2024, május22, szerda
KezdőlapKiemelt fő hírNémeth Sándor elvitatja Fekete Dávid üdvösségét, de saját evangéliuma szerint ő sem...

Németh Sándor elvitatja Fekete Dávid üdvösségét, de saját evangéliuma szerint ő sem üdvözül

-

Szerző: Bartus László

Nagy bajban lesz Németh Sándor, a Hit Gyülekezete vezető „lelkésze” (inkább a Hit Gyülekezete nevű üzleti vállalkozás tulajdonos-ügyvezető igazgatója), ha Isten azzal a bibliai idézettel fogadja a földi pályafutása után, hogy a „te szádból ítéllek meg téged, gonosz szolga”. Mert akkor Németh Sándor nem üdvözül, nem kerül a mennybe, hanem biztosan a pokolba jut. Nem kívánjuk neki, aki ezzel olyan bátran fenyegetőzik, nem tudja, hogy mi az.

Németh ugyanis a börtönben hitre jutó és másokat is segíteni akaró megasztáros Fekete Dávidnak azt üzente: minden fillért meg kell fizetnie a megkárosítottaknak, „az üdvözülésnek ez az egyetlen útja”. Ez a legnagyobb eretnekség, amit el lehet képzelni. Ez a megváltás tagadása, a cselekedetekből való üdvözülés hamis tanítása. Ha Németh Sándort a saját „evangéliuma” alapján ítélik meg, akkor ő biztosan pokolba kerül. De Fekete Dávid, ha hisz, akkor üdvözül, akkor is, ha nem tudja visszafizetni az adósságait senkinek.

Úgy tűnik, mégiscsak van valami jelentősége az iskoláknak. Talán mégsem ártott volna, ha Németh Sándor az érettségi után elvégez egy felsőfokú iskolát, lelkésznek pedig úgy áll, hogy elvégez egy teológiát. Önmagában még ez sem garancia, de sok bajtól megkímélhette volna őt is, és azokat az áldozatokat is, akik az ő hamis tanításai, az azokból levezetett magatartása miatt szenvedtek lelki, szellemi, fizikai és anyagi károkat. Németh legmagasabb iskolai végzettsége az érettségi, így lett a saját maga alapította teológiai főiskola oktatója, érettségivel „főiskolai tanár” rangban.

A Megasztárból ismert énekes, Fekete Dávid a Hit Gyülekezete tagja volt, akit 320 milliós sikkasztással és csalással vádolnak, jelenleg házi őrizetben van. A Blikk számolt be róla, hogy Fekete Dávid a börtönben sokat olvasta a Bibliát, teológiával foglalkozott, mélyebb hitre jutott, megtért azokból, amiket elkövetett, és szeretne táborokban és rendezvényeken előadást tartani fiataloknak, a saját példáján keresztül megmutatva, „hogyan kezeljék a korán érkező sikert, illetve hogyan kerüljenek közelebb Istenhez”.

Kívülálló azt mondaná, hogy nagyszerű, ennek mindenki csak örülhet, ez példaértékű dolog. Sokan kezdték így, és lettek nagy evangélisták. Nem így Németh Sándor, Fekete Dávid egykori lelkésze, aki maga is sokat tehetett volna azért, hogy Fekete Dávid kicsit előbb ismerje fel ezeket. Ő az öröm és a bátorítás helyett földbe döngölő üzenetet küldött a megtért báránynak. Szó szerint ezt írta:

„Szívből örülök annak, hogy Dávid a börtönben sokat tanulmányozta a Bibliát, de ez nagyon kevés a megtéréshez. Ahhoz ugyanis a cselekedeteinek megváltoztatására és maradéktalan jóvátételre van szükség. Magyarán mondva, minden egyes bűnösen szerzett fillért meg kell térítenie a károsultjainak. Addig minden Istennel, hittel kapcsolatos nyilatkozata csak pusztába kiáltott szó. Vagyis egy tervezett előadássorozat sem egyéb, mint a bűnök Istennel való elfedése. Isten és a kegyelem pedig nem arra való, hogy elfedjék vele a bűnöket. Az emberek ellen elkövetett bűnöket rendezni kell! Az üdvözülésnek ez az egyetlen útja!” 

