2024, május19, vasárnap
KezdőlapKiemelt fő hírMiért engedte át a baloldal a kereszténységet a jobboldalnak, miközben abban van...

Miért engedte át a baloldal a kereszténységet a jobboldalnak, miközben abban van a programja?

-

Szinte hihetetlen, hogy a kereszténység az elnyomó, gőgös, zsarnoki jobboldal ideológiája, miközben a szamárháton közlekedő Jézus Krisztus antitézise mindannak, amit a jobboldal képvisel. Jézus a plebejus forradalmiság legnagyobb alakja, a szeretet, a humanizmus, az emberi jogok, az emberi méltóság legnagyobb képviselője. Nem a kommunista kiáltvány a baloldal politikai programja, hanem a Biblia, amelynek Istene az árvák, a szegények, az özvegyek Istene, minden zsarnokság ellensége, a jog és az igazság letéteményese. Aki nemes ügyekért akar harcolni, annak itt a példakép: Jézus, a legnagyobb baloldali.

Jézus plebejus forradalmár volt, aki feldöntötte a pénzváltók asztalait, szembeszegült a zsarnokokkal, azt hirdette, hogy ne gyűjtsetek kincseket a földön. A szegényeknek prédikált, akiknek semmijük nem volt. Ötezer embernek volt összesen öt kenyere és két hala. Jézus Krisztus a világ legnagyobb forradalmára, legnagyobb humanistája, aki nemcsak hirdette az önfeláldozás, a jóság, a szeretet, a béke, az alázat, a szolidaritás, a gyengék támogatásának és felemelésének elveit, hanem fel is áldozta magát értük, minden emberért, a bűnösökért.

Jézus igaz követői pedig nem a képmutatók, a gazdagok és a hatalmasok, akik kívülről igaznak mutatják magukat, de belül gonoszok, hanem az őszinték, a nyomorultak, a nyíltak, a bátrak, akik elismerik az ő bűnös természetüket, nyomorúságukat, és megváltásra vágynak. Ők tudnak megtérni, úk tudnak igaz és nemes célokért küzdeni. Ez a mindenkori baloldaliság. Ellenfeleik a képmutató farizeusok, a pénzimádó hatalmasok. De képmutatók soha nem tudnak megtérni, mert nem ismerik el, hogy vétkesek. Mást kell mutatniuk. Nem tudnak másokat szolgálni, csak hatalmaskodni, és mások jogain taposni.

A politikai baloldalnak szinte nincs programja, követhető és két mondatban elmondható ideológiája. Miközben a Bibliát és a kereszténységet, amely minden baloldali érték summázata, átengedte a jobboldalnak, Isten ellenségeinek. Mert a vallásos jobboldal, a vallással összefonódó elnyomó államhatalom, az ördög politikai rendszere, akit a Biblia evilág fejedelmének mond. A Biblia ezt „babiloni rendszernek” nevezi, és Isten ellenségének mondja. Amit a Biblia értéknek nevez, azok forradalmi, baloldali értékek, s akkor is Isten oldalán állók a zsarnoki, elnyomó rendszerekkel szemben, ha a képviselői ateisták.

A történelem során a hamis egyház az arisztokrácia és az uralkodó osztály mellé állt, és elhitették, hogy ez a kereszténység. Ezért a baloldali forradalmak egyházellenesek, vallásellenesek lettek, az ateistákat vonzották, miközben Isten oldalán harcoltak, s tudtukon kívül Isten használta őket. Csak az egyházi reformerek, Krisztus igaz követői (akik máglyán végezték, börtönökben, üldöztetve, akik gyalog jártak, házról házra hirdetve az igazi evangéliumot, az igazi Krisztust, s a szegényeket pártfogoló Istent), ők járultak hozzá annak felismeréséhez, hogy Isten nem a gazdagok, hatalmasok, zsarnokok, törvénytaposók Istene.

Jézus Krisztus istállóban született, a fennálló zsarnoki rendszer és a főpapok ellensége volt. Az igazi kereszténység mindig a zsarnokság ellen volt, a hamis kereszténység ellen harcolt. A reformáció elindítója volt a felvilágosodásnak, a liberális jogállamnak. Jézus konkolyról és búzáról szóló példázata, amely tiltja az egyháznak és az államnak, hogy a konkolyt (a bűnt, az erkölcstelenséget) szaggassák az egyházon kívüli világban (mert a búzát is kiszaggatják vele), csírájában kérdőjelezi meg és semmisíti meg a „keresztény állam” ideológiáját, ami a vallásos jobboldali rendszerek alapja.

Jézus Krisztus programja így hangzott: „a szegényeknek az evangyéliomot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakok szemeinek megnyilását, hogy szabadon bocsássam a lesujtottakat”. Jézus Krisztus az üldözöttek, a jogfosztottak, elnyomottak Istene. Ő olyan vándorprédikátor volt, akit az elnyomó politikai hatalommal szövetségben álló főpapok üldöztek, végül közös erővel megöltek. Mi az, ha nem a szólásszabadság hirdetése, amit ő mondott és gyakorolt, s hogy nem tudták elhallgattatni, sem őt, sem később az apostolait.

A gazdag ifjúnak azt mondta, hogy ossza szét a vagyonát a szegények között. Az egyszerű nép tanítója volt, aki a kegyelemmel forradalmat hirdetett, a mózesi törvénnyel kevélykedő farizeusokkal szemben. A törvényt is Isten adta, de csak azért, hogy elvezessen a kegyelemhez, a hit törvényéhez. De a farizeusoknak az tetszik, hogy mások nyakába a törvény igáját tegyék, amihez ők nem nyúlnak egy ujjal sem. Ők szeretik megkövezni az embereket, de Jézus a porba írta a bűneiket. Nincs a földön még egy ember, aki így leleplezte volna és legyőzte volna a jobboldalinak ismert képmutató hazugságokat, mint Jézus.

A politikai modell, ami ellen Jézus harcolt, az maga a mindenkori vallásos jobboldal. Ezért sokan azt hitték, hogy politikai megváltó lesz Izraelben, népi forradalmár. De Jézus először szellemi forradalmat hozott, csak amikor másodszor is megjelenik a földön, akkor szerzi meg a politikai hatalmat is. Létrehozza a földön az ezeréves királyságot, amely a történelem első baloldali királysága lesz, amelyet a „baloldali” elvek, amelyek bibliai elvek, az igazság fognak igazgatni. Megszűnik minden elnyomás, zsarnokság és kizsákmányolás. Ez minden baloldali politika célja.

Hihetetlen, hogy mégsem Jézus Krisztus, a kereszténység és az általa képviselt elvek a baloldal programja, hanem a jobboldal sajátította ki és hamisította meg a kereszténységet magának. Ezzel tartja gúzsba kötve és elnyomás alatt a nemzeteket. Pedig könnyű lenne felismerni, ki melyik oldalon áll. Jézus a képmutatók ellen beszélt, akik kívülről igaznak mutatják magukat, de belül tele vannak szennyel, mocsokkal. Mi más ez, mint a mindenkori jobboldal hamis vallásos képmutatóinak, a gonosz elnyomó hatalomnak a képe? Láttunk már nagyobb képmutatókat, mint Orbán, Rogán, Szájer, Varga, Novák, Szijjártó, Kósa és a most püspökké tett Balog? Vagy Donald Trump és hívei?

Micsoda torz tükörképe a valóságnak, hogy a magyar „prófétai mozgalom” egy heródesi zsarnok, Orbán Viktor mellett prófétál, őt dicsőíti a többi neprotestáns gyülekezettel együtt, akitől aztán pénzt kap. Ez mindennek a meggyalázása, ami a Bibliában van. A katolikus egyházon és a hozzá idomult történelmi protestáns egyházakon nincs mit csodálkozni. De a neoprotestáns kisegyházak árulása a végidők jele. A próféták mindig a zsarnokok ellen prófétáltak. Mindenki hamis próféta volt a Bibliában, aki zsarnokok mellett prófétált. Mind korrupt hamis próféták, akik jobboldali pártokat és zsarnokokat támogatnak.

Isten prófétái mindig a hamis vallással összefonódott zsarnokok ellen prófétáltak. Isten gyűlöli az elnyomást, a hatalommal való visszaélést, az árva, az elesett, a szegény, az özvegy, a megnyomorított ember taposását, üldözését, meglopását. Jézus megadta az embereknek, amire szükségük volt. Meggyógyította őket, enni adott nekik, szellemi és fizikai étellel táplálta őket, megesett a szíve a nyomorultakon. A gazdagok és a hatalmasok ellen prédikált, a zsarnokok ellen beszélt.

Az „Isten, haza, család” nevetséges és hamis jobboldali álkeresztény ideológiájával szemben azt hirdette, hogy Isten országa felette áll a földi hazának, a nemzetnek. Az igazi család pedig az, amely a krisztusi elveket hirdető és képviselő emberek közössége. A kereszténység az, ahol eljelentéktelenülnek a nemzetek. Ez a nacionalizmus vége. A család a földi élet egyik kerete, de nem a célja és nem a kereszténység maga. Eszköz, de nem cél. A jobboldal ennek ellenkezőjét állítja, és azzal zsarolja, manipulálja az embereket.

Jézus elvei nem tekintélyelvűek, hanem egyenlőségpártiak. Tisztán baloldali elvek, ha a politikai ideológiákkal összevetjük őket. A bibliai tekintély ellenkezője a jobboldali tekintélyelvűségnek, mert a szereteten és a szolgálaton alapul. A bibliai tekintély alapja az alázat: az a legnagyobb, aki mindenkinek szolgája. A hamis egyházakban, a tekintélyelvű, elnyomó, jobboldali rendszerekben a „tekintélyek” nem szolgálnak, hanem őket szolgálják. Nekik vannak szolgáik, és nem ők a szolgák. De Jézus azt mondta, „ha valaki első akar lenni, legyen mindenek között utolsó és mindeneknek szolgája”. Hol látott valaki ilyen jobboldali uralmat? Jézus nem is lépett szövetségre az elnyomó tekintélyelvű hatalommal.

Íme, ez a jobboldaliság leírása: „Tudjátok, hogy azok, a kik a pogányok között fejedelmeknek tartatnak, uralkodnak felettük, és az ő nagyjaik hatalmaskodnak rajtok.” A vezetők uralkodnak, hatalmaskodnak. Ez pedig a baloldal programja: „De nem így lesz közöttetek; hanem, aki nagy akar lenni közöttetek, az legyen a ti szolgátok.” Az válik naggyá, aki szolgál másokat. Ez a jogállami, liberális, demokratikus, baloldali választott vezető leírása. Majd így folytatódik: „És a ki közületek első akar lenni, mindenkinek szolgája legyen: Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért.” Imhol a legnagyobb baloldali példakép. Az ember, aki feláldozza önmagát, aki másokat szolgál, másokért él. Semmi nem áll távolabb ettől, mint a jobboldal ideológiája.

A jó baloldali az, aki a krisztusi természetet öltözi fel. Mondhatjuk úgy is, hogy aki a krisztusi természetet öltözi fel, az csak baloldali lehet. Keresztény ember csak baloldali lehet, nem lehet nacionalista, nem lehet tekintélyelvű, mert a Biblia szerint az Isten országában „nincs se zsidó, se görög, sem férfi, sem nő, nincs szolga, sem szabad, mert mindnyájan egyek a Krisztus Jézusban”. Egyenlőek, egyenlő jogúak, az egyenlőségben egyek Krisztusban, az igazságban.

A jobboldal által kisajátított hamis kereszténység mindennek az ellentéte, mint amit a Biblia mond. Egyszerűen röhejes az egész, a baloldal mégis átengedi a kereszténységet nekik, és ez által uralkodnak. Hogy naprakészek legyünk, a fenti bibliai részlet még a nemeket is másodlagosnak mondja. Nem számít, hogy valaki férfi vagy nő, mert Krisztusban még ez is elveszíti a jelentőségét. Vannak a Bibliának a földi életre szóló útmutatásai, és vannak a magasabbrendű, a természetfeletti, az örökkévalóság szempontjából fontos vetületei, amelyeket nem lehet összekeverni. Ezt a hamis jobboldali kereszténység teszi meg.

Jézus egy példabeszédében azt mondta, hogy a mennyben nem is házasodnak, a nemek ott nem számítanak, vannak ennél fontosabb szempontok. Ez csak a földi élet szempontjából számít. A szív állapota, a hit, a krisztusi természet fontosabb az örökkévalóság szempontjából, és ezt Isten ingyen ajándékból adja annak, aki hisz. Nem a bűnök, nem a cselekedetek számítanak, nem a nemek, hanem az igaz szív. De ma a nemek ürügyén kell egy kereszténynek olyan zsarnoki, sátáni rendszereket támogatnia, melyek minden ízükben ellentétei a kereszténységnek, és ellenségei Istennek. Pedig magasabb szempontból ezek lényegtelenek.

Ezért a jobboldali hamis kereszténység valójában materialista, evilági, amely nem a mennyei dimenziót, a magasabb értékeket, hanem az evilági, alacsonyabbrendű értékeket képviseli. Ennélfogva az ördög befolyása alatt van, annak a szolgája. A baloldalnak bátran kellene hivatkoznia a bibliai elvekre, Krisztus tanításaira és természetére, mert abból kihámozható a baloldaliság lényege, és Isten tekintélyével is alátámasztható. A jobboldal egyetlen helyes felismerése az, hogy az embereknek ez igenis számít. Amerikában a baloldali politikusok, a demokrata elnök is a Bibliára hivatkozik, ráadásul ő helyesen.

De hol vannak a magyar plebejus prédikátorok, akik visszaveszik a kereszténységet a jobboldaltól? Iványi Gábor egyszemélyben képviseli a farizeus jobboldali zsarnoksággal szemben a plebejus Krisztust, a balos forradalmárt. Néhányan vannak még ilyenek, mint a dombóvári plebejus prédikátor Rostás Zoltán és társai. De hol vannak a baloldali politikusok, akik bátran hivatkoznának a krisztusi tanokra, miután Isten nem a jobboldal Istene. Isten a baloldali eszmék és elvek oldalán áll. A baloldali eszmék a Bibliából származnak. A Sátán az evilág fejedelme, amely elnyomó jobboldali, vallásos, zsarnoki uralmakat hoz létre, hogy megnyomorítsa Isten teremtményeit, akiket szeret. A baloldal pedig ezeket a rendszereket támadja, ezek alól szabadít fel.

Valójában könyvet kellene írni a baloldal és a kereszténység közös gyökereiről, azonos tartalmából, és a tekintélyelvű jobboldali rendszerek, önkényuralmak ördögi voltáról. Mégis a jobboldal használja fel a kereszténység és Isten tekintélyét a sátáni elnyomás alátámasztására és fenntartására. A baloldal vak, évszázadok óta nem képes levetkőzni, hogy a hamis kereszténységgel azonosítsa a kereszténységet, és nem meri a szájára venni Krisztust, a legnagyobb baloldali forradalmárt, és a Bibliát, a baloldal ideológiájának valódi forrását.

A Bibliában Jézabel, és a férje, Akháb király testesíti meg a hamis vallás és a zsarnoki hatalom szövetségét, ami Isten legnagyobb ellensége. Ennek újszövetségi formája a hamis kereszténység és a jobboldal politikai szövetsége. A Biblia szerint Isten ezt mindennél jobban gyűlöli. Ezzel kellene például a baloldalnak tisztában lennie, és a megtévesztett embereknek elmondania. Orbán Viktor rendszere sátáni, amit mindennél jobban gyűlöl az Isten. Ezek az emberek olyanok, mint a Biblia legmegvetettebb negatív figurái.

Isten véleményét mutatja, ahogy Jéhu végzett Jézabellel, a hamis vallás képviselőjével, amikor ledobatta az ablakon és a vérét a kutyák nyalták fel a kőről. Ugyanez ismétlődik meg a Jelenések könyvében, amikor a „parázna asszony” képében jelenik meg a jézabeli vallás, amely a jobboldali államhatalommal (a Biblia szerint a Fenevaddal) összefonódik, és azon lovagol. A Biblia szerint egy illiberális világdiktátor lesz az Antikrisztus, a liberális jogállam taposója, a „törvénytaposó”, akinek hatalma a hazug propagandában van. Ő a keresztény jobboldal csúcspontja a világ végén, akit a Biblia szerint Jézus megsemmisít a szájának lehelletével.

Jézus elpusztítja az illiberális keresztény jobboldali világuralmat, ami, sajnos, be fog következni (hiába harcolunk ellene, csak késleltetni tudjuk). S utána jön Krisztus ezeréves „baloldali” birodalma, ami pedig a jóvátétel lesz mindazért a sok szenvedésért, amit a Sátán a hamis vallással és a tekintélyuralmi zsarnoki rendszerekkel okozott az emberiségnek. Legalább azt kellene tudnia a baloldalnak, hogy a jó oldalon áll, hogy kit szolgál, és Jézus tanításaiból, a krisztusi elvekből újra kellene építenie saját magát és a baloldal ideológiáját. Hogy jó eszközökkel tudjon harcolni a gonosz ellen. A jóval győzheti le a rosszat.Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések