtt a muszlim menekültek befogadásának elutasítását, az iszlám integrizmus (dzsihádi fundamentalizmus) elleni harcot tünteti föl a zsidók létérdekének, s evvel egyéb kérdésekben is maga mellé akarja állítani a különféle zsidó és zsidóbarát csoportokat, amelyek a diaszpóra történetében először állnak elég masszívan a faji megkülönböztetés mellé, pedig az amerikai zsidó és zsidóbarát baloldalt annak idején nem tántorították el a polgárjogi mozgalomtól fekete antiszemiták és fekete „nacionalisták” kijelentései. Ezt az attitűdváltozást nemcsak a mindig létezett, de mostanáig marginális zsidó jobboldal hajtja végre, hanem ennél sokkal tágabb körökben is megfigyelhető, és olyan kérdésekben is – vallási tolerancia, női egyenlőség, melegjogok, környezetvédelem, békepolitika-antimilitarizmus, nukleáris leszerelés, európai föderalizmus, társadalmi igazságosság, antirasszizmus, antinacionalizmus, sőt: antifasizmus! – megnyilvánul, amelyeknek a közvetlen vagy kizárólagos zsidó vonatkozása nem evidens.

Az, hogy mindezekben és ezer más tekintetben a zsidók zöme valaha a tágan értelmezett baloldalon állt, nem érthetetlen: az európai szekularizáció, a hagyományos (vallásfelekezeti és etnikai) kizárólagosságok leépülése, az univerzalizmus és az emancipációs-fölszabadító áramlatok (fölvilágosodás, szabadelvűség, szocializmus) támogatása a zsidóság érdekének tetszett a XVIII. század óta, és ezt megpecsételni látszott az európai zsidóság elpusztítása a náci Harmadik Birodalom által, amely a fajgyűlölő, részben romantikus gyökerű jobboldal programját valósította meg.

Ez megváltozott (hogy miért, arról máskor), olyannyira, hogy már olyan cikket közöl a neokohn.hu Krisztina Koenen tollából, amely a jórészt neonáci AfD párt mainstreamingjét szolgálja. Én nem fogok vitatkozni Krisztina Koenen írásával, amelyben hemzsegnek a hamis állítások, hanem a magyar baloldali olvasót arra kérem, az AfD-ről olyan lapokból tájékozódjék, mint a Konkret vagy a Jungle World. Ezek szolidan zsidóbarát, antifasiszta, baloldali német lapok, teljesen idegenek az itt-ott csakugyan fölbukkanó „baloldali antiszemitizmustól” és Izrael Állam elfogult, túlzó bírálatától, ami nem ritkaság.

Ezt ugyanakkor tessék párhuzamba állítani a neokohn.hu ismételt (szerintem elvileg helyes, de Seres László internetes lapjában egyértelműen az Orbán-NER-Fidesz érdekeit szolgáló) véleményével, amely szerint a magyarhoni „balliberális” ellenzék együttműködése a Jobbikkal nem helyes. Ha ez utóbbi nem helyes, akkor az AfD-reklám se helyes. (Megjegyzendő, hogy miközben Orbán az egyébként gyorsan jobbra-szélsőjobbra tolódó CDU-val „barátkozik”, a kormánysajtó Salvinit, az AfD-t és az FPÖ-t dicsőíti. Akárcsak a neokohn.hu.)

Ugyancsak helytelen, sőt: elítélendő – akárcsak a német újfasiszták istápolása és ajnározása – az izraeli kormány intézkedéseinek (pl. a nem zsidó izraeli lakosok másodrendű állampolgárrá nyilvánítása hivatalosan és közjogilag, nem szólva az arab-palesztin lakosság elnyomásáról, hátrányos megkülönböztetéséről és a megszállt területek kíméletlen katonai-rendőri „igazgatásáról”, hogy egészen enyhén és szelíden fogalmazzunk) elvtelen helyeslése. Izrael nyilvános és hivatalos állampolitikájának bírálata – vagy a cionizmus mint zsidó nacionalizmus bírálata – mindig kihívja az antiszemitizmusvádat. Magam is így jártam, amikor a 2014-ben megjelent, „Izrael és mi” c. cikkemet észbontó rágalmakkal illették, egyik mondattöredékét mai napig sztereotip módon fölhozzák ellenem elfogult nacionalista kritikusaim, ami egyszerre elkeserítő és – az én esetemben – lássuk be, komikus.

Izrael Állam alapítása épp oly borzasztó, véres történet, mint minden államalapítás. Ebből nem következik, hogy bárki azt óhajtsa, hogy ez az állam – miért pont csak ez a többi szörnyállam között, hiszen mindegyik az? – megszűnjék, és lakosságát beolvasszák vagy elüldözzék.

Izrael kétségkívül veszélyeztetett helyzetben van, de ez nem menti föl a felelősség alól, hogy humánusan, méltányosan és egyenlőségelvűen bánjék az uralma alá kényszerült arab-palesztin lakossággal. Ugyanakkor tisztességes ember természetesen nem helyesli Izrael elpusztítását. Hogy ezt egyáltalán meg kell magyarázni, önmagában is megalázó, és nem szívesen fanyalodom rá, de tudom, hol élek, ezért kénytelen vagyok leszögezni.

A cionistáknak annyiban igazuk van, hogy csakugyan sokszor alkalmazunk kettős mércét – hiszen vannak Izraelnél is elnyomóbb és etnicistább államrendszerek – , de ez paradox módon éppen a hagyományos baloldal erőteljes filoszemitizmusából származik, amely jó ideig idealizálta a zsidó nép első államát a szétszóratás óta, és többet várt tőle, mint másoktól. Ez bizonyára naivság volt, és a kiábrándulás olykor aránytalan bírálatokhoz vezetett, ami a csalódott szeretet ismert kísérőjelensége – de ennek a politikai jelentősége azért csekély.

Etnikai (vagy bármi másféle) elfogultságból elnyomó apartheidpolitikát támogatni (vagy mentegetni) szerintünk súlyos vétek.

neokohn.hu a zsidó etnicizmus védelmében a magyar és általában a „fehér” etnicizmus védelmezője is, markánsan jobboldali (olykor szélsőjobboldali), mélyen reakciós internetes újság, ennyiben tehát ellenfél. (És itt szeretném futólag megemlíteni, hogy a portál többször is zsidóellenesnek nevezte a Mércét, ami szerintem fölháborító.)

A mai Magyarországon minden politikai bírálatot (különösen ha van erkölcsi magva) „cenzúrának” kiáltanak ki, miszerint a baloldal meg akarja szabni, hogy mások mit mondhatnak, el akarja hallgattatni vetélytársait, és í. t. Erről szó sincs. A neokohn.hu azt mond, amit akar, ami csak a torkán kifér, annyira támogathatja Orbánt, Netanjahut, Trumpot, Boris Johnsont, Salvinit, amennyire jólesik neki, engem és bennünket is annyit gyalázhat, amennyit nem röstell, magasztalhatja a repressziót és a hierarchiát, az elnyomást és a háborút, mi ebben nem akadályozzuk – és akkor se akadályoznánk, ha erre netán módunk nyílnék, bár efféle veszély (baloldali fordulat) nem mutatkozik.

Csak szeretnénk nyugodtan elmondani, hogy a neokohn.hu az, ami és nem egyéb, a jelenlegi magyarországi kormányrendszer és a legsötétebb nemzetközi reakció szócsöve, s mint ilyen, sikeres vállalkozás, ügyes médiainnováció.

Megjelenése az idők jele.

A zord időké.21 hozzászólás : TGM: Zsidókat jobbra át

 1. Winston Smith

  August 26th, 2019

  “cionizmus mint zsidó nacionalizmus” – pontosan.

  Reply
 2. Balla Attiláné

  August 26th, 2019

  A teremtés koronája, az EMBER! Az embernél szánalmasabb aljadék nem létezik, mert az állatok nem önérdekből, hanem életcélból vadásznak! Az ember harácsol, lop, csal, rabol, gyűjtöget elképesztő mennyiségben!!!
  Az ember gyűlölködik a bőrszínek, a származás, a fajta miatt! Az ember gyűlöködik a politikai hovatartozás, a határok megléte vagy meg nem léte miatt! Az ember gyűlölködik a szánalmas paposkodás, hiteskedés miatt! Az ember gyűlölködik, gyűlölködik, gyűlölködik….
  Az ember a teremtés koronája, O1G különösen, a rablózsivány aljadék, csaló szemétláda…..

  Reply
 3. Szilágyi Gábor

  August 26th, 2019

  Már megint az okos TGM…

  20 éve mondogatom, hogy addig nem lesz nyugalom (nem béke: nyugalom!) a Közel-Kelet eme szegletében, amíg Izrael ki nem vonul Transzjordániából, és létre nem jön a palesztin állam.

  Igaz, hogy 1948-ban, rögtön megalakulása után az arab szomszédai megtámadták Izraelt, és erre még sor került több alkalommal. Szuverén államként Izraelnek természetesen joga volt és azóta is joga van megvédenie magát, fegyverrel is, amit épeszű ember nem vitathat.

  Ugyanakkor a harmadik arab-izraeli háború után Izrael megszállta a Gáza-övezetet, a Sinai-félszigetet, Ciszjordániát és Golán-fennsíkot. A első két területről azóta kivonult, utóbbi kettőt viszont változatlanul megszállva tart – azokat a mai napig birtokának, az állam szerves részének tekint. Amihez viszont nincs joga. Az 1947-es ENSZ döntés rendelkezett a történelmi Palesztina felosztásáról zsidók és arabok között, engedélyezte a zsidó és a palesztin állam létrejöttét. Izrael az 1967-es megszállással nemzetközi jogot sértett, csakúgy, mint pl. Oroszország a Krím elfoglalásával.

  Amellett, hogy az izraeli elnyomás nap-nap után tetten érhető, az egymást váltó izraeli kormányok azzal is fokozzák a feszültséget, hogy engedélyezik Palesztinában zsidó telepek létesítését. Ez jogos felháborodást szül a palesztinoknál, hiszen az ő életterükbe hatolnak be ezáltal.

  Izraeli elnyomás, amire válaszul időnként (természetesen mélyen elítélendő) palesztin terrorcselekmények elkövetése – ami után Izrael még keményebb fellépésre érzi felhatalmazva magát. Ez egy ördögi kör, ennek így soha nem lesz vége.

  Egyetlen kiút ebből a helyzetből a megszállt területekről való kivonulás, és a palesztin állam létrejötte. Ami után Izraelnek a ’67-es határai között természetesen változatlanul joga van a maga megvédésére, amennyiben bármilyen támadás érné szomszédai részéről a jövőben.

  Reply
  • Nyuszika

   August 26th, 2019

   Ciszjordánia ( és nem Transzjordánia, amely a voltaképpeni Hashemita Jordán Királyság, amelyet Izrael sose foglalt el, hanem ellenkezőleg, időről időre diplomáciai erőfeszítések árán próbált – végül sikerrel – békét kötni vele ) és a Gázai-övezet esete egyáltalán nem ugyanaz mint a Krím-félsziget, vagy éppen Észak-Ciprus esete… Utóbbiak esetében nemzetközileg elismert szuverén fennhatóság alá tartozó területeket szállt meg egy másik állam, agresszió keretében és nem támadásra, vagy készülő támadásra reagálva.
   Ellenben 1948/49-ben az egykori brit mandátum terület Jordánia által elfoglalt része az, amely Ciszjordánia/West Bank néven vált ismertté ( nagyjából a bibliai Judea és Szamária יהודה ושומרון ). Ez se volt nemzetközileg elismert, de a jóval az izraeli államalapítás után – de még a Hatnapos Háború előtt – alakult palesztin nacionalista szervezetek nem is igazán berzenkedtek miatta… Csak az oslói szerződésekkel lett nemzetközileg elismert közigazgatás a Ciszjordánia és a Gázai-övezet egy részén megalakult Palesztin Hatósággal.
   Valamiféle rendezésre természetesen szükség lenne, de az egyik ( bármelyik ) fél ( főleg hogy ez – pláne a bojkott felhívások – sokszor nem a politikai vezetés, hanem a nép ellen irányul ) egyoldalú hibáztatása, megbélyegzése nem visz hozzá közelebb.

   Reply
  • Nyuszika

   August 26th, 2019

   “Az 1947-es ENSZ döntés rendelkezett a történelmi Palesztina felosztásáról zsidók és arabok között, engedélyezte a zsidó és a palesztin állam létrejöttét.”

   Az ominózus határozat egyébként nem a forrása Izrael létezéshez való jogának, hanem elismerése ( a tudomásul vétel értelmében ) ennek a jognak. Az Egyesült Államok, vagy a Helvét Konfederació létezésének jogát melyik UN határozat tartalmazza? Esetleg Koszovó létrejöttét… stb.

   Reply
  • Amanda

   August 27th, 2019

   Ha én egy ország lennék, és egy másik ország vagy régió időről-időre megtámadna, akkor egy ponton fognám magam, és választanék a következő kettő opcióból egyet:

   1. Megszállom.
   2. Rommá bombázom. Úgy, hogy életnek nyoma sem marad rajta.

   A kettő közül az első humánusabb. Egyéb opciót nem vennék fontolóra.

   Reply
   • Szilágyi Gábor

    August 27th, 2019

    Tény, hogy a palesztin területek megszállása az Izrael megtámadása utáni válasz ellencsapásként történt meg.

    Ennek ellenére Izraelnek nincs joga megszállás alatt tartania Palesztinát. Neki kell lépnie, és minden őt ért sérelem és szenvedés ellenére nagyvonalúságot kellene tanúsítania. A labda az izraeli térfélen pattog már hosszú ideje. Történelmi lépésre lenne szükség a részéről, mert különben soha nem lesz vége az ellenségeskedésnek.

    Reply
    • Nyuszika

     August 27th, 2019

     Csakhogy olyan, hogy “Palesztin Állam” nincs megszállás alatt mert se 1948-ban, sem pedig 1967-ben nem létezett… Azért érdekes, hogy amikor Jordánia és Egyiptom bevonult 1948/49-ben a volt brit mandátum területre, az arab lakosságnak, politikusoknak nem jutott eszébe Palesztina megszállásának az abbahagyását követelni… Ezzel együtt valamiféle rendezésre szükség lenne, amely figyelembe veszi mind a ciszjordániai, gázai palesztin/arab lakosság érdekeit, mind Izrael jogos biztonsági igényeit. Szerintem egy lehetőség például az oslói szerződések szerinti “A” és “B” területeket, azaz a jelenlegi palesztin autonómiát hozzácsapni Jordániahoz, akár Gázát is , míg a ciszjordániai “C” zónát – amelyen az izraeli települések vannak – annektalna Izrael, felkínálva az állampolgárságot az ott élő néhány ezer fős arab lakosságnak ( hasonlóan Kelet-Jeruzsalemhez ). Hebron egy keményebb dió, de valami kompromisszumot ott is lehetne találni valamiféle megosztott szuverenitás formájában. Hogy a ciszjordániai palesztin területek közötti területi folytonosság problémáját kezeljék ( a Gázai-övezet maradna egy külön exklávé, az túl távol van Ciszjordániatol ) új utakkal, autópályákkal, alagutakkal, felüljárókkal vagy éppen gyorsvasúttal lehetne összekötni őket, ez már mérnöki probléma, ha a politikai akarat megvan hozzá ( amúgy is be kellene fektetni a palesztin területek infrastruktúrájába hogy valami esély legyen gazdasági prosperitásra ) Viszont bármiféle rendezés két félen múlik, s nem csak az egyiken, csakhogy különböző okokból de egyik oldal uralkodó osztályai se érdekeltek benne. A jelenlegi Netanjahu-féle korrupt, az izraeli jogállamiságot kóstolgató, arab ( vagy éppen afrikai menekült ) ellenes, sovén retorikát is használó vezetés Izrael történetének legborzalmasabbja. A ciszjordániai PFSZ, illetve a gázai Hamász rezsimeket meg szerintem nem kell sokat ecsetelni, hogy milyenek.

     Reply
 4. Nyuszika

  August 26th, 2019

  Az ominózus telepek 1967 után pedig lakatlan területeken létesültek, nem palesztin/arab települések helyén, tehát fizikálisan bőven van hely mindkét nép számára, a kérdés az, hogy milyen fennhatóság az, amelyet a felek elfogadnak, és milyen kompromisszum jöhet szóba.

  Reply
 5. Amanda

  August 27th, 2019

  Na, a szokásos színvonal.

  1. TGM a mai napig vagy nincs tisztában a fasiszta szó jelentésével, vagy hazudik. Nem tudom, a két lehetőség közül melyik a rosszabb.

  2. Olyan kijelentéseket tesz, amelyeket nem támaszt alá, helyette olvasásra buzdítja az olvasót. Ez az a színvonal, mintha egy egyetemi tanár azt mondaná, “A relativitás-elmélet arról szól, hogy minden relatív. A többit, kérem, olvassák el Einstein mértékadó munkásságában.” TGM ugyanezt teszi akkor, amikor az AfD védelmét veti a másik lap szemére, és semmi konkrétumot nem mond, hanem arra buzdít, hogy az ő kedvenc lapjait olvassuk, és akkor egy szép napon megértjük.

  3. Továbbra sincs tisztában a rasszista szó jelentésével, vagy szándékosan hazudik róla.

  Jut eszembe, TGM szereti magát feministának nevezni. Most idézek a neokohn.hu-n épp elém került cikkből.

  “Többek között kiemelte [egy iszlámtól menekült nő – Amanda]: érthetetlen számára, hogyan küzdhetnek az iszlám védelmében olyan nyugati aktivisták, akik egyszerre a nők jogait is igyekeznek hangoztatni.”

  Ebben az egy mondatban több értelem van, mint amennyit az előző húsz évben TGM-től olvastam. Ami azért érdekes, mert nincs benne extrém mennyiségű értelem. Alig több, mint ténymegállapítás.

  A mai napig nem is tudtam arról, hogy létezik a neokohn.hu. A nevükben köszönöm szépen a reklámot.

  Végre arra is rájöttem, miért pártolja TGM-et a nála kategóriákkal értelmesebb és tisztábban fogalmazó Bartus László. Azért, mert hiperérzékeny az iszlámot érintő kritikára. Más magyarázat nincs.

  TGM hozzáállását körülbelül az alábbi példával tudnám jellemezni:

  – Az isz…
  – Rasszista!!! – vágta rá TGM.
  – …tanbuli járaton szeretek utazni, még ha több időt is vesz igénybe.

  A fenti példa és a valóság minden nemű egybeesése a véletlen műve. Vagy nem.

  Bartus László viszont soha nem ment le ennek a szintnek a közelébe se. A legrosszabb, amit láttam tőle ezeken az oldalakon, az volt, hogy hajlamos “iszlamofób”-nak nevezni azt, aki véleményt mond erről a vallásról. Bár ezt nem tartom korreknek, nagyságrendekkel jobb, mint lerasszistázni az illetőt. Utóbbi nem csak morális, hanem intellektuális inzultus is.

  Továbbá, Bartus László, aki láthatóan érzékeny az iszlám bírálatára, a saját lapjában engedett közölni legalább kettő iszlám-kritikus cikket. Emellett, bár a saját írásai alapján rettentő véleménnyel van Kim Dzsong Unról, lehozott egy, az észak-koreái vezetőt ellenkező nézőpontból vizsgáló, szinte békeharcosnak bemutató cikket. Ezek a gesztusok az eltérő vélemény elfogadásának és tiszteletének az iskolapéldái lehetnének.

  Ezért én is igyekszem elfogadni, hogy támogatja TGM-et.

  Reply
 6. Avi

  August 27th, 2019

  Szerintem TGM-nek nincs igaza. Talán tudná igazolni, hogy Izraelben elnyomják az arabokat? Palesztinokról nem beszélhetünk mert tudott dolog, hogy Arafat és a szovjet vezetés találta ki ezt a kifejezést.

  Reply
  • Amerikai Népszava

   August 27th, 2019

   No, no, kedves Avi, en kedvelem Ont, de legyen targyilagos ebben a kerdesben (is). Masodrendu allampolgarok, nem regen fogadtak el egy torvenyt is arrol, hogy Izrael nemzetallam, az állam nem minden polgara rendelkezik azonos jogokkal. A gyakorlatot pedig inkabb ne is emlitsuk. Van olyan izraeli politikai iranyzat, eppen a hatalmon leinek ugy kell az ellenseg, mint egy falat kenyer. S ennek semmi koze a tenyleges veszelyhez, valodi terrorizmushoz, a fenyegetettseghez es a kozos filoszemitizmusunkhoz, amelyek eppen olyan erteken alapulnak, amelyeket ez a jelenlegi izraeli vezetes tagad, neha megtapos. BL

   Reply
   • Nyuszika

    August 27th, 2019

    A Netanjahu-kormány és az izraeli jobboldal nagy része egy borzadaly, illetve az izraeli arab állampolgárok helyzete nyilván nem olyan jó, mint mondjuk a svédeké Finnországban, de azért nem is olyan szinten kirekesztettek, a társadalmi mobilitás elől elzártak, mint mondjuk éppen Magyarországon a roma származásúnak minősítettek, és általában az alsóbb társadalmi osztályok tömegei ( valahol a finn és magyarországi helyzet között ).

    https://m.youtube.com/watch?v=GhmSQOCoinU

    Reply
  • helóta

   August 28th, 2019

   Az biztos, hogy kényelmesebb Izraelben zsidóként élni, mint “beduin’-ként, ahogy helyben mondják.
   Netanjahu ezt kiélezte, mert jobberként uszításban utazik, de már elótte is megvolt.
   Minden államnak megvannak a kedvezményezettjei, a demokráciáknak is, igen, bár ezt az aktuális habonyművek kendőzi
   a maga sunyi eszközeivel, futtat egy díszbeduin tv-s akárkit, díszcigányt, díszchicanót…A fekete rendőrfőnök
   is inkább a népmesék világa. Ami megbonyolítja a dolgot, az a vallás, a chicanók, feketék hitrendszerének nem része a dzsihád,
   nem uszítják őket minaretekben. Az Usa is csak 60as években tűrte meg a Muhammad Ali jelenséget. Azok az idők elmúltak, rendőrállamok szelepellenzékkel, zsebsajtóval, amerre a szem ellát. A hatalom és az egyház nászából olyan förmedvények születtek, Orwell elszégyellte volna magát. A probléma a vallás. Emiatt akarják a cionisták felhúzni az új jeruzsálemi templomot iparszerű állatmészárlással, ebben abszurdmód partnere az amerikai felekezetek többsége(Jézus Krisztussal ez hogy lesz hogy lesz összeegyeztethető, rejtély).

   Reply
 7. fennimorecooper

  August 28th, 2019

  TGM egy zseni. Kétezer év zsenijei közül időben nekünk a jelen zsenije.
  Le a kalappal! (És Marxal!)
  És még is, kétezer év zsenijeit összeadva, miért tartunk még is itt?
  Mintha a zsenik valahol még sem lennének zsenik….
  Vagy nem rajtuk múlik?
  Ám akkor miért zseniskednek itt nekem!!!???
  Félre a hülye érvekkel!
  Elő azzal a revolverrel, aztán lássuk ki a gyorsabb!
  Mint a vadnyugaton!
  Olé!!!!

  Reply
 8. Nyuszika

  August 28th, 2019

  “Emiatt akarják a cionisták felhúzni az új jeruzsálemi templomot iparszerű állatmészárlással, ebben abszurdmód partnere az amerikai felekezetek többsége(Jézus Krisztussal ez hogy lesz hogy lesz összeegyeztethető, rejtély).”

  Bocs, de – bár az előbbiekben sok az igazság – de ez egy marhaság. Bár az orthodox zsidó vallási irányzat ( a zsidóság nagy többsége NEM orthodox, se Izraelben, se a diaszporaban ) szerint a templom újjáépítése kívánatos, de azt csak a Messiás teheti meg ( azért messiásnak nem nagyon szoktak magukat még orthodox zsidók se kikiáltani… ). Egyedül egy-egy apró elszigetelt, “fringe” ultra-orthodox szekta mond ilyeneket, hogy Messiás nélkül is ( a templom-hegyi mecseteket lerombolva… ), építendő fel a szentély, amúgy ezek többnyire pl. iráni mintára teokratikus-klerikalis államot is akarnak, és mint mondtam elszigetelt, apró csoportok még az izraeli jobboldalon belül is.

  Reply
 9. Nyuszika

  August 28th, 2019

  A jelek szerint, ha van “baloldali antiszemitizmus” akkor van “liberális” zsidó és Izrael gyűlölet, illetve homofóbia is… https://444.hu/2018/02/02/egy-2010-es-hangfelvetelen-18-evesen-buzizik-a-momentum-pecsi-elnoke

  Szerintem az antiszemitizmus és bármi más megbélyegzés alapvetően jobboldali, reakciós eszme; ha pedig nem ilyen ( vagy magát kifelé nem ilyennek mutató ) közegben jelenik meg, akkor az vagy a közeg értékrendjétől való elhajlás, vagy az a közeg veri nagyon át a publikumot…

  Reply
  • Amanda

   August 28th, 2019

   Meg se hallgatom, képzelem, mi van benne.

   Lássuk be, tudnak valamit. Ha a Magyar Gárdát nem számítjuk bele, akkor a Jobbikból olyan 5-10 év alatt szivárgott ki annyi förtelem, mint a Momentumból egy év alatt. Amikor az AN azt írta, hogy ezek rosszabbak, mint a Fidesz, az látnoki pillanat volt.

   Reply

Szóljon hozzá

 • (nyilvánosan ez nem jelenik meg)