Azt gyanítjuk, hogy a Fekete Dávid által megkárosítottak között van Németh Sándor, vagy olyan hívők is (sokakat a győri Hit Gyülekezetében károsított meg), akik tizedet fizetnének Némethnek abból a pénzből, amit Fekete Dávidtól esetleg visszakapnának, s a multimilliárdos „lelkész”, Németh Sándor nem szívesen mondana le a tagoknak megtérített összeg tíz százalékáról. Olyannyira nem, hogy Németh ennek kedvéért képes meghamisítani a Bibliát, megtagadni a megváltást és két lábbal taposni Jézus Krisztus megváltó vérét. A pénz ennél sokkal fontosabb.

A Biblia ugyanis azt mondja, hogy a jó cselekedetek (a mózesi törvény megtartása) által senki nem üdvözül. Mindenki hit által üdvözül, kegyelemből, hogy senki ne kérkedjék. Isten ajándéka ez,     és nem az emberek érdeme vagy jutalma. Az üdvösségnek nincsenek feltételei, csak és kizárólag a hit, az engesztelő áldozatba és a megigazulásba vetett hit. Ehhez nem kell, és nem is lehet semmit hozzátenni, nincsenek az üdvösségnek, a bűnbocsátnak és az örök életnek, a mennybe kerülésnek egyéb feltételei. Németh Sándor viszont hozzátesz az evangéliumhoz, és feltételeket támaszt.

Teológiailag ez azt jelenti, hogy Jézus Krisztus engesztelő áldozata eszerint nem volt tökéletes. Ahhoz az embernek is hozzá kell tenni valamit. Ez a legtökéletesebb eretnekség, az egész megváltás tagadása, Isten szeretetének, jóságának és kegyelmének a kétségbe vonása. Isten Fiának a leköpdösése, elutasítása és az engesztelő vérnek, amely drágább az aranynál, a megtaposása. Németh még annál is nagyobb eretnek és kártékonyabb gazember, sarlatán, aki visszaél a Bibliával és tönkreteszi az embereket, mint amennyire gondoltuk. Előbb fizesd meg a pénzt, aztán jöhet az üdvösség.

Úgynevezett „lelkész” szájából ilyen nyíltan és nyilvánosan még nem hallottuk meghamisítani a Bibliát és meggyalázni az Isten Fiának tökéletes, ingyen engesztelő áldozatát. A kegyelem szövetsége az újszövetség, amit Németh Sándor „felbont”, és úgy tanítja az embereket, hogy elválasztja őket az Isten kegyelmétől. A Biblia azt mondja, hogy „aki hisz, az üdvözül”. Németh azt mondja, hogy az még nem elég, ahhoz jóvá kell tenni a bűnöket, rendezni kell azokat, mert az „üdvözülésnek ez az egyetlen útja”. Ennél már Luther Márton is többet megértett a Rómabeliekhez írt levélből.

Németh „evangéliuma” nem jó hír, hanem a lehető legrosszabb hír. Isten nem kegyelmes, önfeláldozó Atya, aki nem mentette meg saját élete és vére által a bűnbe esett embert, hanem szívatja. Mert, ha például Fekete Dávidnak elfogyott az elcsalt, elsikkasztott pénze, s emiatt nem tudja visszaadni, akkor nem üdvözül, hanem a pokolba jut Németh szerint. De így csak az evilági emberek hisznek, akik nem ismerik a Bibliát. Ehhez ki kell tépni a Bibliából Pál apostol leveleit, különösen a Róma levelet, a Galata levelet, de a Zsidó levelet is. Németh nem érti, meghamisítja a Bibliát.

Amit Németh mond, annak tökéletesen megfelelt Júdás „megtérése”, aki pontosan azt csinálta, amit Németh mondott. Megbánta, megvallotta, a Jézus elárulásáért kapott 30 ezüstöt visszavitte (Németh Sándor nagy bánatára nem neki), és mégis elkárhozott, ahogy Jézus mondja. Nem azért, amit tett, nem azért, mert felakasztotta magát, hanem azért, mert a saját jó cselekedeteivel akarta helyrehozni a bűnét, a jó tetteivel kiérdemelni a bocsánatot, s nem cselekedetek és érdemek nélkül ment Istenben bízva az Atyához, aki a hitét, a bizalmát igazságul tulajdonította volna neki.

Amit Németh hirdet, az Júdás megtérése, ami viszont a pokolba és a kárhozatba vezet. Fekete Dávid a börtönben a Biblia olvasása közben megértette Isten szeretetét, kegyelmét, elfogadta azt, ami megváltoztatta a szívét. Kijött a börtönből, kint pedig a „vezető lelkésze” azzal fogadta, hogy a hit semmit nem ér, cselekedetek is kellenek az üdvösséghez. Németh nem érti, hogy a Jakab levélben a hit mellé ragasztott cselekedetek nem az üdvösséghez kellenek, nem a megigazulás feltételei, hanem a hit gyümölcsei.

Ezek lennének Fekete Dávid fiataloknak tartandó előadásai, hogy ne járjanak úgy, mint ő.

Németh elferdíti a Bibliát, amikor a hitnek ezekről a cselekedeteiről azt mondja, hogy „a bűnök Istennel való elfedése”. A bűnöket Jézus Krisztus vére fedi el, sőt nemcsak elfedi, mint a bakok és a tulkok vére, hanem el is törli mindörökre. Nem azért, amit valaki tesz, hanem azért, amit Jézus tett. Az ítélet és a büntetés rajta van. Aki ezt hit által elfogadja, az üdvözül. Ez nem jutalom, hanem ajándék. Érdemek nélkül kapja az ember. Ez az Isten szeretete, kegyelme, és amikor valaki ezt megérti és elfogadja, akkor érti meg az Isten szeretetét, és akkor tölti be az Isten szeretete.

H Németh Sándor ezt nem érti, ha ezt nem fogadja el, hanem tagadja, akkor abban az állapotban van, mint Júdás. Akkor soha nem ismerte meg az Istent, sem az Isten szeretetét, és ezek látszanak rajta, aki a végig vicsorogja és gyűlölködi a „vidám vasárnapot”. Nem ismeri az Isten országát, ami ingyen kegyelemből való megigazulás, ebből fakadó természetfölötti nyugalom és békesség (Isten népének a szombatja) és a Szentlélek öröme. Ez megváltoztatja az embert, és nem lesz olyan, mint a „testi” Németh Sándor. Németh egy közönséges eretnek és hamis tanító. Kártékony csaló.

Arra, amit Németh mond, bármilyen gonosz ember képes. Ha megfizeted az adósságot, megbocsátok neked. Ez Németh evangéliuma. Ebben semmi szeretet, irgalom és kegyelem nincs. Ez olyan, mint a gonosz szolga, aki követeli a másik szolga adósságát. Abszolút és a legteljesebb mértékben bibliaellenes, ami egy hamis istenképet mutat. De a történetben a legszebb az, hogy itt a bagoly mondja a verébnek, hogy nagyfejű. Németh Sándor egy sokkal nagyobb sikkasztó és tolvaj, mint Fekete Dávid, aki soha semmit nem fizetett vissza abból, amit másoktól ellopott.

Németh Sándor egy liechtensteini offshore cég bőrébe bújva ellopta a Hit Gyülekezete százszázalékos tulajdonában levő ATV többségi tulajdonát. Meglopta saját híveit és saját egyházát, ahogyan Júdás dézsmálta meg az erszényt. Egy többmilliárdos vagyon, amit ellopott. Fekete Dávid csak 320 milliót csalt ki emberektől, Németh ennek a sokszorosát. Mert nemcsak lopott, amikor az ATV-t a lánya segítségével a saját nevére írta, hanem a hívőket is kifosztotta, a tizeddel lerabolta, Isten átkával kizsarolta. Milliárdokat érő palotája és nyaralói vannak, a hívők pedig csórók maradtak.

Ez az ember beszél arról, hogy vissza kell adni a lopott pénzt, mert addig nincs üdvösség? Saját evangéliuma és bibliaértelmezése szerint neki egyenes az út a pokolba. Főleg, ha nem hisz Krisztus ingyen, tökéletes engesztelő áldozatában, a mózesi törvény cselekedetei nélküli megigazulásban és üdvösségben. Németh, aki magát „Isten emberének” mondja, aki azt állítja, hogy aki ellentmond neki, az Istennek mond ellent, akit a hívei „Európa Apostolának” (lásd még: Kárpátok Géniusza) mondanak, még azt sem tudja, mi a megváltás, az üdvösségt soha nem fogadta el.

Németh oktatja a házi őrizetben levő Fekete Dávidot, akit elítél majd a bíróság, és a világi törvények szerint megfizet azért, amit elkövetett. De Németh Sándor csak azért van szabadlábon, mert kiszolgálja Orbán Viktort, egy fasiszta diktátort, a nép elnyomóját és zsarnokát. Olyan, mintha Heródes szolgálatába állt volna, hogy ne feszítsék keresztre. Jézust bűn nélkül feszítették keresztre, ő a mások bűneiért halt meg, de Némethnek a saját bűncselekményei miatt kellett volna bevonulnia a börtönbe, ha nem lett volna egy korrupt ember, aki eladta magát a hatalomnak. Így úszta meg.

Németh Sándor beszél arról, hogy „mindent meg kell téríteni a károsultaknak”? Ő beszél, aki bírósági ítélet ellenére nem hajlandó még egy bocsánatkérésre sem, nemhogy az álatala okozott valós károk megtérítésére? Soha nem fizette meg a tényleges okozott kárt, se nekem se másnak. Csak annyit fizetett, amit a bíróság megítélt, de az meg sem közelíti a ténylegesen okozott kárt. Nem beszélve másokról, akik a családtagjaikat veszítették el, vagy Tallér Jánosról, akitől a budaörsi házat nyúlta le. Az a mérhetetlen vagyon, amit felhalmozott, az jog szerint nem az övé. Az lopott pénz.

Fekete Dávidnak üzenjük, hogy nyugodjon meg, ha hisz, akkor üdvözül. Ne hallgasson pénzéhes sarlatánokra, akik nem ismerik az Istent. Ha egyszer lesz rá pénze, próbálja meg kártalanítani azokat, akiket becsapott, de ennek semmi köze az üdvösséghez. Isten az, aki megigazít. Ha tud segíteni másoknak a saját példáján keresztül, akkor tegye meg. Az evangéliumot mindenki hirdetheti, nemcsak azok, akiknek Németh Sándor megengedi. Ráadásul, ne azt a hamis evangéliumot hirdesse, amit Németh hirdet, mert az őt sem mentette meg a rossz dolgoktól.

Ne engedje, hogy ez az istentelen, hitetlen, képesítés nélküli állelkész visszanyomja a reménytelenségbe és a kárhozat érzésébe. Ha hisz, akkor üdvözül. Már most különb, mint ez a képmutató, tolvaj csaló. Bízzon Isten jóságában, szeretetében és kegyelmében, aki szereti. Nem úgy, mint Németh Sándor, akiben egy csöpp szeretet nincs, aki csak a hatalmat és a pénzt szereti.Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések