2024, április14, vasárnap
KezdőlapKiemelt fő hírTiltakozás: az emberi méltóság alapja nem a férfi-nő házassága, hanem minden embert...

Tiltakozás: az emberi méltóság alapja nem a férfi-nő házassága, hanem minden embert megillető jog

-

A kormány aktuális propagandáját tükrőző, hamis és veszélyes közös nyilatkozatot adott ki 14 „bevett egyház”, amelyben az emberi méltóság alapjául a férfiak és a nők házasságát jelölik meg. Az eredeti szöveg így szól: „…a nő-férfi kapcsolat házasság általi szentesítése az emberi méltóság alapja”. Ez a nyilatkozat nyilvánvalóan az Orbán-rendszer homofób, melegellenes kampányának része, amely kirekesztő és durván sértő leginkább a homoszexuális házasságban és kapcsolatban élőkkel, de az egyedülállókkal, a nem házasokkal vagy elváltakkal szemben is.

Az emberi méltóságot vitatják el mindenkitől, aki nem él házasságban, vagy nem férfi-nő házasságban él. Emberi méltósága minden embernek van, mert ebből vezethető le minden ember élethez való joga is. Minden jog forrása az emberi méltóság. Akinek nincs emberi méltósága, annak semmiféle joga nincs, annak az életét is el lehet venni. Ez egyes társadalmi csoportok dehumanizálása, ami megelőzte a történelem egyedülálló, legaljasabb és legbrutálisabb népirtását, a holokausztot, de minden más népirtást is.

Mielőtt egy társadalmi csoportot vagy réteget meg akarnak semmisíteni, az emberi méltóságát vitatják el, és dehumanizálják őket. Ez az jelenti, hogy megfosztják őket az embernek járó tisztelettől és jogoktól, elvitatják emberi mivoltukat. A magyar történelmi egyházak egyszer már szerepet vállaltak egy ilyen folyamatban, amikor a zsidókkal szembeni antiszemita bűnbakképzés során zsidók emberi mivoltát kérdőjelezték meg, az egyházatyák szövegei és az antiszemita gyűlölet alapján. Ezzel bűnrészesei és felelősei lettek a zsidóság ellen elkövetett népirtásnak.

Mivel a nyilatkozat nem a házasságról, hanem a „férfi és nő” házasságáról beszél, és ehhez kapcsolja az emberi méltóságot, elsősorban a homoszexuálisok emberi méltóságát vitatja el, s megfosztja őket emberi mivoltuktól, az embernek kijáró tisztelettől és jogoktól. A nyilatkozat nem tekinti embernek azokat, akik azonos nemű társat szeretnek, azzal élnek vagy vele házasodnak össze. Ezeket az embereket nem tekintik embernek, megkérdőjelezik emberi létezésüket, ezért nem jár nekik semmi, ami egy embernek jár. Valójában azt mondják, hogy ezek nem is emberek.

A nácizmus óta ilyen durva és aljas nyilatkozat még nem született. A szöveget olyan egyházak írták alá, amelyek magukat „kereszténynek” mondják, akiknek vallása szerint Isten Fia minden embert megváltott, válogatás nélkül minden emberért meghalt, és hit által minden embert üdvözített, aki elfogadja ezt a megváltást. Ezek az egyházak saját Messiásuk vérét tapossák meg, mintha az csak a nekik tetsző emberekért halt volna meg, és az általuk kirekesztett emberekért nem adta volna a vérét, és őket nem tekintette volna embernek. Ez a legsúlyosabb istenkáromlás.

A keresztény felekezetek teológiája sok tekintetben eltérő, abban azonban teljes egyetértés volt eddig, hogy az ember méltósága vele született adottság, minden embernek kijár, és abból fakad, hogy Isten saját képére és hasonlatosságára teremtett minden embert. Ezt még a katolikus egyház is vallja: „Az emberi személy méltósága az Isten képmására és hasonlatosságára történt teremtésében gyökerezik” (A Katolikus Egyház Katekizmusa, 1700). Az emberi méltóság nem az embertől függ, nem az ember érdeme, nem lehet kiérdemelni és elveszíteni, hanem az ember vele született.

A nemi identitás alapján ezt nem lehet elvitatni senkitől. Éppen az elidegeníthetetlen emberi méltóság az alapja annak, hogy a homoszexuálisoknak a heteroszexuálisokkal azonos jogaik vannak, őket azonos bánásmód illeti meg. Az egyház és az állam szétválasztása miatt az egyházi értékrendet nem lehet kiterjeszteni az egyházon kívüli világra, mert akkor minden olyan embert, akit ezek az egyházak bűnösnek nyilvánítanak, ki kellene rekeszteni a társadalomból, el kellene vitatni az egyenlő jogaikat, el kellene venni az életüket, mert a Biblia szerint a bűnök között nincs különbség.

De a kereszténység éppen arról szól, hogy minden ember bűnös (az eredendő bűn elhatott minden emberre és minden ember bűnnel születik), de senkinek nem kell meghalnia a bűneiért, mert Isten Fia halt meg helyettük, Isten feláldozta egyszülött Fiát minden emberért. Ezért nemcsak a büntetés és a halál alól mentesülnek, hanem tökéletes igaz emberré válik hit által mindenki Isten kegyelméből. Az emberi méltóságot a legteljesebb mértékben megerősíti az isteni megváltás. A bűnös ember méltósága olyan nagy még az üdvössége előtt is, hogy Isten a saját életét adta érte.

Aki egyetlen parancsolatot is megsért a törvényből, az egész törvény megsértésében bűnös. Az egyházak képmutató magatartása azért is felháborító, mert a Biblia szerint minden ember bűnös, cselekedetei szerint az is, aki üdvözült, mert senki nem képes tökéletes és bűntelen lenni. A keresztény hívők sem bűntelenségük jutalmául lesznek igaz emberek, hanem ingyen, kegyelemből, a törvény betartása nélkül. Senki nem képes megtartani az erkölcsi törvényeket, ezért volt szükség a zsidó Messiás helyettesítő engesztelő áldozatára, amely kifizette minden ember bűneiért az árat.

A Biblia elítéli azt, amikor az egyik bűnös a másikra mutogat. Jézus Krisztus példabeszédei ez ellen szólnak: a házasságtörő asszony esetében, a szálka és a gerenda példázatban, a meszelt sírokról szóló beszédében. Arra figyelmeztet, hogy ez a képmutatás, a farizeusok kovásza az, amitől minden embernek tartózkodnia kell. A farizeus és a vámszedő példázata éppen arról szól, hogy a farizus a maga igazságával dicsekedett, megvetve a vámszedőt, miközben a bűnbánó vámszedő lett igaz, ő pedig nem. A Biblia különbnek mondja azt, akit megítélnek, mint aki ítélkezik mások fölött.

Akik a megváltás örömhírének hirdetése helyett másokat ekölcsi alapon megbélyegeznek, kirekesztenek, nincsenek tisztában azzal, hogy a törvény és a bűn milyen szerepet tölt be a Bibliában, hogy a törvény milyen célból adatott és milyen funkciója van az üdvtörténetben. A törvény a bűn ismerete miatt adatott, és „Krisztusra vezérlő mesterünkké lett, hogy hitből igazuljunk meg”. Akik a bűnt hirdetik a Krisztus helyett, azok megtagadják a megváltást, és az evangélium ellenkezőjét hirdetik. Semmit nem tudnak az isteni szeretetről, a kegyelemről és Isten embereknek adott ajándékáról.

Arról sincs fogalmuk, hogy az emberek élete hogyan és mitől változik meg. A bűn és a törvény emberekre való ráolvasásától senkinek az élete nem változik meg, hanem ellenkező hatást vált ki, ezt mondja a Biblia, mert a bűn ereje a törvényben van. Akik a törvény alá rekesztenek embereket, azok a bűn alá rekesztik őket, mert csak azokon nem uralkodik a bűn, akik nincsenek a törvény alatt, hanem a kegyelem alatt vannak. Ezek az egyházak és hívők bibliaellenes tanokat hirdetnek, amikor hitük szerint a törvényt hirdetik, és az evangéliummal ellentétes tevékenységet fejtenek ki.

Ezek az egyházak semmivé teszik Jézus Krisztus engesztelő áldozatát, értelmetlenül újra megfeszítik a Krisztust, és nem veszik le a keresztről. Szép karácsonyi üzenetet küldtek az emberiségnek, hogy Isten Fia hiába született meg a földre, mert semmi nem változott. Miközben Jézus, a bűnösök, a prostituáltak, a vámszedők, a megvetettek barátja soha nem vetett meg egyetlen bűnöst sem, hanem az életét adta értük, megmutatta Isten szeretetét az ember iránt, csak egyetlen dolgot tartott elfogadhatatlannak: a farizeus képmutatást, amikor bárki különbnek gondolta magát másoknál.

Jézus ezt éppen olyanoknak mondta, akik aláírták az egyházi közös nyilatkozatot: „Némelyeknek pedig, kik elbizakodtak magukban, hogy ők igazak, és a többieket semmibe sem vették”. A végén azzal zárja a példabeszédét, hogy „valaki felmagasztalja magát, megaláztatik; és a ki megalázza magát, felmagasztaltatik”. Így lesznek az utolsókból elsők és az elsőkből utolsók. Azon kívül, hogy a nyilatkoztatot aláíró egyházak saját vallásuk és hitük törvényeit is megsértik, megsértik az egyetemes emberi követelményeket és minden civilizált társadalom jogrendjét és alapvető normáit.

A nyilatkozatot eredetileg aláírta a Mazsihisz elnöke is, mint utóbb mondta, tévedésből, mert nem vette észre ezt a szövegrészt. Frölich Róbert országos főrabbi mélyen elítélte a nyilatkozatot, amit a zsidó hittel és hagyománnyal összeegyeztethetetlennek nevezett (megjegyezzük: a kereszténység a zsidó hitből nőtt ki, Jézus Krisztus nem tagadta meg a zsidó hitet, hanem beteljesítette azt), így a Mazsihisz visszavonta az aláírását és bocsánatot kért a nyilatkozatért. Ezt kellene tennie az összes többi egyháznak is, ha a Biblia fontosabb nekik, mint Orbán pénze.

A Mazsihisz a december 13-i bocsánatkérő nyilatkozatában kifejtette, hogy a zsidó közösség hosszú évek óta minden megnyilatkozásában egyértelművé tette, hogy hite szerint „az emberi lény méltósága feltétel nélküli”. Továbbá hangsúlyozta azt is, hogy a zsidó vallási törvényeket követve folyamatosan szolidaritást vállal „minden megkülönböztetett, démonizált közösséggel a humánum jegyében”. Ez a bibliai szellemiség, ez a zsidó-keresztény hit valódi álláspontja és ez Isten nézőpontja. Isten a szeretet, az embergyűlöletnek és a kirekesztésnek semmi köze a szeretethez.

Az egyházi nyilatkozat azért is visszatetsző, mert nyilvánvalóan egy politikai gyűlöletkampányhoz kapcsolódik, és annak a kormányzatnak az uszítását támogatja, amely ezeknek az egyházaknak a teljes adómentesség mellett hatalmas támogatásokat és kedvezményeket ad. A nyilatkozat úgyis tekinthető, mint az állami pénz viszonzása, ezért azt is jelenti, hogy saját hitüket tagadják meg ezek az egyházak a pénzért. Pénzért elárulják a Messiást, mint Júdás. Miközben az erkölcsösség látszatában képmutatóskodnak, valójában prostituálódnak.

A nyilatkozat ellen tiltakozás indult, amelyet ezekhez az egyházakhoz is tartozó hívők és közéleti személyiségek, illetve egyházon kívüliek is aláírtak. A tiltakozók szerint „a közös állásfoglalás alapot szolgáltat az embertestvéreink ellen irányuló kirekesztő ellenségeskedésnek. Mi, aláírók hitünk és meggyőződésünk szerint azért vagyunk a világon, hogy a szeretet civilizációját építsük. Ezért mindent meg kell tennünk azért, hogy ez az ország valóban otthona lehessen minden egyes itt élő embernek”.

A tiltakozók szerint „Miközben a téves megfogalmazás a kormány által egyre intenzívebben támadott LMBTQ-közösség tagjaitól, valamint a szivárványcsaládoktól akarja célzatosan elvitatni emberi méltóságukat, egyúttal megkérdőjelezi az egyedülálló vagy éppen elmagányosodott emberek, az egyszülős és az örökbefogadó családok, az élettársi kapcsolatban élők, sőt még a cölibátusban élő papok, szerzetesek és apácák emberi jogait is.”

Az egyházi nyilatkozat szemben áll az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatával is, amely a totalitárius diktatúrák szomorú tapasztalatai után fogalmazta meg: „Minden emberi lény szabadon születik, és egyenlő méltósága és joga van.” A tiltakozáshoz a felszabterblog@gmail.com email címen lehet csatlakozni név és a feltüntetni kívánt titulus, foglalkozás vagy szervezet megnevezésével.Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések